Apunt a l'Associat
Primera Quinzena de Maig
Núm. 57
NOTÍCIES Asociació empresarial de la fusta

Comitè Executiu de la Confederació Catalana de la Fusta (CCF)

El passat 30 d’abril es va dur a terme la reunió del Comitè Executiu de la Confederació Catalana de la Fusta, per parlar entre altres temes: de la formació contínua, avaluar l’entrevista mantinguda amb el Conseller d’Empresa i Ocupació, Sr. Felip Puig i d’altres qüestions que afecten al sector.


Junta Directiva del Gremi de Fusters i Ebenistes de Lleida

El 30 d’abril es va dur a terme la reunió de Junta Directiva del Gremi de Fusters i Ebenistes de Lleida, per tractar, entre d’altres temes, de la Targeta Professional de la Construcció. Sector Fusta i Moble (TPC), de la Formació en Prevenció de Riscos Laborals específica per a Fusta i d’altres qüestions que afecten al nostre sector.


AEF us tramita la Targeta Professional de la Construcció (TPC) Sector Fusta i Moble

Us recordem que des del febrer 2013 l’Associació Empresaris de la Fusta de Lleida està duent a terme la tramitació de la Targeta Professional de la Construcció (TPC). Sector Fusta i Moble. La TPC és obligatòria per als treballadors de les empreses del sector de la fusta i moble que realitzin, en obres de construcció, activitats d’instal•lació d’elements de fusteria i moble i/o muntatge d'estructures de fusta.

El termini de convalidació de la formació en matèria de riscos laborals finalitza el dia 31 de maig de 2013. A partir d’aquest dia NO es considerarà valida la formació efectuada anteriorment i s’haurà de tornar a fer. Aquesta data es improrrogable.

Adjunto relació de la documentació que s’ha de presentar per tramitar la TPC, i també t’adjunto formulari de sol•licitud i model de certificat d’empresa.

La documentació general es igual per als treballadors el règim que per als autònoms, però hi ha documentació específica per a cadascú.

El preu de la TPC és de 29 euros + IVA per a les empreses associades a AEF.

Si voleu més informació adreceu-vos a la Sra. Antonieta Solé al 973232166 – ext. 322 o bé a la següent adreça de correu electrònic asole.aef@coell.org


Oferta formativa de l’Associació d’Empreses de la Fusta de Lleida per al 2013

L’Associació d’Empreses de la Fusta de Lleida preveu la següent oferta de cursos de formació per a l’any 2013:

 • Prevenció de riscos per a l’instal•lador d’elements de fusteria i moble (20 h)
 • Prevenció de riscos per al muntador d’estructures de fusta (20 h)
 • Mòdul específic per a la instal•lació de la fusta i el moble (6 h)
 • Mòdul específic per a muntadors d’estructures de fust (6 h)
 • TPC- segon cicle personal directiu d’empresa.

Per a més informació, adreceu-vos a la Sra. Antonieta Solé (973 23 21 66) asole.aef@coell.org


Ordre AAA/458/2013, d’11 de març, per la qual s’estableix la norma tècnica fitosanitària que han de complir els embalatges de fusta

El BOE del 22 de març publica l’Ordre AAA/458/2013, d’11 de març, per la qual s’estableix la norma tècnica fitosanitària que han de complir els embalatges de fusta i es regula el règim d’autorització i registre dels operadors d’embalatge de fusta.

Aquesta norma està orientada a l'actualització de l'ordre ARM/2213/2010 per garantir la millor aplicació de la norma NIMF nº 15 aprovada l’any 2009 i preveu que els controls puguin ser realitzats per organismes independents de control acreditats per a aquesta fi. Així mateix, modifica el registre d'operadors per millorar la transparència en la informació i realitza alguns canvis d'índole tècnica, com l'eliminació del calibrat de sondes a partir d'una sonda patró o la modificació en la classificació de certes sancions.


El projecte L'Arbre és Vida inicia el seu camí de forma oficial

El projecte 'L'Arbre és Vida', una iniciativa que té per objectiu difondre la cultura de l'arbre mitjançant la plantació de 10 milions d'arbres a tot Espanya, s'ha posat en marxa avui de manera oficial després de la reunió que ha tingut lloc aquest matí a Madrid entre els membres del Consorci encarregat de la seva gestió: el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i la Fundació Espanyola de la Fusta. El Consorci està presidit pel ministre Miguel Arias Cañete.

 • Generarà un estalvi a Espanya de drets d'emissió equivalents a 2,2 milions de tones de CO2 en un període de 40 anys
 • El Consorci que gestiona el projecte, constituït pels ministeris de Medi Ambient i Hisenda i la Fundació Espanyola de la Fusta, ha celebrat avui la seva primera reunió
 • Les empreses que participin, a més de materialitzar el seu compromís mediambiental, es podran aplicar els màxims beneficis fiscals en l'Impost de Societats

L'Arbre és Vida 'va ser inclòs en els últims pressupostos generals de l'Estat com Esdeveniment d'Excepcional Interès Públic, el que comporta les màximes desgravacions fiscals a través de la llei de mecenatge. Gràcies a això, les accions previstes en el programa es realitzaran amb la contribució de patrocinadors i donants que vulguin donar suport a la lluita contra el canvi climàtic i la difusió a la societat dels beneficis que l'arbre té per a la vida, a més de consolidar un sector clau per a l'economia i l'ocupació, creant 40.000 jornals.

Aquest projecte, emparat també per la Llei de Montes, respon a la necessitat d'utilitzar fusta de forests gestionats de manera sostenible. D'aquesta manera s'afavoreix l'economia sostenible i els arbres compleixen la seva funció d'emmagatzemar CO2, una mesura natural per mitigar el canvi climàtic. 'L'Arbre és Vida' generarà un estalvi a Espanya de drets d'emissió equivalents a 2,2 milions de tones de CO2 en un període de 40 anys, així com 150.000 tm de CO2 fixat a l'any. A més, el creixement en fusta serà de 74.000 m3/any.

Els propers passos a donar se centren en buscar acords de col • laboració amb administracions públiques-Comunitats Autònomes, Ajuntaments i altres organismes-, així com amb propietaris privats per a la localització i estudi dels terrenys de plantació-es calcula entre 8.000 i 10.000 les hectàrees necessàries per a la plantació-, per al que s'adequaran les diferents actuacions a les diverses realitats dels territoris. Així mateix, es possibilita el tancament de contractes amb els patrocinadors, les aportacions possibilitaran el desenvolupament de L'Arbre és Vida.

Les empreses que participin en el programa, a més de materialitzar el seu compromís mediambiental, es podran aplicar els màxims beneficis fiscals que la llei preveu en la quota de l'Impost de Societats, recuperant fins al 90% de la seva donació a l'esdeveniment a través de la desgravació de les despeses en publicitat i propaganda en què incorrin per la seva promoció.

La riquesa forestal d'Espanya i tot el sector productiu que d'ella es deriva requereix destacar els beneficis mediambientals, socials i econòmics que aporten l'arbre, la fusta i els seus productes derivats, afavorint en paral • lel nous desenvolupaments industrials sostenibles claus per al futur. El sector de la fusta i del moble té presència a tot el país i és motor econòmic de moltes zones d'Espanya, sobretot en les àrees rurals, en què contribueix a fixar població, aportant criteris de modernització i innovació.l árbol es vida


Missió comercial directa al Marroc del 10 al 14 de juny

Confemadera organitza una missió comercial al Marroc els dies 10 a 14 de juny de 2013. Aquesta activitat conta amb una borsa de viatge de 290 euros, en aquest cas donat la baixa quantia de la borsa de viatge la quota de participació serà de 150 euros.

Des de l'any 2012 les Oficines Econòmiques i Comercials d'Espanya passen a cobrar els serveis prestats per l'elaboració de les agendes de treball de les empreses, el cost ascendeix a 245,00 + IVA per empresa.

Per a aquesta missió, s'emetrà un rebut de la següent manera: 245 euros en concepte d'elaboració “d'agenda comercial”, més 150 euros en concepte de quota de participació, TOTAL 395,00 euros + IVA, que haurien d'abonar-se en el moment de la inscripció en concepte de compromís de participació (mitjançant el formulari de compromís adjunt).

Seria convenient que les empreses interessades confirmessin la seva participació. La documentació que haurien de remetre'ns consistirà en la fitxa de participació adjunta (signat i segellat) i el qüestionari. Confemadera s'ocuparà de les comunicacions amb l'Oficina Econòmica i Comercial d'Espanya a Casablanca (Marroc), així com de la reserva de bitllets d'avió i de l'allotjament, essent el pagament gestionat entre l'agència de viatges i l'empresa.

Les empreses interessades poden adreçar-se directament al Departament Internacional de Confemadera v.santandreu@confemadera.es

COELL

Seguiu el dia a dia de COELL a Twitter i Facebook

COELL, en un esforç per adaptar-se a les exigències comunicatives actuals marcades per l’evolució constant que imposen les noves tecnologies, disposa ja d’un compte de Twitter (@coell_org) i de Facebook (COELL). Feu-vos-en seguidors i coneixeu de primera mà totes les informacions i novetats que diàriament se succeeixen a la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida.


Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL (www.coellprevencio.com)

Els socis de COELL ja podeu consultar les novetats relatives a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals consultant el web www.coellprevencio.com. Com ja sabeu, podeu gaudir dels avantatges del nou servei que COELL us ofereix en matèria d’assessorament en prevenció de riscos laborals. Set anys després de l’entrada en vigor de la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals (PRL) i com a conseqüència de determinades insuficiències en el seu contingut i a la presència de certs problemes que dificultaven la seva aplicació s’ha dictat la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la PRL.

Per mes informació adreceu-vos a COELL de 9 a 14 hores. Si voleu també podeu trucar al telèfon 973-232166 Ext. 452 o be per correu electrònic a: prl@coell.org

 
INFO FISCAL

Declaració Renda 2012 - QUI ESTA OBLIGAT A DECLARAR?

COELL us recorda que ja està en marxa el període per a presentar la Declaració de la Renda 2013. Qui està obligat a declarar?:

- Amb caràcter general,
 • Els contribuents que obtinguin rendiments del treball que superin els 22.000,00.-€ anuals quan els rendiments provinguin d’un sol pagador.
 • Els contribuents que obtinguin rendiments del treball que superin els 11.200,00.-€ anuals en les següents supòsits:

* Quan procedeixin de més d'un pagador, si la suma de les quantitats procedents del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, superi la xifra de 1.500,00.-€ anuals.
* Quan es tracti de pensionistes amb varies pensions les retencions de les quals no s’hagin practicat d’acord amb les determinades per l’Agència Tributaria, prèvia sol•licitud del contribuent a l’efecte, mitjançant el model 146.
* Quan s’hagin percebut pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exempts.
* Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retindré
* Es percebin rendiments del treball subjectes a tipus fitxe de retenció.

 • Els contribuents que hagin set titulars de bens immobles d’us propi diferent a l’habitatge habitual i del sòl no edificat, les rendes imputades juntament amb els rendiments derivats de Lletres del Tresor i l’import de les subvencions per a la l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat, sigui superior a 1.000,00.-€ anuals.
 • Contribuents que hagin obtingut guanys patrimonials no subjectes a retenció o ingrés a compte, l’import total del qual, o conjuntament amb els rendiments íntegres del treball, del capital o d’activitats econòmiques, sigui superior a 1.000,00-€ anuals.
 • Rendiments íntegres del capital mobiliari (dividends d’accions no exempts, interessos de comptes, de dipòsits o de valors de renta fixa...) i guanys patrimonials (guanys derivades de reemborsaments de participacions en Fons d’inversió, premis per la participació en concursos o jocs, ...), sempre que hagin estat sotmesos a retenció o ingrés a compte i la seva quantia global no superi la quantitat de 1.600,00.-€ anuals.
 • Els contribuents que hagin obtingut pèrdues patrimonials en quantia igual o superior a 500,00.-€.
 • Els contribuents titulars d’activitats econòmiques, incloses les agrícoles i ramaderes, sigui quin sigui el mètode de determinació del rendiment net, sempre que els rendiments íntegres junt amb els del treball i del capital, així com el dels guanys patrimonials sigui superior a 1.000,00.-€ anuals.
 • Els contribuents que hagin realitzat aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat, planes de pensions, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial, assegurances de dependència, o mutualitats de previsió social amb dret a reducció de la base imposable i que desitgin practicar la corresponen reducció.
 • Els contribuents titulars de immobles arrendats (pis, locals, places de pàrquing) dels rendiments totals, exclusivament procedents dels citats immobles, o conjuntament amb els rendiments del treball, del capital mobiliari, d’activitats econòmiques i guanys patrimonials excedeixin de 1.000,00.-€ anuals.

Els contribuents que vulguin beneficiar-se de l’aplicació de les següents deduccions o reduccions hauran de presentar la declaració,

* Deducció per inversió en habitatge habitual.
* Deducció per compte-habitatge.
* Deducció per doble imposició internacional.

ÚLTIMES NOTICIES

El govern renova la Formació Professional per revitalitzar l'ocupació

El govern ha aprovat dos acords per renovar la Formació Professional amb l'objectiu de revitalitzar l'ocupació. Es tracta del tercer pla d'FP que s'anirà desplegant al llarg dels pròxims quatre anys a Catalunya. Amb la nova FP es vol millorar la competitivitat de les empreses i la capacitació de l'alumnat.

El nou pla de l'FP vol formar als futurs treballadors segons les necessitats que tingui cada empresa . Per això, les empreses i els agents socials participaran en el disseny de la formació acadèmica que donen els centres d'FP per adaptar-los a la demanda del moment. A més, es vol que l'alumne passi tant per les aules com per les empreses per formar-se.

Aquest és un model que ja funciona a Alemanya i a Àustria però que a Catalunya es troba en un estat molt embrionari, ja que només unes poques especialitats aposten per posar en relació els sectors productius i els estudiants.

Un altre punt clau del nou pla és que la nova FP s'obrirà a un ventall molt més ampli de gent, perquè es puguin reciclar al llarg de tota la seva vida laboral. Per tant, no només estudiaran els joves, sino que l'FP s'obre a tot tipus de gent des de treballadors que vulguin perfeccionar la seva formació, a aturats que necessitin ampliar els seus coneixements per trobar una feina. I perquè puguin accedir als estudis reglats d'FP s'eliminaran les traves administratives.

La nova formació professional també facilitarà que la gent acrediti els anys d'experiència professional per tenir alguna titulació i poder continuar estudiant. La Generalitat s'ha marcat el repte d'anar estenent aquest model, perquè, el que ara és una excepció, el 2016 es converteixi en norma.


Comença a moderar la destrucció d'ocupació en el sector privat

Les dades de l'Enquesta de Població Activa del primer trimestre del 2013 indiquen que l'ocupació continua ajustant i s'acosta als nivells de 2002, situant la taxa d'atur en el 27,16%. Tanmateix, CEOE i CEPYME volen destacar l'augment-per tercer trimestre consecutiu-de l'ocupació entre els empresaris sense treballadors en més de 22.000 persones. A més, subratllen que la destrucció d'ocupació en el sector privat ha començat a moderar-se, frenant la caiguda interanual fins al 3,8%, davant el 4,3% del trimestre anterior.

En aquest context, CEOE i CEPYME consideren que cal seguir apostant per mesures de flexibilitat en el mercat laboral, així com altres que impulsin l'activitat econòmica i dinamitzen el marc regulador, per tal de millorar la competitivitat de la nostra economia, asseient així les bases perquè les empreses espanyoles tornin a generar ocupació el més aviat possible quan s'iniciï la recuperació de l'activitat.

En la seva anàlisi de les dades publicades avui, assenyalen que l'ajust de l'ocupació pública acumula sis trimestres consecutius, amb una caiguda de 71.400 ocupats el primer trimestre. Els assalariats amb contracte indefinit han anotat un descens en aquest període (118.400), tot i que la caiguda ha estat més elevada entre els assalariats amb contracte temporal, en 194.400 persones. Els treballadors per compte propi també han disminuït, en 9.900 persones, encara que cal destacar que els empresaris sense assalariats o treballadors independents augmenten per tercer trimestre consecutiu, en 22.100 persones.

La població activa ha baixat en el primer trimestre, en 85.000 persones, i la taxa interanual ha baixat fins al -1,0%. Aquesta caiguda de la població activa ha evitat un increment major de l'atur, que va pujar en 237.400 persones, de manera que la xifra total de desocupats se situa en 6.202.700 persones. Així, la taxa d'atur ha augmentat fins al 27,16%.

Per sectors, l'ocupació ha caigut en tots els sectors, destacant el descens de l'ocupació en els serveis, en 170.500 persones, tot i que la Setmana Santa d'aquest any va ser al març. El nombre d'aturats augmenta també en tots els sectors, excepte en la construcció. Pel que fa a aquest últim sector, pot haver-se produït un transvasament d'aturats d'aquest sector al col • lectiu de desocupats que van perdre la feina fa més d'un any. D'altra banda, el nombre d'aturats que busquen la primera feina ha baixat en 1.200 persones.

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE