Apunt a l'Associat
Primera Quinzena de Maig
Núm. 57
NOTÍCIES Agrupació d'instal·ladors de les comarques de ponent

AGRISEC impartirà dos cursos de Reglament de Baixa Tensió i d’Instal•lacions de Xarxes de Veu i Dades

AGRISEC impartirà properament dos cursos de Reglament de Baixa Tensió (dia d’impartició: dimarts vespre, des del 14 de maig fins al 25 de juny) i d’Instal•lacions de Xarxes de Veu i Dades (dia d’impartició: dissabtes matí, des del 18 de maig al 8 de juny).

Cada curs tindrà una durada de 16 hores i està prevista la seva posada en marxa a finals de maig, depenent del nombre de persones inscrites. La realització del curs anirà en funció de l'atorgació de l'ajut d' UPM, per la qual cosa si aquesta subvenció no arriba abans de l'inici del curs, ja us avancem que aquest s'haurà de posposar fins al mes de setembre. Us en mantindrem informats.

Els socis d’AGRISEC i professionals interessats a prendre part en aquesta acció formativa gratuïta poden contactar abans del 6 de maig amb la Sra. Maria José mjfarre.formacio@coell.org o bé trucant al 973 23 21 66. Per la pre-inscripció als cursos es necessari que ens feu arribar la fotocòpia del DNI i la capçalera de la darrera nònima o últim rebut d'autònom al correu electrònic anterior.


Reial Decret 238/2013, de 5 d’abril, que modifica determinats articles i instruccions tècniques del Reglament d’Instal•lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE)

Us informem que s’ha publicat el Reial Decret 238/2013, de 5 d’abril, que modifica determinats articles i instruccions tècniques del Reglament d’Instal•lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) , aprovat per Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol.

Adjuntem l’enllaç on es publica la nova legislació: http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3905.pdf


Instrucció 3/2013, de 4 de març, de la direcció general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'aproven els procediments d'actuació dels organismes de control en l'àmbit de les instal•lacions instal•lacions frigorífiques

Ha sortit publicada la Instrucció 3/2013, de 4 de març, de la direcció general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'aproven els procediments d'actuació dels organismes de control en l'àmbit de les instal • lacions instal • lacions frigorífiques. podeu consultar en el següent enllaç http://infonorma.gencat.cat/nov_not.html


Principals canvis per a l’instal•lador en la Llei de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbanes

El Consell de Ministres va aprovar la Llei de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbanes que seguint el tràmit, aviat es publicarà al BOE i entrarà en vigor. Es tracta d'una Llei molt important que introduirà molts canvis que afecten l'instal•lador. Us adjuntem una nota resum per la seva reenviament als vostres associats i us transcrivim a continuació el seu contingut. Els canvis més importants:

Mesures per millorar l'eficiència energètica
La llei es centra en la millora de l'estat de conservació dels edificis, l’accessibilitat i l’eficiència energètica (aquesta part afecta l’instal•lador):

LEGISLACIÓ ACTUAL:

1. Tot propietari que hagi de vendre o llogar el seu habitatge ha de lliurar el Certificat d'Eficiència Energètica, amb caràcter informatiu, (Directives comunitàries 91/2002 i 31/2010).

2. És obligatori realitzar obres d'eficiència energètica quan es renova la façana o la coberta d'un edifici en més d'un 25% (Codi Tècnic d'edificació).

3. Està prohibit realitzar obres d'aïllament tèrmic per l'exterior o tancar terrasses i balcons si es supera l'edificabilitat ja autoritzada.

NOVA LEGISLACIÓ

1. Es facilita la realització voluntària d'obres per millorar l'aïllament tèrmic i reduir la factura energètica de llars i ciutats:

a. Es podrà augmentar l'edificabilitat dels habitatges, mitjançant el tancament de terrasses i balcons de manera uniforme, si amb això s'aconsegueix millorar l'eficiència energètica de tot l'edifici en més d'un 30%.

b. Per a la realització d'obres d'aïllament tèrmic per l'exterior (envoltant de l'edifici) es podran ocupar superfícies d'espais lliures o de domini públic, si tècnicament no existís una altra opció.

Consultar INFOAGRISEC N º 20 Llei de Rehabilitació / resum Canvis per a l’instal•lador.


Campanya de promoció de Prysmian

Prysmian, pionera en donar resposta a la necessitat de formació i informació entre els professionals del sector elèctric, llença una campanya promocional per a empreses instal•ladores que, pel fet de registrar-se al club Prysmian, tenen la possibilitat d’entrar en el sorteig d’un iPad Mini de regal. Per a més informació adreceu-vos a la Sra. Cristina Quintana cquintaa.agrisec@coell.org.

COELL

Seguiu el dia a dia de COELL a Twitter i Facebook

COELL, en un esforç per adaptar-se a les exigències comunicatives actuals marcades per l’evolució constant que imposen les noves tecnologies, disposa ja d’un compte de Twitter (@coell_org) i de Facebook (COELL). Feu-vos-en seguidors i coneixeu de primera mà totes les informacions i novetats que diàriament se succeeixen a la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida.


Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL (www.coellprevencio.com)

Els socis de COELL ja podeu consultar les novetats relatives a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals consultant el web www.coellprevencio.com. Com ja sabeu, podeu gaudir dels avantatges del nou servei que COELL us ofereix en matèria d’assessorament en prevenció de riscos laborals. Set anys després de l’entrada en vigor de la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals (PRL) i com a conseqüència de determinades insuficiències en el seu contingut i a la presència de certs problemes que dificultaven la seva aplicació s’ha dictat la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la PRL.

Per mes informació adreceu-vos a COELL de 9 a 14 hores. Si voleu també podeu trucar al telèfon 973-232166 Ext. 452 o be per correu electrònic a: prl@coell.org

 
INFO FISCAL

Declaració Renda 2012 - QUI ESTA OBLIGAT A DECLARAR?

COELL us recorda que ja està en marxa el període per a presentar la Declaració de la Renda 2013. Qui està obligat a declarar?:

- Amb caràcter general,
  • Els contribuents que obtinguin rendiments del treball que superin els 22.000,00.-€ anuals quan els rendiments provinguin d’un sol pagador.
  • Els contribuents que obtinguin rendiments del treball que superin els 11.200,00.-€ anuals en les següents supòsits:

* Quan procedeixin de més d'un pagador, si la suma de les quantitats procedents del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, superi la xifra de 1.500,00.-€ anuals.
* Quan es tracti de pensionistes amb varies pensions les retencions de les quals no s’hagin practicat d’acord amb les determinades per l’Agència Tributaria, prèvia sol•licitud del contribuent a l’efecte, mitjançant el model 146.
* Quan s’hagin percebut pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exempts.
* Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retindré
* Es percebin rendiments del treball subjectes a tipus fitxe de retenció.

  • Els contribuents que hagin set titulars de bens immobles d’us propi diferent a l’habitatge habitual i del sòl no edificat, les rendes imputades juntament amb els rendiments derivats de Lletres del Tresor i l’import de les subvencions per a la l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat, sigui superior a 1.000,00.-€ anuals.
  • Contribuents que hagin obtingut guanys patrimonials no subjectes a retenció o ingrés a compte, l’import total del qual, o conjuntament amb els rendiments íntegres del treball, del capital o d’activitats econòmiques, sigui superior a 1.000,00-€ anuals.
  • Rendiments íntegres del capital mobiliari (dividends d’accions no exempts, interessos de comptes, de dipòsits o de valors de renta fixa...) i guanys patrimonials (guanys derivades de reemborsaments de participacions en Fons d’inversió, premis per la participació en concursos o jocs, ...), sempre que hagin estat sotmesos a retenció o ingrés a compte i la seva quantia global no superi la quantitat de 1.600,00.-€ anuals.
  • Els contribuents que hagin obtingut pèrdues patrimonials en quantia igual o superior a 500,00.-€.
  • Els contribuents titulars d’activitats econòmiques, incloses les agrícoles i ramaderes, sigui quin sigui el mètode de determinació del rendiment net, sempre que els rendiments íntegres junt amb els del treball i del capital, així com el dels guanys patrimonials sigui superior a 1.000,00.-€ anuals.
  • Els contribuents que hagin realitzat aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat, planes de pensions, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial, assegurances de dependència, o mutualitats de previsió social amb dret a reducció de la base imposable i que desitgin practicar la corresponen reducció.
  • Els contribuents titulars de immobles arrendats (pis, locals, places de pàrquing) dels rendiments totals, exclusivament procedents dels citats immobles, o conjuntament amb els rendiments del treball, del capital mobiliari, d’activitats econòmiques i guanys patrimonials excedeixin de 1.000,00.-€ anuals.

Els contribuents que vulguin beneficiar-se de l’aplicació de les següents deduccions o reduccions hauran de presentar la declaració,

* Deducció per inversió en habitatge habitual.
* Deducció per compte-habitatge.
* Deducció per doble imposició internacional.

ÚLTIMES NOTICIES

El govern renova la Formació Professional per revitalitzar l'ocupació

El govern ha aprovat dos acords per renovar la Formació Professional amb l'objectiu de revitalitzar l'ocupació. Es tracta del tercer pla d'FP que s'anirà desplegant al llarg dels pròxims quatre anys a Catalunya. Amb la nova FP es vol millorar la competitivitat de les empreses i la capacitació de l'alumnat.

El nou pla de l'FP vol formar als futurs treballadors segons les necessitats que tingui cada empresa . Per això, les empreses i els agents socials participaran en el disseny de la formació acadèmica que donen els centres d'FP per adaptar-los a la demanda del moment. A més, es vol que l'alumne passi tant per les aules com per les empreses per formar-se.

Aquest és un model que ja funciona a Alemanya i a Àustria però que a Catalunya es troba en un estat molt embrionari, ja que només unes poques especialitats aposten per posar en relació els sectors productius i els estudiants.

Un altre punt clau del nou pla és que la nova FP s'obrirà a un ventall molt més ampli de gent, perquè es puguin reciclar al llarg de tota la seva vida laboral. Per tant, no només estudiaran els joves, sino que l'FP s'obre a tot tipus de gent des de treballadors que vulguin perfeccionar la seva formació, a aturats que necessitin ampliar els seus coneixements per trobar una feina. I perquè puguin accedir als estudis reglats d'FP s'eliminaran les traves administratives.

La nova formació professional també facilitarà que la gent acrediti els anys d'experiència professional per tenir alguna titulació i poder continuar estudiant. La Generalitat s'ha marcat el repte d'anar estenent aquest model, perquè, el que ara és una excepció, el 2016 es converteixi en norma.


Comença a moderar la destrucció d'ocupació en el sector privat

Les dades de l'Enquesta de Població Activa del primer trimestre del 2013 indiquen que l'ocupació continua ajustant i s'acosta als nivells de 2002, situant la taxa d'atur en el 27,16%. Tanmateix, CEOE i CEPYME volen destacar l'augment-per tercer trimestre consecutiu-de l'ocupació entre els empresaris sense treballadors en més de 22.000 persones. A més, subratllen que la destrucció d'ocupació en el sector privat ha començat a moderar-se, frenant la caiguda interanual fins al 3,8%, davant el 4,3% del trimestre anterior.

En aquest context, CEOE i CEPYME consideren que cal seguir apostant per mesures de flexibilitat en el mercat laboral, així com altres que impulsin l'activitat econòmica i dinamitzen el marc regulador, per tal de millorar la competitivitat de la nostra economia, asseient així les bases perquè les empreses espanyoles tornin a generar ocupació el més aviat possible quan s'iniciï la recuperació de l'activitat.

En la seva anàlisi de les dades publicades avui, assenyalen que l'ajust de l'ocupació pública acumula sis trimestres consecutius, amb una caiguda de 71.400 ocupats el primer trimestre. Els assalariats amb contracte indefinit han anotat un descens en aquest període (118.400), tot i que la caiguda ha estat més elevada entre els assalariats amb contracte temporal, en 194.400 persones. Els treballadors per compte propi també han disminuït, en 9.900 persones, encara que cal destacar que els empresaris sense assalariats o treballadors independents augmenten per tercer trimestre consecutiu, en 22.100 persones.

La població activa ha baixat en el primer trimestre, en 85.000 persones, i la taxa interanual ha baixat fins al -1,0%. Aquesta caiguda de la població activa ha evitat un increment major de l'atur, que va pujar en 237.400 persones, de manera que la xifra total de desocupats se situa en 6.202.700 persones. Així, la taxa d'atur ha augmentat fins al 27,16%.

Per sectors, l'ocupació ha caigut en tots els sectors, destacant el descens de l'ocupació en els serveis, en 170.500 persones, tot i que la Setmana Santa d'aquest any va ser al març. El nombre d'aturats augmenta també en tots els sectors, excepte en la construcció. Pel que fa a aquest últim sector, pot haver-se produït un transvasament d'aturats d'aquest sector al col • lectiu de desocupats que van perdre la feina fa més d'un any. D'altra banda, el nombre d'aturats que busquen la primera feina ha baixat en 1.200 persones.

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE