Apunt a l'Associat
Primera Quinzena de Maig
Núm. 57
NOTÍCIES ASSOCIACIÓ FOTÒGRAFS PROFESSIONALS

L’Associació de Fotògrafs Professionals de Lleida pren part en la Xa. Setmana de la Comunicació de la Universitat de Lleida

El president de l’Associació de Fotògrafs Professionals de Lleida, Sr. Jaume Solé, ha pres part en la Xa. edició de la Setmana de la Comunicació de la Universitat de Lleida en el marc d’una taula de debat integrada, a més, pel Sr. Carles Mitjà, professor del CITM i tecnologia multimèdia de Terrassa UPC; la Sra. Mònica Martínez, fotògrafa autònoma i el representant dels alumnes, Sr. Miquel Macías. El debat va estar moderat perla Sra. Iolanda Gòdia, professora de Comunicació i Audiovisuals.

NOTÍCIES GREMI D'EMPRESES DE JARDINERIA

El Gremi de Jardiners de Lleida estrena nou web

Ja podeu consultar el nou web del Gremi de Jardiners de Lleida (www.jardinerslleida.org) per tal d’informar-vos de les darreres actualitzacions i notícies del sector.


Jornada Tècnica Avaluació de la uniformitat de reg en un green de camp de golf el 27 de maig a Raimat

L’Oficina del Regant del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural organitza el proper dilluns 27 de maig la Jornada Tècnica Avaluació de la uniformitat de reg en un green de camp de golf ambn l’objectiu de donar a conèixer la importància de la uniformitat del reg d’una instal•lació com a factor a considerar en la programació de reg i que determina un epartiment unifrme de l’agiua sobre la superfície a regar. La jornada es gratuïta i es durà a terme al Raimat Golf Club. Les persones interessades a prendre-hi part poden inscriure’s prèviament a pboixadera@gencat.cat o bé a www.ruralcat.net/preinscirpcionspatt. L’activitat està limitada a 15 places que s’atendran per ordre d’inscripció.


El Gremi de Jardiners de Lleida organitzarà una jornada tècnica

El Gremi de Jardiners de Lleida preveu organitzar properament una jornada tècnica per als seus associats –i arribant a un mínim d’assistents c om a condició per a la seva celebració- tot comptant amb la col•laboració dels tècnics del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).


Pla d’acció nacional per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris

Recordem que s’ha aprovat mitjançant l’Ordre AAA/2809/2012, de 13 de desembre, el Pla d’acció nacional per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, d’acord amb el que estableix l’article 4 de la Directiva 2009/128/CE, transposada pel Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, que estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.
El Reial Decret 1311/2012 d’ús sostenible de fitosanitaris al seu article 25 obliga a tots els professionals de la jardineria que facin tractaments fitosanitaris a portar un registre de les operacions realitzades tant d’adquisició com d’aplicació. Aquest article es vigent i per tan us recordem la necessitat de portar el mateix. No s’ha de lliurar a la administració cap informació d’un període determinant però si s’ha de mantenir a disposició de l’òrgan competent durant 5 anys.
Les dades necessàries per cada operació son:

 • Data de l’operació de compra o aplicació.
 • Identificació del producte (nom i registre i a ser possible lot).
 • Quantitat de producte.
 • Identificació del venedor o qui en l’hagi donat (nom i cognom o empresa, adreça i NIF).
 • Quan es fa una aplicació, on l’hem aplicat.

El Pla reuneix les actuacions de totes les autoritats i els òrgans competents en la matèria, i, per tant, és una eina eficaç per a la millora en totes les activitats relacionades amb la sostenibilitat en l'ús de productes fitosanitaris. Per a més informació consulteu l’Ordre AAA/2809/2012, de 13 de desembre, per la qual s'aprova el Pla d'acció nacional per aconseguir sense ÚS Sostenible dels Productes fitosanitaris, Previst en el Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15741

D’altra banda, els socis del Gremi de Jardiners ja podeu consultar al web de COELL dins del Racó de l’Associat de la Federació de Serveis el web del DAAM (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural) en el qual es fa referència a “Sanitat Vegetal - Ús sostenible de productes sanitaris”.

COELL

Seguiu el dia a dia de COELL a Twitter i Facebook

COELL, en un esforç per adaptar-se a les exigències comunicatives actuals marcades per l’evolució constant que imposen les noves tecnologies, disposa ja d’un compte de Twitter (@coell_org) i de Facebook (COELL). Feu-vos-en seguidors i coneixeu de primera mà totes les informacions i novetats que diàriament se succeeixen a la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida.


Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL (www.coellprevencio.com)

Els socis de COELL ja podeu consultar les novetats relatives a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals consultant el web www.coellprevencio.com. Com ja sabeu, podeu gaudir dels avantatges del nou servei que COELL us ofereix en matèria d’assessorament en prevenció de riscos laborals. Set anys després de l’entrada en vigor de la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals (PRL) i com a conseqüència de determinades insuficiències en el seu contingut i a la presència de certs problemes que dificultaven la seva aplicació s’ha dictat la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la PRL.

Per mes informació adreceu-vos a COELL de 9 a 14 hores. Si voleu també podeu trucar al telèfon 973-232166 Ext. 452 o be per correu electrònic a: prl@coell.org

 
INFO FISCAL

Declaració Renda 2012 - QUI ESTA OBLIGAT A DECLARAR?

COELL us recorda que ja està en marxa el període per a presentar la Declaració de la Renda 2013. Qui està obligat a declarar?:

- Amb caràcter general,
 • Els contribuents que obtinguin rendiments del treball que superin els 22.000,00.-€ anuals quan els rendiments provinguin d’un sol pagador.
 • Els contribuents que obtinguin rendiments del treball que superin els 11.200,00.-€ anuals en les següents supòsits:

* Quan procedeixin de més d'un pagador, si la suma de les quantitats procedents del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, superi la xifra de 1.500,00.-€ anuals.
* Quan es tracti de pensionistes amb varies pensions les retencions de les quals no s’hagin practicat d’acord amb les determinades per l’Agència Tributaria, prèvia sol•licitud del contribuent a l’efecte, mitjançant el model 146.
* Quan s’hagin percebut pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exempts.
* Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retindré
* Es percebin rendiments del treball subjectes a tipus fitxe de retenció.

 • Els contribuents que hagin set titulars de bens immobles d’us propi diferent a l’habitatge habitual i del sòl no edificat, les rendes imputades juntament amb els rendiments derivats de Lletres del Tresor i l’import de les subvencions per a la l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat, sigui superior a 1.000,00.-€ anuals.
 • Contribuents que hagin obtingut guanys patrimonials no subjectes a retenció o ingrés a compte, l’import total del qual, o conjuntament amb els rendiments íntegres del treball, del capital o d’activitats econòmiques, sigui superior a 1.000,00-€ anuals.
 • Rendiments íntegres del capital mobiliari (dividends d’accions no exempts, interessos de comptes, de dipòsits o de valors de renta fixa...) i guanys patrimonials (guanys derivades de reemborsaments de participacions en Fons d’inversió, premis per la participació en concursos o jocs, ...), sempre que hagin estat sotmesos a retenció o ingrés a compte i la seva quantia global no superi la quantitat de 1.600,00.-€ anuals.
 • Els contribuents que hagin obtingut pèrdues patrimonials en quantia igual o superior a 500,00.-€.
 • Els contribuents titulars d’activitats econòmiques, incloses les agrícoles i ramaderes, sigui quin sigui el mètode de determinació del rendiment net, sempre que els rendiments íntegres junt amb els del treball i del capital, així com el dels guanys patrimonials sigui superior a 1.000,00.-€ anuals.
 • Els contribuents que hagin realitzat aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat, planes de pensions, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial, assegurances de dependència, o mutualitats de previsió social amb dret a reducció de la base imposable i que desitgin practicar la corresponen reducció.
 • Els contribuents titulars de immobles arrendats (pis, locals, places de pàrquing) dels rendiments totals, exclusivament procedents dels citats immobles, o conjuntament amb els rendiments del treball, del capital mobiliari, d’activitats econòmiques i guanys patrimonials excedeixin de 1.000,00.-€ anuals.

Els contribuents que vulguin beneficiar-se de l’aplicació de les següents deduccions o reduccions hauran de presentar la declaració,

* Deducció per inversió en habitatge habitual.
* Deducció per compte-habitatge.
* Deducció per doble imposició internacional.

ÚLTIMES NOTICIES

El govern renova la Formació Professional per revitalitzar l'ocupació

El govern ha aprovat dos acords per renovar la Formació Professional amb l'objectiu de revitalitzar l'ocupació. Es tracta del tercer pla d'FP que s'anirà desplegant al llarg dels pròxims quatre anys a Catalunya. Amb la nova FP es vol millorar la competitivitat de les empreses i la capacitació de l'alumnat.

El nou pla de l'FP vol formar als futurs treballadors segons les necessitats que tingui cada empresa . Per això, les empreses i els agents socials participaran en el disseny de la formació acadèmica que donen els centres d'FP per adaptar-los a la demanda del moment. A més, es vol que l'alumne passi tant per les aules com per les empreses per formar-se.

Aquest és un model que ja funciona a Alemanya i a Àustria però que a Catalunya es troba en un estat molt embrionari, ja que només unes poques especialitats aposten per posar en relació els sectors productius i els estudiants.

Un altre punt clau del nou pla és que la nova FP s'obrirà a un ventall molt més ampli de gent, perquè es puguin reciclar al llarg de tota la seva vida laboral. Per tant, no només estudiaran els joves, sino que l'FP s'obre a tot tipus de gent des de treballadors que vulguin perfeccionar la seva formació, a aturats que necessitin ampliar els seus coneixements per trobar una feina. I perquè puguin accedir als estudis reglats d'FP s'eliminaran les traves administratives.

La nova formació professional també facilitarà que la gent acrediti els anys d'experiència professional per tenir alguna titulació i poder continuar estudiant. La Generalitat s'ha marcat el repte d'anar estenent aquest model, perquè, el que ara és una excepció, el 2016 es converteixi en norma.


Comença a moderar la destrucció d'ocupació en el sector privat

Les dades de l'Enquesta de Població Activa del primer trimestre del 2013 indiquen que l'ocupació continua ajustant i s'acosta als nivells de 2002, situant la taxa d'atur en el 27,16%. Tanmateix, CEOE i CEPYME volen destacar l'augment-per tercer trimestre consecutiu-de l'ocupació entre els empresaris sense treballadors en més de 22.000 persones. A més, subratllen que la destrucció d'ocupació en el sector privat ha començat a moderar-se, frenant la caiguda interanual fins al 3,8%, davant el 4,3% del trimestre anterior.

En aquest context, CEOE i CEPYME consideren que cal seguir apostant per mesures de flexibilitat en el mercat laboral, així com altres que impulsin l'activitat econòmica i dinamitzen el marc regulador, per tal de millorar la competitivitat de la nostra economia, asseient així les bases perquè les empreses espanyoles tornin a generar ocupació el més aviat possible quan s'iniciï la recuperació de l'activitat.

En la seva anàlisi de les dades publicades avui, assenyalen que l'ajust de l'ocupació pública acumula sis trimestres consecutius, amb una caiguda de 71.400 ocupats el primer trimestre. Els assalariats amb contracte indefinit han anotat un descens en aquest període (118.400), tot i que la caiguda ha estat més elevada entre els assalariats amb contracte temporal, en 194.400 persones. Els treballadors per compte propi també han disminuït, en 9.900 persones, encara que cal destacar que els empresaris sense assalariats o treballadors independents augmenten per tercer trimestre consecutiu, en 22.100 persones.

La població activa ha baixat en el primer trimestre, en 85.000 persones, i la taxa interanual ha baixat fins al -1,0%. Aquesta caiguda de la població activa ha evitat un increment major de l'atur, que va pujar en 237.400 persones, de manera que la xifra total de desocupats se situa en 6.202.700 persones. Així, la taxa d'atur ha augmentat fins al 27,16%.

Per sectors, l'ocupació ha caigut en tots els sectors, destacant el descens de l'ocupació en els serveis, en 170.500 persones, tot i que la Setmana Santa d'aquest any va ser al març. El nombre d'aturats augmenta també en tots els sectors, excepte en la construcció. Pel que fa a aquest últim sector, pot haver-se produït un transvasament d'aturats d'aquest sector al col • lectiu de desocupats que van perdre la feina fa més d'un any. D'altra banda, el nombre d'aturats que busquen la primera feina ha baixat en 1.200 persones.

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE