Apunt a l'Associat
Segona Quinzena de Maig
Núm. 58
NOTÍCIES Agrupació d'instal·ladors de les comarques de ponent

Jornada informativa el 12 de juny sobre el Reglament d'Instal•lacions Elèctriques Frigorífiques. Modificacions del RITE i Certificació Energètica. La figura de l' instal•lador com a assessor energètic

La seu de COELL acollirà el proper dimecres 12 de juny de 18.00 a 20.00 hores la jornada informativa intitulada Reglament d'Instal•lacions Elèctriques Frigorífiques. Modificacions del RITE i Certificació Energètica. La figura de l' instal•lador com a assessor energètic. L'acte, organitzat per AGRISEC en col•laboració amb TÜVRheinland, comptarà amb les intervencions del delegat a Lleida de TÜV Rheinland, Sr. Sisco Roca; el Tècnic Carles Sampietro, qui explicarà les novetats del RITE, del Reglament d'Instal•lacions Frigorífiques a la Certificació Energètica i de la certificació energètica d'edificis existents (CE3).

Les persones interessades a participar-hi, confirmeu la vostra assistència a AGRISEC: agrisec@coell.org (973 232166).


Junta Directiva de l'Associació de Gremis d'Instal•ladors AGIC a Lleida

L'Associació de Gremis d'Instal•ladors de Catalunya (AGIC) va celebrar a la seu de COELL la seva Junta el passat 13 de maig, en la qual hi van participar els membres d'AGRISEC, per tal de posar damunt la taula les principals qüestions que afecten el sector. La Junta Directiva està formada pels màxims representants de cadascuna de les associacions que formen AGIC i és l'òrgan encarregat de la direcció i administració ordinàries de la Federació.

COELL

Foment anima els empresaris a buscar crèdit i a recuperar la il•lusió per assumir riscos

El president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, anima els empresaris de les Terres de Lleida i del conjunt de Catalunya, a buscar crèdit atesa la lleu millora dels indicadors econòmics que fa favorable la recerca de noves iniciatives empresarials.

Gay de Montellà, va visitar la seu de COELL el 27 de maig amb motiu de la reunió del Comitè Executiu de Foment del Treball, i va insistir en el fet que “cal animar els empresaris a cercar crèdit perquè s'estan reobrint tímidament les línies de finançament i ens trobem davant un escenari que engresca de nou a assumir riscos empresarials”.

Va precisar que els empresaris han de recuperar més que mai la il•lusió de prendre riscos i per crear riquesa. “Cal, doncs, tenir motivació, empenta i renovar la vocació empresarial”, va concloure Gay de Montellà, remarcant que els sectors industrials que empenyen l'economia catalana a hores d'ara són l'agroalimentació, la metal•lúrgia, el sector automobilístic, el químic i el turístic.


Seguiu el dia a dia de COELL a Twitter i Facebook

COELL, en un esforç per adaptar-se a les exigències comunicatives actuals marcades per l'evolució constant que imposen les noves tecnologies, disposa ja d'un compte de Twitter (@coell_org) i de Facebook (COELL). Feu-vos-en seguidors i coneixeu de primera mà totes les informacions i novetats que diàriament se succeeixen a la Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida.


Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL

Els socis de COELL ja podeu consultar les novetats relatives a l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals consultant el web www.coellprevencio.com. Com ja sabeu, podeu gaudir dels avantatges del nou servei que COELL us ofereix en matèria d'assessorament en prevenció de riscos laborals. Set anys després de l'entrada en vigor de la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals (PRL) i com a conseqüència de determinades insuficiències en el seu contingut i a la presència de certs problemes que dificultaven la seva aplicació s'ha dictat la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la PRL.

Per mes informació adreceu-vos a COELL de 9 a 14 hores. Si voleu també podeu trucar al telèfon 973-232166 Ext. 452 o be per correu electrònic a: www

 
INFO FISCAL

Novetats legislatives i punts bàsics de l'avantprojecte de la Llei d'Emprenedors

El Govern va aprovar el passat 24 de maig, després de diversos ajornaments, l'avantprojecte de la Llei d'Emprenedors. Destaquem una sèrie de punts clau de l' esmentada Llei d'Emprenedors:

1. Creació d'empreses en 24 hores. Es retalla el termini per a la creació d'empreses a través de la tramitació electrònica mitjançant la possibilitat de poder constituir una empresa en 24 hores i amb un cost de 40 euros. A més es rebaixa el capital social mínim exigit des de 3.000 a 1 euro, igualant així a altres països de la zona euro. No obstant s'estableixen al mateix temps una sèrie de reserves de manera que l'empresa no podrà repartir dividends ni concedir crèdits fins que estigui prou capitalitzada. Per poder fer això possible es crearà una pàgina web que recollirà i tramitar amb les administracions els documents necessaris per constituir l'empresa i posar-la en marxa.

2. Emprenedor de responsabilitat limitada. Es crea la figura de l'emprenedor de responsabilitat limitada que blinda una part del patrimoni de l'empresari individual (fins a 300.000 euros), de manera que els autònoms que es donin d'alta com a empresa de responsabilitat limitada poden treure el cotxe i la casa del patrimoni embargable des que es constitueixin en aquesta nova figura.

3. El mecanisme de la "segona oportunitat". Aquest mecanisme permetrà als empresaris amb deutes que no superin els cinc milions d'euros acudir a una via extrajudicial de negociació en lloc de al concurs de creditors.

4. Permís de residència amb inversió immobiliària superior als 500.000 euros. Aquesta mesura s'estableix amb l'objectiu d'aconseguir l'arribada d'inversió a Espanya. Per això el Govern facilitarà el permís de residència als estrangers que realitzin inversions immobiliàries per sobre dels 500.000 euros, comprin deute públic per més de dos milions d'euros o desenvolupin projectes catalogats d '"interès general" que generin ocupació o una inversió amb impacte socioeconòmic rellevant.

5. Incentius fiscals. Una altra de les mitjanes afecta l'IVA i suposa l'aplicació del règim especial del criteri de caixa, que suposarà que els empresaris paguin l'IVA quan cobrin la factura. Per acollir-se a aquesta fórmula el volum d'operacions de l'empresa no podrà superar els dos milions en un any. Queden exemptes d'aquest règim les operacions acollides als règims especials simplificats -agricultura, ramaderia i pesca-, l'or d'inversió o els serveis prestats per via electrònica. A més, el seu ús estarà subjecte a limitacions temporals ja que els empresaris hauran d'ingressar l'IVA de cada any -com a molt tard el 31 de desembre- encara que no hagin cobrat. La renúncia a aquest sistema tindrà una durada mínima de 3 anys. Pel que fa al dret a deduccions de l'Impost, aquest naixerà també en el moment del pagament. D'altra banda es contemplen altres incentius fiscals com ara la deducció del 10% de l'Impost sobre Societats a les empreses l'import net de la xifra de negocis en el període impositiu immediat anterior sigui inferior a 10 milions d'euros i s'amplien els marges d'aplicació dels incentius fiscals a les activitats de recerca i desenvolupament. Les empreses de nova creació també presenten canvis ja que se suprimeix l'exempció en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, com a guany patrimonial, de les rendes obtingudes amb ocasió de la transmissió de les accions o participacions en empreses de nova o recent creació . D'altra banda, es compensa fixant que poden excloure de gravamen en un 50 per cent els guanys patrimonials derivats de la transmissió d'aquest tipus d'accions o participacions, però condicionant-lo a que el 50 per cent de l'import total obtingut per la transmissió es reinverteixi en l'adquisició d'accions o participacions en aquest tipus d'entitats.

6. Control del sou de directius. La nova llei fixa que la retribució anual de socis administradors no podrà excedir del 20% del patrimoni net empresarial.

7. Mercat alternatiu de finançament. Per facilitar l'accés de les pimes al finançament, la llei contempla l'obertura d'un mercat alternatiu en el qual les empreses podrien emetre deute en mercats de renda fixa. Les empreses adherides a aquest sistema podrien comprar títols d'altres empreses sense necessitat de registrar-lo en escriptura pública.

ÚLTIMES NOTICIES

Ajudes del Programa de Foment a la Competitivitat

A) Suport financer a la inversió industrial - El BOE del 6 de maig publica tres ordres ministerials del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, per la qual es convoca la concessió d'ajudes a la inversió industrial en la indústria de l'automoció, manufacturera i aeroespacial, respectivament. Aquestes ajudes persegueixen donar suport als plans d'inversió de les empreses potenciant la seva evolució cap a nous models de producció més avançats, eficients i respectuosos amb el medi ambient, així com a la fabricació de productes i la prestació de serveis de major valor afegit que els permetin accedir i incrementar la seva presència als mercats internacionals. En qualsevol dels tres casos, la inversió mínima ha de ser de 100.000 € si es tracta d'una PIME i de 750.000 si és una gran empresa. Es financen les següents actuacions:

  • Incorporació de tecnologies innovadores a productes i processos.
  • Implantació de sistemes avançats de producció.
  • Augment de l'eficiència energètica de productes o del procés de producció.
  • Increment de l'eficiència del procés.
  • Reducció de l'impacte ambiental.
  • Adaptació anticipada de la producció a futures normes comunitàries.

Són despeses financiables les inversions en instal•lacions i béns d'equip directament vinculats al projecte, (s'exceptuen terrens i obra civil), drets de patents i know-how, despeses d'enginyeria de desenvolupament i de personal estrictament necessari per a la inversió contemplada, subcontractacions i costos de material. Les ajudes tindran la forma de préstec de fins al 75 % de la inversió, al 4.925 % d'interès, i un termini d'amortització de deu anys amb dos de manca, sent precís, en el moment de la sol•licitud, presentar un aval del 10 % de l'import de la inversió.

Les sol•licituds han de presentar-se en format electrònic dirigides a la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitja Empresa, al Portal d'Ajudes allotjat a la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (https://sede.minetur.gob.es) abans del 17 de juny 2013 per a qualsevol de les tres línies assenyalades.

B) Suport financer a la reindustrialització – El BOE del 7 de maig publica dues ordres ministerial del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, per la qual es convoca la concessió d'ajudes a la reindustrialització en general i a la reindustrialització de zones afectades per processos de deslocalització dels sectors del tèxtil i de la confecció, calçat, joguina, moble, curtit i marroquineria. El pressupost és de 64,17 MM€ i de 40,5MM€ respectivament. S'incentivaran les noves implantacions industrials, així com els augments de capacitat de producció o les relocalitzacions que les empreses industrials decideixin escometre per guanyar competitivitat. Concretament es financen:

  • Obra civil: Inversions en urbanització i canalitzacions.
  • Edificació: Construcció, ampliació o adequació de naus industrials així com instal•lacions i equips no vinculats directament al a producció.
  • Actius materials directament associats a la producció, exclosos els elements de transports exterior.

Es tracta d'ajudes en forma de préstecs, de fins al 75% de la inversió, al 4,925% d'interès, i un termini d'amortització de deu anys amb dos de manca, sent precís, en el moment de la sol•licitud, presentar un aval del 10% de l' import de la inversió, la qual ha de ser com a mínim de 100.000 euros si es tracta d'una pime i de 750.000 si és una gran empresa. Les sol•licituds han de presentar-se en format electrònic dirigides a la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitja Empresa, al Portal d'Ajudes allotjat a la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (https://sede.minetur.gob.es) abans del 13 de juny 2013, en aquest cas.


Informe de conjuntura econòmica de Foment del Treball

Les darreres estimacions publicades al mes d'abril del Fons Monetari Internacional (FMI) constaten l'afebliment del creixement mundial al 2012, que el situen en el 3,2% enfront del creixement que s'havia donat al 2011, i que va ser del 4,0%. Ja s'havia assenyalat que la disminució en el ritme de creixement de l'economia mundial esdevé per la disminució dels països d'economia avançada, i especialment, per la davallada del PIB a la zona euro que ho fa en un -0,3% al 2012. En aquest sentit, el FMI parla d'un creixement a tres velocitats, la primera d'elles ben forta en els països desenvolupats; la segona amb un creixement suau ve per Estats Units, i en part per Japó, i finalment la tercera velocitat d'estacament que s'instal•la a Europa, i especialment a la zona euro, i que no només afecta als denominats països perifèrics, sinó que també afecta al nucli de la mateixa zona euro. Consulteu l'informe complet al web de COELL www.coell.org


Programa Nacional de Reformas (PNR) de 2013 i línies prioritàries de CEOE-CEPYME per al PNR

Podeu consultar al següent enllaç http://www.coell.org/node/2105 el Programa Nacional de Reformas (PNR) de 2013 les línies prioritàries que expressen CEOE-CEPYME al voltant d'aquest programa.

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE