Apunt a l'Associat
Primera Quinzena Juliol 2013
Núm. 60
NOTÍCIES GENERALS

Sorteig d'AGRISEC amb una escapada gourmet de premi

AGRISEC vol premiar la fidelitat dels seus associats amb un sorteig que té una escapada gourmet de premi. La iniciativa -que es durà a terme a tot Catalunya de la mà d'AGIC- consisteix a sortejar una escapada gourmet entre tots aquells associats que identifiquin amb la placa d'AGRISEC o l'adhesiu d'AGRISEC al seu establiment o al seu vehicle professional i facin arribar una imatge de la placa o de l'adhesiu degudament col·locat a la seu d'AGRISEC (cquintana.agrisec@coell.org). La promoció finalitza el proper 10 d'octubre, mes en què es farà el sorteig i es coneixerà el nom del guanyadors de l'escapada de 3 dies Goumet (inclou 2 nits per a dues persones en un hotel de 5 estrelles)


Jornada d'eficiència energètica a càrrec de l'empresa Carlo Gavazzi

El passat 3 de juliol a la seu de COELL, el fabricant Carlo Gavazzi va realitzar una sessió tècnica sobre el sector de l'eficiència energètica i com l'empresa instal·ladora s'està adaptant als nous requeriments tècnics i de demanada que està generant aquesta nova oportunitat de negoci.

Actualment l'eficiència energètica presenta una nova oportunitat de negoci per reorientar part de l'activitat en aquesta direcció amb l'objectiu d'oferir millores en les instal·lacions una vegada identificats els problemes.

En el decurs d'aquesta sessió informativa, una empresa instal·ladora va exposar com a través d'orientar el seu negoci cap a l'eficiència energètica es va incrementar la seva activitat i facturació realitzant estudis acompanyats d'actuacions sobre les instal·lacions estudiades.

Els associats que van participar en aquesta Jornada tenen la possibilitat d'accedir, en exclusiva a Catalunya, a una jornada de formació més especialitzada amb Carlo Gavazzi sobre les eines que posa a disposició de l'instal·lador per a realitzar estudis d'eficiència energètica i poder formar part del club Carlo Gavazzi Expert.


Canvis en el tràmit de certificació d'eficiència energètica dels edificis

TÈCNICS COMPETENTS

Des de la publicació del RD 235/2013 sobre certificació energètica d'edificis, el 5 d'abril de 2013, diversos col·legis professionals han fet arribar els seus arguments a l'ICAEN justificant la seva competència i coneixements per realitzar projectes d'instal·lacions tèrmiques, segons la Llei 38/1999 de 5 de novembre, i conseqüentment, poder dur a terme certificacions d'eficiència energètica d'edificis.

Després de revisar aquesta documentació les titulacions universitàries que actualment poden certificar són les següents:

· Arquitectes

· Arquitectes tècnics, Aparelladors i Enginyers d'Edificació

· Enginyers Industrials

· Enginyers Agrònoms

· Enginyers Navals i Oceànics

· Enginyers de Telecomunicacions

· Enginyers Tècnics Industrials

· Enginyers Tècnics Agrícoles

· Enginyers Tècnics i de Grau en Mines i Energia

· Enginyers Tècnics d'Obres Públiques

DOCUMENTS DEL CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D'EDIFICIS

En la darrera reunió de la Comissió Assessora de la certificació energètica d'edificis, el Ministeri va indicar que, obligatòriament, el certificat ha d'incloure, entre d'altres, el document de recomanacions per a la millora dels nivells òptims o rendibles d'eficiència energètica de l'edifici o d'una part d'aquest.

En aquest sentit, l'apartat f) i g) de l'article 6 del RD 235/2013 i l'apartat V del preàmbul de la Llei 8/2013, aprovada el passat 28 de juny, estableixen que la certificació contindrà, no només una qualificació de l'edifici a aquest efecte (lletres A - G), sinó també unes recomanacions sobre les millores energètiques que podrien realitzar, analitzades en termes de cost / benefici i classificades en funció del seu viabilitat tècnica, econòmica i funcional i de la seva repercussió energètica.

Per aquest motiu, l'ICAEN ha fet una modificació en el formulari del tràmit de certificació d'edificis per sol·licitar un document adjunt amb les recomanacions sobre les millores energètiques que es podrien realitzar, analitzades en termes de cost / benefici i també la descripció de les proves i comprovacions dutes a terme pel tècnic competent durant la certificació de l'edifici o habitatge.

Cal considerar que la no inclusió de la informació mínima que el certificat ha de contenir, es considerarà infracció en matèria de certificació de l'eficiència energètica dels edificis i es sancionarà d'acord amb el que disposen les normes de rang legal que resultin d'aplicació.


FENIE celebrarà a Palma de Mallorca el seu XVIè congrés els dies 23 a 26 d'obtubre sota el lema Innovant amb energia

El Auditorium de Palma de Mallorca és l'escenari triat per a la celebració de la XVI Congrés de FENIE, que es presenta com la cita més important per al col·lectiu d'empreses instal · ladores elèctriques i de telecomunicacions al llarg d'aquest 2013.

Entorn al lema "Innovant amb Energia", aquesta nova edició, que tindrà lloc del 23 al 26 d'octubre, vol orientar els professionals i oferir-los pautes per accedir als nous mercats i models de negoci amb què encarar una realitat actual diferent i un futur canviant. Tots dos estan marcats per les dificultats de la situació econòmica actual i el retrocés dels àmbits de treball tradicionals.

En aquest context, l'objectiu del XVI Congrés és facilitar l'intercanvi d'experiències entre les diferents empreses del sector i ajudar-los a trobar noves solucions i respostes per al seu negoci. Un concepte de trobada més dinàmic i participatiu, en què siguin els mateixos professionals els qui narrin la seva visió individual i revelin les claus de l'èxit en la seva empresa.

El Congrés de Palma de Mallorca vol posar l'èmfasi en el valor de compartir la situació personal i la reflexió sobre ella, perquè junts sumem esforços i perquè és important compartir opinions i establir les bases per al diàleg abans d'establir el criteri personal que guiarà la nostra actuació. Junts som més.


Llei 8/2013 de Rehabilitació, Regeneració i Renovació urbanes

El BOE publica la Llei 8/2013, de 26 de Juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes la qual té com a objectiu, regular les condicions bàsiques que garanteixin un desenvolupament sostenible, competitiu i eficient del medi urbà, mitjançant l'impuls i el foment de les actuacions que condueixin a la rehabilitació dels edificis ia la regeneració i renovació dels teixits urbans existents, quan siguin necessàries, per assegurar als ciutadans una adequada qualitat de vida i l'efectivitat del seu dret a gaudir d'un habitatge digne i adequada.

Com a novetat destacada hi figura el nou Informe d'Avaluació dels Edificis obligatori per a:

a) Els edificis residencials d'habitatge col·lectiva amb una antiguitat superior a 50 anys, en el termini màxim de cinc anys.

b) Els edificis els titulars pretenguin acollir-se a ajuts públics amb l'objectiu d'escometre obres de conservació, accessibilitat universal o eficiència energètica, amb anterioritat a la formalització de la petició de la corresponent ajuda.

c) La resta d'edificis, quan així ho determini la normativa autonòmica o municipal


Nou impost sobre gasos fluorats

El passat divendres 28 de juny, el Consell de Ministres va aprovar, seguint les recomanacions de la Comissió Europea sobre tributs mediambientals, un Projecte de Llei que fixa un impost indirecte sobre gasos fluorats d'efecte hivernacle.

Seran contribuents els fabricants de gasos fluorats, els importadors o adquirents intracomunitaris d'aquests productes i els revenedors. El tipus impositiu s'establirà en funció del potencial d'escalfament atmosfèric (PCA) dels productes. Aquest nou impost entrarà en vigor el 2014 un cop hagi estat publicada la llei al BOE.

Previsiblement, aquest impost afectarà al preu d'instal·lació i manteniment dels equips d'aire condicionat, quan comportin càrrega de l'equip per part d'un instal·lador autoritzat, i en cas de venir precarregats, afectarà al preu de venda de l'equip.

COELL

Col·laboració entre la Diputació i la COELL per donar suport als emprenedors

El president de la Diputació, Sr. Joan Reñé, i el president de COELL, Sr.Joan Simó, han signat el 3 de juliol un conveni entre les dues institucions per donar recolzament als emprenedors de la xarxa de CEEIs.

L'objecte del conveni és regular la col·laboració entre el CEEILleida i COELL en l'assessorament als emprenedors que han estat recolzats per la Xarxa de Centres d'Empreses Innovadors de les comarques de Lleida, en fase de creació i consolidació d'empresa.

Així, els dos organismes es comprometen a prestar l'assistència tècnica necessària als nous emprenedors que, un cop presentats els seus projectes empresarials a qualsevol membre de la xarxa de CEI's, posin en marxa la seva iniciativa empresarial.

En aquestes accions hi participaran els tècnics del CEEILleida i els responsables dels serveis administratius, laborals, fiscals i d'assessoria jurídica de COELL.

Les tasques d'assessorament que el CEEILleida i la COELL realitzin amb les persones emprenedores continuaran una vegada s'hagi posat en marxa el negoci, mitjançant l'execució d'accions de suport i formació necessàries, que es portaran a terme, sempre que sigui possible, a les instal·lacions del CEEILleida o de qualsevol dels Centres d'Empreses Innovadores.


COELL celebra la seva Assemblea General i la reunió del Patronat d'Organitzacions Empresarials de Lleida, Fundació Privada

COELL va celebrar el 26 de juny la seva Assemblea General Ordinària per tal d'aprovar els comptes i balanç corresponent a l'exercici 2012 i la modificació del pressupost aprovat per al 2013, entre d'altres assumptes. Així mateix, el mateix dia, i prèviament a la celebració de l'Assemblea General, va tenir lloc la sessió ordinària del Patronat d'Organitzacions Empresarials de Lleida, Fundació Privada, en el decurs de la qual es va donar llum verda als comptes i balanç de 2012, entre d'altres assumptes.


COELL redissenya la seva pàgina web

COELL ha redissenyat la seva pàgina web (www.coell.org) per oferir un espai més actual i accessible amb l'objectiu de donar a conèixer millor l'entitat, les seves activitats, les notícies i els serveis que ofereix als seus associats.

El projecte ha comptat amb la col·laboració de la consultora de serveis tecnològics ORIGINALTEC de Lleida, especialitzada en la usabilitat dels entorns webs.

Aquesta nova versió inclou nombroses novetats i millores tant en disseny com en navegació, continguts i tecnologia que podem concretar en un disseny més orientat a l'usuari; una navegació més simplificada, etcètera.

En els propers dies, COELL enviarà als seus associats les claus d'accés per accedir a la part privada del nou web.


Seguiu el dia a dia de COELL a Twitter i Facebook

COELL, en un esforç per adaptar-se a les exigències comunicatives actuals marcades per l'evolució constant que imposen les noves tecnologies, disposa ja d'un compte de Twitter (@coell_org) i de Facebook (COELL). Feu-vos-en seguidors i coneixeu de primera mà totes les informacions i novetats que diàriament se succeeixen a la Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida.


Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL (www.coellprevencio.com)

Els socis de COELL ja podeu consultar les novetats relatives a l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals consultant el web www.coellprevencio.com. Com ja sabeu, podeu gaudir dels avantatges del nou servei que COELL us ofereix en matèria d'assessorament en prevenció de riscos laborals. Set anys després de l'entrada en vigor de la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals (PRL) i com a conseqüència de determinades insuficiències en el seu contingut i a la presència de certs problemes que dificultaven la seva aplicació s'ha dictat la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la PRL. Per mes informació adreceu-vos a COELL de 9 a 14 hores. Si voleu també podeu trucar al telèfon 973-232166 Ext. 452 o be per correu electrònic a: prl@coell.org

 
INFO FISCAL
ÚLTIMES NOTICIES

Sobre la ultraactivitat dels convenis col·lectius

Les confederacions empresarials CEOE i CEPYME han realitzat una anàlisi detallada sobre la situació de negociació col · lectiva. En aquest sentit, volen destacar que el sistema de negociació col · lectiva és un element fonamental de la regulació de les condicions de treball a Espanya, que s'ha vist afectat per la situació actual de crisi i li ha costat -i li segueix costant, almenys temporalment- adaptar-s'hi amb la rapidesa necessària.

CEOE i CEPYME reiteren la seva voluntat negociadora dels convenis col · lectius que estan pendents de renovació, i consideren que s'obre una oportunitat per adaptar-los a les necessitats d'empreses i treballadors, impulsant un major esforç negociador i posant-se a disposició de les parts negociadores per ajudar a màxim en la resolució dels convenis.

Prova de la situació de cobertura d'una àmplia majoria dels treballadors (reflectida en la taula anterior) és que no s'està registrant un augment de la conflictivitat, més enllà de casos aïllats en què CEOE i CEPYME s'han posat a disposició de les parts per a la seva resolució.

Per tal de verificar com s'està pactant en els convenis col · lectius el tema de la ultraactivitat, CEOE i CEPYME han realitzat una anàlisi d'una mostra representativa de 99 convenis col · lectius, elegits sota els següents criteris de selecció:

- Que s'hagin signat i publicat després de la Reforma Laboral de 2012 (de novembre 2012 a juny 2013)

- Convenis que afectin el major nombre de treballadors.

Del total dels 99 convenis analitzats, 51 són convenis de sector, aplicables a 1.923.172 treballadors (estan recollits tots els convenis estatals), i 48 són d'empresa, que afecten 133.751 treballadors.

De tots els convenis analitzats en la mostra, 68 convenis han pactat algun tipus de pròrroga de la vigència dels drets laborals, mentre que 31 convenis no han pactat cap tipus de ultraactivitat.

Del total de convenis analitzats en la mostra:

• Un 5,05% recullen la previsió legal sobre ultraactivitat

• Un 11,11% preveuen la ultraactivitat més enllà de l'any previst per la llei.

• Un 52,5% tenen pactat el manteniment del conveni-en tot o en part dels seus continguts-fins que es subscrigui un de nou.

Pel que fa als convenis sectorials nacionals, el percentatge dels que tenen pactat el manteniment total o parcial dels seus continguts s'eleva fins el 66,7%, mentre que els convenis d'aquest àmbit que eleven la vigència de continguts més enllà del any que preveu la normativa representen un 86,6%.

Així mateix, CEOE i CEPYME volen recordar que la Negociació Col · lectiva és dinàmica, és a dir que té un desenvolupament al llarg de l'any que no està condicionat per tal de la ultraactivitat, de manera que la negociació ha de seguir el seu curs amb posterioritat al 8 de juliol. Aquest fet es constata amb el procés de consolidació de les dades de les estadístiques del Ministeri d'Ocupació sobre convenis col · lectius, que es tanquen 18 mesos després que acabi l'any en curs.

D'altra banda, les xifres que insisteixen que cal 968 convenis que afecten 1.753.499 treballadors que es troben pendents de negociació. D'aquestes dades, convindria no comptabilitzar i, per tant, no considerar pendents de negociació:

• Els dos convenis sectorials nacionals d'Estacions de Servei, i d'Escorxadors d'aus i conills, aplicables a 89.425 treballadors, que han arribat a un acord.

• Els convenis que han desaparegut a causa de la crisi o altres causes, les unitats negociadores han quedat integrades en altres d'àmbit superior (tant geogràfic com funcional), o si es tractés de convenis d'empresa, l'eliminació d'aquesta unitat pel tancament de l'empresa.

• Les parts signants del II AENC, en l'acord adoptat per la Comissió de Seguiment el 23 de maig d'aquest any, van donar per esgotada la negociació dels convenis denunciats amb dos anys d'antelació al 8 de juliol d'enguany, remetent aquests convenis als sistemes de solució autònoma de conflictes. En concret, estem parlant de 322 convenis que afecten 384.579 treballadors.

Per tant, segons CEOE i CEPYME, la negociació col · lectiva continua oberta i no presenta cap tipus de problemàtica, només hi ha alguns que no s'han signat, com per exemple en el cas de Barcelona, ​​el de transport de mercaderies, i el dels hospitals públics (XHUP).


Signat el Conveni Col·lectiu de treball del sector d'oficines i despatxos de Catalunya

El passat 27 de juny es va signar el Conveni col·lectiu de treball del sector d'Oficines i despatxos de Catalunya per l'any 2012-2014. L'acte va tenir lloc a la seu de Foment del Treball i va comptar amb la presència de representants dels sindicats FES-UGT (federació de Serveis d'UGT) i COMFIA (Federació de Serveis Financers i Administratius de Comissions Obreres de Catalunya) i de les organitzacions empresarials Foment del Treball (a la qual pertany COELL) i Pimec. El conveni serà en breu serà publicat al DOGC. Per a més informació adreceu-vos a la Sra. Sandra Miravete smiravete.juridic@coell.org (973 23 21 66).


S'obre la convocatòria per als ajuts InnoEmpresa 2013

Les pimes que vulguin desenvolupar nous productes diferencials o sistematitzar el seu procés d'innovació amb la intenció de ser més competitives poden presentar la seva sol·licitud per als ajuts InnoEmpresa 2013. El programa, que acaba d'obrir la convocatòria d' enguany i compta amb un pressupost de 2 milions d'euros, el financen el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i la Generalitat, i a Catalunya es gestiona a través d'ACC10. S'engloba dins d'un grup de programes i serveis presentats per impulsar la innovació i la tecnologia.

Els ajuts InnoEmpresa es divideixen en dues modalitats:

- Els ajuts Innoempresa Desenvolupament Individual per a empreses que llencin un producte nou i InnoEmpresa Codesenvolupament per a col·laboracions de com a mínim dues empreses no vinculades. El producte diferencial ha de ser el primer que l'empresa produeixi o bé ser completament diferent als creats anteriorment.

- Els anomenats InnoEmpresa Sistematització que van dirigits a les pimes que vulguin gestionar el procés d'innovació d'una manera sistemàtica i així arribar a implantar el seu model propi de gestió.

Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 6 de setembre de 2013.


La Generalitat de Catalunya posa en funcionament Canal Empresa, el portal de tràmits i serveis per a empreses, professionals i intermediaris

S'ha posat en marxa el portal Canal Empresa, el nou canal electrònic de la Generalitat de Catalunya que aglutina tots els tràmits i els serveis que les administracions públiques ofereixen a empresaris, professionals i intermediaris.

El portal vol ajudar a empreses i emprenedors i forma part del Pla d'Implementació de la Finestreta Única Empresarial que impulsa el Govern a través del Departament d'Empresa i Ocupació. El Pla permetrà eliminar el 20% dels tràmits que afecten l'activitat empresarial i simplificar-ne el 68% dels restants abans de 2014.

Canal Empresa (www.canalempresea.gencat.cat) unifica i ordena la informació tenint en compte les necessitats de l'empresari. D'aquesta manera, aquest nou canal es fonamenta en tres premisses "Amb un clic trobaràs tot el que necessites"; "Donem resposta a les teves preguntes" i "Ens posem en el teu lloc".

ACC1Ó organitza la jornada "La Passió d'Emprendre" el 16 de juliol


ACC1Ó organitza la jornada "La Passió d'Emprendre" el 16 de juliol

ACC1Ó organitza dins dels seus Esmorzars ACC1Ó la jornada « La Passió d'Emprendre » el proper 16 de juliol de les 8.30 a les 10.15 a la seva seu (Passeig de Gràcia, 129. Barcelona). En el decurs de la trobada es posaran de relleu les oportunitats i les tendències principals dels nous negocis, de com la passió ens fa tirar endavant i com s'apliquen les lliçons apreses a una empresa real. Manel Sarasa, fundador de wineissocial, repassarà les principals tendències de consum i les oportunitats que en generen per als emprenedors. També compartirà aquelles experiències que ha après durant la seva carrera laboral i que està aplicant des del primer moment a wineissocial.
La introducció anirà a càrrec de Joan Tarradellas, conseller delegat d'ACCIÓ .
Per a inscripcions visiteu l'enllaç: http://agenda.acc10.cat/agenda/default.php?id=9434

 


Entra en vigor el nou Pla de pagament a proveïdors de l'Administració

 

EL BOE va publicar el 29 de juny passat el Reial Decret-llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers. Aquest Reial Decret-llei estableix una tercera i última fase del mecanisme de finançament per al pagament de proveïdors de les comunitats autònomes i de les entitats locals. En aquesta darrera fase s'amplien els àmbits subjectiu i objectiu d'aplicació i, als efectes de protegir els subcontractistes de les empreses titulars de crèdits inclosos en el pla, es facilita a aquests informació sobre el procés de pagament.

Els aspectes generals recollits en aquest nou text normatiu són:

 

1.- Mesures extraordinàries per eradicar la morositat : L'article 3 concreta que es podran incloure les obligacions vençudes, líquides i exigibles amb anterioritat al 31 de maig de 2013 (contractes d'obres, d'obres públiques, gestió de serveis, subministraments); els contractes que preveu la Llei 31/2007, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals.; els contractes d'arrendament sobre béns immobles; subvencions atorgades en el marc de la contractació pública; concerts subscrits en matèria sanitària, educativa i de serveis socials; convenis de col·laboració; encàrrecs de gestió; concessions administratives; indemnitzacions per expropiacions reconegudes judicialment; transferències de les comunitats autònomes o de les entitats locals a associacions i institucions sense fins de lucre i amb fins socials; subvencions per a la realització d'activitats de recerca, desenvolupament i innovació de centres tecnològics.

L'article 4 estableix la informació als creditors dels proveïdors inclosos en aquesta nova fase. Els creditors del proveïdors que com a obligats tributaris hagin presentat la declaració anual informativa sobre operacions amb tercers, podran conèixer a través de la pàgina web de l'Agència Tributària la següent informació: a) si les persones o entitats incloses en la seva declaració anual informativa d'operacions amb terceres persones o a les declaracions informatives sobre operacions incloses en els llibres registre estan incloses en les relacions certificades trameses per les administracions autonòmiques i/o locals al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques o les certificacions individuals que hagin estat acceptades. b) Si aquestes persones o entitats consignades pel creditor en les esmentades declaracions estan incloses entre els proveïdors que han acceptat el pagament del seu deute a través d'aquest mecanisme. c) La data en què sigui remesa la relació definitiva de factures a pagar a l'agent de pagaments.

L'article 6 del nou text legal indica que el pagament a favor del proveïdor comporta a l'extinció del deute contret per la Comunitat Autònoma o entitat local, el que inclou el principal, els interessos, costes judicials i qualsevol altra despesa accessòria.

 

2.- Comunitats Autonòmes

L'article 8 determina que podran participar en aquesta nova fase del procediment del mecanisme de pagaments les comunitats autònomes que així ho sol·licitin.

L'article 12 determina les especialitats del procediment aplicable per al subministrament d'informació per part de les comunitats autònomes i el pagament de les factures.

El procediment segueix les línies bàsiques de les edicions anteriors amb les següents particularitats:

a) Fins el 19 de juliol, la Comunitat Autònoma haurà de remetre, una relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament que compleixin les condicions requerides on constarà l'aplicació pressupostària i la relació jurídica de la que deriva l'obligació i es remetrà per via telemàtica i amb signatura electrònica. (Té caràcter obligatori)

b) Fins al 24 de juliol de 2013, el Ministeri d'Hisenda realitzarà les comprovacions sobre la relació tramesa per les Comunitats Autònomes.

c) Des del 25 de juliol fins al 6 de setembre, els proveïdors podran consultar la relació certificada i acceptar el pagament del deute mitjançant la plataforma habilitada a l'Agència Tributària.

c) Del 19 de juliol a 6 de setembre, els proveïdors que no estiguin a la relació certificada podran sol·licitar un certificat individual que haurà de ser expedit per l'interventor en el termini de 10 dies hàbils des de la sol·licitud. En cas que no es contesti la sol·licitud dins termini s'entendrà aquesta rebutjada.

 

3.- Entitats locals

L'article 14 disposa que pot ser aplicable aquesta nova fase del mecanisme de pagament a proveïdors a les següents entitats locals: Les entitats esmentades a l'article 3.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, és a dir, el municipi, la província i l'illa en els arxipèlags balear i canari; les mancomunitats de municipis; els consorcis que tinguin una composició íntegrament local; les entitats locals del País Basc i Navarra.

L'article 16 concreta que:

a) Fins el 19 de juliol, l'interventor haurà de remetre, una relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament que compleixin les condicions requerides que estableix l'article 3 del Reial Decret-llei on constarà l'aplicació pressupostària i la relació jurídica de la que deriva l'obligació i es remetrà per via telemàtica i amb signatura electrònica.

b) Del 25 de juliol al 6 de setembre, els proveïdors podran consultar la relació certificada i acceptar el pagament del deute a través d'aquest mecanisme.

c) Fins al 6 de setembre, els proveïdors que no estiguin a la relació certificada podran sol·licitar un certificat individual que haurà de ser expedit per l'interventor en el termini de 10 dies hàbils des de la sol·licitud. En cas que no es contesti la sol·licitud dins termini s'entendrà aquesta rebutjada, no obstant es considerarà inhàbil a aquests efectes el mes d'agost.

 
FORMACIO

Formació Subvencionada

COELL organitza els següents cursos adreçats a treballadors del sector de la Construcció. La data d'inici és el 26 d'agost i la de finalització, el 30 de setembre. Per a més informació i inscripcions, adreceu-vos a mjfarre.formacio@coell.org o truqueu al 973 23 21 66 preguntant per la Sra. Maria José Farré.

  1. Nivell Bàsic de Prevenció en Construcció. 60 hores (20 presencials, 40 a distància).
  2. Noves Tècniques Professionals. Curs per adquirir uns coneixements bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, sobre la funció de la pintura, les seves aplicacions i components, així com sobre les seves característiques, dosatge i suport adequat per a cada tipus, amb la finalitat de desenvolupar les aptituds necessàries per a una adequada aplicació. El curs consta de 30 hores presencials.
  3. Habitatges saludables. Curs per adquirir uns coneixements bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, sobre la funció de la pintura, les seves aplicacions i components, així com sobre les seves característiques, dosatge i suport adequat per a cada tipus, amb la finalitat de desenvolupar les aptituds necessàries per a una adequada aplicació. El curs consta de 20 hores presencials.
  4. Curs de Restauració de Patrimoni Històric a la Seu Vella. Curs de Restauració de Patrimoni Històric adreçat a autònoms i treballadors del conveni de la Construcció. El curs té una durada de 40 hores i les classes s'impartiran a la Seu Vella de Lleida.

 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE