Apunt a l'Associat
Segona Quinzena Juliol 2013
Núm. 61
NOTÍCIES FEDERACIO DE GREMIS DE CONSTRUCCIO

Representants de la Federació de Gremis de la Construcció es reuneixen amb el president de la Diputació de Lleida

El passat 10 de juliol el president de la Federació de Gremis de la Construcció, Sr. Josep M. Gardeñes, acompanyat del president de l'Associació d'Àrids i Formigons de Lleida, Sr. Miquel Gruas, van reunir-se amb el president de la Diputació de Lleida, Sr. Joan Reñé. La trobada s'emmarca dins de la roda de visites de la Federació amb l'Administració per tal d'assolir la seva complicitat en la lluita contra l'intrusisme professional que registra aquest sector a hores d'ara i conseguir així disminuir la competència deslleial. Fins al moment, la Federació de Gremis de la Construcció s'ha reunit amb el delegat del Govern de la Generalitat a Lleida, Sr. Ramon Farré, i amb la subdelegada del Gobierno, sra. Imma Manso, per tal de traslladar-los la necessitat de controlar l' intrusisme professional del sector i de donar suport a l'activitat constructora.


Nova web del Gremi de Jardiners de Lleida amb tots els serveis a disposició dels socis de la Federació de Gremis de la Construcció

Us informem que el Gremi de Jardiners de Lleida ha estrenat nou web (www.jardinerslleida.org) per tal de donar a conèixer tots els serveis que els socis de la Federació de Gremis de la Construcció tenen al seu abast. En aquest portal podran contactar per a les seves activitats totes els professionals agremiats que donen un servei professional qualificat.


Endesa Distribució Elèctrica posa a disposició els seus Canals d'Atenció

Endesa Distribuidora Elèctrica informa als socis de la Federació de Gremis de la Construcció que posa a la seva disposició els seus Canals d'Atenció per a gestionar les sol•licituds per a nous subministraments, així com punts de connexió a la xarxa per a ageneració en règim especial. El servei d'Atenció Tècnica és un canal especiailtzat per gestionar totes les necessitats que es puguin plantejar en els processos relacionats amb punts de connexió per a consum o producció. El telèfon d'atenció telefònica és el 902 534 100 i l'adreça electrònica per fomalitzar sol•licituds de subministraments i serveis solicitude.NNSS@endesa.es i per a la resta de gestions SAT.NNSS@endesa.es. També es troba a la vostra disposició el nou canal web en l'adreça www.endesadistribución.es


Oportunitats de negoci a Moçambic per al sector de la construcció

ACC1Ó informa que el sector de la construcció a Moçambic està creixent per sota del seu potencial i que actualment, hi ha grans projectes de construcció en cadascuna de les onze províncies del país, de parla portuguesa. El manteniment i la millora d'infraestructures, especialment habitatges de baix cost, ports, ferrocarrils i carreteres són la clau per al creixement sostingut d'indústries de la construcció i de l'ocupació en general. D'altra banda, el sector de la construcció enfocat al turisme presenta grans inversions previstes per als propers anys. Les persones interessades a participar en la missió empresarial a Sud-àfrica i Moçambic, del 15 al 21 de setembre, per aprofitar aquesta oportunitat de negoci poden contactar amb acc10@acc10.cat


Jornada I+D+i a Valladolid el 17 de setembre

La Plataforma Tecnològica Espanyola de la Construcció (PTEC) celebrarà el 17 de setembre a Valladolid el Fòrum “I+D+i per a la ciutat del futur”, organitzat en col•laboració de PTEC i l'ajuntament de Valladolid, amb l'objectiu de coordinar estratègies per impulsar la I+D+i en aquest àmbit amb organitzacions i autoritat públiques involucrades en la millora de les ciutats. I de destacar la importància de la I+ D+ i en un entorn urbà. Per a inscripcions adreceu-vos a ptec@plataformaptec.es abans del 3 de setembre.


Programa ICEX Beques en Empreses 2014

El Programa de l'ICEX Beques a Empreses, té com a objectiu donar suport a les empreses en el seu procés d'internacionalització, mitjançant la posada a disposició de joves professionals formats i especialitzats prèviament a la Xarxa Exterior de la Secretaria d'Estat de Comerç, perquè culminin el seu procés de formació en l'àmbit empresarial buscant la seva integració laboral. En base a aquest programa, les empreses espanyoles que resultin seleccionades per participar-hi, poden incorporar-hi un becari durant un període d'un any per realitzar pràctiques en l'àrea internacional de la matriu a Espanya o en qualsevol de les filials o sucursals que tingui a l'exterior.

L'ICEX finança part dels costos d'incorporació del becari a l'empresa. La dotació de la beca ve fixada per l'ICEX, i el seu import oscil•la entre 21.000 euros bruts anuals i 48.000 euros bruts anuals en funció de la destinació. El termini de presentació de sol• licituds finalitza el 13 de setembre de 2013 a les 14:00 hores.

Per a una completa informació sobre el programa, requisits per a participar, etc., Les empreses interessades han de consultar la següent pàgina web de l'ICEX:

Enllaç per més informació


Publicada la Llei 8/2013 de Rehabilitació, Regeneració i Renovació urbanes

El BOE publica la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, que persegueix promoure l'eficiència energètica i atendre els desafiaments provocats pel canvi climàtic, reconeixent l'oportunitat que ofereix la transformació del model productiu cap a paràmetres de sostenibilitat ambiental, social i econòmica, amb la creació de llocs de treball vinculats amb el medi ambient, els anomenats llocs de treball verds, en concret, aquells vinculats amb les energies renovables i les polítiques de rehabilitació i estalvi energètic.

La regulació que conté aquesta norma s'emmarca en un context de crisi econòmica, la sortida depèn en gran mesura -atès el pes del sector immobiliari en aquesta crisi -, de la recuperació i reactivació -de cara sobretot a l'ocupació- del sector de la construcció. Aquesta sortida, en un context d'improcedència de polítiques d'expansió, com ara la generació de nova ciutat i nous habitatges, només és possible actuant sobre el patrimoni immobiliari i l'edificació existent.

També s'emmarca en la necessitat d'operar, paral•lelament, sobre el patrimoni immobiliari existent a l'efecte de contribuir a l'estalvi energètic, amb el rellançament de la indústria de materials, així com la relativa a les restants instal•lacions i dotacions de l'edificació i de les tecnologies d'energies renovables, per fer front, no només als reptes energètics de l'economia espanyola -dependència de l'exterior en energies primàries i increment de costos i riscos que tal dependència suposa -, sinó també als compromisos adquirits en el context de la Unió Europea i el seu paquet d'objectius en matèria energètica i de lluita contra el canvi climàtic per a l'any 2020.

Aquests compromisos inclouen la intervenció sobre el parc d'habitatges existents quant sector en què és possible un estalvi energètic considerable i en què cal incidir també des del punt de vista de la lluita contra el canvi climàtic, induït pels gasos d'efecte hivernacle.

Els objectius perseguits per aquesta llei, que s'alineen amb la Directiva 2010/31/UE, són els següents:

- Potenciar la rehabilitació edificatòria i la regeneració i renovació urbanes, eliminant traves actualment existents i creant mecanismes específics que la facin viable i possible.

- Oferir un marc normatiu idoni per permetre la reconversió i reactivació del sector de la construcció, trobant nous àmbits d'actuació, en concret, en la rehabilitació edificatòria i en la regeneració i renovació urbanes.

- Fomentar la qualitat, la sostenibilitat i la competitivitat, tant en l'edificació, com a terra, apropant el nostre marc normatiu al marc europeu, sobretot en relació amb els objectius d'eficiència, estalvi energètic i lluita contra la pobresa energètica.


Acreditació de la solvència financera de l'exercici 2012

Com ja és conegut, l'art. 70 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic declara la vigència indefinida de les classificacions de les empreses, però condiciona la conservació de les mateixes a l'acreditació anual de la solvència financera. Aquesta obligació legal va ser completada pel Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, que en el seu article 2 determina que s'ha de fer mitjançant una declaració responsable sobre determinats aspectes dels comptes anuals de l'últim exercici, que en la majoria dels casos ja han d'estar aprovades.

Perquè les empreses puguin omplir aquesta obligació, la Junta Consultiva ofereix a la seva pàgina web un formulari de declaració responsable que només pot presentar per correu electrònic a forma de document, que ha de ser signat digitalment amb el certificat electrònic (signatura digital) de la persona física representant de l'entitat, o amb un certificat de persona jurídica de la societat en què el declarant figuri com a representant legal d'aquesta empresa. Només són admesos el certificat digital emès per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre o el DNI electrònic.

El formulari en qüestió i totes les ajudes necessàries s'han de descarregar des de la

pàgina de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, a la qual poden accedir des d'aquest enllaç:

Enllaç per més informació

Resulta convenient tenir present que la declaració no es pot complir si prèviament l'empresa no ha procedit a la presentació dels seus comptes al Registre Mercantil per al seu dipòsit, ja que és una de les dades que s'han d'indicar i sense el qual la declaració estarà incompleta.

La declaració no pot ser presentada en paper, pel que si no disposen de les eines informàtiques necessàries, hauran d'obtenir i instal • lar el programari i certificats electrònics que siguin precisos, i que en la pròpia direcció esmentada els indicaran i facilitaran. No obstant el requisit pot complir també presentant el formulari imprès, signat de pròpia mà i segellat, acompanyat de certificació original del Registre Mercantil sobre el dipòsit i contingut complet dels comptes anuals de 2012 i fotocòpia del DNI del signant. Noteu que per a això no n'hi haurà prou que s'hagin presentat al Registre els comptes, sinó que el registrador haurà hagut procedir ja al seu dipòsit.

Els empresaris individuals no poden acollir-se a aquest sistema (llevat que estiguin inscrits en el Registre Mercantil) pel que han d'acreditar la solvència financera presentant en el mateix termini el seu Llibre d'inventaris i comptes anuals legalitzat pel Registre Mercantil relatiu a l'exercici 2012.

El termini per a la presentació de la declaració (o, en el cas esmentat dels empresaris individuals, dels llibres) conclou el dia 31 d'agost de aquest any.

Hauran de presentar la declaració responsable prevista en l'article 2 amunt esmentat totes les empreses classificades, llevat d'aquelles que ja haguessin presentat a la Junta els seus comptes de 2012 a qualsevol expedient de revisió tramitat d'ofici o a instància de la interessada. Observeu que, a causa dels terminis normals per a l'aprovació de les Comptes i la seva presentació al Registre, és poc probable que s'hagin aportat, excepte alguna circumstància excepcional.

Cal destacar la gravetat de la presentació de declaracions que continguin dades no ajustades a la realitat dels comptes dipositats, que podran comportar prohibicions de contractar per a l'Empresa i un procediment penal contra el declarant per la presumpta comissió d'un delicte.

NOTÍCIES GREMI DE CONSTRUCTORS DE LES TERRES DE LLEIDA

El comitè executiu de GCOLL expressa el seu malestar per la dificultat de continuïtat de les empreses del sector de la construcció

Els membres integrants del comitè executiu de GCOLL reunits el 29 de juliol van expressar la seva preocupació per la deixadesa en que es troba el sector i l'angoixa que registren moltes empreses que es veuen abocades al tancament per manca d'accés al finançament.

Des del comitè executiu es va acordar igualment fer arribar a la societat les dificultats de continuïtat de les empreses d'un sector vital que aixopluga una gran quantitat de famílies que en depenen directa i indirectament d' altres sectors adjacents a la construcció.

NOTÍCIES ASSOC PROMOTORS-CONSTRUCTORS DE LLEIDA

TINSA i APCE Lleida renoven el seu conveni de col•laboració

La companyia de valoracions immobiliàries TINSA i l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Lleida i comarques col•laboren des de fa anys per donar els millors serveis als seus associats. Recentment, aquest conveni de col•laboració s'ha renovat i s'han revisat i incorporat nous productes que poden consultar- se a la TIENDA TINSA https://tienda.es. TINSA també posa a disposició el seu blog http://www.elvalordelascosas.es on podrà consultar articles, vídeos, curiositats i opinions relacionades amb el món de la valoració.

NOTÍCIES GREMI DE MESTRES PINTORS DE LLEIDA

El Gremi de Mestres Pintors endega la campanya Lleida Pinta bé

El Gremi de Mestres Pintors de Lleida, atesa la situació que registren les empreses del sector a hores d'ara, ha pres l'acord en el si de la passada reunió de Junta Directiva del Gremi, d'endegar la campanya de promoció de les empreses que en formen part. Per iniciar aquesta campanya es crearà una web de campanya amb el domini www.lleidapintabe.com que serà la imatge de la mateixa, i posteriorment es continuarà amb la difusió i publicitat dels associats i del gremi amb anuncis en premsa i televisió.

Les empreses agremiades interessades a prendre-hi part cal que facin arribar, al més aviat possible, a erossell@coell.org el seu logotip empresarial, el web i l'email, així com també una fotografia d'empresa (del propi professional, amb el seu vehicle, el seu negoci o bé allò que us resulti escaient com a distintiu). PER a més informació, formuleu les vostres preguntes a la mateixa adreça electrònica.

COELL

L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL edita un tríptic amb consells preventius i l’Agenda de l’Empresari

L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL ha editat el tríptic de consells preventius per als locals Posem-ho + fàcil. Amb tota seguretat hi guanyem tots.  L’objectiu rau en conscienciar els empresaris de la necessitat de tenir un pla de prevenció adequat al lloc de treball. Així mateix, també ha publicat l’Agenda de l’Empresari amb informació i normativa en matèria de prevenció.

Ambdues publicacions es lliuraran als associats de COELL i a les persones que prenguin part en les jornades de Prevenció de Riscos Laborals (PRL), així com en les visites personalitzades que es facin a les empreses.

Consulteu les novetats relatives a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL al web www.coellprevencio.com. Com ja sabeu, podeu gaudir dels avantatges  que aquest servei us ofereix en matèria d’assessorament en prevenció de riscos laborals. Per mes informació adreceu-vos a COELL de 9 a 14 hores. Si voleu també podeu trucar al telèfon 973-232166 Ext. 452 o be per correu electrònic a: prl@coell.org


L'Audiència Nacional avala la vigència dels convenis pactats abans de la reforma laboral

L'Audiència Nacional considera que les condicions laborals dels treballadors plasmades en convenis col · lectius signats abans de l'aprovació de la reforma laboral tenen vigència més enllà de l'any que estipula la nova normativa perquè expirin.

En una sentència, la primera en què la Sala Social d'aquest tribunal es pronuncia sobre la ultraactivitat dels convenis, els magistrats estimen la demanda interposada pel sindicat Sepla-Air Nostrum contra la companyia, en la qual l'Audiència declara la vigència de l'acord fins a l'aprovació d'un nou.

Per a l'Audiència Nacional, el període d'un any introduït amb la modificació de la Llei 3/2012 de mesures urgents de reforma del mercat laboral, no pot aplicar sense més de manera inflexible, sinó que caldria estudiar la voluntat d'ambdues parts a la hora d'aplicar la ultraactivitat, és a dir, la vigència de les seves condicions més enllà del període per al qual van ser pactades.

Per a més informació en relació als convenis afectats per ultraactivitat podeu adreçar-vos a l’Àrea de Laboral de COELL tllusa.laboral@coell.org


El Consell de Relacions Laborals aprova el calendari de festes laborals de Catalunya per al 2014

El Consell de Relacions Laborals, integrat pel Govern de la Generalitat i les organitzacions sindicals (CCOO i UGT) i empresarials (Foment del Treball i Pimec) més representatives de Catalunya, han donat el seu vist-i-plau al calendari de festes laborals per a l’any 2014, entre d’altres matèries.

 En aquest calendari, es contemplen com a festes laborals a tot el país: 1 de gener (Any Nou), 6 de gener (Reis), 18 d’abril (Divendres Sant), 21 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), 1 de maig (Festa del Treball), 24 de juny (Sant Joan), 15 d’agost (l’Assumpció), 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya, 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (Dia de la Constitució), 8 de desembre (la Immaculada), 25 de desembre (Nadal) i 26 de desembre (Sant Esteve).

 

D’aquestes tretze festes n’hi haurà una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 21 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable. Pel que fa al 26 de desembre, dia de Sant Esteve, en el cas d’Era Val d’Aran aquesta data serà substituïda per la del 17 de juny, festa d’Aran.

 

A les dates indicades en aquest calendari, els Ajuntaments podran proposar afegir-hi dues festes locals, retribuïdes i no recuperables.    

 
INFO FISCAL
ÚLTIMES NOTICIES

Llei 1/2013, del 16 de juliol, del tipus impositiu aplicable a les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles

La Llei 1/2013, del 16 de juliol, del tipus impositiu aplicable a les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles disposa que, atès que, “Catalunya, com totes les economies del seu entorn, està patint les conseqüències de la crisi econòmica i financera internacional. La situació actual de dèficit i les repercussions que se'n deriven obliguen a prendre, amb urgència, mesures adreçades a incrementar els ingressos per tal de contribuir a cobrir una part de les necessitats de despesa. Aquest és un dels objectius que persegueixen mesures tributàries com la regulada per aquesta llei.

En exercici de la capacitat normativa atribuïda a les comunitats autònomes per a regular determinats aspectes i elements dels tributs cedits per l'Estat, i davant la situació econòmica exposada, es considera que cal incrementar en dos punts el tipus de gravamen vigent per la transmissió d'immobles en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: així, es passa del 8% al 10%. Es mantenen, però, els tipus actuals aplicables a les transmissions d'habitatges de protecció pública, i també per a famílies nombroses, per a persones joves i per a persones amb discapacitat, atès que no es vol incrementar la càrrega fiscal que recau sobre aquell tipus d'immobles ni tampoc amb relació als col•lectius esmentats.

D'altra banda, l’'increment fins al 10% comporta equiparar el tipus impositiu de les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles al tipus vigent de l'impost sobre el valor afegit que grava el lliurament d'habitatges nous.
Aquesta llei conté un article únic i una disposició final d'entrada en vigor, fixada per a l'1 d'agost de 2013.
Aquest article fixa que: “Es modifica la lletra a de l'article 32 de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, en la redacció establerta pel Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, que resta redactada de la manera següent:

a) La transmissió d'immobles i la constitució i la cessió de drets reals que recaiguin sobre béns immobles, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus del 10%”.


El Govern elimina càrregues burocràtiques a les empreses amb la nova normativa de seguretat industrial

El Govern ha aprovat avui el projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal•lacions i els productes. El text defineix un nou marc normatiu per a la posada en servei d’instal•lacions, establiments i productes i per a l’activitat dels organismes de control, que es caracteritza per l’avenç en la simplificació administrativa i l’eliminació de càrregues burocràtiques per a les empreses.

D’aquesta manera, s’adequa la regulació de la seguretat industrial a la Directiva de Serveis i a les mesures impulsades pel Govern de Catalunya per agilitar els tràmits administratius i facilitar l’activitat econòmica.

Les empreses titulars d’establiments, instal•lacions o productes subjectes al compliment d’especificacions tècniques obligatòries podran, amb la nova llei, utilitzar la comunicació amb declaració responsable com a instruments per donar d’alta les seves instal•lacions en els registres corresponents.

La intenció és agilitar el registre i la posada en servei de nous establiments, instal•lacions o productes industrials, tot traslladant a l’empresa un major grau de confiança per part de l’Administració i, al mateix temps, augmentant el seu nivell de responsabilitat.

El projecte preveu la substitució del règim jurídic dels organismes de control, que passa del model actual d’autorització al de comunicació prèvia i que, per tant, simplifica l’accés a l’activitat i facilita l’increment de la competència. De la mateixa manera, es modifiquen els requisits inicials per a la prestació de serveis, fet que facilitarà l’accés de nous operadors al mercat.
El nou text també separa el règim jurídic aplicable als organismes de control i el del servei d’inspecció tècnica de vehicles, que serà regulat específicament.
El text reserva a la Generalitat la capacitat d’inspecció dels organismes de control, per garantir la seguretat dels usuaris i dels ciutadans durant el normal funcionament dels establiments, instal•lacions i productes subjectes a regulació en matèria de seguretat industrial.

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE