Apunt a l'Associat
Segona Quinzena Juliol 2013
Núm. 61
NOTÍCIES GENERALS

Les empreses adjudicatàries d'obres públiques hauran de pagar els proveïdors a 60 dies

El dimecres 10 de juliol, en la tramitació de la Llei de mesures de suport a l'emprenedor, es va aprovar al Senat l'esmena que elimina la possibilitat de les grans constructores d'aplicar, a la pràctica, terminis de pagament il•limitats als seus subcontractes, emparats en l'art. 228.5 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Aquesta important modificació legislativa evitarà que a partir d'ara les empreses contractistes adjudicatàries d'obra pública continuïn sortejant els terminis màxims de pagament per liquidar factures i que en l'actualitat són de dos mesos. De fet, en les memòries d'algunes de les més grans empreses constructores, s'invoca aquest article per explicar els terminis de pagament en el sector. Segons l'últim estudi realitzat per la PMcM, algunes companyies que cotitzen en el selectiu grup de l'IBEX 35 pagaven en 2012 als seus proveïdors en terminis molt superiors als permesos per la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de Mesures de Lluita contra la Morositat. El sector de la Construcció i Immobiliari és el pitjor pagador, aconseguint els 301 dies de termini mitjà de pagament en 2012. Aquestes dades evidencien que algunes de les grans companyies espanyoles financen gratuïtament una part important del seu passiu circulant a costa dels seus propis proveïdors, que majoritàriament són pimes i autònoms.

Es tracta d'una proposta que la PMcM havia reivindicat en nombroses ocasions davant el govern, l'administració i els partits polítics, ja que el seu manteniment proporcionava una "coartada legal per eludir la llei".


Ajuts a la implantació de l'informe d'avaluació d'edificis (IEE)

El Reial Decret 233/2013, de 5 d'abril, regula el Pla Estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016. De gran interès per als clients de les vostres empreses instal•ladores, destacar sobretot les ajudes referents al programa 6 Programa de suport a la implantació de l'informe d'avaluació d'edificis (IEE) en què se subvenciona l'informe amb de 20,00 € / habitatge o local de 100 m2 sense superar mai la quantitat de 500 € ni el 50 per cent del cost de l'informe per edifici, fins a la fi de 2016.


Nova APP per a IPhone i IPad de FENIE Energia

FENIE, per tal de millorar els seus serveis, ha creat una aplicació en App Store per a Iphone i IPad per tal que els clients puguin consultar les seves factures de llum de FENIE Energia a través del mòbil. Per a instal•lar-s'ho només cal entrar a l'app store, cerca el nom de FENIE Energia i instal•lar-se l'aplicació.


Reglament d'ús del domini públic radioelèctric per radioaficionats

L'Ordre IET/1311/2013, de 9 de juliol, aprova el Reglament d'ús del domini públic radioelèctric per radioaficionats d'interès per a les vostres empreses instal•ladores de telecomunicacions de tipus D (Instal•lacions de centres emissors de radiocomunicacions).

Aquest Reglament estableix, entre d'altres:

- El procediment de sol • licitud d'autorització de l'ús de l'espectre radioelèctric

- Els coneixements necessaris per operar com radioaficionat

- Les condicions d'ús de l'espectre radioelèctric

- Les condicions d'autorització i funcionament, o

- La identificació de les emissions i condicions d'ús de les estacions

Segons s'indica en l'article 19:

"D) Quan per la documentació aportada es consideri que tant el sol • licitant com el conjunt de l'estació que es pretén instal • lar compleixen els requisits del present reglament, l'interessat serà autoritzat a efectuar el muntatge, per si mateix o mitjançant instal•lador de telecomunicacions.

e) Com a norma general les instal•lacions hauran de ser efectuades per un instal•lador de telecomunicacions inscrit en el Registre d'empreses instal•ladores de telecomunicació (...) No obstant el que especifica el paràgraf anterior, els caps provincials d'inspecció de telecomunicacions poden autoritzar que el radioaficionat efectuï pels seus propis mitjans les instal•lacions que per la seva simplicitat, a la vista de la memòria tècnica de la instal• lació, no presenti raonablement riscos per a les persones o els béns”.


Avís d'inhibidors de freqüències i sistemes d'accés inalàmbric

Com a continuació de les sol • licituds de cooperació de la SETSI per:

- Tractar de reduir les interferències provocades per la instal•lació, no adequada, de repetidors de telefonia mòbil.

- Tractar de reduir les interferències als serveis de telefonia mòbil a causa d'instal• lacions defectuoses de recepció satèl•lit.

Cal fer circular aquesta informació per evitar que les nostres empreses instal•ladores incorrin en responsabilitats sancionables, així com la producció d'interferències als diferents serveis de radiocomunicacions en relació amb:

- La instal•lació d'"inhibidors de freqüències" i

- Sistemes d'accés sense fil

Adjunt us enviem informació sobre aquells aspectes que han de ser coneguts per les empreses instal•ladores en relació amb aquests equips i instal•lacions.

COELL

L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL edita un tríptic amb consells preventius i l’Agenda de l’Empresari

L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL ha editat el tríptic de consells preventius per als locals Posem-ho + fàcil. Amb tota seguretat hi guanyem tots.  L’objectiu rau en conscienciar els empresaris de la necessitat de tenir un pla de prevenció adequat al lloc de treball. Així mateix, també ha publicat l’Agenda de l’Empresari amb informació i normativa en matèria de prevenció.

Ambdues publicacions es lliuraran als associats de COELL i a les persones que prenguin part en les jornades de Prevenció de Riscos Laborals (PRL), així com en les visites personalitzades que es facin a les empreses.

Consulteu les novetats relatives a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL al web www.coellprevencio.com. Com ja sabeu, podeu gaudir dels avantatges  que aquest servei us ofereix en matèria d’assessorament en prevenció de riscos laborals. Per mes informació adreceu-vos a COELL de 9 a 14 hores. Si voleu també podeu trucar al telèfon 973-232166 Ext. 452 o be per correu electrònic a: prl@coell.org


L'Audiència Nacional avala la vigència dels convenis pactats abans de la reforma laboral

L'Audiència Nacional considera que les condicions laborals dels treballadors plasmades en convenis col · lectius signats abans de l'aprovació de la reforma laboral tenen vigència més enllà de l'any que estipula la nova normativa perquè expirin.

En una sentència, la primera en què la Sala Social d'aquest tribunal es pronuncia sobre la ultraactivitat dels convenis, els magistrats estimen la demanda interposada pel sindicat Sepla-Air Nostrum contra la companyia, en la qual l'Audiència declara la vigència de l'acord fins a l'aprovació d'un nou.

Per a l'Audiència Nacional, el període d'un any introduït amb la modificació de la Llei 3/2012 de mesures urgents de reforma del mercat laboral, no pot aplicar sense més de manera inflexible, sinó que caldria estudiar la voluntat d'ambdues parts a la hora d'aplicar la ultraactivitat, és a dir, la vigència de les seves condicions més enllà del període per al qual van ser pactades.

Per a més informació en relació als convenis afectats per ultraactivitat podeu adreçar-vos a l’Àrea de Laboral de COELL tllusa.laboral@coell.org


El Consell de Relacions Laborals aprova el calendari de festes laborals de Catalunya per al 2014

El Consell de Relacions Laborals, integrat pel Govern de la Generalitat i les organitzacions sindicals (CCOO i UGT) i empresarials (Foment del Treball i Pimec) més representatives de Catalunya, han donat el seu vist-i-plau al calendari de festes laborals per a l’any 2014, entre d’altres matèries.

 En aquest calendari, es contemplen com a festes laborals a tot el país: 1 de gener (Any Nou), 6 de gener (Reis), 18 d’abril (Divendres Sant), 21 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), 1 de maig (Festa del Treball), 24 de juny (Sant Joan), 15 d’agost (l’Assumpció), 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya, 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (Dia de la Constitució), 8 de desembre (la Immaculada), 25 de desembre (Nadal) i 26 de desembre (Sant Esteve).

 

D’aquestes tretze festes n’hi haurà una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 21 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable. Pel que fa al 26 de desembre, dia de Sant Esteve, en el cas d’Era Val d’Aran aquesta data serà substituïda per la del 17 de juny, festa d’Aran.

 

A les dates indicades en aquest calendari, els Ajuntaments podran proposar afegir-hi dues festes locals, retribuïdes i no recuperables.    

 
INFO FISCAL
ÚLTIMES NOTICIES

Llei 1/2013, del 16 de juliol, del tipus impositiu aplicable a les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles

La Llei 1/2013, del 16 de juliol, del tipus impositiu aplicable a les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles disposa que, atès que, “Catalunya, com totes les economies del seu entorn, està patint les conseqüències de la crisi econòmica i financera internacional. La situació actual de dèficit i les repercussions que se'n deriven obliguen a prendre, amb urgència, mesures adreçades a incrementar els ingressos per tal de contribuir a cobrir una part de les necessitats de despesa. Aquest és un dels objectius que persegueixen mesures tributàries com la regulada per aquesta llei.

En exercici de la capacitat normativa atribuïda a les comunitats autònomes per a regular determinats aspectes i elements dels tributs cedits per l'Estat, i davant la situació econòmica exposada, es considera que cal incrementar en dos punts el tipus de gravamen vigent per la transmissió d'immobles en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: així, es passa del 8% al 10%. Es mantenen, però, els tipus actuals aplicables a les transmissions d'habitatges de protecció pública, i també per a famílies nombroses, per a persones joves i per a persones amb discapacitat, atès que no es vol incrementar la càrrega fiscal que recau sobre aquell tipus d'immobles ni tampoc amb relació als col•lectius esmentats.

D'altra banda, l’'increment fins al 10% comporta equiparar el tipus impositiu de les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles al tipus vigent de l'impost sobre el valor afegit que grava el lliurament d'habitatges nous.
Aquesta llei conté un article únic i una disposició final d'entrada en vigor, fixada per a l'1 d'agost de 2013.
Aquest article fixa que: “Es modifica la lletra a de l'article 32 de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, en la redacció establerta pel Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, que resta redactada de la manera següent:

a) La transmissió d'immobles i la constitució i la cessió de drets reals que recaiguin sobre béns immobles, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus del 10%”.


El Govern elimina càrregues burocràtiques a les empreses amb la nova normativa de seguretat industrial

El Govern ha aprovat avui el projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal•lacions i els productes. El text defineix un nou marc normatiu per a la posada en servei d’instal•lacions, establiments i productes i per a l’activitat dels organismes de control, que es caracteritza per l’avenç en la simplificació administrativa i l’eliminació de càrregues burocràtiques per a les empreses.

D’aquesta manera, s’adequa la regulació de la seguretat industrial a la Directiva de Serveis i a les mesures impulsades pel Govern de Catalunya per agilitar els tràmits administratius i facilitar l’activitat econòmica.

Les empreses titulars d’establiments, instal•lacions o productes subjectes al compliment d’especificacions tècniques obligatòries podran, amb la nova llei, utilitzar la comunicació amb declaració responsable com a instruments per donar d’alta les seves instal•lacions en els registres corresponents.

La intenció és agilitar el registre i la posada en servei de nous establiments, instal•lacions o productes industrials, tot traslladant a l’empresa un major grau de confiança per part de l’Administració i, al mateix temps, augmentant el seu nivell de responsabilitat.

El projecte preveu la substitució del règim jurídic dels organismes de control, que passa del model actual d’autorització al de comunicació prèvia i que, per tant, simplifica l’accés a l’activitat i facilita l’increment de la competència. De la mateixa manera, es modifiquen els requisits inicials per a la prestació de serveis, fet que facilitarà l’accés de nous operadors al mercat.
El nou text també separa el règim jurídic aplicable als organismes de control i el del servei d’inspecció tècnica de vehicles, que serà regulat específicament.
El text reserva a la Generalitat la capacitat d’inspecció dels organismes de control, per garantir la seguretat dels usuaris i dels ciutadans durant el normal funcionament dels establiments, instal•lacions i productes subjectes a regulació en matèria de seguretat industrial.

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE