Apunt a l'Associat
Segona Quinzena Juliol 2013
Núm. 61
NOTÍCIES ASSOCIACIÓ PROVINCIAL D'AUTOESCOLES

L'Associació d'Autoescoles organitzarà formació de Conducció Racional

L'Associació Provincial d'Autoescoles ha acordat organitzar cursos FORFOR (Formació de Formadors) adreçats a professors de formació Viària en l'especialitat de Conducció Racional i Eficient arran de l'entada en vigor de la directiva 126/2006 del passat 19 de gener que regula l'exament de qaulitat en circuit obert. A l'espera que la DGT exigeixi una titulació addicional en aquesta especialitat des de la FAC, l'Associació d'Autoescoles de Lleida, juntament a l'ICAEN, ha anat format el seu professorat.
D'altra banda, el president de l'Associació, Raül Viladrich, va anunciar que l'entitat preveu endegar en els propers mesos un curs de FORFOR de Tacògraf.
En relació al concurs dels Centres Recuperadors de Punts, l'Associació d'Auotescoles està a l'espera de la seva resolució el proper 1 d'agost, data en al que es coneixerà quin són els 6 centres de La Seu d'urgell, la Pobla de Segur, Cervera, Lleida, Vielha i Solsona a qui corresponen els lots. Els Centres Recuperadors de Punts impartiran els cursos de sensibilització i reeducació viària necessaris per a la Recuperació de Crèdit o nova autorització del permís o llicència de conduir.

NOTÍCIES GREMI D'EMPRESES DE JARDINERIA

El 2n Congrés rural Smarts Grids sobre “Aigua i energia” que se celebrarà a Lleida recull les vostres experiències i propostes fins el 31 de juliol

Lleida acollirà els propers 7 i 8 de novembre la 2a edició del congrés Rural Smarts Grids. L'esdeveniment serà una plataforma per promoure un nou model energètic que impulsi una gestió més eficient de l'energia i de la producció d'energia distribuïda arreu del territori i a partir de fonts renovables. El congrés pretén ser un fòrum de debat en el qual s'afavorirà l'intercanvi d'experiències i coneixements.
El fil conductor de l'edició d'enguany serà l'aigua i l'energia. En aquest marc s'abordaran àmbits que van des de la generació d'energia distribuïda a partir dels recursos hídrics fins a la funció que pot tenir com a magatzem o fluid transportador energètic. La gestió intel•ligent de l'aigua a partir de xarxes de reg o embassaments per assolir un major estalvi també tindrà una important presència a la trobada. I, en aquest sentit, s'ha iniciat una crida a totes aquelles persones, institucions, empreses o entitats que vulguin explicar el seu cas i les seves propostes fins el proper 31 de juliol. Per a més informació adreceu-vos a info@ruralsmartsgrids.cat

COELL

L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL edita un tríptic amb consells preventius i l’Agenda de l’Empresari

L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL ha editat el tríptic de consells preventius per als locals Posem-ho + fàcil. Amb tota seguretat hi guanyem tots.  L’objectiu rau en conscienciar els empresaris de la necessitat de tenir un pla de prevenció adequat al lloc de treball. Així mateix, també ha publicat l’Agenda de l’Empresari amb informació i normativa en matèria de prevenció.

Ambdues publicacions es lliuraran als associats de COELL i a les persones que prenguin part en les jornades de Prevenció de Riscos Laborals (PRL), així com en les visites personalitzades que es facin a les empreses.

Consulteu les novetats relatives a l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL al web www.coellprevencio.com. Com ja sabeu, podeu gaudir dels avantatges  que aquest servei us ofereix en matèria d’assessorament en prevenció de riscos laborals. Per mes informació adreceu-vos a COELL de 9 a 14 hores. Si voleu també podeu trucar al telèfon 973-232166 Ext. 452 o be per correu electrònic a: prl@coell.org


L'Audiència Nacional avala la vigència dels convenis pactats abans de la reforma laboral

L'Audiència Nacional considera que les condicions laborals dels treballadors plasmades en convenis col · lectius signats abans de l'aprovació de la reforma laboral tenen vigència més enllà de l'any que estipula la nova normativa perquè expirin.

En una sentència, la primera en què la Sala Social d'aquest tribunal es pronuncia sobre la ultraactivitat dels convenis, els magistrats estimen la demanda interposada pel sindicat Sepla-Air Nostrum contra la companyia, en la qual l'Audiència declara la vigència de l'acord fins a l'aprovació d'un nou.

Per a l'Audiència Nacional, el període d'un any introduït amb la modificació de la Llei 3/2012 de mesures urgents de reforma del mercat laboral, no pot aplicar sense més de manera inflexible, sinó que caldria estudiar la voluntat d'ambdues parts a la hora d'aplicar la ultraactivitat, és a dir, la vigència de les seves condicions més enllà del període per al qual van ser pactades.

Per a més informació en relació als convenis afectats per ultraactivitat podeu adreçar-vos a l’Àrea de Laboral de COELL tllusa.laboral@coell.org


El Consell de Relacions Laborals aprova el calendari de festes laborals de Catalunya per al 2014

El Consell de Relacions Laborals, integrat pel Govern de la Generalitat i les organitzacions sindicals (CCOO i UGT) i empresarials (Foment del Treball i Pimec) més representatives de Catalunya, han donat el seu vist-i-plau al calendari de festes laborals per a l’any 2014, entre d’altres matèries.

 En aquest calendari, es contemplen com a festes laborals a tot el país: 1 de gener (Any Nou), 6 de gener (Reis), 18 d’abril (Divendres Sant), 21 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), 1 de maig (Festa del Treball), 24 de juny (Sant Joan), 15 d’agost (l’Assumpció), 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya, 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (Dia de la Constitució), 8 de desembre (la Immaculada), 25 de desembre (Nadal) i 26 de desembre (Sant Esteve).

 

D’aquestes tretze festes n’hi haurà una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 21 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable. Pel que fa al 26 de desembre, dia de Sant Esteve, en el cas d’Era Val d’Aran aquesta data serà substituïda per la del 17 de juny, festa d’Aran.

 

A les dates indicades en aquest calendari, els Ajuntaments podran proposar afegir-hi dues festes locals, retribuïdes i no recuperables.    

 
INFO FISCAL
ÚLTIMES NOTICIES

Llei 1/2013, del 16 de juliol, del tipus impositiu aplicable a les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles

La Llei 1/2013, del 16 de juliol, del tipus impositiu aplicable a les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles disposa que, atès que, “Catalunya, com totes les economies del seu entorn, està patint les conseqüències de la crisi econòmica i financera internacional. La situació actual de dèficit i les repercussions que se'n deriven obliguen a prendre, amb urgència, mesures adreçades a incrementar els ingressos per tal de contribuir a cobrir una part de les necessitats de despesa. Aquest és un dels objectius que persegueixen mesures tributàries com la regulada per aquesta llei.

En exercici de la capacitat normativa atribuïda a les comunitats autònomes per a regular determinats aspectes i elements dels tributs cedits per l'Estat, i davant la situació econòmica exposada, es considera que cal incrementar en dos punts el tipus de gravamen vigent per la transmissió d'immobles en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: així, es passa del 8% al 10%. Es mantenen, però, els tipus actuals aplicables a les transmissions d'habitatges de protecció pública, i també per a famílies nombroses, per a persones joves i per a persones amb discapacitat, atès que no es vol incrementar la càrrega fiscal que recau sobre aquell tipus d'immobles ni tampoc amb relació als col•lectius esmentats.

D'altra banda, l’'increment fins al 10% comporta equiparar el tipus impositiu de les transmissions patrimonials oneroses de béns immobles al tipus vigent de l'impost sobre el valor afegit que grava el lliurament d'habitatges nous.
Aquesta llei conté un article únic i una disposició final d'entrada en vigor, fixada per a l'1 d'agost de 2013.
Aquest article fixa que: “Es modifica la lletra a de l'article 32 de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, en la redacció establerta pel Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, que resta redactada de la manera següent:

a) La transmissió d'immobles i la constitució i la cessió de drets reals que recaiguin sobre béns immobles, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus del 10%”.


El Govern elimina càrregues burocràtiques a les empreses amb la nova normativa de seguretat industrial

El Govern ha aprovat avui el projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal•lacions i els productes. El text defineix un nou marc normatiu per a la posada en servei d’instal•lacions, establiments i productes i per a l’activitat dels organismes de control, que es caracteritza per l’avenç en la simplificació administrativa i l’eliminació de càrregues burocràtiques per a les empreses.

D’aquesta manera, s’adequa la regulació de la seguretat industrial a la Directiva de Serveis i a les mesures impulsades pel Govern de Catalunya per agilitar els tràmits administratius i facilitar l’activitat econòmica.

Les empreses titulars d’establiments, instal•lacions o productes subjectes al compliment d’especificacions tècniques obligatòries podran, amb la nova llei, utilitzar la comunicació amb declaració responsable com a instruments per donar d’alta les seves instal•lacions en els registres corresponents.

La intenció és agilitar el registre i la posada en servei de nous establiments, instal•lacions o productes industrials, tot traslladant a l’empresa un major grau de confiança per part de l’Administració i, al mateix temps, augmentant el seu nivell de responsabilitat.

El projecte preveu la substitució del règim jurídic dels organismes de control, que passa del model actual d’autorització al de comunicació prèvia i que, per tant, simplifica l’accés a l’activitat i facilita l’increment de la competència. De la mateixa manera, es modifiquen els requisits inicials per a la prestació de serveis, fet que facilitarà l’accés de nous operadors al mercat.
El nou text també separa el règim jurídic aplicable als organismes de control i el del servei d’inspecció tècnica de vehicles, que serà regulat específicament.
El text reserva a la Generalitat la capacitat d’inspecció dels organismes de control, per garantir la seguretat dels usuaris i dels ciutadans durant el normal funcionament dels establiments, instal•lacions i productes subjectes a regulació en matèria de seguretat industrial.

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE