Apunt a l'Associat
Agost 2013
Núm. 62
NOTÍCIES FEDERACIO DE GREMIS DE CONSTRUCCIO

Formació subvencionada per a treballadors del sector de la construcció

COELL organitza els següents cursos adreçats a treballadors del sector de la Construcció. La data d'inici és el 26 d'agost i la de finalització, el 30 de setembre. Per a més informació i inscripcions, adreceu-vos a mjfarre.formacio@coell.org o truqueu al 973 23 21 66 preguntant per la Sra. Maria José Farré.

  1. Noves Tècniques Professionals. Curs per adquirir uns coneixements bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, sobre la funció de la pintura, les seves aplicacions i components, així com sobre les seves característiques, dosatge i suport adequat per a cada tipus, amb la finalitat de desenvolupar les aptituds necessàries per a una adequada aplicació. El curs consta de 30 hores presencials.
  2. Habitatges saludables. Curs per adquirir uns coneixements bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, sobre la funció de la pintura, les seves aplicacions i components, així com sobre les seves característiques, dosatge i suport adequat per a cada tipus, amb la finalitat de desenvolupar les aptituds necessàries per a una adequada aplicació. El curs consta de 20 hores presencials.
  3. Curs de Restauració de Patrimoni Històric a la Seu Vella . Curs de Restauració de Patrimoni Històric adreçat a autònoms i treballadors del conveni de la Construcció. El curs té una durada de 40 hores i les classes s'impartiran a la Seu Vella de Lleida.


COELL expressa el seu condol pel traspàs del Sr. Jaume Rosell Joval

COELL expressa el seu condol pel traspàs del Sr. Jaume Rosell Joval, qui fou soci fundador de la Federació de Gremis de la Construcció (FGC) i pare del Sr. Jaume Rosell Comaposada, vocal de la Junta de l'Associació de Promotors de Lleida (APCE).


COELL expedeix un total de 2.518 Targetes Professionals de la Construcció (TPC)

COELL ha lliurat fins al juliol passat un total de 2.518 Targetes Professionals de la Construcció (TPC), des de que va a començar a rebre les primeres sol·licituds l'any 2008. Cal recordar que la vigència de les targetes era de cinc anys, inicialment, però la Fundació Laboral de la Construcció ha prorrogat les que es van emetre l'any 2008 i que haurien d'haver estat renovades enguany.

La TPC -l'objectiu de la qual és difondre les competències relatives a seguretat i salut laboral entre els assalariats del sector de la construcció- és un document que acredita la formació en matèria de prevenció de riscos laborals, la categoria professional del treballador i els períodes d'ocupació en les diferents empreses en què aquest ha exercit l'activitat. La TPC pot sol·licitar- se pels treballadors que actualment estiguin donats d'alta o en situació d'incapacitat temporal. També poden accedir-hi els treballadors desocupats que tinguin acreditats trenta dies d'alta en empreses de la construcció dins dels 12 mesos anteriors a la sol·licitud. Per tal d'aconseguir-la cal presentar un certificat de formació inicial en matèria de prevenció de riscos laborals.


Preguntes i respostes sobre el Reial Decret 235/2013, de 5 d'abril, pel que s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis

La Comissió Assessora de la Certificació Energètica d' Edificis va aprovar el passat 27 de juny un document de Preguntes i Respostes freqüents sobre el Reial Decret 235/2013, el qual serà publicat pròximament en la pàgina web del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Podreu trobar més informació sobre la certificació energètica dels edificis en el següent enllaç:

Seguir Enllaç


La Fundació Laboral de la Construcció va formar el 2012 a més de 100.000 treballadors, gairebé el 84% en Seguretat i salut laboral

Més de 100.000 alumnes, en concret a 104.441, són els que la Fundació Laboral de la Construcció va formar l'any 2012. D'ells, 87.442 ho va fer en cursos relacionats amb la Seguretat i salut laboral (gairebé el 84%), 15.869 en Oficis (15%), i 1.130 en matèries de Gestió (1%). Per modalitats, nou de cada deu alumnes van realitzar cursos presencials, enfront del 10% restant, que el van realitzar mitjançant una fórmula mixta o totalment a distància.

Aquests són només algunes dades que es desprenen de la Memòria d'activitats de la Fundació, corresponent al passat any, sota el títol Desplegament d'esforços.

Andalusia, amb 16.152 alumnes, seguida de Madrid, amb 15.805, Galícia, amb 10.456, Comunitat Valenciana, amb 9.278, i Extremadura, amb 7.734, són les cinc comunitats autònomes que van registrar un major nombre de treballadors formats en les aules de la Fundació Laboral .

Un total de 91.950 Targetes Professionals de la Construcció (TPC) expedides 2012, o 13.917 visites a obra, o més de 2,5 milions de visites a l'entorn web de l'entitat, són algunes altres xifres que van ser comentades durant la reunió del Patronat.


L'1 gener 2015 entrarà en vigor la nova classificació professional del sector de la construcció

Perquè les empreses del sector puguin adaptar-se a la nova classificació professional establerta en el V Conveni de la Construcció, aquesta entrarà en vigor l'1 gener 2015, s'ha publicat al BOE de la Resolució de 25 de juny de 2013, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica l'Acta sobre classificació professional del V Conveni col·lectiu general del sector de la construcció.

Els agents socials intervinents en la Revisió parcial del V Conveni de la construcció es van comprometre mitjançant la signatura d'aquesta revisió a dotar en el termini de tres mesos al Sector de la Construcció d'un model de Classificació Professional.

La classificació professional dels treballadors del sector de la construcció s'estructura en vuit grups professionals amb tres àrees funcionals: Gestió tècnica, disseny i planificació; Producció i activitats assimilades, i Serveis transversals.

- Gestió tècnica, disseny i planificació

Comprèn, a manera d'exemple, les activitats de: gestió tècnica, treball de camp, disseny, representació gràfica, mesuraments; mesuraments; valoracions, investigació, etc.

- Producció i activitats assimilades

En aquesta àrea s'inclouen, entre altres, les següents activitats: condicionament del terreny; preparació i organització de talls, mesuraments en obra, execució de les diferents fases i unitats d'obres de rehabilitació, edificació, civils i marítimes (excavacions, dragatges, estructures , tancaments, particions, cobertes, aïllaments i impermeabilitzacions, instal·lacions, pintures, acabats); operacions amb maquinària i equips de treball, conservació i explotació de carreteres.

- Serveis transversals

En aquesta àrea funcional s'inclouen les activitats transversals a les dues àrees esmentades anteriorment. Entre elles cal esmentar les següents:

a) Administració, finances, comercial, màrqueting, etc.

b) Qualitat.

c) Medi ambient.

d) Prevenció de riscos laborals.

e) Altres (neteja, seguretat, jardineria, etc.)

Vuit grups professionals

Els grups professionals de l'1 al 7 s'estableixen en funció de les tasques, nivell de responsabilitat i formació del treballador, sent el grup 1 el de menor nivell i el grup 7 el que realitza tasques de direcció i coordinació.

Els treballadors emmarcats en el grup professional 8 assumeixen funcions que comporten tasques realitzades amb total autonomia i iniciativa orientades a millorar la posició de l'empresa en el mercat ia la millora dels processos de treball intern que ho facin possible. Les persones que ocupen aquests llocs planifiquen, organitzen i coordinen les activitats del conjunt de l'empresa.

Modificació d'articles del V Conveni General del Sector de la Construcció

La Resolució de 25 de juny de 2013, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica l'Acta sobre classificació professional del V Conveni col · lectiu general del sector de la construcció, a més d'establir la classificació professional, modifica diversos articles del Conveni General del Sector de la Construcció.

L'article 75 del V CGSC queda redactat com segueix:

«Article 75. Canvi de lloc de treball. Sense perjudici del que disposa l'article 22, s'entén per mobilitat funcional la que es deriva de la facultat que té l'empresari per decidir el canvi de lloc de treball dels seus treballadors quan ho consideri necessari per a la bona marxa de l'organització, sempre que s'efectuï sense perjudici dels drets econòmics i professionals que corresponguin a aquests, i es respectin les limitacions exigides per les titulacions acadèmiques o professionals que es requereixin per exercir la prestació laboral de què es tracti i la pertinença al grup professional corresponent, podent-se realitzar entre les diferents àrees funcionals que recull la classificació professional d'aquest conveni. »

L'article 76 del V CGSC queda redactat com segueix:

«Article 76. Treballs de nivell retributiu superior.

1. Per necessitats organitzatives, de producció o de contractació, el treballador pot ser destinat a ocupar un lloc d'un nivell retributiu superior al que hagués reconegut, per un termini que no excedeixi els sis mesos durant un any, o vuit durant dos anys, tenint dret a percebre, mentre es trobi en aquesta situació, la remuneració corresponent a la funció efectivament exercida.

2. Transcorregut aquest període, el treballador podrà reclamar de l'empresa la classificació professional adequada, i, si aquesta no resolgués favorablement al respecte, en el termini de quinze dies hàbils, i previ informe, si s'escau, dels representants legals dels treballadors, podrà reclamar davant la jurisdicció competent, i produirà efectes, si és estimada la reclamació i una vegada ferma la resolució corresponent, a partir del dia en què l'interessat va sol · licitar, per escrit, la seva adequada classificació.

3. Quan es realitzin funcions d'un nivell retributiu superior, però no procedeixi l'ascens per no reunir l'interessat els requisits precisos al respecte, el treballador tindrà dret a percebre la diferència retributiva existent entre el nivell retributiu assignat i el de la funció efectivament realitzada.

4. S'exceptuen del que s'ha disposat, els treballs d'un grup professional superior que el treballador realitzi, de comú acord amb l'empresa, per tal de preparar-se per l'ascens.

5. El que disposa aquest article no és aplicable, llevat del que es refereix a la retribució, en els supòsits d'incapacitat temporal, maternitat, permisos i excedències, en què la substitució comprendrà tot el temps que durin les circumstàncies que l'hagin motivat. »

L'article 77 del V CGSC queda redactat com segueix:

«Article 77. Treballs de nivell retributiu inferior.

1. L'empresa per necessitats peremptòries, transitòries o imprevisibles, pot destinar un treballador a realitzar tasques corresponents a un nivell retributiu inferior al seu pel temps imprescindible, i comunicant, als representants legals dels treballadors, si n'hi ha, no podent l'interessat negar-se a efectuar el treball encomanat, sempre que això no perjudiqui la seva formació professional. En aquesta situació, el treballador seguirà percebent la remuneració que, pel seu nivell retributiu i funció anterior, li correspongui.

2. A un treballador no se li podrà imposar la realització de treballs propis d'un nivell retributiu inferior durant més de tres mesos a l'any, mentre tots els treballadors del mateix grup professional no hagin rotat en la realització d'aquestes tasques.

No es consideraran, a efectes del còmput, els supòsits d'avaria o força major.

3. Si la destinació d'un nivell retributiu inferior hagués estat sol · licitat pel mateix treballador, se li assignarà a aquest la retribució que li correspongui per la funció efectivament exercida, però no se li pot exigir que realitzi treballs d'un nivell retributiu superior a aquell pel que se li retribueix. »


Oportunitats de negoci a Moçambic per al sector de la construcció

ACC1Ó informa que el sector de la construcció a Moçambic està creixent per sota del seu potencial i que actualment, hi ha grans projectes de construcció en cadascuna de les onze províncies del país, de parla portuguesa. El manteniment i la millora d'infraestructures, especialment habitatges de baix cost, ports, ferrocarrils i carreteres són la clau per al creixement sostingut d'indústries de la construcció i de l'ocupació en general. D'altra banda, el sector de la construcció enfocat al turisme presenta grans inversions previstes per als propers anys. Les persones interessades a participar en la missió empresarial a Sud-àfrica i Moçambic, del 15 al 21 de setembre, per aprofitar aquesta oportunitat de negoci poden contactar amb acc10@acc10.cat.


Llum verda a la reforma energètica. Reial Decret-Llei 9/2013, de 12 de juliol, pel qual s'adopten mesures urgents per a garantir l'estabilitat financera del sistema elèctric

Les mesures introduïdes pel Reial Decret-Llei 9/2013, de 12 de juliol, pel qual s'adopten mesures urgents per a garantir l'estabilitat financera del sistema elèctric, busquen aconseguir un sistema elèctric viable i sostenible. Fins ara, en la factura elèctrica s'abonaven una sèrie de peatges encaminats a sufragar el dèficit de tarifa. El dèficit de tarifa és la diferència entre el cost real de produir l'electricitat i el preu que abonen els usuaris mitjançant les tarifes fixades per l'administració. En els darrers anys, aquests peatges s'han encarit substancialment sense que s'hagi aconseguit corregir la situació del dèficit de tarifa. Per aconseguir fer el sistema més sostenible, aquest Reial Decret articula una sèrie de modificacions en normes anteriors i regulen un nou règim jurídic per a les instal·lacions de producció d'energia elèctrica.

Les principals modificacions que estableix aquest Reial Decret son: el règim de retribució de l'activitat de distribució de l'energia elèctrica, la revisió dels peatges d'accés a l'energia elèctrica, la rendibilitat que s'abona a les instal·lacions de producció amb dret a un règim econòmic primat, i el finançament del cost extra de generació de la electricitat en els territoris insulars i extra peninsulars. Per a més informació, consulteu el següent link http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/13/pdfs/BOE-A-2013-7705.pdf


Màster MDI de l'Escola Tècnica superior d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Madrid

L'Escola Tècnica superior d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Madrid ha organitzat per a l'any acadèmic 2013-2014 el Màster en Direcció d'Empreses Constructores i Immobiliàries (MDI) redissenyat per fer que els seus continguts siguis eficaços i donin sortida a les noves particularitats de l'actual escenari financer i empresarial.

CNC, en tant que membre del Consell Rector, té un conveni signat en virtut del qual s'atorga una beca del 25% de l' import total del Màster a cadascuna de les associacions provincials de la CNC. Per a més informació adreceu-vos a cnc@cnc.es.

NOTÍCIES ASSOC PROMOTORS-CONSTRUCTORS DE LLEIDA

TINSA i APCE Lleida renoven el seu conveni de col·laboració per donar els millors serveis als seus associats

La companyia de valoracions immobiliàries TINSA i l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Lleida i comarques col·laboren des de fa anys per donar els millors serveis als seus associats. Recentment, aquest conveni de col·laboració s'ha renovat i s'han revisat i incorporat nous productes que poden consultar- se a la TIENDA TINSA https://tienda.es. Entre els productes que s'ofereixen hi ha la certificació energètica; l'estimació de valor per a habitatges; acreditació de qualitat per a immobles residencials; plànol detallat d'habitatges, naus o locals; valoració oficial de qualsevol immoble, etc. Així mateix, TINSA també posa a disposició el seu blog http://www.elvalordelascosas.es on podrà consultar articles, vídeos, curiositats i opinions relacionades amb el món de la valoració.

NOTÍCIES GREMI DE MESTRES PINTORS DE LLEIDA

El Gremi de Mestres Pintors endega la campanya Lleida Pinta bé

El Gremi de Mestres Pintors de Lleida, atesa la situació que registren les empreses del sector a hores d'ara, ha pres l'acord en el si de la passada reunió de Junta Directiva del Gremi, d'endegar la campanya de promoció de les empreses que en formen part. Per iniciar aquesta campanya es crearà una web de campanya amb el domini www.lleidapintabe.com que serà la imatge de la mateixa, i posteriorment es continuarà amb la difusió i publicitat dels associats i del gremi amb anuncis en premsa i televisió.

Les empreses agremiades interessades a prendre-hi part cal que facin arribar, al més aviat possible, a erossell@coell.org el seu logotip empresarial, el web i l'email, així com també una fotografia d'empresa (del propi professional, amb el seu vehicle, el seu negoci o bé allò que us resulti escaient com a distintiu). PER a més informació, formuleu les vostres preguntes a la mateixa adreça electrònica.

COELL

La Diputació cedeix a COELL un espai del Complex de la Caparrella per fer-hi formació per a treballadors

El ple de la Diputació de Lleida del passat 19 de juliol va donar llum verda a la cessió d'ús en precari a COELL d'uns espais situats al Complex de la Caparrella per destinar-los a realitzar activitats formatives de formació ocupacional prioritàriament als treballadors de les empreses associades dels diferents gremis que integren la Confederació i a col·lectius que es troben en situació d'atur o que tinguin necessitat de formació ocupacional.

L'oferta formativa es concretarà a partir de setembre i COELL n'informarà puntualment.


Sobre la ultraactivitat dels convenis

COELL recorda que la seva Àrea Jurídica informarà els socis que formulin qüestions relatives a la ultraactivitat dels convenis. Adreceu-vos a smiravete.laboral@coell.org o bé truqueu al 973 23 21 66 (Sra. Sandra Miravete).


Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL (www.coellprevencio.com)

Els socis de COELL ja podeu consultar les novetats relatives a l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals consultant el web www.coellprevencio.com. Com ja sabeu, podeu gaudir dels avantatges del nou servei que COELL us ofereix en matèria d'assessorament en prevenció de riscos laborals. Set anys després de l'entrada en vigor de la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals (PRL) i com a conseqüència de determinades insuficiències en el seu contingut i a la presència de certs problemes que dificultaven la seva aplicació s'ha dictat la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la PRL.

Per mes informació adreceu-vos a COELL de 9 a 14 hores. Si voleu també podeu trucar al telèfon 973-232166 Ext. 452 o be per correu electrònic a: prl@coell.org


Seguiu el dia a dia de COELL al seu nou web, a Twitter i Facebook

COELL ha redissenyat la seva pàgina web (www.coell.org) per oferir un espai més actual i accessible amb l'objectiu de donar a conèixer millor l'entitat, les seves activitats, les notícies i els serveis que ofereix als seus associats.

El projecte ha comptat amb la col·laboració de la consultora de serveis tecnològics OriginalTec de Lleida, especialitzada en la usabilitat dels entorns webs.

Aquesta nova versió inclou nombroses novetats i millores tant en disseny com en navegació, continguts i tecnologia que podem concretar en un disseny més orientat a l'usuari; una navegació més simplificada, etcètera.

COELL ha enviat recentment als seus associats les claus d'accés per accedir a la part privada del nou web.

D'altra banda, en un esforç per adaptar-se a les exigències comunicatives actuals marcades per l'evolució constant que imposen les noves tecnologies, COELL disposa ja d'un compte de Twitter (@coell_org) i de Facebook (COELL). Feu-vos-en seguidors i coneixeu de primera mà totes les informacions i novetats que diàriament se succeeixen.


Nova botiga online de regals personals

La firma Euroreclams ha endegat una nova botiga online de regals personals, originals i pràctics que es poden veure i adquirir a través de la seva web www.regalateloquequieras.com o bé al seu establiment de l'Avinguda Garrigues, 101 de Lleida.També es poden seguir les seves novetats a través de Twitter (https://twitter.com/Regalatelotodo/following) i Facebook (https://www.facebook.com/Regalatelotodo).

Euroreclams disposa de tot tipus d'articles per a l'empresa, regals, samarretes, roba esportiva, de treball, etc., amb possibilitat de tot tipus d'estampacions, brodats i gravats. Consulteu el seu web per a més informació www.euroreclams.com.

 
INFO FISCAL
ÚLTIMES NOTICIES

Convocatòria d'ACC1Ó d'ajuts a la Innovació per a Empreses

ACC1Ó (www.acc1Ó.cat) ha obert la convocatòria d'ajuts a la Innovació per a Empreses, que es podran sol·licitar fins al proper 6 de setembre. Aquests ajuts pretenen fomentar el procés d'innovació de les PIME catalanes a través de tres línies de projectes:

1.- InnoEmpresa Desenvolupament Individual: ajuts per a projectes individuals de desenvolupament de nous productes diferencials que aportin avantatges competitius a l'empresa.

2.- InnoEmpresa Co-Desenvolupament: ajuts per a projectes de desenvolupament de nous productes diferencials que aportin avantatges competitius a l'empresa, en què col·laboren, tant pel que fa en la seva realització com al seu finançament, un mínim de dues empreses (no vinculades). Es considera que una empresa desenvolupa un "producte diferencial" quan:

· Una empresa que mai ha desenvolupat un producte propi, desenvolupa el seu primer producte.

· Una empresa que ja desenvolupa i comercialitza productes propis, desenvolupa un producte totalment diferent, és a dir, que no suposa una simple renovació, millora o modificació dels productes ja existents en la seva cartera de productes.

3.- InnoEmpresa Sistematització: ajuts a l'empresa per a desenvolupar el seu propi model de gestió de la innovació.

Assistència sanitària del Sistema Nacional de Salut per a persones que no siguin ni assegurades ni beneficiàries

A partir de l'1 de setembre de 2013, aquelles persones que no tinguin la condició d'assegurat o de beneficiari de la prestació d'assistència sanitària, poden obtenir-la mitjançant el pagament de la corresponent contraprestació o quota derivada de la subscripció d'un conveni especial (L 16 / 2003 art.3.5).

Poden subscriure el conveni les persones que reuneixin els següents requisits:

a) Acreditar la residència efectiva a Espanya durant un període continuat mínim d'un any immediatament anterior a la data de la sol · licitud del conveni especial.

b) Estar empadronades, en el moment de presentar la sol · licitud de subscripció del conveni especial, en algun municipi pertanyent a l'àmbit territorial a què s'estengui seves competències l'administració pública competent per a la seva subscripció.

c) No tenir accés a un sistema de protecció sanitària pública per qualsevol altre títol, ja sigui per aplicació de la normativa nacional, dels reglaments comunitaris en matèria de Seguretat Social o dels convenis bilaterals que en aquesta matèria hagin estat subscrits per Espanya amb altres països.

L'objecte del conveni especial és poder accedir, mitjançant el pagament de la contraprestació econòmica, a les prestacions de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut. Aquesta contraprestació econòmica consisteix en:

- Si el subscriptor ha menys de 65 anys: quota mensual de 60 €.

- Si el subscriptor ha 65 o més anys: quota mensual de 157 €.

Aquesta quota mensual pot ser incrementada per les comunitats autònomes quan s'incorporin al conveni especial altres prestacions assistencials de la cartera de serveis complementària. Les esmentades quanties es revisaran en funció de l'evolució del cost de les prestacions de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut.

El procediment per a la subscripció del conveni especial s'inicia sempre a sol · licitud de l'interessat, dirigida a l'administració pública competent que correspongui en funció del municipi en el qual el sol · licitant es trobi empadronat. L'administració pública competent ha de dictar resolució motivada i notificar-la en un termini màxim de 30 dies comptats des del següent a aquell en què es rebi la sol · licitud. Transcorregut aquest termini s'entén estimada.

La persona interessada disposa d'un termini màxim de 3 mesos, comptats a partir del dia següent a aquell en què tingui lloc la notificació de la resolució que estimi la sol · licitud o al de la seva estimació per silenci, per formalitzar el conveni especial amb l'administració pública a la qual hagi dirigit la sol · licitud. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi procedit a la formalització del conveni especial per causa imputable a la persona interessada s'entén caducat el procediment.

El conveni especial començarà a tenir efectes el mateix dia de la seva formalització.

L'extinció del conveni especial es produeix quan concorrin alguna de les següents causes:

a) Per mort, el dia següent al de la defunció.

b) Quan la persona que hagi subscrit el conveni especial deixi de complir algun dels requisits, el dia següent a aquell en que hagi deixat de complir-los, hagi adquirit la condició de persona assegurada o beneficiària o hagi deixat d'estar empadronada en algun municipi de la comunitat autònoma. No obstant, en el cas que l'extinció vingui motivada pel canvi d'empadronament, pot conservar la seva vigència, a petició de l'interessat, fins al moment en què aquest subscrigui un nou conveni, amb un límit temporal màxim de 3 mesos.

c) Per decisió de la persona que hagi subscrit el conveni especial comunicada de manera fefaent a l'administració pública amb la que l'hagi formalitzat, des del dia següent a la comunicació.

d) Per falta d'abonament de la primera quota o de les quotes corresponents a dues mensualitats consecutives o tres alternatives, des del primer dia del mes següent a aquell en què s'hagi produït l'impagament.

e) Per incompliment d'alguna de les condicions particulars, en la data que s'estableixi en la resolució administrativa que declari la seva extinció.

En el cas que el conveni s'extingeixi per alguna de les causes previstes en els paràgrafs c), d) oe), no es pot sol · licitar la formalització d'un nou conveni fins que hagi transcorregut el termini d'un any a comptar des del dia següent al de la seva extinció.

Quan el subscriptor es desplaci temporalment a territori comprès en administració pública diferent, té dret a rebre les prestacions de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut.

Als sols efectes de la necessària identificació personal i gestió de les seves dades clíniques, a les persones que no tinguin la condició de assegurades ni de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, però reben assistència sanitària pel SNS, se'ls assigna un codi d'identificació personal (CIP-SNS) que és únic i comú per a tots els serveis de salut del Sistema Nacional de Salut i que queda permanentment associat a la seva informació clínica.


Els més de 400 canvis de normes fiscals a Espanya des del 2009 generen inseguretat a les empreses

Un estudi elaborat per Valentí Pich, en el si de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de Foment del Treball, constata que en el darrer quadrienni (2009-2012) entre l'Administració Central de l'Estat i les Comunitats Autònomes s'han aprovat més de 400 normes que afecten la fiscalitat i que han generat notables quotes de confusió i incertesa en el món empresarial. L'informe duu un títol que fa analogia de les dificultats que implica la gran quantitat de canvis normatius: El 'Sudoku' de la normativa fiscal anticrisis: el inquietante panorama de su aplicación para los contribuyentes.

L'estudi, que forma part de la col·lecció d'informes que realitza periòdicament Foment, assenyala com des de l'any 2009, totes les administracions s'han afanyat a presentar paquets de mesures per combatre la crisi que en molts casos han abordat qüestions tributàries. Així, l'informe revela que les noves normes han generat un clima de desconcert quant a la seva aplicació perquè: són un volum desmesurat; són, en molts casos, contradictòries entre elles; i, mentre que algunes d'elles tenen abast temporal, d'altres tenen un abast permanent.

Alhora, l'informe també evidencia que, en un primer moment, les noves normes es van adreçar a incentivar l'activitat econòmica. No obstant això, i des del canvi de govern de l'Estat, en el període 2011-2012 les mesures han tingut com a objectiu darrer augmentar la recaptació dels ingressos tributaris per contribuir a la reducció del dèficit públic.

Tot i no entrar a valorar al detall l'oportunitat de l' increment tributari, l'informe subratlla que cal esperar de les Administracions Públiques que aprovin unes normes senzilles, clares, que no en dificultin l'aplicació ni creïn una inseguretat que entorpeix el transcurs òptim de l'activitat econòmica.

A més, és necessari donar estabilitat a les normes fiscals, abordar-les des d'un punt de vista global i defugir les modificacions aïllades i sobtades. En aquest sentit, les pujades d'impostos que s'hagin de dur a terme, independentment d'altres valoracions, requereixen canvis normatius clars i concrets que evitin la inseguretat jurídica i costos indirectes als contribuents en l'aplicació dels mateixos. En aquesta línia, cal destacar que els canvis normatius que estan en tràmit parlamentari accentuen, en molts casos, el panorama d'incertesa i desconcert.

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE