Apunt a l'Associat
Agost 2013
Núm. 62
NOTÍCIES Asociació empresarial de la fusta

L'ocupació a la indústria del moble puja un 3,2% al segon trimestre de l'any

Les dades del segon trimestre de l'any de l'Enquesta de Població Activa (EPA) mostren una pujada en el sector del moble del 3,2%, ocupant a 79.800 treballadors, 2.500 més que en el primer trimestre de l'any. En comparació amb el mateix període de l'any passat, el nombre de treballadors de la indústria del moble ha baixat un 6,3%, amb una pèrdua de 5.400 treballadors. La crisi econòmica continua fent important efecte en el sector del moble integrat en l'actualitat per 15.639 empreses (DIRCE 2012) i amb una xifra de negoci anual de 5.662,4 milions d'euros (EIE 2011). Des de començaments de 2008 a 2012 el nombre d'empreses en el sector del moble ha baixat un 21,5% (4.212 empreses menys); l'ocupació ha patit fins ara una caiguda del 57,7% (108.700 llocs de treball menys) i la xifra de negoci ha baixat de 2007 a 2011 un 52,7%, amb una pèrdua de 6.299,5 milions d'euros.

Segons José Blasco, president de Federmueble, "els resultats de l'EPA en el segon trimestre de l'any mostren lleugers signes de recuperació respecte als resultats del primer trimestre, si bé són insuficients per aixecar un sector que necessita de forma urgent mesures de suport institucional a la internacionalització i el finançament de les pimes d'aquesta indústria, de manera que aconseguim millorar la competitivitat de les empreses del sector industrial del moble ".


Missió comercial directa Panamà

AEF informa que del dia 18 de novembre al dia 22 de novembre de 2013 s'organitza una missió comercial directa a Panamà. L'objectiu de la missió és reactivar la presència espanyola al país, contribuint a contrarestar el declivi que experimenten les nostres exportacions a Panamà en els últims anys, en particular en benefici dels països del con sud. Més endavant us n' ampliarem la informació.


Missió comercial directa Emirats Àrabs

AEF informa que del dia del dia 16 de desembre al dia20 de desembre de 2013 s'organitza una missió comercial directa a Emirats Àrabs. L'objectiu de la missió és penetrar i/o consolidar-se amb aquests productes en el principal mercat del golf, per establir les bases d'un posicionament en el mateix. Dubai és un mercat molt atractiu i amb una demanda potencial d'aquests productes molt importants, tant per al mercat intern com per als restants mercats de la zona del golf, les nostres exportacions aporten el valor afegit a aquests productes. Més endavant us n' ampliarem la informació.


Fira Expobioenergia 2013

La 8a edició de la fira internacional especialitzada en bioenergia, és un dels esdeveniments més importants a nivell internacional i tindrà lloc a Valladolid, del 22 al 24 d'octubre de 2013. Per a més informació, adreceu-vos a www.expobioenergia.com.

COELL

La Diputació cedeix a COELL un espai del Complex de la Caparrella per fer-hi formació per a treballadors

El ple de la Diputació de Lleida del passat 19 de juliol va donar llum verda a la cessió d'ús en precari a COELL d'uns espais situats al Complex de la Caparrella per destinar-los a realitzar activitats formatives de formació ocupacional prioritàriament als treballadors de les empreses associades dels diferents gremis que integren la Confederació i a col·lectius que es troben en situació d'atur o que tinguin necessitat de formació ocupacional.

L'oferta formativa es concretarà a partir de setembre i COELL n'informarà puntualment.


Sobre la ultraactivitat dels convenis

COELL recorda que la seva Àrea Jurídica informarà els socis que formulin qüestions relatives a la ultraactivitat dels convenis. Adreceu-vos a smiravete.laboral@coell.org o bé truqueu al 973 23 21 66 (Sra. Sandra Miravete).


Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL (www.coellprevencio.com)

Els socis de COELL ja podeu consultar les novetats relatives a l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals consultant el web www.coellprevencio.com. Com ja sabeu, podeu gaudir dels avantatges del nou servei que COELL us ofereix en matèria d'assessorament en prevenció de riscos laborals. Set anys després de l'entrada en vigor de la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals (PRL) i com a conseqüència de determinades insuficiències en el seu contingut i a la presència de certs problemes que dificultaven la seva aplicació s'ha dictat la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la PRL.

Per mes informació adreceu-vos a COELL de 9 a 14 hores. Si voleu també podeu trucar al telèfon 973-232166 Ext. 452 o be per correu electrònic a: prl@coell.org


Seguiu el dia a dia de COELL al seu nou web, a Twitter i Facebook

COELL ha redissenyat la seva pàgina web (www.coell.org) per oferir un espai més actual i accessible amb l'objectiu de donar a conèixer millor l'entitat, les seves activitats, les notícies i els serveis que ofereix als seus associats.

El projecte ha comptat amb la col·laboració de la consultora de serveis tecnològics OriginalTec de Lleida, especialitzada en la usabilitat dels entorns webs.

Aquesta nova versió inclou nombroses novetats i millores tant en disseny com en navegació, continguts i tecnologia que podem concretar en un disseny més orientat a l'usuari; una navegació més simplificada, etcètera.

COELL ha enviat recentment als seus associats les claus d'accés per accedir a la part privada del nou web.

D'altra banda, en un esforç per adaptar-se a les exigències comunicatives actuals marcades per l'evolució constant que imposen les noves tecnologies, COELL disposa ja d'un compte de Twitter (@coell_org) i de Facebook (COELL). Feu-vos-en seguidors i coneixeu de primera mà totes les informacions i novetats que diàriament se succeeixen.


Nova botiga online de regals personals

La firma Euroreclams ha endegat una nova botiga online de regals personals, originals i pràctics que es poden veure i adquirir a través de la seva web www.regalateloquequieras.com o bé al seu establiment de l'Avinguda Garrigues, 101 de Lleida.També es poden seguir les seves novetats a través de Twitter (https://twitter.com/Regalatelotodo/following) i Facebook (https://www.facebook.com/Regalatelotodo).

Euroreclams disposa de tot tipus d'articles per a l'empresa, regals, samarretes, roba esportiva, de treball, etc., amb possibilitat de tot tipus d'estampacions, brodats i gravats. Consulteu el seu web per a més informació www.euroreclams.com.

 
INFO FISCAL
ÚLTIMES NOTICIES

Convocatòria d'ACC1Ó d'ajuts a la Innovació per a Empreses

ACC1Ó (www.acc1Ó.cat) ha obert la convocatòria d'ajuts a la Innovació per a Empreses, que es podran sol·licitar fins al proper 6 de setembre. Aquests ajuts pretenen fomentar el procés d'innovació de les PIME catalanes a través de tres línies de projectes:

1.- InnoEmpresa Desenvolupament Individual: ajuts per a projectes individuals de desenvolupament de nous productes diferencials que aportin avantatges competitius a l'empresa.

2.- InnoEmpresa Co-Desenvolupament: ajuts per a projectes de desenvolupament de nous productes diferencials que aportin avantatges competitius a l'empresa, en què col·laboren, tant pel que fa en la seva realització com al seu finançament, un mínim de dues empreses (no vinculades). Es considera que una empresa desenvolupa un "producte diferencial" quan:

· Una empresa que mai ha desenvolupat un producte propi, desenvolupa el seu primer producte.

· Una empresa que ja desenvolupa i comercialitza productes propis, desenvolupa un producte totalment diferent, és a dir, que no suposa una simple renovació, millora o modificació dels productes ja existents en la seva cartera de productes.

3.- InnoEmpresa Sistematització: ajuts a l'empresa per a desenvolupar el seu propi model de gestió de la innovació.

Assistència sanitària del Sistema Nacional de Salut per a persones que no siguin ni assegurades ni beneficiàries

A partir de l'1 de setembre de 2013, aquelles persones que no tinguin la condició d'assegurat o de beneficiari de la prestació d'assistència sanitària, poden obtenir-la mitjançant el pagament de la corresponent contraprestació o quota derivada de la subscripció d'un conveni especial (L 16 / 2003 art.3.5).

Poden subscriure el conveni les persones que reuneixin els següents requisits:

a) Acreditar la residència efectiva a Espanya durant un període continuat mínim d'un any immediatament anterior a la data de la sol · licitud del conveni especial.

b) Estar empadronades, en el moment de presentar la sol · licitud de subscripció del conveni especial, en algun municipi pertanyent a l'àmbit territorial a què s'estengui seves competències l'administració pública competent per a la seva subscripció.

c) No tenir accés a un sistema de protecció sanitària pública per qualsevol altre títol, ja sigui per aplicació de la normativa nacional, dels reglaments comunitaris en matèria de Seguretat Social o dels convenis bilaterals que en aquesta matèria hagin estat subscrits per Espanya amb altres països.

L'objecte del conveni especial és poder accedir, mitjançant el pagament de la contraprestació econòmica, a les prestacions de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut. Aquesta contraprestació econòmica consisteix en:

- Si el subscriptor ha menys de 65 anys: quota mensual de 60 €.

- Si el subscriptor ha 65 o més anys: quota mensual de 157 €.

Aquesta quota mensual pot ser incrementada per les comunitats autònomes quan s'incorporin al conveni especial altres prestacions assistencials de la cartera de serveis complementària. Les esmentades quanties es revisaran en funció de l'evolució del cost de les prestacions de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut.

El procediment per a la subscripció del conveni especial s'inicia sempre a sol · licitud de l'interessat, dirigida a l'administració pública competent que correspongui en funció del municipi en el qual el sol · licitant es trobi empadronat. L'administració pública competent ha de dictar resolució motivada i notificar-la en un termini màxim de 30 dies comptats des del següent a aquell en què es rebi la sol · licitud. Transcorregut aquest termini s'entén estimada.

La persona interessada disposa d'un termini màxim de 3 mesos, comptats a partir del dia següent a aquell en què tingui lloc la notificació de la resolució que estimi la sol · licitud o al de la seva estimació per silenci, per formalitzar el conveni especial amb l'administració pública a la qual hagi dirigit la sol · licitud. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi procedit a la formalització del conveni especial per causa imputable a la persona interessada s'entén caducat el procediment.

El conveni especial començarà a tenir efectes el mateix dia de la seva formalització.

L'extinció del conveni especial es produeix quan concorrin alguna de les següents causes:

a) Per mort, el dia següent al de la defunció.

b) Quan la persona que hagi subscrit el conveni especial deixi de complir algun dels requisits, el dia següent a aquell en que hagi deixat de complir-los, hagi adquirit la condició de persona assegurada o beneficiària o hagi deixat d'estar empadronada en algun municipi de la comunitat autònoma. No obstant, en el cas que l'extinció vingui motivada pel canvi d'empadronament, pot conservar la seva vigència, a petició de l'interessat, fins al moment en què aquest subscrigui un nou conveni, amb un límit temporal màxim de 3 mesos.

c) Per decisió de la persona que hagi subscrit el conveni especial comunicada de manera fefaent a l'administració pública amb la que l'hagi formalitzat, des del dia següent a la comunicació.

d) Per falta d'abonament de la primera quota o de les quotes corresponents a dues mensualitats consecutives o tres alternatives, des del primer dia del mes següent a aquell en què s'hagi produït l'impagament.

e) Per incompliment d'alguna de les condicions particulars, en la data que s'estableixi en la resolució administrativa que declari la seva extinció.

En el cas que el conveni s'extingeixi per alguna de les causes previstes en els paràgrafs c), d) oe), no es pot sol · licitar la formalització d'un nou conveni fins que hagi transcorregut el termini d'un any a comptar des del dia següent al de la seva extinció.

Quan el subscriptor es desplaci temporalment a territori comprès en administració pública diferent, té dret a rebre les prestacions de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut.

Als sols efectes de la necessària identificació personal i gestió de les seves dades clíniques, a les persones que no tinguin la condició de assegurades ni de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, però reben assistència sanitària pel SNS, se'ls assigna un codi d'identificació personal (CIP-SNS) que és únic i comú per a tots els serveis de salut del Sistema Nacional de Salut i que queda permanentment associat a la seva informació clínica.


Els més de 400 canvis de normes fiscals a Espanya des del 2009 generen inseguretat a les empreses

Un estudi elaborat per Valentí Pich, en el si de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de Foment del Treball, constata que en el darrer quadrienni (2009-2012) entre l'Administració Central de l'Estat i les Comunitats Autònomes s'han aprovat més de 400 normes que afecten la fiscalitat i que han generat notables quotes de confusió i incertesa en el món empresarial. L'informe duu un títol que fa analogia de les dificultats que implica la gran quantitat de canvis normatius: El 'Sudoku' de la normativa fiscal anticrisis: el inquietante panorama de su aplicación para los contribuyentes.

L'estudi, que forma part de la col·lecció d'informes que realitza periòdicament Foment, assenyala com des de l'any 2009, totes les administracions s'han afanyat a presentar paquets de mesures per combatre la crisi que en molts casos han abordat qüestions tributàries. Així, l'informe revela que les noves normes han generat un clima de desconcert quant a la seva aplicació perquè: són un volum desmesurat; són, en molts casos, contradictòries entre elles; i, mentre que algunes d'elles tenen abast temporal, d'altres tenen un abast permanent.

Alhora, l'informe també evidencia que, en un primer moment, les noves normes es van adreçar a incentivar l'activitat econòmica. No obstant això, i des del canvi de govern de l'Estat, en el període 2011-2012 les mesures han tingut com a objectiu darrer augmentar la recaptació dels ingressos tributaris per contribuir a la reducció del dèficit públic.

Tot i no entrar a valorar al detall l'oportunitat de l' increment tributari, l'informe subratlla que cal esperar de les Administracions Públiques que aprovin unes normes senzilles, clares, que no en dificultin l'aplicació ni creïn una inseguretat que entorpeix el transcurs òptim de l'activitat econòmica.

A més, és necessari donar estabilitat a les normes fiscals, abordar-les des d'un punt de vista global i defugir les modificacions aïllades i sobtades. En aquest sentit, les pujades d'impostos que s'hagin de dur a terme, independentment d'altres valoracions, requereixen canvis normatius clars i concrets que evitin la inseguretat jurídica i costos indirectes als contribuents en l'aplicació dels mateixos. En aquesta línia, cal destacar que els canvis normatius que estan en tràmit parlamentari accentuen, en molts casos, el panorama d'incertesa i desconcert.

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE