Apunt a l'Associat
Primera Quinzena Setembre 2013
Núm. 63
NOTÍCIES FEDERACIO DE GREMIS DE CONSTRUCCIO

FORMACIÓ SUBVENCIONADA

Cursos subvencionats per a treballadors del sector de la construcció

COELL organitza 3 cursos subvencionats per a treballadors del Sector de la Construcció que s'iniciaran al llarg de setembre. Per a inscripcions i més informació adreceu-vos a la Sra. Maria José Farré mjfarre.formacio@coell.org o bé truqueu al 973 23 21 66.

1.- CURS d'HABITATGES SALUDABLES

La Federació de Gremis de la Construcció organitza un curs d'Habitatges Saludables que s' ha iniciat el 5 de setembre (a la imatge). En el decurs d'aquesta acció formativa, de 20 hores de durada i adreçada especialment als membres del Col·legi de Dissenyadors d'Interiors i Decoradors de Catalunya a Lleida, els participants aprofondiran en els factors de risc per a la salut que s'han de tenir presents a l'hora de dissenyar, construir i rehabilitar els espais per tal d'afavorir la salut de les persones i respectar el medi ambient. En aquest curs es desglossen conceptes que s'emmarquen dins la temàtica de la Biologia de l'Hàbitat i la Biohabitabilitat.

Les persones interessades a prendre-hi part encara tenen la possibilitat d'apuntar-s'hi.

2.- CURS de NOVES TÈCNIQUES PROFESSIONALS

L'objectiu d'aquesta acció formativa rau en adquirir uns coneixements bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, sobre la funció de la pintura, les seves aplicacions

i components, així com sobre les seves característiques, dosatge i suport adequat per a cada tipus, amb la finalitat de desenvolupar

les aptituds necessàries per a una adequada aplicació.

Durada: 30 hores presencials.


3.- CURS de RESTAURACIÓ DE PATRIMONI HISTÒRIC

L'objectiu d'aquesta acció formativa rau en adquirir uns coneixements bàsics, tant teòrics com pràctics, amb la finalitat de proporcionar a l'alumne fonaments suficients per al treball de restauració de patrimoni històric, aplicant les tècniques d'inspecció i diagnosi necessàries per tractar la patologia detectada, així com manejar amb destresa la normativa vigent i realitzar projectes de restauració.

Durada: 40 hores presencials.
Aquest curs comença el 3 de setembre però totes aquelles persones interessades poden apuntar-s'hi encara.


FORMACIÓ

Curs de Formació de Carretilles Elevadores i Curs de Prevenció de Riscos Laborals

COELL organitza 2 cursos de formació per a treballadors del Sector de la Construcció que s'iniciaran a l'octubre. Per a inscripcions i més informació adreceu-vos a la Sra. Maria José Farré mjfarre.formacio@coell.org o bé truqueu al 973 23 21 66.

1.- CURS de CARRETILLES ELEVADORES

Curs teòric-pràctic de Carretilles Elevadores

Data: 4 i 5 OCTUBRE

Durada: 8 hores

Preu: 100 €. Si les inscripcions es fan abans del 20 de setembre el preu serà de 90 €.

2.- CURS part troncal de Prevenció Riscos Laborals (PRL). Sector de la Construcció


Data: 4, 5, 11 OCTUBRE - PART TRONCAL
19 OCTUBRE - ESPECIALITATS en PALETERIA, ELECTRICITAT i MOVIMENT DE TERRES

Preu del curs de 20 h: 180 €

Preu del curs de 6 h: 75 €


Text consolidat del Vè Conveni General del Sector de la Construcció

Els socis de la Federació de Gremis de la Construcció poden accedir al text consolidat no oficial del V Conveni General del Sector de la Construcció elaborat per la Confederació Nacional de la Construcció tot entrant en el web de COELL www.coell.org en l'apartat informació d'FGC . Aquest text inclou les últimes modificacions contingudes en:

- La Resolució de 13 de maig de 2013, de la Direcció general d'Ocupació, per

la qual es registra i publica l'Acta de l'acord de revisió parcial del V

Conveni Col · lectiu General del Sector de la Construcció (Veure circulars

021/117/2013 i 014/075/2013).

- La Resolució de 25 de juny de 2013, de la Direcció general d'Ocupació, per

la qual es registra i publica l'Acta sobre classificació professional del V

Conveni col · lectiu general del sector de la construcció (Veure circular nombre

019/102/2013).


Fòrum sobre Deconstrucció el dia 27 de setembre a Madrid

Madrid acull el 27 de setembre el Fòrum sobre Deconstrucció organitzat per ADRP, AEDED i AEDT. El fòrum es planteja com a punt de trobada per difondre l'activitat d'aquests gremis especialitzats, promoure la col·laboració i fomentar la interacció dels professionals i empreses del sector, creant un marc de referència per al debat i la col·laboració entre empreses i entitats relacionades. Per a inscripcions i més informació adreceu-vos a www.foro-deconstruccion.com.


Properes missions comercials a Àfrica

p> CEOE Internacional informa de la propera organització d'una sèrie de delegacions empresarials a diferents països d'Àfrica. Els països i dates previstes són:

-ANGOLA 21 al 25 d'Octubre Luanda i regió de Cuando Cubango

-SENEGAL 4 i 5 de Novembre Dakar

-GHANA 6 i 7 de Novembre Accra

-SUDAN 17, 18 i 19 de Novembre Jartúm

-ETIÒPIA 20 i 21 de Novembre Adis Abeba


ÚLTIMS MESOS PER INCLOURE L'ANY 2008 EN ELS EXPEDIENTS DE CLASSIFICACIÓ

Segons s'estableix en el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques , un dels elements determinants de la classificació de contractistes és l'experiència constructiva , entesa aquesta com l'execució d'obres similars a les considerades dins de cada subgrup del sistema en el millor any dels últims cinc . La situació econòmica actual -amb una dràstica disminució d'inversió pública en els últims exercicis i la paral·lela caiguda del mercat d'obra privada - estan propiciant que els millors anys del quinquenni que ens permet considerar el sistema vagin quedant enrere, amb el que les bases de càlcul de classificació per al pròxim exercici es refereixen a l'obra executada a partir de 2009 , any en què ja es va manifestar una forta caiguda del volum de treball. Això és especialment evident en determinats tipus d'obra , com les autovies o les preses, que han patit una dràstica reducció i la licitació ha decaigut absolutament.

Hem de recordar que la Junta Consultiva exigirà per a la tramitació dels expedients de classificació que es presentin a partir del dia 2 gener 2014 la incorporació de l'experiència de l'empresa durant l'any 2013 , amb el que l'any 2008 ja no es podrà prendre en consideració a efectes de classificació.

Per això les empreses que vulguin que en la tramitació dels seus expedients de classificació ( tant nous com de revisió ) es tinguin en compte treballs realitzats en aquest any 2008 , han de presentar aquestes sol·licituds abans del dia 30 de desembre d'aquest any . Els expedients que es presentin ja el 2014 i no incloguin 2013 seran considerats com incomplets i , per tant , se'ls formularà un requeriment perquè actualitzin les dades . Això generarà una demora en la resolució de l'expedient més d'un major treball per a l'interessat, ja que hauran de refer els comptes dels annexos 3 i 4 , en el breu termini que els concediran a aquest efecte.

Aquesta prevenció no és aplicable en el cas de la presentació de Declaració Responsable de Solvència Tècnica dels tres últims anys per a la renovació de la classificació . Ja que la revisió de la mateixa pels Serveis Tècnics de la Junta s'està demorant una mica més d'un any , els criteris i elements de valoració de l'experiència seran els que corresponguin al moment en què aquesta es produeixi , sent els mitjans humans i materials , de moment , els que més pes tenen a l'hora de decidir sobre el manteniment de la classificació .


COMUNICACIÓ DE LA COMISSIÓ EUROPEA SOBRE CONTRACTACIÓ PÚBLICA ELECTRÒNICA

Sobre la Comunicació publicada recentment per la Comissió Europea sota el títol "Contractació pública electrònica d'extrem a extrem per modernitzar l'administració pública" 1- COM ( 2013) 453 - destaca: En primer lloc, la Comunicació descriu la situació actual de la implantació de la contractació electrònica a la UE, analitzant l'ús de mitjans electrònics per a notificacions, accés a documents, presentació d'ofertes i facturació electrònica.

A continuació, apunta els àmbits en què haurien d'adoptar mesures tant a nivell comunitari com per part dels Estats membres, per impulsar i culminar la transició cap a uns sistemes de contractació pública electrònics de principi a fi .

Pel que fa al nivell comunitari , la nova Directiva sobre contractació pública que s'adoptarà en els propers mesos, inclourà disposicions relatives a l'ús de mitjans electrònics. Addicionalment, la Comissió Europea acaba de presentar una proposta de Directiva relativa a la facturació electrònica en la contractació pública -COM (2013) 449 - , amb la finalitat primordial de millorar la interoperabilitat entre els diferents sistemes de facturació electrònica que essencialment tenen un àmbit nacional , per a aconseguir aquest objectiu es preveu que el CEN desenvolupi una norma europea comuna .

En un altre ordre, la Comissió també preveu donar suport al desenvolupament d'infraestructures de contractació pública electrònica en tot el cicle de la contractació a través del Mecanisme "Connectar Europa" . Així mateix, la Comissió publicarà uns principis clau que tot sistema de contractació pública electrònica a Europa ha de complir perquè sigui compatible amb els principis del mercat interior . També posarà en marxa un estudi per determinar les millors pràctiques quant a eines existents .

A nivell dels Estats membres , la Comissió estableix que s'hauran d'adoptar estratègies nacionals i plans d'acció detallats . A més la Comissió apunta que els Estats membres han d'avaluar la possibilitat d'utilitzar els Fons Estructurals per donar suport a la realització d'activitats de formació , reforçar la capacitat administrativa i dotar de les infraestructures oportunes incloent aquestes prioritats en els seus programes operatius .

NOTÍCIES GREMI DE CONSTRUCTORS DE LES TERRES DE LLEIDA

Desplaçament de treballadors a França en el marc d'un contracte de subcontractació

CNC informa que l' Oficina Econòmica i Comercial de l' Ambaixada d'Espanya a França , a la qual s'informa d' un Pla d' Inspecció Específic llançat per les autoritats franceses en relació al desplaçament de treballadors a França per part d'empreses estrangeres en el marc d' un contracte de subcontractació.

Un nom important d'empreses espanyoles del sector de la construcció estan obtenint contractes per a la realització d' obres a França , el que ha originat un cert malestar entre les empreses locals franceses del ram. Aquest malestar es manifestant a través d' articles a la premsa francesa, sobretot la local. Les queixes empresarials han estat recollides per les autoritats regionals (Consells Regionals) i nacionals (Prefectures Departamentals).

La queixa més freqüent és el no respecte per part de les empreses estrangeres (sobretot espanyoles) de les normes laborals de treball francès . Per això a els Prefectes, d' acord amb el Ministeri de Treball, han llançat un Pla d'Inspecció específicament adreçat a aquestes empreses. Això vol dir que cada empresa està rebent la visita d' un estudiant o diversos Inspectors de Treball, per investigar les condicions de treball (Seguretat, Sanitàries... però també condicions horàries, salarials, etc.) i els permisos de treball d'acord amb la legislació francesa. El mínim incompliment porta a greus sancions i pot comportar fins i tot la presó per a l'empresari, fortes multes i fins i tot la pèrdua del contracte o la impossibilitat d'acomplir-ho a temps .

A continuació és resumeixen uns quants dels punts més crítics i que acostumen comportar més complicacions:

1 . L' empresari i el treballador desplaçat estan sotmesos a la legislació laboral francesa a tot. Es controla especialment paper que fa a la durada del Treball (35 hores setmanals, hores extraordinàries, retribució i regles de seguretat i higiene).

2 . Els treballadors desplaçats han de ser treballadors en plantilla de l' empresa i estar en nòmina almenys un mes abans del desplaçament. (Article L 1261-3 del Codi de Treball francès). Es verifica especialment la situació dels treballadors romanesos i búlgars que es descriu al punt 6.

3 . Ni les condicions de treball ni la remuneració dels treballadors destacats a França puguin ser inferiors als mínims establerts en els convenis col·lectius del sector per als treballadors francesos del mateix ram.

4 . Els treballadors han d'estar donats d' alta a la Seguretat Social espanyola com a mínim un mes abans del seu desplaçament i obtinguin un certificat A1, en el qual s'indiqui la durada de la seva estada a França.

5 . A l' efecte d' Inspecció de Treball, l'empresa espanyola ha d'omplir l' imprès N ° 13816 * 02 Modèle 1 - ( pdf - 94.7 ko ) i enviar - ho per correu certificat, fax o correu electrònic a la Inspecció de Treball de la Direcció Territorial de Treball del Departament francès on es trobi situada l'obra. El servei de Recursos Humans han d'indicar les dades de l'empresa espanyol , les dades de l' empresa francesa que ha fet el contracte de l' obra, el nom de cada treballador, data de naixement, nacionalitat, data de contractació, la seva qualificació professional, l'ocupació que farà a França i el sou que rebrà. (Articles R 1263-4 i R -1263 -5 del Codi de Treball francès).

6 . En cas que l'empresa espanyola utilitzés treballadors originaris de països com Bulgària o Romania, només se'ls aplica la mateixa normativa que als espanyols si porten en plantilla a l' empresa més d'un any . Si porten menys d'un any en nòmina, i a la prestació del servei més de tres mesos, s'ha de demanar un permís de treball. D'altra banda aquests treballadors hauran d'estar en regla pel que fa a l' eventual obligació de revalidacions de visats d' entrada a França en funció de la seva nacionalitat .

7 . Si a els treballadors desplaçats, qualsevol que va seguir la seva nacionalitat, es contracten exclusivament per realitzar l' obra subcontractada a França ( no estan en nòmina almenys un mes abans del desplaçament) a més han donar-se d'alta a la seguretat social francesa i abonar les cotitzacions (que són molt més elevades que a Espanya).

Cal tenir en compte que els sindicats francesos, les organitzacions empresarials o les empreses locals del ram de la construcció denuncien a la inspecció del Treball la presència d'empreses o treballadors estrangers en una obra. Recentment, un empresari espanyol , ha estat condemnat a una pena de 4 mesos de presó per reincidència en l' incompliment d' aquestes normes.

Cal recordar la necessitat absoluta del més estricte compliment de les normes per a aquest tipus d' obres amb desplaçaments de treballadors espanyols. CNC recorda que disposa d' informació detallada a disposició de les empreses sobre com exercir l' activitat de construcció a França al marc d' un Contracte de subcontractació.

NOTÍCIES ASSOC PROMOTORS-CONSTRUCTORS DE LLEIDA

La compra de pisos puja un 16% a Lleida ciutat

La compravenda de pisos a la ciutat de Lleida en el primer semestre de 2013 va registrar un increment del 16% respecte al mateix període de l'any passat, ateses les dades del ministeri de Foment. Així, entre gener i juny d' enguany es van registrar 444 transaccions a Lleida ciutat enfront les 381 del primer semestre de 2012. L' increment interanual va situar-se, però, en el 3,6%. En el conjunt de la demarcació hi va haver 1.246 enfront les 1.312 de l'any passat.


Puja l'euríbor fins el 0,525% al juliol

L'índex Euríbor, utilitzat com a principal referència per fixar el tipus d'interès dels préstecs hipotecaris concedits per a les entitats de crèdit espanyoles, va pujar al juliol fins el 0,525%. Prenent com a referència els últims dotze mesos, l'índex registra un descens del 0,536 punts i un ascens de 0,018 punts respecte el mes anterior.

NOTÍCIES GREMI DE MESTRES PINTORS DE LLEIDA

Nova web del Gremi de Pintors de Lleida

El Gremi de Mestres Pintors de Lleida, atesa la situació que registren les empreses del sector a hores d'ara, ha pres l'acord d'endegar la campanya de promoció de les empreses que en formen part. Per iniciar aquesta campanya es crearà una web de campanya amb el domini www.lleidapintabe.com que serà la imatge de la mateixa, i posteriorment es continuarà amb la difusió i publicitat dels associats i del gremi amb anuncis en premsa i televisió. En el decurs de la passada reunió de Junta Directiva del Gremi celebrada el 9 de setembre es va presentar la proposta del nou web, de la qual se'n farà en breu una presentació oficial.

Les empreses agremiades interessades a prendre-hi part cal que facin arribar, al més aviat possible, a erossell@coell.org el seu logotip empresarial, el web i l'email, així com també una fotografia d'empresa (del propi professional, amb el seu vehicle, el seu negoci o bé allò que us resulti escaient com a distintiu). Per a més informació, formuleu les vostres preguntes a la mateixa adreça electrònica.

D'altra banda, el Gremi de Mestres Pintors de Lleida recorda que ajudarà als socis a obrir un compte de correu electrònic, en cas que encara no en disposin d'un.

NOTÍCIES GREMI DE CERAMISTES DE LLEIDA

Hyspalit organitza la jornada tècnica STRUCTURA: Façanes autoportants i ventilades amb maó cara vista

Hispalyt, l'Associació Espanyola de Fabricants de Maons i Teules de Argila Cuita, organitza la Jornada Tècnica que porta per títol "STRUCTURA: Façanes autoportants i ventilades amb maó cara vista", que tindrà lloc el proper dia 3 d'octubre a les 16:00 hores a Madrid (Seu de Hispalyt, C / Orense, 10, 2a planta, Oficines 13-14).

La finalitat de la jornada és presentar els avantatges de les façanes amb maó cara vista Structura, donant a conèixer la seva innovació en ser façanes autoportants, que en estar separades de l'estructura de l'edifici, permeten el pas de la cambra d'aire i de l'aïllament de manera contínua per davant dels fronts de forjat. A més, aquestes façanes poden ser ventilades.

Les façanes Structura compleixen les exigències del Codi Tècnic de l'Edificació ja que tenen un excel·lent comportament higrotèrmic, acústic i d'estabilitat, a més d'implicar una enorme facilitat d'execució i seguretat, el que es tradueix en un estalvi de mà d'obra.

Es lliurarà a cada assistent un DVD amb tota la informació tècnica sobre els productes ceràmics i un exemplar del Catàleg de Solucions Ceràmiques.

La inscripció prèvia, totalment gratuïta, es pot fer remetent el Butlletí de la Jornada emplenat a l'adreça de correu electrònic: prensa@hispalyt.es.


El Gremi de Ceramistes de Lleida presenta una petició per tal d'ésser reconegut com a Associació d'Hispalyt a tots els seus efectes

En virtut de reunió de Junta Directiva del Gremi de Ceramistes de Lleida celebrada el passat dia 10 de juliol de 2013, es va acordar entre altres assumptes a tractar, donar resposta al seu escrit de data 24 de maig de 2013, - pel qual ens informa l'acord adoptat per unanimitat dels assistents a la reunió del Comitè Executiu de Hispalyt celebrada el dia 23 de maig de 2013, en relació a la petició del reconeixement del Gremi de Ceramistes de Lleida com a Associació , consistent en la impossibilitat de dur a terme aquest reconeixement i consegüentment , aplicar el corresponent descompte , en existir una Associació Regional d'àmbit superior a la de Lleida , anomenada Gremi de Rajolers de Catalunya , reconeguda pel Comitè Executiu de Hispalyt , a la qual s'aplica el descompte - formulant contra dit acord diverses consideracions al respecte:

D'acord amb el que disposa l'article 5 del Reglament de Règim Interior d'Hispalyt " aquells socis de número d'Hispalyt que també siguin membres d'altres associacions del mateix àmbit funcional que Hispalyt , que hagin estat prèviament reconegudes pel Comitè Executiu, en base a les col · laboracions , compromisos i sinergies entre Hispalyt i l'associació, es beneficiaran d'un descompte en les quotes per serveis generals d'Hispalyt de fins a un 20% . El descompte concret a aplicar quedarà a criteri del Comitè Executiu " .

En aquest mateix sentit , l'article 7 dels Estatuts de Hispalyt , disposa que poden ser socis de número o de ple dret de l'Associació , que exerceixin a Espanya , tant com a persona física o jurídica , l'activitat de fabricació de maons , teules i altres productes ceràmics estructurals , definits en l'article 4 dels presents Estatuts .

Així mateix , l'article 4 dels Estatuts socials de Hispalyt relatiu a l'àmbit funcional , estableix que l'àmbit funcional es refereix a les empreses que realitzin les activitats de fabricació dins del territori espanyol , dels següents productes ceràmics estructurals per a la construcció que de manera enunciativa i no limitadora són : maons, blocs , teules , llambordes , revoltons, etc .

És per això que d'acord amb el que preveu esmentat article 5 del Reglament de Règim Interior en relació a l'article 3 dels seus Estatuts socials , que afirmem que el Gremi de Ceramistes de Lleida té el mateix àmbit funcional que preveuen els Estatuts d'Hispalyt , donant compliment per tant , als requisits legalment establerts en l'article 5 del seu Reglament de Règim Intern .

És per això , que considerem que la motivació de l'acord per part del Comitè Executiu de Hispalyt , per la qual se'ns nega el reconeixement com a associació, no té res a veure amb en l'existència d'una Associació Regional d'àmbit superior a la de Lleida , ja que aquest raonament atén a criteris purament territorials i no funcionals d'acord amb el que disposa legalment en l'article 5 del Reglament de Règim Interior , ja que en cap cas al · ludeix a l'àmbit territorial , únicament i exclusivament fa referència a l'àmbit funcional de l'Associació.

Així mateix, atenent a la lectura literal de l' esmentat article 5 del Reglament de Règim Interior , es desprèn que el reconeixement per part del Comitè Executiu de Hispalyt com Associació Regional col·laboradora , es fonamenta únicament i exclusivament , - previ compliment dels requisits descrits anteriorment - es fonamenta "en base les col·laboracions, compromisos i sinergies entre Hispalyt i aquesta associació" .

En el present supòsit de fet , aquestes col·laboracions i sinergies entre Hispalyt i el Gremi de Ceramistes de Lleida van ser ja traslladades , juntament amb l'escrit de sol · licitud de reconeixement com a Associació per part del Gremi de Ceramistes el dia 8 d'abril de 2013.

D'altra banda , l'article 3 " in fine " dels Estatuts , relatiu al domicili social , preveu que l'Associació podrà establir oficines o delegacions en aquells punts on s'estimi convenients , per a la major consecució dels seus fins i constituir entitats o agrupacions autònomes , regionals, provincials , comarcals o locals .

En relació a aquest precepte , cal afirmar que en cap cas els vigents Estatuts socials de Hispalyt ni el Reglament de Règim Intern preveuen que entre aquestes associacions , ja siguin autònomes , regionals, provincials , comarcals o locals , hi hagi una relació de jerarquia a nivell territorial , ni de prevalença ni d'exclusió entre les mateixes i consegüentment , que una associació prevalgui o exclogui altra Associació d'àmbit territorial inferior , ni a efectes de retorn de quotes ni en cap altre aspecte de tipus associatiu.

És per tot l'exposat anteriorment , que considerem que la motivació de l'acord pel qual el Comitè Executiu de Hispalyt argumenta i fonamenta el no reconeixement del Gremi de Ceramistes de Lleida com a Associació , no s'ajusta a preceptuat en els seus estatuts socials ni al disposa el seu Reglament de Règim Interior , ja que el Gremi de Ceramistes de Lleida compleix cadascuna de les exigències i requisits disposats legalment establerts .

En virtut de tot això , que des del Gremi de Ceramistes de Lleida demanem que tinguin per presentat aquest escrit i en consideració als fonaments del mateix , reconsiderin i valorin de nou la nostra petició per tal que el Gremi de Ceramistes de Lleida sigui reconegut com a Associació d'Hispalyt a tots els efectes .

NOTÍCIES GREMI DE PREFABRICATS DE FORMIGÓ

La direcció general de tributs de l'Agència Tributària es manifesta a favor de l'ús de gasoil bonificat per a carretons elevadors si es donen les condicions establertes per la llei

La direcció General de Tributs de l'Agència Tributària es manifesta a favor de l'ús de gasoil bonificat per a carretons elevadors si es donen les condicions establertes per la llei. En aquest sentit, la possibilitat d'usar gasoil bonificat com carburant en artefactes terrestres queda delimitada per la seva configuració objectiva i/o per falta d'autorització per circular per vies o terrenys públics,sense que sigui rellevant, excepte per als tractors i la maquinària agrícola autoritzats per circular per vies públiques, l'activitat en què s'utilitzi l'artefacte.

En el cas dels carretons elevadors que no comptin amb autorització que els permeti circular per vies o terrenys públics i que no són susceptibles, per la seva configuració objectiva, de ser autoritzades per tal circulació com vehicles ordinaris; en aquestes condicions ha de concloure' s que aquestes màquines poden utilitzar gasoil com carburant amb aplicació del tipus establert en l'epígraf 1.4 de la tarifa 1a. De l' impost (gasoil bonificat). (apartat 1 de l'article 89 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària).

COELL

L'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL edita un tríptic amb consells preventius i l'Agenda de l'Empresari

L'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL ha editat el tríptic de consells preventius per als locals Posem-ho + fàcil. Amb tota seguretat hi guanyem tots. L'objectiu rau en conscienciar els empresaris de la necessitat de tenir un pla de prevenció adequat al lloc de treball. Així mateix, també ha publicat l'Agenda de l'Empresari amb informació i normativa en matèria de prevenció.

Ambdues publicacions es lliuraran als associats de COELL i a les persones que prenguin part en les jornades de Prevenció de Riscos Laborals (PRL), així com en les visites personalitzades que es facin a les empreses.

Consulteu les novetats relatives a l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL al web www.coellprevencio.com. Com ja sabeu, podeu gaudir dels avantatges que aquest servei us ofereix en matèria d'assessorament en prevenció de riscos laborals. Per mes informació adreceu-vos a COELL de 9 a 14 hores. Si voleu també podeu trucar al telèfon 973-232166 Ext. 452 o be per correu electrònic a: prl@coell.org


Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL (www.coellprevencio.com)

Els socis de COELL ja podeu consultar les novetats relatives a l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals consultant el web www.coellprevencio.com. Com ja sabeu, podeu gaudir dels avantatges del nou servei que COELL us ofereix en matèria d'assessorament en prevenció de riscos laborals. Set anys després de l'entrada en vigor de la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals (PRL) i com a conseqüència de determinades insuficiències en el seu contingut i a la presència de certs problemes que dificultaven la seva aplicació s'ha dictat la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la PRL.

Per mes informació adreceu-vos a COELL de 9 a 14 hores. Si voleu també podeu trucar al telèfon 973-232166 Ext. 452 o be per correu electrònic a: prl@coell.org


Seguiu el dia a dia de COELL al seu nou web, a Twitter i Facebook

COELL ha redissenyat la seva pàgina web (www.coell.org) per oferir un espai més actual i accessible amb l'objectiu de donar a conèixer millor l'entitat, les seves activitats, les notícies i els serveis que ofereix als seus associats.

El projecte ha comptat amb la col·laboració de la consultora de serveis tecnològics OriginalTec de Lleida, especialitzada en la usabilitat dels entorns webs.

Aquesta nova versió inclou nombroses novetats i millores tant en disseny com en navegació, continguts i tecnologia que podem concretar en un disseny més orientat a l'usuari; una navegació més simplificada, etcètera.

COELL ha enviat recentment als seus associats les claus d'accés per accedir a la part privada del nou web.

D'altra banda, en un esforç per adaptar-se a les exigències comunicatives actuals marcades per l'evolució constant que imposen les noves tecnologies, COELL disposa ja d'un compte de Twitter (@coell_org) i de Facebook (COELL). Feu-vos-en seguidors i coneixeu de primera mà totes les informacions i novetats que diàriament se succeeixen.

 
INFO FISCAL
ÚLTIMES NOTICIES

Calendari de festes laborals a Catalunya per a l'any 2014

El Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya d'avui dia 30 d'agost publica l'Ordre EMO/202/2013 de 22 d'agost del Departament d'Empresa i Ocupació, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2014:

Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2014 les següents:

· 1 de gener (Cap d'Any).

· 6 de gener (Reis)

· 18 d'abril (Divendres Sant).

· 21 d'abril (dilluns de Pasqua Florida)

· 1 de maig (Festa del Treball).

· 24 de juny (Sant Joan).

· 15 d'agost (l'Assumpció).

· 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).

· 1 de novembre (Tots Sants).

· 6 de desembre (Dia de la Constitució).

· 8 de desembre (la Immaculada)

· 25 de desembre (Nadal).

· 26 de desembre (Sant Esteve).

De les tretze festes esmentades n'hi haurà una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 21 d'abril (dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable.

En el territori d'Era Val d'Aran, l'opció queda limitada a triar com a festa recuperable entre el 6 de gener (Reis), el 21 d'abril (dilluns de Pasqua Florida) o el 24 de juny (Sant Joan). Al territori d'Era Val d'Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del 17 de juny, com a festa d'Aran.

A més de les festes esmentades es fixaran, mitjançant una ordre del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.


Llei 11/2013 de 26 juliol, de Mesures de recolzament a l'emprenedor i de l'estímul al creixement i de la creació d'ocupació

Mesures fiscals per incentivar la creació d'empreses

 • Impost de societats ( Amb efectes a 1 de gener de 2013):
  • Les entitats de nova creació, a partir u de gener de 2013, tributaran en el primer exercici de base imposable positiva i el següent , al tipus del 15% fins a una base de 300.000 €, i la resta de la base al 20%. ( No serà d'aplicació en la quantificació del pagaments fraccionats)
  • No es considera que s'inicia activitat:
   • Quan l'activitat s'hagi realitzat prèviament per entitats vinculades i es transmeti a la entitat de nova creació.
   • Quan l'activitat s'hagi exercit, en l'any anterior a la constitució de la societat, per una persona física, que ostenti una participació directa o indirecta en els fons propis de la nova entitat superior al 50%.
  • No es consideren entitats de nova creació, les que formin part d'un grup d'empreses.
 • Impost de la Renda de la Persona Física. ( Amb efectes de l'1 de gener de 2013).
  • Supressió del límit en l'exempció de les prestacions d'aturats en la modalitat de pagament únic, condicionada al destí a les finalitats establertes reglamentàriament , i al manteniment de l'acció durant el període de cinc anys.
  • Les persones físiques que iniciïn una activitat econòmica , i determinin el rendiment en el règim d'estimació directa, reduiran un 20% el rendiment net positiu , en el primer període que es generi beneficis i en el període impositiu següent.
  • Es considera que s'inicia activitat econòmica, quan no s'hagi exercit cap activitat econòmica, en l'any immediatament anterior a l'inici de l'activitat, no computaran les activitats que hagin cessat, sense haver obtingut resultats positius des de el seu inici.
  • Limitació d'aplicació de la reducció a 100.000€ de rendiment net anuals.
  • No serà d'aplicació la reducció , en cas que més del 50% dels ingressos provinguin d'una persona o entitat , en que el contribuent hagués mantingut una vinculació laboral en l'any anterior a l' inici de l'activitat.


Modificació de la base imposable de IVA- Factures rectificatives, per crèdits incobrables, dirigides a destinataris que no actuïn com a empresaris o professionals

El criteri administratiu, quan s'ha exercit la reducció de la base imposable per crèdits incobrables, en el supòsit que el destinatari de l'operació no actuï en la condició d'empresari o professional ( per exemple en cas d'Administracions Públiques) , en cas que el proveïdor obtingues el cobrament total o parcial de la contraprestació, la base imposable, s'hauria de modificar a l'alça e ingressar l'Iva corresponent, i s'entendrà que l'IVA està inclòs en les quanties percebudes i en la mateixa proporció que la part de la contraprestació percebuda.


Convocatòria Forma i Insereix 2013

Des de l'Àrea de Serveis a l'Empresa, d'acord amb el compromís adquirit de mantenir-los informats dels ajuts, recursos i serveis d'interès per a les empreses, posem en el seu coneixement la convocatòria Forma i Insereix 2013 (ORDRE EMO/209/2013, de 2 de setembre). Aquesta convocatòria subvenciona el 100% de les accions formatives per a les entitats que necessiten contractar persones.

Les entitats beneficiàries d'aquesta subvenció poden ser:

Línia 1: Adreçada a empreses, associacions d'empreses, gremis o altres entitats amb personalitat jurídica pròpia que es comprometin a contractar, com a mínim, el 60% dels alumnes atorgats i que aquests alumnes contractats hagin assistit almenys al 75% de l'acció formativa per tal de cobrir un lloc de treball vinculat de manera inequívoca a la formació rebuda..

Línia 2 : Adreçada a centres de formació públics o privats que es comprometin a inserir en empreses, com a mínim, el 60% dels alumnes atorgats i que aquests alumnes contractats hagin assistit almenys al 75% de l'acció formativa per tal de cobrir un lloc de treball vinculat de manera inequívoca a la formació rebuda.

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins al 31 d'octubre de 2013, inclòs. I per a sol·licitar aquesta subvenció, li recomanem s'adreci a la web del SOC on trobarà tots els documents i impresos necessaris per a la tramitació.


Incentius en l'àmbit del Comerç, Serveis, Artesania i Moda

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6438, de data 13 d'agost de 2013, ha sortit publicada la RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'incentius en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any 2013 i s'obre la convocatòria corresponent.

L'objecte d'aquestes bases és regular l'atorgament dels incentius en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l'artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors.

Poden ser persones beneficiàries d'aquests ajuts:

a) Les persones físiques o jurídiques i les empreses.

b) Entitats representatives de col·lectius d'empreses d'un mateix sector o d'un territori (associacions sectorials i/o territorials, centrals de compres, gremis i federacions de comerciants).

Programes:

Programa 1: Participació en fires, salons i passarel·les d'àmbit professional, multisectorial o monogràfiques.

Programa 2: Foment del comerç de proximitat associat.

Programa 3: Dinamització d'una zona d'alta concentració comercial.

Programa 4: Per actuacions innovadores liderades per les associacions del comerç, els serveis, l'artesania i la moda.

Programa 4: Foment sectorial.

Programa 6: Centrals de compra.

Les sol·licituds s'han de formalitzar en l'imprès normalitzat que es pot obtenir a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya ubicada en el portal www.gencat.cat/canalempresa o www.ccam.cat.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 5 de setembre de 2013 i finalitza el dia 11 d'octubre de 2013. Les sol·licituds, acompanyades de la documentació que preveu el punt tres de les bases reguladores i la documentació complementària establerta a cada programa, es poden presentar per mitjans telemàtics a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat/canalempresa).


Resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social

La Tresoreria General de la Seguretat Social dicta una resolució autoritzant terminis extraordinaris per a l'alta i la cotització dels becaris universitaris, després de la Sentència del Tribunal Suprem que va declarar nul el RD 1707/2011

En el Butlletí Oficial de l'Estat de data 30 d'agost de 2013 s'ha publicat la Resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social de 19 del mateix mes i any , per mitjà de la qual s'autoritzen terminis extraordinaris per a la presentació de les altes i , si s'escau , baixes, i per a la cotització a la Seguretat Social dels estudiants universitaris que realitzen pràctiques acadèmiques externes reunint els requisits i condicions previstos en el Reial Decret 1493/2011 , de 24 d'octubre , després dels dubtes interpretatius sorgits a conseqüència del dictat de la Sentència del Tribunal Suprem de 21 de maig del 2013 ( Sala del Contenciós - Administratiu), per la qual s'anul·lava de ple dret el Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre.

L' esmentada Sentència del Tribunal Suprem , publicada al Butlletí Oficial de l'Estat en data 28 de juny de 2013, va estimar el recurs interposat per la Confederació Sindical de Comissions Obreres i va declarar nul de ple dret el Reial Decret 1707/2011 , de 18 de novembre , pel qual es regulaven les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris , a patir el mateix d'un defecte formal . La declaració de nul·litat del Reial decret va generar tota sèrie de dubtes interpretatius , ja que la seva disposició addicional primera excloïa de l'alta i cotització a la Seguretat Social de tots aquells estudiants universitaris que realitzessin les pràctiques acadèmiques externes previstes en l' esmentat Reial Decret 1707 / 2011.

D'aquesta manera i , als efectes de posar fi , després de tres mesos d'incertesa , a la possible obligatorietat de procedir a l'alta i cotitzar pels becaris universitaris inclosos en l'àmbit del Reial Decret 1707/2011 , la Resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social aclareix tot dubte interpretatiu i autoritza excepcionalment tant a la presentació d'altes ( i si escau baixes ) en el Règim General de la Seguretat Social dels estudiants universitaris que realitzen pràctiques acadèmiques externes (per descomptat , sempre que compleixen els requisits i condicions del Reial Decret 1493/2011), com l' ingrés de les quotes corresponents de juny , juliol i agost.

Finalment , s'ha de posar de relleu que la mateixa Resolució comentada , atorga com a termini màxim per efectuar l'alta en el Règim General de la Seguretat Social d'aquests estudiants el dia 30 de setembre de 2013, autoritzant així mateix l' ingrés de les corresponents quotes fins al 31 d'octubre de 2013 , produint-se els efectes en matèria d'alta i cotització a partir del 28 de juny del 2013 (data de publicació de la Sentència del Tribunal Suprem en el Butlletí Oficial de l'Estat).

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE