Apunt a l'Associat
Primera Quinzena Setembre 2013
Núm. 63
NOTÍCIES COL.O. DECORADORS DISSENYADORS

Curs d'Habitatges Saludables

La Federació de Gremis de la Construcció organitza un curs d'Habitatges Saludables que s' ha iniciat el 5 de setembre (a la imatge). En el decurs d'aquesta acció formativa, de 20 hores de durada i adreçada especialment als membres del Col·legi de Dissenyadors d'Interiors i Decoradors de Catalunya a Lleida, els participants aprofundiran en els factors de risc per a la salut que s'han de tenir presents a l'hora de dissenyar, construir i rehabilitar els espais per tal d'afavorir la salut de les persones i respectar el medi ambient. En aquest curs es desglossen conceptes que s'emmarquen dins la temàtica de la Biologia de l'Hàbitat i la Biohabitabilitat.

Les persones interessades a prendre-hi part encara tenen la possibilitat d'apuntar-s'hi contactant amb la Sra. M. José Farré mjfarre.formacio@coell.org o bé truqueu al 973 23 21 66.

NOTÍCIES AS. D'EMPRESARIES PROFESSIONALS I DIRECTIVES FUNDE

El termini de presentació de candidatures als VII Premis Funde 2013 finalitza el 30 de setembre

El 27 de maig s'obre la 8ena Convocatòria dels Premis FUNDE, uns guardons de prestigi que tenen com a finalitat el reconèixer l'èxit de dones.
D'aquelles que estan al capdavant d'una empresa amb èxit, d'un projecte d'investigació científica, d'una empresa internacional o innovadora, a les directives d'empreses o departaments, a les professionals d'algun sector com l'educació (valorant aspectes com la multiculturalitat i l'educació paritària), l'esport (reconeixent la trajectòria, els mèrits i l'esforç que implica aquesta disciplina), la cultura, l'art o social (donant a conèixer la trajectòria i la finalitat de la millora social que aporta en el seu camp).
També es vol retre reconeixement als mitjans de comunicació que tinguin sensibilitat amb la retransmissió de l'actualitat, de manera que els èxits de les dones empresàries, directives o professionals, també siguin considerats notícies.

Com proposar una candidatura

Les persones que vulguin optar als Premis Funde hauran d'omplir el formulari d'inscripció que trobaran www.premisfunde.com
En el formulari s'haurà de fer constar la categoria del premi a què s'accedeix i per la qual serà valorada, les dades de contacte de la candidata i una breu descripció que justifiqui la seva candidatura.
Poden presentar les candidatures directament les beneficiàries, o bé una altra empresa o una persona interessada que les avali.
En el moment en què FUNDE rebi el formulari d'inscripció es posarà en contacte amb les persones candidates per tal de completar la documentació necessària per a valorar les candidatures.
El termini de presentació de candidatures s'acaba el 30 de setembre de 2013.

NOTÍCIES Grup d'empreses sense agrupació sectorial

ÚLTIMS MESOS PER INCLOURE L'ANY 2008 EN ELS EXPEDIENTS DE CLASSIFICACIÓ

Segons s'estableix en el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques , un dels elements determinants de la classificació de contractistes és l'experiència constructiva , entesa aquesta com l'execució d'obres similars a les considerades dins de cada subgrup del sistema en el millor any dels últims cinc . La situació econòmica actual -amb una dràstica disminució d'inversió pública en els últims exercicis i la paral·lela caiguda del mercat d'obra privada - estan propiciant que els millors anys del quinquenni que ens permet considerar el sistema vagin quedant enrere, amb el que les bases de càlcul de classificació per al pròxim exercici es refereixen a l'obra executada a partir de 2009 , any en què ja es va manifestar una forta caiguda del volum de treball. Això és especialment evident en determinats tipus d'obra , com les autovies o les preses, que han patit una dràstica reducció i la licitació ha decaigut absolutament.

Hem de recordar que la Junta Consultiva exigirà per a la tramitació dels expedients de classificació que es presentin a partir del dia 2 gener 2014 la incorporació de l'experiència de l'empresa durant l'any 2013 , amb el que l'any 2008 ja no es podrà prendre en consideració a efectes de classificació.

Per això les empreses que vulguin que en la tramitació dels seus expedients de classificació ( tant nous com de revisió ) es tinguin en compte treballs realitzats en aquest any 2008 , han de presentar aquestes sol·licituds abans del dia 30 de desembre d'aquest any . Els expedients que es presentin ja el 2014 i no incloguin 2013 seran considerats com incomplets i , per tant , se'ls formularà un requeriment perquè actualitzin les dades . Això generarà una demora en la resolució de l'expedient més d'un major treball per a l'interessat , ja que hauran de refer els comptes dels annexos 3 i 4 , en el breu termini que els concediran a aquest efecte.

Aquesta prevenció no és aplicable en el cas de la presentació de Declaració Responsable de Solvència Tècnica dels tres últims anys per a la renovació de la classificació . Ja que la revisió de la mateixa pels Serveis Tècnics de la Junta s'està demorant una mica més d'un any , els criteris i elements de valoració de l'experiència seran els que corresponguin al moment en què aquesta es produeixi , sent els mitjans humans i materials , de moment , els que més pes tenen a l'hora de decidir sobre el manteniment de la classificació .

COELL

L'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL edita un tríptic amb consells preventius i l'Agenda de l'Empresari

L'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL ha editat el tríptic de consells preventius per als locals Posem-ho + fàcil. Amb tota seguretat hi guanyem tots. L'objectiu rau en conscienciar els empresaris de la necessitat de tenir un pla de prevenció adequat al lloc de treball. Així mateix, també ha publicat l'Agenda de l'Empresari amb informació i normativa en matèria de prevenció.

Ambdues publicacions es lliuraran als associats de COELL i a les persones que prenguin part en les jornades de Prevenció de Riscos Laborals (PRL), així com en les visites personalitzades que es facin a les empreses.

Consulteu les novetats relatives a l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL al web www.coellprevencio.com. Com ja sabeu, podeu gaudir dels avantatges que aquest servei us ofereix en matèria d'assessorament en prevenció de riscos laborals. Per mes informació adreceu-vos a COELL de 9 a 14 hores. Si voleu també podeu trucar al telèfon 973-232166 Ext. 452 o be per correu electrònic a: prl@coell.org


Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de COELL (www.coellprevencio.com)

Els socis de COELL ja podeu consultar les novetats relatives a l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals consultant el web www.coellprevencio.com. Com ja sabeu, podeu gaudir dels avantatges del nou servei que COELL us ofereix en matèria d'assessorament en prevenció de riscos laborals. Set anys després de l'entrada en vigor de la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals (PRL) i com a conseqüència de determinades insuficiències en el seu contingut i a la presència de certs problemes que dificultaven la seva aplicació s'ha dictat la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la PRL.

Per mes informació adreceu-vos a COELL de 9 a 14 hores. Si voleu també podeu trucar al telèfon 973-232166 Ext. 452 o be per correu electrònic a: prl@coell.org


Seguiu el dia a dia de COELL al seu nou web, a Twitter i Facebook

COELL ha redissenyat la seva pàgina web (www.coell.org) per oferir un espai més actual i accessible amb l'objectiu de donar a conèixer millor l'entitat, les seves activitats, les notícies i els serveis que ofereix als seus associats.

El projecte ha comptat amb la col·laboració de la consultora de serveis tecnològics OriginalTec de Lleida, especialitzada en la usabilitat dels entorns webs.

Aquesta nova versió inclou nombroses novetats i millores tant en disseny com en navegació, continguts i tecnologia que podem concretar en un disseny més orientat a l'usuari; una navegació més simplificada, etcètera.

COELL ha enviat recentment als seus associats les claus d'accés per accedir a la part privada del nou web.

D'altra banda, en un esforç per adaptar-se a les exigències comunicatives actuals marcades per l'evolució constant que imposen les noves tecnologies, COELL disposa ja d'un compte de Twitter (@coell_org) i de Facebook (COELL). Feu-vos-en seguidors i coneixeu de primera mà totes les informacions i novetats que diàriament se succeeixen.

 
INFO FISCAL
ÚLTIMES NOTICIES

Calendari de festes laborals a Catalunya per a l'any 2014

El Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya d'avui dia 30 d'agost publica l'Ordre EMO/202/2013 de 22 d'agost del Departament d'Empresa i Ocupació, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2014:

Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2014 les següents:

· 1 de gener (Cap d'Any).

· 6 de gener (Reis)

· 18 d'abril (Divendres Sant).

· 21 d'abril (dilluns de Pasqua Florida)

· 1 de maig (Festa del Treball).

· 24 de juny (Sant Joan).

· 15 d'agost (l'Assumpció).

· 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).

· 1 de novembre (Tots Sants).

· 6 de desembre (Dia de la Constitució).

· 8 de desembre (la Immaculada)

· 25 de desembre (Nadal).

· 26 de desembre (Sant Esteve).

De les tretze festes esmentades n'hi haurà una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 21 d'abril (dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable.

En el territori d'Era Val d'Aran, l'opció queda limitada a triar com a festa recuperable entre el 6 de gener (Reis), el 21 d'abril (dilluns de Pasqua Florida) o el 24 de juny (Sant Joan). Al territori d'Era Val d'Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del 17 de juny, com a festa d'Aran.

A més de les festes esmentades es fixaran, mitjançant una ordre del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.


Llei 11/2013 de 26 juliol, de Mesures de recolzament a l'emprenedor i de l'estímul al creixement i de la creació d'ocupació

Mesures fiscals per incentivar la creació d'empreses

 • Impost de societats ( Amb efectes a 1 de gener de 2013):
  • Les entitats de nova creació, a partir u de gener de 2013, tributaran en el primer exercici de base imposable positiva i el següent , al tipus del 15% fins a una base de 300.000 €, i la resta de la base al 20%. ( No serà d'aplicació en la quantificació del pagaments fraccionats)
  • No es considera que s'inicia activitat:
   • Quan l'activitat s'hagi realitzat prèviament per entitats vinculades i es transmeti a la entitat de nova creació.
   • Quan l'activitat s'hagi exercit, en l'any anterior a la constitució de la societat, per una persona física, que ostenti una participació directa o indirecta en els fons propis de la nova entitat superior al 50%.
  • No es consideren entitats de nova creació, les que formin part d'un grup d'empreses.
 • Impost de la Renda de la Persona Física. ( Amb efectes de l'1 de gener de 2013).
  • Supressió del límit en l'exempció de les prestacions d'aturats en la modalitat de pagament únic, condicionada al destí a les finalitats establertes reglamentàriament , i al manteniment de l'acció durant el període de cinc anys.
  • Les persones físiques que iniciïn una activitat econòmica , i determinin el rendiment en el règim d'estimació directa, reduiran un 20% el rendiment net positiu , en el primer període que es generi beneficis i en el període impositiu següent.
  • Es considera que s'inicia activitat econòmica, quan no s'hagi exercit cap activitat econòmica, en l'any immediatament anterior a l'inici de l'activitat, no computaran les activitats que hagin cessat, sense haver obtingut resultats positius des de el seu inici.
  • Limitació d'aplicació de la reducció a 100.000€ de rendiment net anuals.
  • No serà d'aplicació la reducció , en cas que més del 50% dels ingressos provinguin d'una persona o entitat , en que el contribuent hagués mantingut una vinculació laboral en l'any anterior a l' inici de l'activitat.


Modificació de la base imposable de IVA- Factures rectificatives, per crèdits incobrables, dirigides a destinataris que no actuïn com a empresaris o professionals

El criteri administratiu, quan s'ha exercit la reducció de la base imposable per crèdits incobrables, en el supòsit que el destinatari de l'operació no actuï en la condició d'empresari o professional ( per exemple en cas d'Administracions Públiques) , en cas que el proveïdor obtingues el cobrament total o parcial de la contraprestació, la base imposable, s'hauria de modificar a l'alça e ingressar l'Iva corresponent, i s'entendrà que l'IVA està inclòs en les quanties percebudes i en la mateixa proporció que la part de la contraprestació percebuda.


Convocatòria Forma i Insereix 2013

Des de l'Àrea de Serveis a l'Empresa, d'acord amb el compromís adquirit de mantenir-los informats dels ajuts, recursos i serveis d'interès per a les empreses, posem en el seu coneixement la convocatòria Forma i Insereix 2013 (ORDRE EMO/209/2013, de 2 de setembre). Aquesta convocatòria subvenciona el 100% de les accions formatives per a les entitats que necessiten contractar persones.

Les entitats beneficiàries d'aquesta subvenció poden ser:

Línia 1: Adreçada a empreses, associacions d'empreses, gremis o altres entitats amb personalitat jurídica pròpia que es comprometin a contractar, com a mínim, el 60% dels alumnes atorgats i que aquests alumnes contractats hagin assistit almenys al 75% de l'acció formativa per tal de cobrir un lloc de treball vinculat de manera inequívoca a la formació rebuda..

Línia 2 : Adreçada a centres de formació públics o privats que es comprometin a inserir en empreses, com a mínim, el 60% dels alumnes atorgats i que aquests alumnes contractats hagin assistit almenys al 75% de l'acció formativa per tal de cobrir un lloc de treball vinculat de manera inequívoca a la formació rebuda.

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins al 31 d'octubre de 2013, inclòs. I per a sol·licitar aquesta subvenció, li recomanem s'adreci a la web del SOC on trobarà tots els documents i impresos necessaris per a la tramitació.


Incentius en l'àmbit del Comerç, Serveis, Artesania i Moda

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6438, de data 13 d'agost de 2013, ha sortit publicada la RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'incentius en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any 2013 i s'obre la convocatòria corresponent.

L'objecte d'aquestes bases és regular l'atorgament dels incentius en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l'artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors.

Poden ser persones beneficiàries d'aquests ajuts:

a) Les persones físiques o jurídiques i les empreses.

b) Entitats representatives de col·lectius d'empreses d'un mateix sector o d'un territori (associacions sectorials i/o territorials, centrals de compres, gremis i federacions de comerciants).

Programes:

Programa 1: Participació en fires, salons i passarel·les d'àmbit professional, multisectorial o monogràfiques.

Programa 2: Foment del comerç de proximitat associat.

Programa 3: Dinamització d'una zona d'alta concentració comercial.

Programa 4: Per actuacions innovadores liderades per les associacions del comerç, els serveis, l'artesania i la moda.

Programa 4: Foment sectorial.

Programa 6: Centrals de compra.

Les sol·licituds s'han de formalitzar en l'imprès normalitzat que es pot obtenir a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya ubicada en el portal www.gencat.cat/canalempresa o www.ccam.cat.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 5 de setembre de 2013 i finalitza el dia 11 d'octubre de 2013. Les sol·licituds, acompanyades de la documentació que preveu el punt tres de les bases reguladores i la documentació complementària establerta a cada programa, es poden presentar per mitjans telemàtics a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat/canalempresa).


Resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social

La Tresoreria General de la Seguretat Social dicta una resolució autoritzant terminis extraordinaris per a l'alta i la cotització dels becaris universitaris, després de la Sentència del Tribunal Suprem que va declarar nul el RD 1707/2011

En el Butlletí Oficial de l'Estat de data 30 d'agost de 2013 s'ha publicat la Resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social de 19 del mateix mes i any , per mitjà de la qual s'autoritzen terminis extraordinaris per a la presentació de les altes i , si s'escau , baixes, i per a la cotització a la Seguretat Social dels estudiants universitaris que realitzen pràctiques acadèmiques externes reunint els requisits i condicions previstos en el Reial Decret 1493/2011 , de 24 d'octubre , després dels dubtes interpretatius sorgits a conseqüència del dictat de la Sentència del Tribunal Suprem de 21 de maig del 2013 ( Sala del Contenciós - Administratiu), per la qual s'anul·lava de ple dret el Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre.

L' esmentada Sentència del Tribunal Suprem , publicada al Butlletí Oficial de l'Estat en data 28 de juny de 2013, va estimar el recurs interposat per la Confederació Sindical de Comissions Obreres i va declarar nul de ple dret el Reial Decret 1707/2011 , de 18 de novembre , pel qual es regulaven les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris , a patir el mateix d'un defecte formal . La declaració de nul·litat del Reial decret va generar tota sèrie de dubtes interpretatius , ja que la seva disposició addicional primera excloïa de l'alta i cotització a la Seguretat Social de tots aquells estudiants universitaris que realitzessin les pràctiques acadèmiques externes previstes en l' esmentat Reial Decret 1707 / 2011.

D'aquesta manera i , als efectes de posar fi , després de tres mesos d'incertesa , a la possible obligatorietat de procedir a l'alta i cotitzar pels becaris universitaris inclosos en l'àmbit del Reial Decret 1707/2011 , la Resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social aclareix tot dubte interpretatiu i autoritza excepcionalment tant a la presentació d'altes ( i si escau baixes ) en el Règim General de la Seguretat Social dels estudiants universitaris que realitzen pràctiques acadèmiques externes (per descomptat , sempre que compleixen els requisits i condicions del Reial Decret 1493/2011), com l' ingrés de les quotes corresponents de juny , juliol i agost.

Finalment , s'ha de posar de relleu que la mateixa Resolució comentada , atorga com a termini màxim per efectuar l'alta en el Règim General de la Seguretat Social d'aquests estudiants el dia 30 de setembre de 2013, autoritzant així mateix l' ingrés de les corresponents quotes fins al 31 d'octubre de 2013 , produint-se els efectes en matèria d'alta i cotització a partir del 28 de juny del 2013 (data de publicació de la Sentència del Tribunal Suprem en el Butlletí Oficial de l'Estat).

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE