Apunt a l'Associat
Segona Quinzena Setembre 2013
Núm. 64
NOTÍCIES FEDERACIO DE GREMIS DE CONSTRUCCIO

Èxit del curs de Restauració de Patrimoni Històric

El curs de Restauració de Patrimoni Històric que ha organitzat COELL per a treballadors del sector de la Construcció s'ha desenvolupat amb èxit aquests dies. El lliurament de diplomes tindrà lloc l'1 d'octubre. Aquesta acció formativa subvencionada es va iniciar el 3 de setembre amb una durada de 40 hores. L'objectiu d'aquest curs rau en adquirir coneixements bàsics, tant teòrics com pràctics, amb la finalitat de proporcionar a l'alumne fonaments suficients per al treball de restauració de patrimoni històric, aplicant les tècniques d'inspecció i diagnosi necessàries per tractar la patologia detectada, així com també conèixer plenament la normativa vigent i realitzar projectes de restauració.

Aquest curs corrobora l'aposta que sempre ha fet la Federació de Gremis de la Construcció per la formació i el reciclatge professional dels treballadors d'aquest sector. A la imatge apareixen alguns de la dotzena d'alumnes del curs acompanyats del president de la Federació de Gremis de la Construcció, Sr. Josep M. Gardeñes; el director del Turó de la Seu Vella, Sr. Pep Tort; l'arquitecte Sr. Gerard Fontanals i el professor del curs, Sr. Òscar Castro.


Article d'opinió del president de la Federació de Gremis de la Construcció: "Respecte pel sector de la construcció"

El president de la Federació de Gremis de la Construcció (FGC), Sr. Josep Maria, Gardeñes, insta en el seu article publicat a SEGRE i LA MAÑANA el passat 20 de setembre a reflexionar sobre la situació en què es troba el sector i el rol que desenvolupa a nivell socioeconòmic en el si de la nostra societat actual. En aquest sentit, Josep Maria Gardeñes recorda que la construcció ha estat sempre un àmbit generador d'ocupació directa i indirectament, que aposta en ferm per la formació i el reciclatge dels seus treballadors. És també un sector respectuós amb els criteris mediambientals a l'hora d'emprar noves tècniques constructives i un sector que fa costat a l'Administració malgrat que a hores d'ara continua patint la sequera del crèdit, per una part, i de l'instrusisme professional, per una altra banda. Els professionals de la construcció, segons recorda Gardeñes, també tenen un costat altruista quan es registra una catàstrofe, un esvoranc que hauria de ser tingut en compte per l'opinió pública. En definitiva, el sector aspira a renéixer comptant amb el respecte de la societat i el suport administratiu atès el seu pes socioeconòmic que difícilment es pot passar per alt.


Jornades de partenariat a Kènia els dies 25 a 28 de novembre

L'ICEX juntament amb l'Oficina Econòmica i Comercial de l'Ambaixada d'Espanya a Nairobi , van a organitzar unes Jornades de Partenariat Multilateral que tindran lloc del 25 al 28 de novembre de 2013 ena aquesta ciutat. Encara que l'enfocament de les Jornades se centrarà en projectes a Kenya finançats per institucions financeres multilaterals , es donarà també una visió regional abordant, principalment Tanzània.

Aquesta activitat està dirigida especialment a empreses en l'àmbit de:

- Infraestructures de transport ( incloent PPPs ): carreteres, ports i aeroports.

- Energia ( infraestructures per generació i transmissió).

- Medi Ambient (en particular l'aigua ).

- Enginyeria i consultoria relacionades amb projectes en els anteriors àmbits.

Durant les jornades es realitzaran una sèrie de seminaris especialitzats en les activitats esmentades , amb presència de representants de les principals institucions de finançament multilateral i de les administracions locals rellevants a efectes de licitacions . Així mateix , al llarg de les Jornades es facilitarà a les empreses espanyoles assistents el coneixement i el contacte amb entitats locals per identificar oportunitats concretes de cooperació i potencials socis, i amb aquesta finalitat s'elaborarà, per a les empreses que així ho sol·licitin, una agenda individual d'entrevistes.

Les empreses interessades a participar-hi poden contactar amb l'ICEX (financiacion.multilateral@icex.es) o bé trucant al 913491970.


Modificació de l'Estatut de l'ICEX

El BOE del 5 de setembre publica el Reial Decret 608/2013, de 2 d'agost, pel qual es modifica el Reial Decret 1636/2011, de 14 de novembre, que va establir l'Estatut del ICEX. Davant la situació econòmica en què ens trobem, el Govern ha considerat que l'economia espanyola necessita adoptar mesures addicionals que permetin impulsar substancialment no només l'activitat internacional de les empreses espanyoles, sinó també la inversió a Espanya de l'exterior.

Per això, el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir la estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, ha afegit com a fins de l'ICEX les activitats relatives a l'atracció i promoció de les inversions estrangeres a Espanya, i va canviar, en conseqüència, la seva denominació a Entitat Pública Empresarial ICEX Espanya Exportació i Inversions, sent necessari procedir a una modificació del seu Estatut, assumpte que ve a abordar el Reial Decret 608/2013.

Entre les modificacions introduïdes, a més de les corresponents als fins i funcions de l' ICEX, és de destacar la creació d'una Direcció General d'Internacionalització de l'Empresa i altra direcció general de Cooperació Institucional i Coordinació, com a principals instàncies per al desenvolupament de les seves activitats. És igualment destacable la nova configuració del Consell d'Orientació Estratègica de l'ICEX per tal de dotar de major presència al sector privat.


Projecte Promociona

CNC informa que el Projecte Promociona és un programa realitzat amb els fons de l'Espai Econòmic Europeu, coordinat per CEOE, que compta amb la participació del Ministeri de Sanitat i ESADE Business School. L'objectiu d'aquesta iniciativa rau en millorar l'accés de la dona en els llocs directius i en els Consells d'Administració de les empreses del sector a través d'un programa d'excel·lent formació, mentorització, assessorament i enfortiment de les xarxes de contactes professionals, en el qual les empreses detecten el potencial de les candidates en les seves organitzacions i es comprometin a promocionar-les en la seva companyia. Per a més informació cal adreçar-se al web: www.proyectopromociona.com


Seguiment de les condicions de contractació, pagament d'obres subvencionades, clàusules socials, implantació territorial

La Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya informa que el Jutjat del Contenciós Administratiu nº 10 de Barcelona, tot estimant el recurs formulat per l'entitat, ha declarat nul·la la clàusula 5 per la qual se subordina el pagament al contractista al previ cobrament per l'òrgan de contractació de la subvenció que li havia estat concedida per a l'execució de l'obra. També declara nuls els núm. 3 i 4 de la lletra B de l'Annex VI, que inclouen entre els criteris d'adjudicació el foment de la contractació de persones en situació legal de desocupació i la disponibilitat de centres logístics a la comarca, del plec de clàusules administratives particulars aprovat per l'Ajuntament de Vic per a la contractació de eles obres de Nova construcció de l'Escola Vic-centre d'una línea al a ciutat de Vic.


Noves regles per a la determinació dels índexs que intervenen en la revisió de preus dels contractes públics

A l'agost van entrar en vigor les noves regles per a determinació dels índexs que intervenen en la revisió de preus dels contractes públics.

En el següent enllaç del BOE de 9 de Juliol es pot consultar l'Ordre HAP/1292/2013, de 28 de juny, per la qual s'estableixen les regles de determinació dels índex que intervenen en les fórmules de revisió de preus dels contractes públics: http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/09/pdfs/BOE-A-2013-7473.pdf.

Algunes de les premisses de la nova ordre permeten determinar el valor mensual dels índexs de preus de cada un dels materials que figuren en les fórmules per a cadascun dels materials inclosos en les fórmules de revisió de preus aprovades pel Reial decret s'han identificat els productes o grups de productes inclosos en les sèries estadístiques de preus que resulten més representatius les regles de determinació dels índexs de preus de cada material inclòs en les fórmules s'han establert en la forma de mitjanes ponderades dels índexs de preus dels productes o grups de productes de cada material que són més utilitzats en els contractes públics subjectes a revisió de preus.


Canvi de la seu administrativa d'ANSPI

El Gremi de Mestres Pintors de Lleida comunica als seus associats que la seu administrativa de la Federación Nacional de Empresarios Pintores (ANSPI) s'ha traslladat a Bilbao.

NOTÍCIES GREMI DE CONSTRUCTORS DE LES TERRES DE LLEIDA

Principis de publicitat i transparència i Principi de confidencialitat

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, en el seu informe 11/2013, de 26 de juliol, va analitzar la sempre complexa articulació dels principis de publicitat i transparència, recollits, entre d'altres, als articles 1 i 139 de la Llei de Contractes del Sector Públic, amb el principi de confidencialitat, recollit, entre d'altres, als articles 140 i 153 de la mateixa Llei. Tot i reconèixer expressament la vigència i la transversalitat del principi de confidencialitat que es manifesta en totes les fases de la contractació del sector públic, afirma que "aquesta protecció té uns límits... que són els principis de publicitat i transparència" ; dit d'una altra manera, el principi de confidencialitat no pot buidar de contingut els principis de publicitat i transparència, que són aquells principis que permeten a les empreses licitadores accedir a la informació que els resulti d'interès en el procés de licitació, especialment aquella referida als motius que fonamenten les decisions adoptades al llarg del procediment i que han de portar a l'adjudicació del contracte objecte de licitació.

En aquest sentit senyala la Junta que té caràcter confidencial la següent informació:

1.- La relativa a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, per disposició expressa de l'article 12 del Reglament general de la Llei de Contractes de els Administracions Públiques, tret que consti en registres públics.

2.- La relativa a dades de caràcter personal, a l'empara del que disposa la Llei Orgànica

15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, tret que consti en registres públics i sigui d'accés públic.

3.- La que els empresaris hagin declarat confidencial.

Respecte d'aquest darrer supòsit la Junta matisa que, en la mesura que suposa una limitació als principis bàsics de publicitat i transparència, la declaració ha de ser expressa, concreta i motivada, descartant completament la validesa de declaracions genèriques, vagues o injustificades. Sol·licitada la informació per qualsevol dels licitadors, l'òrgan de contractació haurà de valorar en cada cas els interessos que es defensen a l'empara de la declaració de confidencialitat. En aquest sentit els articles 140 i 153 de la Llei fan referència a un seguit de matèries que tenen clarament caràcter confidencial:

- Els secrets industrials, tècnics o comercials

- Els interessos comercials legítims

- Els drets de propietat intel·lectual

- La Informació que pugui afectar la competència deslleial entre les empreses.

Per tot el que s'exposa, la Junta Consultiva conclou:

"1. La confidencialitat fa referència, amb caràcter general, a la documentació facilitada pels empresaris per acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional i a les dades de caràcter personal, llevat que se n'hagi autoritzat la cessió o comunicació.

2. El caràcter confidencial de la documentació i de la informació facilitada per les

empreses licitadores, candidates o per les adjudicatàries s'ha de determinar per aquestes de forma expressa i justificada, i no són admissibles les declaracions genèriques o les que declarin que tots els documents o que tota la informació té caràcter confidencial.

3. Els secrets industrials, tècnics o comercials, els interessos comercials legítims, els drets de propietat intel·lectual o la informació que pugui afectar la competència lleial entre empreses té caràcter confidencial. També és susceptible de ser declarada com a

confidencial aquella informació que té un gran valor per les empreses o suposa un actiu d'importància perquè és conseqüència d'inversions en investigació, de coneixements adquirits per l'experiència o perquè té un valor estratègic especial enfront a la resta de candidats o de licitadors o representa una determinada forma de gestió empresarial.

4. La confidencialitat no pot significar una vulneració dels principis de publicitat i de

transparència, en el sentit que quedi buit de contingut el dret dels altres licitadors o

candidats a accedir a la informació en què es fonamenten les decisions que s'adopten al llarg del procediment de selecció i d'adjudicació del contracte, de manera que,

necessàriament, s'ha de buscar l'equilibri i la proporcionalitat adequats en la ponderació dels diferents interessos en joc."

NOTÍCIES ASSOC PROMOTORS-CONSTRUCTORS DE LLEIDA

Màster en alternatives de les Empreses constructores i immobiliàries: Innovació, Tecnologia, Sostenibilitat, Internacionalització (Smarts)

La Universitat de Barcelona (UB) endega una nova edició del Màster en alternatives de les empreses constructores i immobiliàries: Innovació, Tecnologia, Sostenibilitat, Internacionalització (Smarts). Aquest màster té per objectiu formar i reciclar als executiu i quadres de les empreses promotores i constructores i s'adreça a economistes, arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, advocats, als graduats immobiliaris i, en general, a tots els llicenciats i diplomats. Per a més informació es pot visitar la pàgina webhttp://www.ub.edu/masterdeic/, adreçar-se al correu electrònic masdeic@ub.edu o per telèfon al 93 402 19 60.


L'IPC d'agost se situa en l'1'5%

La taxa de variació anual de l' IPC al mes d'agost és de l'1,5%, tres dècimes per sota de la registrada el juliol. La taxa anual de la inflació subjacent disminueix una dècima fins al 1,6%. Mentrestant, la variació mensual de l'índex general és del 0,3%. Per últim, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCH) situa la seva taxa anual en l'1,6%, amb el que baixa tres dècimes respecte al mes de juliol.

NOTÍCIES ASSOC. PROV. DE FABRICANTS D'ARIDS I FORMIGONS

5a Edició del Premi Internacional a la Innovació en Carreteres Juan Antonio Fdez. Del Campo

La Fundació de l'Associació Espanyola de la Carretera (FAEC) convoca la cinquena edició del Premi Internacional a la Innovació en Carreteres Juan Antonio Fernández del Campo. El termini per presentar treballs a aquest certamen biennal, que des de 2005 promou la investigació i innovació viàries, finalitza el 19 de maig de 2014. Les bases es poden consultar en el web http://www.premioinnovacioncarreterasjafc.org/.

La iniciativa compta amb el patrocini de Banc Camins, CEPSA-Proes i Repsol, la col · laboració institucional de la Direcció General de Carreteres de la Conselleria de Transports i Infraestructures de la Comunitat de Madrid, la col·laboració patronal de Oficemen (Agrupació de Fabricants de Ciment de Espanya) i la col·laboració empresarial de Dragados, Acciona Infraestructures, Eiffage Infraestructures, Euroconsult, FCC Construcció, Ferrovial Agromán, Grup Isolux Corsán, OHL i Sacyr.

NOTÍCIES GREMI DE MESTRES PINTORS DE LLEIDA

Festivitat de Sant Lluc

Els professionals del sector de la pintura celebren el proper 18 d'octubre la Festivitat del seu Patró, Sant Lluc. El Gremi de Mestres Pintors de Lleida prepara ja, com cada any, el programa d'aquesta jornada festiva per a tots els seus associats, a qui informarà puntualment del seu contingut en breu.

NOTÍCIES GREMI DE CERAMISTES DE LLEIDA

Estudi sobre el cost del cumpliment de les mesures mediambientals en el desenvolupament de l'activitat ceramista a Lleida

Els tècnics de les empreses integrants del Gremi de Ceramistes de Lleida estan elaborant un estudi informatiu per tal de valorar l'impacte econòmic que té l'obligatorietat de complir amb les obligacions mediambientals que marca l'Administració malgrat la inactivitat que les empreses d'aquest sector han registrat al llarg d'aquests últims anys atesa la crisi econòmica. L'estudi, un cop finalitzat, es traslladarà a l'Administració per tal que se'n valori el seu resultat.

COELL

COELL organitza la conferència Invertir amb Andorra el proper dimarts 8 d'octubre

COELL organitza el proper dimarts 8 d'octubre a les 17 hores la conferència Invertir amb Andorra, a càrrec del vicepresident executiu de la Comissió de Relacions Internacionals i Institucionals de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Sr. Pere Augé, per tal de donar a conèixer els principals avantatges per considerar Andorra com un bon país per consolidar aliances empresarials.

En el decurs de la jornada també es donarà a conèixer el nou marc fiscal i l'obertura econòmica en què el Govern andorrà ha treballat en els útims anys i que es resumeix en una fiscalitat directa amb un tipus màxim del 10%, fiscalitat indirecta similar a l'IVA o VAT comunitari i la negociació de convenis per evitar la doble imposició.

L'acte comptarà amb la presència del president de la Confederació Empresarial Andorrana, Sr. Xavier Altimir, i el president de la Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida, Sr. Joan Simó, que donaran la benvinguda als assistents i presentaran l'acte.

Per a inscripcions adreceu-vos a coell@coell.org o bé truqueu a COELL (973 23 21 66) Sra. Anna Verdú.


La Junta Directiva de Foment accepta el document sobre l'exercici del Dret a decidir dins el marc legal

La Junta Directiva de Foment ha decidit acceptar el document sobre l'exercici del Dret a decidir elaborat pel senyor Joan Rigol. De la mateixa manera, la Junta Directiva reunida el passat 25 de setembre va descartar l'entrada de Foment al Pacte Nacional pel Dret a Decidir en considerar-lo una plataforma d'acció política, l'activitat de la qual s'allunya de les funcions de Foment com a organització empresarial i els compromisos de representació vers els seus associats.

La Junta Directiva ha constatat la seva voluntat de limitar l'activitat de Foment als interessos del col·lectiu que representa per contribuir al progrés econòmic i social de Catalunya.

La Junta Directiva, coherent amb la trajectòria històrica de Foment, es ratifica en la defensa del Pacte Fiscal i del diàleg institucional com a instruments òptims per construir un marc estable de convivència. En aquest sentit, la Junta Directiva de Foment ha subratllat la petició que expressa el document elaborat pel senyor Rigol d'establir "un diàleg amb institucions de l'Estat per tal de trobar les condicions legals per a l'exercici d'aquest Dret a Decidir".


El Centre de Reempresa de Catalunya formarà emprenedors lleidatans per sortir de l'atur els dies 1, 3, 8 i 10 d'octubre

El Centre de Reempresa de Catalunya ofereix la possibilitat als emprenedors i emprenedores de Lleida de convertir-se en reemprenedors/es i autoocupar-se a través de la reempresa d'una empresa en funcionament.

El procés de Reempresa és d'una enorme complexitat. No només per la manca d'un procés estructurat, sinó per la falta de coneixement i tradició al nostre país a l'hora d'afrontar processos de transmissió d'empreses. Aquesta manca de preparació obstrueix la transmissió exitosa d'empreses, contribuint enormement a la mortalitat empresarial i dificultant la continuïtat dels negocis adquirits per falta de planificació.

Davant d'aquesta situació, el Centre de Reempresa de Catalunya realitzarà els dies 1, 3, 8 i 10 d'octubre el " Taller de Formació de la Reempresa: Transmissió d'empreses i Pla de Reempresa", programa de formació que pretén apropar als futurs Reemprenedors les característiques dels processos de compra-venda d'empreses, així com l'estudi de l'elaboració d'un Pla de Reempresa per tal de poder valorar la viabilitat d'un projecte empresarial. El taller tindrà lloc a la Rambla Ferran, 32 de Lleida (edifici de la COELL).

Aquesta formació, gratuïta per al assistents ja que està totalment subvencionada, té una durada de 16 hores i està dirigida a totes aquelles persones que s'estiguin plantejant la possibilitat de posar en marxa la seva pròpia empresa o vulguin reemprendre una empresa en funcionament.

Reempresa (www.reempresa.org) és un nou model d'emprenedoria i de creixement empresarial, pel qual un nou emprenedor - reemprenedor - pren el testimoni en la gestió d'una empresa ja existent, comprant-la en la seva totalitat per continuar l'activitat, salvaguardant d'aquesta manera el patrimoni empresarial individual i col·lectiu, per a fer-la créixer, sense haver de passar per la creació des de zero.

El mecanisme possibilita la compra d'una empresa existent al seu anterior propietari (cedent), podent autoocupar-se sense haver de passar per la fase de creació i possibilitant el manteniment dels llocs de treball i la posició de mercat existents.

El reemprenedor aporta a l'empresa una renovadora línia d'actuació i els mitjans necessaris per la millora i reorientació del negoci.

Des de l'any 2011, amb més de 200 emprenedors formats i més de 900 empreses donades d'alta a la plataforma, el Centre de Reempresa de Catalunya ha intervingut en 130 transmissions, el que ha suposat la generació de més de 5.700.000 € d'inversió induïda i el manteniment de més de 320 llocs de treball directes

L'Oficina d'atenció del Centre de Reempresa de Catalunya es troba situada a l'edifici de COELL (Rambla Ferran, 32, 25007 Tel. 973 26 48 66 - info@reempresa.org)


ACC1Ó organitza la Setmana de la Internacionalització del 7 a l'11 d'octubre

ACC1Ó organitza els dies 7 a 11 d'octubre la Setmana de la Internacionalització, un esdeveniment imprescindible on els experts orienten les empreses per tal d'obrir-se camí a l'exterior. Durant aquests dies les empreses podran conèixer noves destinacions on vendre els productes; prioritzar els productes i països amb més possibilitats, gràcies a les entrevistes amb els experts i descobrir les oportunitats de negoci. A més de les entrevistes, a la Setmana de la Internacionalització d'ACCIÓ, també es podrà participar en diferents seminaris especialitzats, jornades per conèixer les eines per iniciar-se en l'exportació i rebre assessorament personalitzat per aprofitar tots els serveis que ACCIÓ ofereix per impulsar la competitivitat empresarial.

 
INFO FISCAL

Llum verda a la Llei de suport als Emprenedors i la seva internacionalització que inclou l' IVA de caixa

El Congrés dels Diputats va aprovar el 19 de setembre passat la Llei de suport als emprenedors i la seva internacionalització, que queda llesta per entrar en vigor, una vegada publicada al Butlletí Oficial l'Estat. La novetat més important de la Llei d'emprenedors és que implantarà l' anomenat l' IVA de caixa al 2014, que beneficiarà 2,3 milions de contribuents, la majoria pimes i autònoms. Amb aquesta modificació els subjectes passius podran optar per un sistema que retardi la meritació i la consegüent declaració i ingrés de l'IVA repercutit en la majoria de les seves operacions comercials, fins al moment del cobrament total o parcial dels seus clients, amb data límit del 31 de desembre de l'any immediatament posterior a aquell en què s'hagi efectuat.

D'altra banda els subjectes passius veuran retardada la deducció de l'IVA suportat de les seves adquisicions, al moment en que efectuïn el pagament als seus proveïdors, i amb la mateixa limitació del 31 de desembre de l'any inmediatament posterior al que s'hagin efectuat les operacions.

La possibilitat per optar per aquest règim, es condicionada al volum d'operacions, que durant l'any natural inmediatament anterior no superi els 2.000.000 €.


Properes declaracions fiscals

DIA 15 D'OCTUBRE (PAGAMENT DOMICILIAT)

· Termini per a la presentació de la declaració de l'IVA per a totes les empreses acollides tant al règim simplificat com a l'ordinari (MODELS 303,310,370 i 349).

  • Termini per a la presentació de la declaració del PAGAMENT FRACCIONAT a compte de l'IRPF (MODELS 130 i 131).

· Termini per a la presentació de retencions de les rendes de lloguers d'immobles urbans i retenció de capital mobiliari. (MODELS 115 i 123).

· Termini per a la presentació del pagament fraccionat de l'Impost de Societats, corresponent a l'exercici en curs. Règim General (MODEL 202), règim tributació consolidada (MODEL 222). Les empreses acollides Art. 45.3 LIS (Càlcul del model 202 sobre el balanç a 30/09/13). Ens feu arribar els balanços de Situació i Pèrdues i Guanys.

** PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS FINS AL 21 D'OCTUBRE, ALTRES FORMES DE PAGAMENT

OBSERVACIONS

Si desitgeu que us confeccionem les declaracions fiscals, us agrairem ens porteu les dades abans del dia 4 d'octubre, si esteu abonats al nostre servei de comptabilitat cal que ens feu arribar la resta de factures abans d'aquesta data, per tal de poder garantir la presentació de les seves declaracions.

- Les empreses acollides a l'EOS per mòduls, abonades al servei fiscal, que tinguin que declarar retencions dels seus ingressos (1%), ens ho hauran de comunicar abans del dia 4 d'octubre per poder presentar el model 131.

ÚLTIMES NOTICIES

La Seguretat Social activa el servei electrònic per al pagament dels deutes en via executiva amb targeta bancària

La Seguretat Social ha posat en marxa un servei electrònic que permetrà el pagament dels deutes en via executiva amb targeta bancària de dèbit o crèdit i va dirigit a ciutadans, empreses i professionals que mantinguin deutes en via executiva amb l'organisme. La Tresoreria General de la Seguretat Social ( TGSS ) ha desenvolupat aquest nou servei denominat Pagament amb targeta de deutes en via executiva, pel qual podran abonar els deutes derivats d'expedients i providències de constrenyiment i d'expedients d'ajornament .

Es tracta d'una gestió que no necessita certificat digital ni té cap cost per a l'usuari ja que no generen cap tipus de comissió. El pagament amb targeta de dèbit o de crèdit serà efectiu entre les 24 i les 48 hores següents a la realització de l'operació.

El nou servei electrònic respon a la demanda dels ciutadans que ja poden saldar el seu deute sense necessitat de desplaçar-se a les administracions de la TGSS oa les entitats financeres. Per a això tan sols hauran de disposar de targeta bancària i d'un terminal amb connexió a Internet.

A l'estalvi econòmic que suposa la posada en marxa d'un servei electrònic es suma una major capacitat de recaptació ja que facilita als titulars l'abonament del deute des de qualsevol lloc des de dins o fora d'Espanya.

Les implicacions tècniques del nou servei i la seguretat necessària per a aquest tipus de gestions exigien simulacions en manera real abans d'activar a la seu electrònica de l'organisme. Per això, des del passat mes d'agost, el personal de la Tresoreria General de la Seguretat Social ha realitzat diverses proves que garanteixen el correcte i segur funcionament del servei.

El pagament amb targeta de deutes en via executiva es troba ja operatiu a la seu electrònica de la Seguretat Social.

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE