Apunt a l'Associat
Primera Qinzena Octubre 2013
Núm. 65
NOTÍCIES FEDERACIO DE GREMIS DE CONSTRUCCIO

Lliurament de diplomes als alumnes del curs de Restauració de Patrimoni Històric

El passat 1 d’octubre va tenir lloc a COELL el lliurament de diplomes a la dotzena de diplomes que han pres part en el curs de Restauració de Patrimoni Històric, organitzat per COELL, per a treballadors del sector de la Construcció. Aquesta acció formativa subvencionada es va iniciar el 3 de setembre amb l’objectiu d’adquirir uns coneixements bàsics, tant teòrics com pràctics, amb la finalitat de proporcionar a l'alumne fonaments suficients per al treball de restauració de patrimoni històric, aplicant les tècniques d'inspecció i diagnosi necessàries per tractar la patologia detectada, així com conèixer la normativa vigent i realitzar projectes de restauració. Aquest curs corrobora l’aposta que sempre ha fet la Federació de Gremis de la Construcció per la formació i el reciclatge professional dels treballadors d’aquest sector.


Persones capacitades per a l’aixecament de l’ordre de paralització dels treballs per risc greu i imminent en obres de construcció ordenada pel coordinador de seguretat i salut o la direcció facultativa

La Dirección General de Empleo determina -arran d’una consulta sobre aixecament de l’ordre de paralització de treballs per risc greu i imminent- que podran dur a terme la paralització de treballs per concórrer un risc greu i imminent per a la seguretat i la salut des treballadors (Article 21 de la LPRL) “l’empresari, el treballadors respecte al seu lloc de treball i els representants dels treballadors”. Quan els representants dels treballadors que acordin la paralització de l’activitat dels treballadors afectats per l’ esmentat risc, l’acord será comunicat d’immediat a l’empresa i a l’autoritat laboral, la qual, en un termini de 24 hores, anul·larà o ratificarà la paralització acordada”. En aquest darrer supòsit, és l’autoritat laboral la única habilitada per avalar la paralització o anul·lar-la. Si la decisió de paralització és ratificada amb caràcter general aquesta es mantindrà fins que l’empresari decideixi reprendre l’activitat un cop eliminat el perill greu i imminent. Existeix una excepció que permet reprendre l’activitat encara que persisteixi el perill quan estigui degudament justificat per raons de seguretat i es determini reglamentàriament. En el supòsit de paralització acordat per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, aquesta s’aixecarà per la pròpia Inspecció que l’hagi decretat o per l’empresari tan aviat com s’arrangin les causes que la van motivar.

D’altra banda, respecte l’article 14 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, es conclou que: Primer, el Reial Decret 1627/1997 desenvolupa la LPRL en l’àmbit de la construcció, de manera que les facultats de paralització dels articles 23 i 24 són de plena aplicació. A més, en el sector de la construcció estan facultats per decretar la paralització dels treballs el coordinador de seguretat i salut en l’obra i qualsevol persona integrada en la direcció facultativa que observi compliments en matèria de seguretat. No obstant, la norma no recull la capacitat del coordinador de seguretat i salut ni de cap altra persona integrant de la direcció facultativa per aixecar la paralització i ordenar la represa de l’activitat, considerant que aquella funció recau, en el supòsit específic de les obres de construcció, en l’empresari com el subjecte obligat a adoptar les mesures i donar les instruccions necessàries per eliminar aquesta situació de risc greu i imminent i l’únic competent per exigir la represa del treball quan ja no existeixi perill (art. 21 LPRL). En definitiva, doncs, queda clar que l’empresari no pot requerir al coordinador de seguretat i salut ni a la direcció facultativa perquè aixequin la paralització, sense perjudici de la facultat atorgada per l’article 13 del Reial Decret 1627/1997 a aquests per anotar en el llibre d’incidències qualsevol observació que considerin oportuna com ara l’aixecament de l’ordre de paralització ordenada per l’empresari i la represa dels treballs o qualsevol incompliment de les advertències anotades en el llibre per les persones facultades a aquest efecte que hauran de les quals se n’haurà de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en un termini de 24 hores.


Fòrum de l’Associació Espanyola de Tècniques de l’Aigua a pressió en Construcció (AETAC) el 17 d’octubre

L'Associació Espanyola de Tècniques de l' Aigua a pressió en Construcció en col·laboració amb el Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques ( CEDEX ) organitza el Fòrum AETAC 2013, que se celebrarà a Madrid el dia 17 d'octubre de 2013.

Aquest esdeveniment té tres objectius principals:

 Formar i informar els assistents sobre les tècniques de l'aigua a pressió en construcció.

 Promoure la col·laboració i fomentar la interacció de les diferents professions i gremis que utilitzen aquestes tècniques.

 Iniciar el camí perquè la formació específica en aquests camps pugui desenvolupar-se a través de cursos especialitzats, als quals puguin accedir professionals des de diferents perfils acadèmics.

L'assistència és gratuïta però és necessària la inscripció a través de la pàgina web que s'indica a continuació, on també es pot trobar més informació sobre aquest esdeveniment: http://www.aetac.org/foro/aetac2013


Fira BATIMAT 2013, el Saló internacional de la construcció Paris 2013 tindrà lloc al recinte Paris Expo de Versailles del 4 a l’11 de novembre 2013

La Fira Batimat 2013 se celebrarà enguany a Paris (recinte Paris Expo de Versailles) del 4 a l’11 de novembre. Batimat és el Saló exposició internacional de Construcció més important de França, i un dels més importants d'Europa, amb més de 400.000 visitants el la passada edició, pertanyents a més de 140 països de tot el món. Batimat és el líder mundial en els salons de la construcció. Es reuneix a París, cada dos anys, l'oferta internacional de la més completa de productes, materials i serveis, i el major nombre de professionals francesos i internacionals (contractistes, propietaris, contractistes i distribuïdors.

La Fira Batimat 2013 oferirà novetats tècniques i comercials en les àrees d’obra estructural; Fusteria i Tancaments i Materials de construcció; Acabats i Decoració; Materials i Eines; Sistemes integrats i Informàtica.

Per a més informació adreceu-vos a info@batimat.com i a www.batimat.com


Jornada sobre Nous plans Integrals de Desenvolupament de Mercats (PIDM): Singapur, Indonèsia, Austràlia i Sud-Àfrica

CEOE i ICEX organitzen el proper 24 d’octubre a les 12 hores una Jornada per presentar els nous països que s’inclouran en els Plans Integrals de Desenvolupament de Mercats (PIDM). Les entitats de CNC i empreses associades interessades en prendre-hi part cal que s’inscriguin a cnc@cnc.es.

NOTÍCIES GREMI DE CONSTRUCTORS DE LES TERRES DE LLEIDA

Modificacions de la Llei de Contractes del sector públic

El passat 28 de setembre de 2013 va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat la Llei 14/2013, de 27 de setembre , de suport als emprenedors i la seva internacionalització.
La Llei, que té per objecte donar suport a l'emprenedor i l'activitat empresarial, afavorir el seu desenvolupament, creixement i internacionalització i fomentar la cultura emprenedora, modifica en el títol IV, Capítol II -articles 42 a 47 -la Llei de Contractes del Sector Públic a l'objecte, segons es llegeix en el seu exposició de motius, d'eliminar els obstacles a l'accés dels emprenedors a la contractació pública.
A aquest efecte destaquem les modificacions següents:

1. - Es modifica l'article 59 de la Llei de Contractes del Sector Públic a fi d'introduir la possibilitat que s'inscriguin en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE) els empresaris que estiguin interessats a formar unions temporals d'empreses (UTES), especificant aquesta circumstància en el registre, per tal de promoure la creació de les referides unions entre empresaris que individualment no estarien en condicions de participar en el procés de licitació.

2. - Es modifica l'article 65.1 i la disposició transitòria quarta de la Llei a fi d'elevar els llindars per a l'exigència de classificació, que s'estableixen , per als contractes d'obres, en aquells que tinguin un valor estimat igual o superior a 500.000 euros, i per als contractes de serveis en aquells el valor estimat sigui igual o superior a 200.000 euros.
3. - Es modifica l'article 96.2 de la Llei a fi d'establir la possibilitat que en els contractes d'obres els plecs prevegin que les garanties pugui constituir mitjançant retenció en el preu. Així mateix es modifica l'article 102 de la Llei a fi de reduir a 6 mesos el termini establert per tornar les garanties a les petites i mitjanes empreses en els casos de finalització del contracte sense que s'hagués produït la recepció formal i la liquidació d'aquest per causes no imputables al contractista , el termini s'iniciarà a la data de finalització del contracte.

4. - Es modifica l'article 146 de la Llei a fi d'establir la possibilitat de substituir la documentació administrativa per una declaració responsable del licitador indicant que compleix les condicions establertes per contractar amb l' Administració, el licitador a favor del qual es faci la proposta d'adjudicació haurà d'acreditar davant l'òrgan de contractació, abans que produeixi la adjudicació, la possessió i validesa dels documents exigits, es precisa que el moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència serà el de finalització del termini de presentació de proposicions; l'òrgan de contractació podrà, en qualsevol moment anterior a la proposta d'adjudicació, demanar als licitadors la documentació acreditativa del compliment de les condicions establertes per ser adjudicatari. També es preveu que, en tot cas, serà suficient la declaració responsable en la licitació dels contractes d'obres amb valor estimat inferior a 1.000.000 euros i de subministraments i serveis amb valor estimat inferior a 90.000 euros.

Així mateix, amb el mateix objectiu de simplificació administrativa, es modifica l'article 96.3 per establir, amb caràcter general, i excepte previsió en contra continguda en el plec de clàusules administratives particulars, la possibilitat d'acreditar la constitució de la garantia mitjançant mitjans electrònics.

5. - Es modifica l'article 216.6 de la Llei a fi de reduir de 8 a 6 mesos el termini de demora en el pagament de l'Administració que faculta al contractista per a instar la resolució del contracte i el rescabalament dels perjudicis que aquesta li generi.

6. - S'introdueix un nou article 216 bis , relatiu a la comprovació dels pagaments alssubcontractistes o subministradors , pel qual es faculta les administracions públiques i altres ens públics contractants a comprovar l'estricte compliment dels pagaments que els contractistes adjudicataris hagin de fer a tots els seus subcontractistes o subministradors. A aquest efecte es preveu que, a sol · licitud de l'òrgan de contractació, el contractista ha de remetre a aquest relació detallada dels seus subcontractistes i subministradors que participin en el contracte, les condicions relatives al pagament de cada un d'ells, així com justificant de compliment dels pagaments als mateixos.

Aquestes obligacions , que s'han d'incloure en els anuncis de licitació i en els plecs de condicions o en els contractes , es consideren condicions essencials d'execució , i la seva incompliment comportarà la imposició de les penalitats que s'estableixin en els plecs. La llei va entrar en vigor l' endemà de la publicació, és a dir el dia 29 de setembre de 2013.

NOTÍCIES ASSOC PROMOTORS-CONSTRUCTORS DE LLEIDA

Trobada Immobiliària de les Terres de Ponent el proper 18 d’octubre

COELL acollirà divendres 18 d’octubre la Trobada Immobiliària de les Terres de Ponent que organitza l’Associació de Promotors-Constructors d’Edificis de Lleida i Comarques (APCE). El programa de la jornada s’iniciarà a les 10 hores amb les intervencions del Secretari General de la Federació Catalana de Promotors (FECAPCE), Sr. Josep Donés i del Director General de l’Associació de Promotors de Barcelona, Sr. Marc Torrent.

En el decurs de la trobada s’analitzaran, en primer lloc, la conjuntura econòmica i immobiliària (evolució previsible de preus, demanda, oferta i estocs); en segon terme, les actuacions en l’àmbit local, autonòmic i estatal per resoldre els problemes derivats de la crisi i les seves repercussions en el sector (caducitat de llicències d’obres aturades, refinançaments, interlocució amb la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), etc). I, per últim, es posarà damunt la taula la represa de l’activitat en àmbits concrets.

Les persones interessades a prendre-hi part poden inscriure’s trucant al 973 23 21 66 o enviant un correu electrònic a coell@coell.org.


Normes de registre i valoració i informació a incloure en la memòria dels comptes anuals sobre el deteriorament del valor dels actius

L’ Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes del Ministeri d’ Economia i competitivitat ha dictat la Resolució de 18 de setembre de 2013 per la que es determinen les normes per a la comptabilització del deteriorament del valor dels actius, la qual entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2014 essent d’ aplicació pels exercicis que s’ iniciïn a partir d’aquesta data.

Aquesta Resolució es divideix bàsicament en les normes següents:

-El deteriorament del valor dels actius.

-El deteriorament del valor de l’ immobilitzat material, les inversions immobiliàries i l’ immobilitzat intangible.

-El deteriorament del valor dels instruments financers.

-el deteriorament de les existències.

Donat que aquesta Resolució desenvolupa els criteris sobre el deteriorament de tots els valors anteriorment esmentats, així com de les existències, regulats en el Pla General de Comptabilitat, en el Pla General de Comptabilitat de les Petites i Mitjanes Empreses i les Normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats , en principi resulta d’ aplicació obligatòria per a totes les empreses, -sigui quina sigui la seva forma jurídica-, que hagin d’ aplicar aquestes normes, tant en la formulació dels comptes anuals com, si s’ escau, en la elaboració dels comptes consolidats.

NOTÍCIES ASSOC. PROV. DE FABRICANTS D'ARIDS I FORMIGONS

Junta Directiva de l’Associació de Fabricants d’Àrids i Formigons de Lleida el 18 d’octubre

L’Associació Provincial de Fabricants d’Àrids i Formigons de Lleida es reunirà el proper divendres 18 d’octubre a la seu de COELL per analitzar l’actualitat del sector. Així mateix, Tallers A. Miquel, col·laborador habitual de l’Associació, organitza una jornada de portes obertes el mateix dia a la qual hi estan convidats totes les empreses associades a l’Associació Provincial de Fabricants d’Àrids de Lleida.

NOTÍCIES GREMI DE MESTRES PINTORS DE LLEIDA

El Gremi de Mestres Pintors celebrarà la Festivitat de Sant Lluc el proper 26 d’octubre

Els professionals del sector de la pintura celebraran el proper 26 d’octubre la Festivitat del seu Patró, Sant Lluc. El Gremi de Mestres Pintors de Lleida prepara ja, com cada any, el programa d’aquesta jornada festiva per a tots els seus associats, a qui informarà puntualment del seu contingut en breu. El Gremi compta amb què els seus socis reservaran la data per tal de retrobar-se amb motiu d’aquesta festivitat. Per inscriure’s podeu adreçar-vos a erossell@coell.org (973 23 21 66).


Presentació del web promocional del Gremi de Mestres Pintors

El Gremi de Mestres Pintors de Lleida presentarà als mitjans de comunicació el seu nou web promocional www.lleidapintabe.com. El Gremi recorda als seus associats que encara no hagin fet arribar la imatge publicitària de la seva empresa encara poden fer-ho per tal que sigui inclòs en aquest portal. La campanya també es durà fins a la televisió local i així, està previst que el programa Cafeïna de Lleida Televisió parli abastament del sector. Els professionals associats interessats a participar-hi poden adreçar-se a erossell@coell.org.

NOTÍCIES GREMI DE CERAMISTES DE LLEIDA

Jornada tècnica organitzada per Hispalyt i la Universitat de Lleida

El passat 10 d’octubre la Unitat docent d’Estructures Universitat de Lleida va programar una conferència a càrrec d’Hispalyt (Asociació Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas). LA conferència va constar de dues jorandes tècniques per explicar la marca SILENSIS, en primer lloc, i per exposar la solució constructiva STRUCUTRA, en segon lloc. Ambdues jornades van ser impartides pel Sr. José Luís Valenciano, arquitecte i assessor tècnic d’Hispalyt,


La data límit de presentació de Projectes per al XII Premi d'Arquitectura de Maó i I Premi d'Arquitectura Ceràmica convocats per Hispalyt finalitza el 21 d’octubre

L'Associació Espanyola de Fabricants de Maons i Teules de Argila Cuita, Hispalyt, convoca el 2013 dos Premis d'Arquitectura per valorar la producció arquitectònica del nostre país realitzada amb materials ceràmics. D'una banda, es convoca el consolidat Premi d'Arquitectura de Maó que aquest any correspon a la seva XII Edició. I per altra, es convoca per primera vegada el Premi d'Arquitectura Ceràmica per valorar l'arquitectura realitzada amb altres materials ceràmics diferents al totxo Cara Vista. La primera edició d'aquest Premi correspon a la Categoria Texas Ceràmiques . Tots dos premis estan oberts a obres de qualsevol persona , entitat o institució interessada , bé per iniciativa pròpia, o a requeriment de l'entitat promotora del Premi, sempre que reuneixin les següents condicions:

- Al Premi hi poden concórrer professionals arquitectes i constructors , de nacionalitat espanyola o estrangera.

- Podran optar al premi obres de nova planta d'ús públic o privat , reformes , rehabilitacions o espais públics urbans .

- Les obres presentades al XII Premi d'Arquitectura de Maó hauran d'utilitzar el Maó cara vista de forma significativa , fabricat a Espanya i almenys utilitzat en la major part dels seus paraments exteriors o interiors.

- Les obres presentades al I Premi d'Arquitectura Ceràmica - Categoria Texas, han d'utilitzar de forma significativa teula ceràmica en qualsevol dels seus formats o geometries, fabricada a Espanya, i almenys utilitzada en la major part dels seus tancaments.

- La data d'acabament de les obres estarà compresa dins del període setembre 2011/setembre 2013 .

- El termini límit per a presentació de la documentació en els dos premis és el 21 d'octubre de 2013.

- Dotació dels Premis : XII Premi Arquitectura de Maó : Primer Premi : 6.000 € (El jurat podrà atorgar mencions especials fins a un màxim de tres obres destacades , sense dotació econòmica ). I Premi d'Arquitectura Ceràmica: Primer Premi : 3000 € (El jurat podrà atorgar mencions especials fins a un màxim de tres obres destacades, sense dotació econòmica).

Per a més informació adreceu-vos al següent correu electrònic: hispalyt@hispalyt.es o bé al web http://www.hispalyt.es/.

COELL

La Confederació Empresarial Andorrana presenta a COELL el nou model econòmic i fiscal del país per afavorir les aliances empresarials

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) va presentar a COELL el nou model econòmic i el nou marc fiscal amb el qual està treballant el Govern andorrà en els darrers anys que rau en facilitar les relacions polítiques i econòmiques d'Andorra amb els països del seu entorn mitjançant una fiscalitat homologable per tal d'evitar la doble imposició.

El vicepresident executiu de la Comissió de Relacions Internacionals i Institucionals de CEA, Sr. Pere Augé, va desvetllar els principals avantatges per considerar Andorra com un país escaient per consolidar aliances empresarials (alt nivell de vida, baix nivell de preus). Així mateix, va concretar que el nou marc fiscal es podria resumir en una fiscalitat directa amb un tipus màxim del 10%, fiscalitat indirecta similar a l'IVA o VAT comunitari i la negociació de convenis per evitar la doble imposició. Augé va recordar, en aquest sentit, que el govern andorrà ha signat ja un conveni amb França que promou les relacions empresarials i el desenvolupament d'iniciatives conjuntes i que està ultimant un acord en iguals termes amb l'Estat espanyol i Portugal.

Així mateix, Augé va puntualitzar que Andorra està millorant la seva posició competitiva en un procés d'obertura cap a sectors cabdals que no col·lideixin amb la tipologia del país. Va concloure assegurant que "la voluntat d'Andorra no rau en buscar deslocalitzacions sinó que rau en tancar aliances entre els seus empresaris i els empresaris forans per tal de generar noves sinèrgies i poder, així, entrar plegats en nous mercats".

Per la seva banda, el president de CEA, Sr. Xavier Altimir, va subratllar en el decurs de la presentació que Andorra ha assolit, en definitiva, "un marc fiscal estable, normalitzat i homologat al de qualsevol país".

Per la seva part, el president de COELL, Sr. Joan Simó, va instar a aprofitar des de les Terres de Lleida la proximitat geogràfica que tenim amb Andorra, l' idioma, les opcions de lleure i comerç, per fer-la una destinació propera a l'hora d'invertir. Simó va precisar que Andorra és el 8è destí de les exportacions realitzades per empreses lleidatanes, amb un valor de quasi 60 milions d'euros.


Èxit de participació del curs de Reempresa per formar emprenedors lleidatans per sortir de l'atur

El curs del Centre Reempresa de Lleida realitzat a COELL els dies 1,3, 8 i 10 d'octubre d'octubre va concloure amb èxit de participació amb prop d'una vintena d'alumnes. El curs oferia la possibilitat als emprenedors i emprenedores de Lleida de convertir-se en reemprenedors/es i autoocupar-se a través de la reempresa d'una empresa en funcionament.

El Taller de Formació de la Reempresa: Transmissió d'empreses i Pla de Reempresa és un programa de formació gratuïta que pretén apropar als futurs Reemprenedors les característiques dels processos de compravenda d'empreses, així com l'estudi de l'elaboració d'un Pla de Reempresa per tal de poder valorar la viabilitat d'un projecte empresarial.

Reempresa és un nou model d'emprenedoria i de creixement empresarial, pel qual un nou emprenedor - reemprenedor - pren el testimoni en la gestió d'una empresa ja existent, comprant-la en la seva totalitat per continuar l'activitat, salvaguardant d'aquesta manera el patrimoni empresarial individual i col·lectiu, per a fer-la créixer, sense haver de passar per la creació des de zero.

El mecanisme possibilita la compra d'una empresa existent al seu anterior propietari (cedent), podent autoocupar-se sense haver de passar per la fase de creació i possibilitant el manteniment dels llocs de treball i la posició de mercat existents.

El reemprenedor aporta a l'empresa una renovadora línia d'actuació i els mitjans necessaris per la millora i reorientació del negoci.

Des de l'any 2011, amb més de 200 emprenedors formats i més de 900 empreses donades d'alta a la plataforma, el Centre de Reempresa de Catalunya ha intervingut en 130 transmissions, el que ha suposat la generació de més de 5.700.000 € d'inversió induïda i el manteniment de més de 320 llocs de treball directes

L'Oficina d'atenció del Centre de Reempresa de Catalunya es troba situada a l'edifici de COELL (Rambla Ferran, 32, 25007 Tel. 973 26 48 66 -info@reempresa.org).


Línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial (ORDRE EMO/223/2013, de 16 de setembre. DOGC de 26 de setembre)

Us informem de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial (ORDRE EMO/223/2013, de 16 de setembre; DOGC de 26 de setembre) . Aquesta convocatòria va destinada a empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya i que compleixin 3 dels 6 criteris següents:

a) Comptin amb una estructura de recursos propis no inferior al 40% en el seu darrer balanç tancat, o en el moment de la formalització de l'operació i, sense comptar el préstec objecte de la línia de reactivació industrial.

b) Tinguin un centre de producció de menys de 250 treballadors i que en el darrer exercici hagin facturat fins a 40 milions d'euros.

c) Acreditin un percentatge de vendes a l'estranger superior al 25%, durant els tres darrers exercicis de manera continuada, o com a mínim en dos de tres exercicis.

d) Disposin d'un avantatge competitiu, basat en una patent o projecte de R+D desenvolupat recentment o que s'estigui desenvolupant en l'actualitat, en col·laboració amb un centre tecnològic a Catalunya.

e) Disposin de contractes i comandes signades, per al finançament del circulant.

f) Impulsin un projecte d'inversió i d' ocupabilitat en una comarca de Catalunya amb una taxa d'atur industrial superior a la mitjana de Catalunya o on s'hagi patit una deslocalització industrial amb afectació superior a 100 treballadors en el darrer exercici.

El Departament d'Empresa i Ocupació respon del 80% del principal pendent de cada préstec que l'empresa tingui formalitzat a través de l'Institut Català de Finances. Aquest aval del 80% comporta la concessió d'un ajut que es calcularà conforme els Reglaments de la Unió Europea.

Els préstecs han d'estar destinats a finançar projectes de reactivació industrial, que poden ser:

· Per implantar la creació de nous establiments industrials o ampliar els existents i que comportin la creació de nous llocs de treball.

· Per millorar la competitivitat, ja sigui desenvolupant nous productes o incorporant sistemes de producció industrial, i generin ocupació neta.

El termini de presentació de sol·licituds és des del 27 de setembre fins el 31 de desembre de 2013 o fins l'exhauriment del pressupost destinat a aquestes línies.

L'òrgan competent per a la resolució de les sol·licituds és la Direcció General d'Indústria, que valorarà un informe previ que emetrà l'Institut Català de Finances.

 
INFO FISCAL

Llei 14/2013 de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització (BOE 28/09/2013) - Novetats que afecten en l'àmbit fiscal

El Departament de Fiscal de COELL us informa de les mesures aprovades en aquesta llei, que podeu consultar en el nostre web o bé en el següent enllaç: http://www.coell.org/Files/Informacio/Nou%20%20regim%20especial%20de%20meritacio.pdf

ÚLTIMES NOTICIES

Llei 14/2013 de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització (BOE 28/09/2013) - Novetats que afecten en l'àmbit laboral i de Seguretat Social

La Llei 14 /2013, de 27 de setembre , de suport als emprenedors i la seva internacionalització ( BOE de 28 de setembre ) , conté diverses disposicions noves que afecten l'especialitat laboral i que poden dividir-se en tres grans blocs : mobilitat internacional ( Títol V ) ; Seguretat Social ( títol II ) , i altres matèries d'índole laboral ( títol IV ).

I. Cotització dels treballadors per compte propi o autònoms

La nova llei preveu les següents situacions:

1) Treballadors que es donin d'alta per primer cop en aquest règim especial a partir del 29 de setembre de 2013 i comencin una situació de pluriactivitat ( art. 28 L 14/ 2013) . Poden triar la base de cotització amb aquests límits:

• Entre el 50 % de la base mínima i la base màxima , els 18 primers mesos

• Entre el 75 % de la base mínima i la base màxima , els següents 18 mesos

Aquests percentatges seran del 75% i 85% , respectivament , si l'activitat laboral per compte d'altri és a temps parcial d'almenys el 50% de la jornada d'un treballador amb jornada a temps complet comparable.

2) Treballadors per compte propi amb 30 o més anys d'edat que es donen d'alta, inicial o després de cinc anys sense haver-ho estat , en aquest règim especial i que no fan servir treballadors per compte aliè ( art. 29 L 14 /2013, DA 35a bis LGSS ) .

La quota per contingències comunes es redueix , de manera que serà el resultat d'aplicar el tipus mínim de cotització vigent a la base mínima de cotització , inclosa la incapacitat temporal , per un període màxim de 18 mesos , d'acord amb la següent escala :

• Reducció del 80% de la quota durant els primers 6 mesos

• Reducció del 50% de la quota durant els 6 mesos següents

• Reducció del 30% de la quota durant els 6 mesos següents

3) Persones amb discapacitat que s'estableixen com a treballadors per compte propi i que no fan servir treballadors per compte aliè ( art. 30 L 14 /2013, DA 11 ª .1 L 45 /2002) . Es modifica la reducció de la quota per contingències comunes de les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que causin alta inicial en aquest règim especial ( que era del 50 % del resultat d'aplicar el tipus mínim de cotització vigent a la base mínima de cotització , inclosa la incapacitat temporal , per un període màxim de 5 anys ) , passant a ser :

• Reducció del 80% de la quota durant els primers 6 mesos

• Reducció del 50% de la quota durant els 54 mesos següents

4) Treballadors per compte propi amb discapacitat d'almenys el 33% menors de 35 anys d'edat que es donen d'alta, inicial o després de cinc anys sense haver-ho estat , en aquest règim especial i que no fan servir treballadors per compte aliè ( art. 30 L 14 /2013, DA 11 ª .2 L 45 /2002)

Aquesta possibilitat ja havia estat contemplada en els mateixos termes per la Llei 11 /2013, de 26 de juliol , de mesures de suport a l'emprenedor , amb aplicació des del 28 de juliol passat .

La quota per contingències comunes es redueix , de manera que serà el resultat d'aplicar el tipus mínim de cotització vigent a la base mínima de cotització , inclosa la incapacitat temporal , per un període màxim de 5 anys , d'acord amb la següent escala :

• Reducció del 80% de la quota durant els primeros12 mesos

• Reducció del 50% de la quota durant els 4 anys següents

II . Prevenció de riscos laborals a les PIMES ( art. 30.5 i DA 17a L 30/ 1995)

S'introdueix la possibilitat que , en les empreses de fins a 25 treballadors que tenen un sol centre de treball , l'empresari pugui assumir les funcions de protecció i prevenció de riscos professionals pròpies d'un servei de prevenció . Fins ara , només existia aquesta possibilitat en empreses de fins a 10 treballadors .

En aquest cas , les empreses rebran un assessorament tècnic específic en matèria de seguretat i salut en el treball per part del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball , en col · laboració amb les comunitats autònomes i els agents socials.

III . Llibre de Visites electrònic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ( art. 14.3 Llei 42/1997)

L'obligació de les empreses de mantenir un llibre de visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en cada centre de treball , sobre el qual el funcionari actuant ( inspector o subinspector d'Ocupació) s'estenia diligència de cadascuna de les seves actuacions , se substitueix per la posada a disposició d'aquelles, per part de l'autoritat central de la Inspecció , d' un llibre de visites electrònic per cada centre de treball , en què els funcionaris actuants estendre una diligència sobre la seva actuació en cada visita . Això es realitzarà d'ofici i sense necessitat de sol · licitud d'alta. Queda pendent de determinar el detall dels fets i actes que s'han d'incorporar al llibre i els supòsits d'excepció però , d'antuvi , l'obligació de tenir el llibre es trasllada a l'Administració.

IV . Facilitats per a l'entrada i permanència a Espanya a estrangers per motius econòmics ( art. 61 i ss . L 14/ 2013)

La Llei introdueix una sèrie de mesures per facilitar l'entrada de determinats col · lectius d'estrangers ( no comunitaris ni als que s'apliquin normes de la UE ) , per motius econòmics . Concretament:

• Inversors

• Emprenedors

• Professionals altament qualificats (personal directiu , graduats, postgraduats d'universitats i escoles de negocis de reconegut prestigi)

• Investigadors

• Treballadors traslladats dins de la mateixa empresa o grup d'empreses.

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE