Apunt a l'Associat
Primera Qinzena Octubre 2013
Núm. 65
NOTÍCIES Agrupació d'instal·ladors de les comarques de ponent

Resolució de 25 de setembre de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Energia

Resolució de 25 de setembre de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual es publica la de 25 de juny de 2013, del Consell d'Administració de l' Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, per la qual s'estableixen les bases reguladores i convocatòria del programa d'ajuts per a la rehabilitació energètica d'edificis existents del sector residencial (ús habitatge i hoteler)

Regula ajudes de dos tipus, de lliurament dinerari sense contraprestació, o de préstecs reemborsables.

Les sol·licituds es tramitaran a través de l' IDAE fins a octubre del 2015.

Els ajuts s'han de destinar a actuacions integrals en edificis existents ( es descarta l'obra nova ) del sector residencial (ús habitatge i hoteler ) que afavoreixin l'estalvi energètic , la millora de l'eficiència energètica , l'aprofitament de les energies renovables , per la qual cosa haurà millorar la qualificació energètica en una lletra a mínim mesura en l'escala d'emissions de diòxid de carboni.

Aquest programa és compatible amb qualsevol altre tipus d'ajudes que promogui l'administració, en tots els seus àmbits, amb la mateixa finalitat.

Les condicions dels préstecs són:

o Interessos EURIBOR + 0,0%.

o Termini màxim d'amortització dels préstecs : 12 anys ( inclòs un període de carència opcional d'1 any ).

o Garanties: Aval o contracte d'assegurança de caució per import del 20% de la quantia del préstec.

Actuacions que cobreix:

Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica. Dotació de 31.250.000 € (és l'únic cas on es concedeixen lliuraments dineraris sense contraprestació)

Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació. Dotació de 31.250.000 € , préstec reemborsable de fins al 90% de la intervenció.

Substitució d'energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques. Dotació de 31.250.000 € , préstec reemborsable de fins al 50% del cost , podent augmentar en un 40% addicional si es compleix amb l'opció d'incloure una memòria del projecte d'execució del sistema de generació de calor.

Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica a les instal·lacions tèrmiques. Dotació de 31.250.000 € , préstec reemborsable de fins al 90% del cost.

El Ministeri d'Indústria no té en compte la recent revisió del Codi Tècnic de l'Edificació, que fa obligatòria la contribució mínima d'Energia Elèctrica procedent d'Instal·lacions Fotovoltaiques.

Per a més informació consulteu el següent enllaç: Enllaç


Resolució de 9 de setembre de 2013, de l'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

Resolució de 9 de setembre de 2013, de l'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, complementaria de la de 25 de juny de 2013, del Consell d'Administració, per la qual s'estableixen las bases reguladores i convocatòria del programa d'ajuts per a la rehabilitació energètica d'edificis existents del sector residencial

Una altra Resolució per la qual s'exigeix ​​per sol·licitar qualsevol dels ajuts que ofereix l'IDAE en matèria d'Ajudes per a la Rehabilitació Energètica d'Edificis Existents, l'Informe d'Avaluació de l'edifici a què es refereix l'article 4 de la Llei 8 /2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.

Segons la Llei de Rehabilitació publicada recentment, aquest informe d'Avaluació és obligatori per a habitatges residencials col·lectives de més de 50 anys (en cas de disposar d'ITE, l'Informe s'ha de realitzar quan la ITE caduqui) i sempre que se sol·licitin ajuts per a la rehabilitació energètica. Això vol dir, que encara que la llei no ho esmenti expressament, qualsevol subvenció o ajuda ha d'anar acompanyada de l'informe d'Avaluació amb la resta de documentació que se sol·liciti. Les comunitats autònomes poden modificar això . L'informe d'Avaluació, ha de recollir, segons la Llei de Rehabilitació.

1 . L'avaluació de l'estat de conservació de l'edifici.

2 . L'avaluació de les condicions bàsiques d'accessibilitat universal i no-discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització de l'edifici , d'acord amb la normativa vigent, establint si l'edifici és susceptible o no de realitzar ajustaments raonables per satisfer-les.

3 . La certificació de l'eficiència energètica de l'edifici , amb el contingut i mitjançant el procediment establert per a la mateixa per la normativa vigent.

Podeu consultar el reglament en el següent enllaç: Enllaç


CNI treballa en la pròxima modificació del RITE

Cada cinc anys com a màxim, el RITE s'ha de revisar per actualitzar les exigències d'eficiència energètica que marca la Unió Europea en els seus directives. Recentment aprovat a l'abril el RD 238/2013, la darrera modificació, el Comitè de treball integrat per diverses associacions del sector entre les que es troba CNI, ha començat a treballar per elaborar un document consensuat de propostes de canvi per lliurar al Ministeri d'Indústria . CNI ha enviat un document elaborat pel seu Comitè Tècnic, i participarà en diversos dels grups de treball que es formin. L'any 2017 - 2018, aquesta nova modificació veurà la llum. Aquestes són les propostes de CNI.


Tramitació actual d'expedients d'instal·lacions tèrmiques

L'aparició del nou Reglament d' Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis RD 238/2013 ha provocat una quantitat de dubtes importants a l'hora de realitzar la tramitació administrativa de les instal·lacions i sobre els requeriments que han de complir els propis aparells tèrmics.

La tramitació administrativa actualment no ha canviat a pesar de la publicació del nou Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques RD 238/2013. En conseqüència, el procés de tramitació continua sent exactament el mateix que el realitzat amb l'anterior reglament donat que cada Comunitat Autònoma té la competència de crear la seva pròpia legislació relativa a aquests tràmits.No obstant, anunciarque en un període estimat de 4 mesos, la Subdirecció General de Seguretat Industrial té previstpublicar una nova Ordre que aclareixi un nou procediment administratiu d'acord amb els conceptes que es deriven del vigent RD 238/2013.

Cal remarcar, que sí son d'obligat compliment els aspectes tècnics que es recullen en el RD 238/2013, part dels quals afecten directament als rendiments dels aparells tèrmics.

Per a més informació visiteu www.agic.cat


Carta en defensa del sector de les Energies Renovables

Preocupats per les greus conseqüències que la publicació de l'esborrany de la nova Llei del sector i el RD d'Autoconsum tindrien per al sector de les renovables, i amb la intenció d'instar, sobretot als diputats autonòmics del partit del Govern, a cridar l'atenció al Govern central sobre la gravíssima situació que la publicació d'aquests textos comportaria per a les nostres empreses instal·ladores, us enviem un esborrany de carta que preguem circuleu entre els vostres associats, amb l'objecte de demanar a aquests Representants que actuïn de manera activa sol·licitant canvis sobre els esborranys que impedeixin la desaparició d'un sector punter i d'avantguarda.

Al web de COELL, dins de l'apartat d' AGRISEC, trobareu el model de carta i un llistat amb els noms dels diputats autonòmics als quals podeu adreçar-se.


Campanya Matmax

FENIE informa de la campanya de promoció de Matmax per tal que les associacions integrants de FENIE puguin registrar-s'hi gratuitament per consultar sobre materials, productes i preus. Per a més informació visiteu el web www.matmax.es

COELL

La Confederació Empresarial Andorrana presenta a COELL el nou model econòmic i fiscal del país per afavorir les aliances empresarials

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) va presentar a COELL el nou model econòmic i el nou marc fiscal amb el qual està treballant el Govern andorrà en els darrers anys que rau en facilitar les relacions polítiques i econòmiques d'Andorra amb els països del seu entorn mitjançant una fiscalitat homologable per tal d'evitar la doble imposició.

El vicepresident executiu de la Comissió de Relacions Internacionals i Institucionals de CEA, Sr. Pere Augé, va desvetllar els principals avantatges per considerar Andorra com un país escaient per consolidar aliances empresarials (alt nivell de vida, baix nivell de preus). Així mateix, va concretar que el nou marc fiscal es podria resumir en una fiscalitat directa amb un tipus màxim del 10%, fiscalitat indirecta similar a l'IVA o VAT comunitari i la negociació de convenis per evitar la doble imposició. Augé va recordar, en aquest sentit, que el govern andorrà ha signat ja un conveni amb França que promou les relacions empresarials i el desenvolupament d'iniciatives conjuntes i que està ultimant un acord en iguals termes amb l'Estat espanyol i Portugal.

Així mateix, Augé va puntualitzar que Andorra està millorant la seva posició competitiva en un procés d'obertura cap a sectors cabdals que no col·lideixin amb la tipologia del país. Va concloure assegurant que "la voluntat d'Andorra no rau en buscar deslocalitzacions sinó que rau en tancar aliances entre els seus empresaris i els empresaris forans per tal de generar noves sinèrgies i poder, així, entrar plegats en nous mercats".

Per la seva banda, el president de CEA, Sr. Xavier Altimir, va subratllar en el decurs de la presentació que Andorra ha assolit, en definitiva, "un marc fiscal estable, normalitzat i homologat al de qualsevol país".

Per la seva part, el president de COELL, Sr. Joan Simó, va instar a aprofitar des de les Terres de Lleida la proximitat geogràfica que tenim amb Andorra, l' idioma, les opcions de lleure i comerç, per fer-la una destinació propera a l'hora d'invertir. Simó va precisar que Andorra és el 8è destí de les exportacions realitzades per empreses lleidatanes, amb un valor de quasi 60 milions d'euros.


Èxit de participació del curs de Reempresa per formar emprenedors lleidatans per sortir de l'atur

El curs del Centre Reempresa de Lleida realitzat a COELL els dies 1,3, 8 i 10 d'octubre d'octubre va concloure amb èxit de participació amb prop d'una vintena d'alumnes. El curs oferia la possibilitat als emprenedors i emprenedores de Lleida de convertir-se en reemprenedors/es i autoocupar-se a través de la reempresa d'una empresa en funcionament.

El Taller de Formació de la Reempresa: Transmissió d'empreses i Pla de Reempresa és un programa de formació gratuïta que pretén apropar als futurs Reemprenedors les característiques dels processos de compravenda d'empreses, així com l'estudi de l'elaboració d'un Pla de Reempresa per tal de poder valorar la viabilitat d'un projecte empresarial.

Reempresa és un nou model d'emprenedoria i de creixement empresarial, pel qual un nou emprenedor - reemprenedor - pren el testimoni en la gestió d'una empresa ja existent, comprant-la en la seva totalitat per continuar l'activitat, salvaguardant d'aquesta manera el patrimoni empresarial individual i col·lectiu, per a fer-la créixer, sense haver de passar per la creació des de zero.

El mecanisme possibilita la compra d'una empresa existent al seu anterior propietari (cedent), podent autoocupar-se sense haver de passar per la fase de creació i possibilitant el manteniment dels llocs de treball i la posició de mercat existents.

El reemprenedor aporta a l'empresa una renovadora línia d'actuació i els mitjans necessaris per la millora i reorientació del negoci.

Des de l'any 2011, amb més de 200 emprenedors formats i més de 900 empreses donades d'alta a la plataforma, el Centre de Reempresa de Catalunya ha intervingut en 130 transmissions, el que ha suposat la generació de més de 5.700.000 € d'inversió induïda i el manteniment de més de 320 llocs de treball directes

L'Oficina d'atenció del Centre de Reempresa de Catalunya es troba situada a l'edifici de COELL (Rambla Ferran, 32, 25007 Tel. 973 26 48 66 -info@reempresa.org).


Línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial (ORDRE EMO/223/2013, de 16 de setembre. DOGC de 26 de setembre)

Us informem de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial (ORDRE EMO/223/2013, de 16 de setembre; DOGC de 26 de setembre) . Aquesta convocatòria va destinada a empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya i que compleixin 3 dels 6 criteris següents:

a) Comptin amb una estructura de recursos propis no inferior al 40% en el seu darrer balanç tancat, o en el moment de la formalització de l'operació i, sense comptar el préstec objecte de la línia de reactivació industrial.

b) Tinguin un centre de producció de menys de 250 treballadors i que en el darrer exercici hagin facturat fins a 40 milions d'euros.

c) Acreditin un percentatge de vendes a l'estranger superior al 25%, durant els tres darrers exercicis de manera continuada, o com a mínim en dos de tres exercicis.

d) Disposin d'un avantatge competitiu, basat en una patent o projecte de R+D desenvolupat recentment o que s'estigui desenvolupant en l'actualitat, en col·laboració amb un centre tecnològic a Catalunya.

e) Disposin de contractes i comandes signades, per al finançament del circulant.

f) Impulsin un projecte d'inversió i d' ocupabilitat en una comarca de Catalunya amb una taxa d'atur industrial superior a la mitjana de Catalunya o on s'hagi patit una deslocalització industrial amb afectació superior a 100 treballadors en el darrer exercici.

El Departament d'Empresa i Ocupació respon del 80% del principal pendent de cada préstec que l'empresa tingui formalitzat a través de l'Institut Català de Finances. Aquest aval del 80% comporta la concessió d'un ajut que es calcularà conforme els Reglaments de la Unió Europea.

Els préstecs han d'estar destinats a finançar projectes de reactivació industrial, que poden ser:

· Per implantar la creació de nous establiments industrials o ampliar els existents i que comportin la creació de nous llocs de treball.

· Per millorar la competitivitat, ja sigui desenvolupant nous productes o incorporant sistemes de producció industrial, i generin ocupació neta.

El termini de presentació de sol·licituds és des del 27 de setembre fins el 31 de desembre de 2013 o fins l'exhauriment del pressupost destinat a aquestes línies.

L'òrgan competent per a la resolució de les sol·licituds és la Direcció General d'Indústria, que valorarà un informe previ que emetrà l'Institut Català de Finances.

 
INFO FISCAL

Llei 14/2013 de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització (BOE 28/09/2013) - Novetats que afecten en l'àmbit fiscal

El Departament de Fiscal de COELL us informa de les mesures aprovades en aquesta llei, que podeu consultar en el nostre web o bé en el següent enllaç: http://www.coell.org/Files/Informacio/Nou%20%20regim%20especial%20de%20meritacio.pdf

ÚLTIMES NOTICIES

Llei 14/2013 de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització (BOE 28/09/2013) - Novetats que afecten en l'àmbit laboral i de Seguretat Social

La Llei 14 /2013, de 27 de setembre , de suport als emprenedors i la seva internacionalització ( BOE de 28 de setembre ) , conté diverses disposicions noves que afecten l'especialitat laboral i que poden dividir-se en tres grans blocs : mobilitat internacional ( Títol V ) ; Seguretat Social ( títol II ) , i altres matèries d'índole laboral ( títol IV ).

I. Cotització dels treballadors per compte propi o autònoms

La nova llei preveu les següents situacions:

1) Treballadors que es donin d'alta per primer cop en aquest règim especial a partir del 29 de setembre de 2013 i comencin una situació de pluriactivitat ( art. 28 L 14/ 2013) . Poden triar la base de cotització amb aquests límits:

• Entre el 50 % de la base mínima i la base màxima , els 18 primers mesos

• Entre el 75 % de la base mínima i la base màxima , els següents 18 mesos

Aquests percentatges seran del 75% i 85% , respectivament , si l'activitat laboral per compte d'altri és a temps parcial d'almenys el 50% de la jornada d'un treballador amb jornada a temps complet comparable.

2) Treballadors per compte propi amb 30 o més anys d'edat que es donen d'alta, inicial o després de cinc anys sense haver-ho estat , en aquest règim especial i que no fan servir treballadors per compte aliè ( art. 29 L 14 /2013, DA 35a bis LGSS ) .

La quota per contingències comunes es redueix , de manera que serà el resultat d'aplicar el tipus mínim de cotització vigent a la base mínima de cotització , inclosa la incapacitat temporal , per un període màxim de 18 mesos , d'acord amb la següent escala :

• Reducció del 80% de la quota durant els primers 6 mesos

• Reducció del 50% de la quota durant els 6 mesos següents

• Reducció del 30% de la quota durant els 6 mesos següents

3) Persones amb discapacitat que s'estableixen com a treballadors per compte propi i que no fan servir treballadors per compte aliè ( art. 30 L 14 /2013, DA 11 ª .1 L 45 /2002) . Es modifica la reducció de la quota per contingències comunes de les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que causin alta inicial en aquest règim especial ( que era del 50 % del resultat d'aplicar el tipus mínim de cotització vigent a la base mínima de cotització , inclosa la incapacitat temporal , per un període màxim de 5 anys ) , passant a ser :

• Reducció del 80% de la quota durant els primers 6 mesos

• Reducció del 50% de la quota durant els 54 mesos següents

4) Treballadors per compte propi amb discapacitat d'almenys el 33% menors de 35 anys d'edat que es donen d'alta, inicial o després de cinc anys sense haver-ho estat , en aquest règim especial i que no fan servir treballadors per compte aliè ( art. 30 L 14 /2013, DA 11 ª .2 L 45 /2002)

Aquesta possibilitat ja havia estat contemplada en els mateixos termes per la Llei 11 /2013, de 26 de juliol , de mesures de suport a l'emprenedor , amb aplicació des del 28 de juliol passat .

La quota per contingències comunes es redueix , de manera que serà el resultat d'aplicar el tipus mínim de cotització vigent a la base mínima de cotització , inclosa la incapacitat temporal , per un període màxim de 5 anys , d'acord amb la següent escala :

• Reducció del 80% de la quota durant els primeros12 mesos

• Reducció del 50% de la quota durant els 4 anys següents

II . Prevenció de riscos laborals a les PIMES ( art. 30.5 i DA 17a L 30/ 1995)

S'introdueix la possibilitat que , en les empreses de fins a 25 treballadors que tenen un sol centre de treball , l'empresari pugui assumir les funcions de protecció i prevenció de riscos professionals pròpies d'un servei de prevenció . Fins ara , només existia aquesta possibilitat en empreses de fins a 10 treballadors .

En aquest cas , les empreses rebran un assessorament tècnic específic en matèria de seguretat i salut en el treball per part del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball , en col · laboració amb les comunitats autònomes i els agents socials.

III . Llibre de Visites electrònic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ( art. 14.3 Llei 42/1997)

L'obligació de les empreses de mantenir un llibre de visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en cada centre de treball , sobre el qual el funcionari actuant ( inspector o subinspector d'Ocupació) s'estenia diligència de cadascuna de les seves actuacions , se substitueix per la posada a disposició d'aquelles, per part de l'autoritat central de la Inspecció , d' un llibre de visites electrònic per cada centre de treball , en què els funcionaris actuants estendre una diligència sobre la seva actuació en cada visita . Això es realitzarà d'ofici i sense necessitat de sol · licitud d'alta. Queda pendent de determinar el detall dels fets i actes que s'han d'incorporar al llibre i els supòsits d'excepció però , d'antuvi , l'obligació de tenir el llibre es trasllada a l'Administració.

IV . Facilitats per a l'entrada i permanència a Espanya a estrangers per motius econòmics ( art. 61 i ss . L 14/ 2013)

La Llei introdueix una sèrie de mesures per facilitar l'entrada de determinats col · lectius d'estrangers ( no comunitaris ni als que s'apliquin normes de la UE ) , per motius econòmics . Concretament:

• Inversors

• Emprenedors

• Professionals altament qualificats (personal directiu , graduats, postgraduats d'universitats i escoles de negocis de reconegut prestigi)

• Investigadors

• Treballadors traslladats dins de la mateixa empresa o grup d'empreses.

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE