Apunt a l'Associat
Primera Qinzena Octubre 2013
Núm. 65
NOTÍCIES ASSOCIACIÓ PROVINCIAL D'AUTOESCOLES

L'Associació d'Autoescoles de Lleida forma els seus professors en Conducció Racional i Eficient

L'Associació Provincial d'Autoescoles de Lleida ha format en Formació Conducció Racional i Eficient als seus professors fruit de la directiva europea 126/2006 que regula el nou examen de circulació en vies obertes al trànsit en general on als pre-conductors se'ls ensenya a conduir de forma més respectuosa amb el Medi Ambient.

D'aquesta forma hem donat resposta a una nova exigència al sector i ja tenim el 100% dels professors de Formació Viària de la província formats en aquesta especialitat podent donar una millor formació als futurs alumnes.

NOTÍCIES ASSOCIACIÓ FOTÒGRAFS PROFESSIONALS

Sessió fotogràfica Chroma per als professionals que participen a Fira DeNuvis

El passat dia 8 d'octubre l'Associació de Fotògrafs Professionals de les comarques de Lleida va realitzar una sessió fotogràfica chroma destinada al professionals que participaran en la Fira DeNuvis. Aquesta sessió, l'objectiu de la qual era obtenir les imatges que s'inclouran en el vídeo que es projectarà durant la fira, es va dur a terme a l'estudi de la Carme Garcia, situat a la Costa dels Magraners, núm. 5 de Lleida.


L'Associació de Fotògrafs de Lleida exposa a Fira DeNuvis els dies 8, 9 i 10 de novembre

L'Associació de Fotògrafs Professionals de les comarques de Lleida participarà amb una exposició en la Fira DeNuvis que se celebrarà a Lleida els proper dies 8, 9 i 10 de novembre. Durant la celebració d'aquesta fira es durà a terme el sorteig d'un reportatge de casament o vídeo entre les parelles que han utilitzat els serveis d'un fotògraf professional associat des de Fira DeNuvis 2012 i Fira DeNuvis 2013. També es realitzarà el sorteig de 2 sessions d'estudi entre les parelles que complimentin la butlleta que es podrà trobar a l'estand que tindrà l'Associació en aquest fira.


Exposició del fotògraf d'espectacles Jordi Vidal a la Sala Le Petit Atelier

Durant al mes de novembre a la Sala Le Petit Atelier (c/Amsterdam, 4 - Lleida), es podrà visitar l'exposició d'en Jordi Vidal, fotògraf que ha treballat en diferents camps fotogràfics: reportatge, industrial, publicitat, editorial, i especialitzant-se en reportatge d'espectacles. L'exposició es composa de 40 fotos amb diferents temes (principalment espectacle: música, dansa) i també unes quantes fotos de reportatges realitzats a Cuba i Índia). Aquesta exposició està organitzada per l'Associació de Fotògrafs Professionals de les comarques de Lleida.

NOTÍCIES GREMI D'EMPRESES DE JARDINERIA

S'obre el període d'inscripció per participar en la jornada de jardins botànics del Gremi de Jardiners dins de Municipàlia

El Gremi de Jardiners de Lleida prepara la jornada Jardineria en jardins botànics. Reptes i oportunitats dins del Saló Municipàlia. El període d'inscripció ja està obert. La jornada es realitzarà el divendres 25 d'octubre al Saló Segrià de Fira de Lleida (Palau de Vidre). Cal inscriure's com a visitant professional per entrar al recinte de Fira al web www.firalleida.com.

El programa de la Jornada és el següent:

Jardineria en jardins botànics. Reptes i oportunitats

Els espais destinats a albergar col·leccions botàniques presenten certes particularitats alhora de realitzar els treballs de manteniment en relació a un altre espai verd públic, tant pel seu caràcter científic com per la diversitat d'espècies que els composen. Això requereix d'una major especialització i sensibilització del personal que ha de realitzar i dirigir aquestes tasques i suposa una oportunitat de fer-los servir per formar tècnics i jardiners destinats a desenvolupar la seva activitat professionals en aquest tipus d'infraestructures per mitjà de convenis de les institucions a qui pertanyen amb centres formatius i universitats.

-10:00 Presentació de les jornades

Josep Antoni Conesa i Mor. Responsable de la direcció cientificotècnica de l'Arborètum de Lleida

-10:15 "Jardineria i gestió de col·leccions botàniques ; experiències en Arborètum de Lleida, Canàries i Kew Garden de Londres"

César del Arco García, Tècnic responsable del manteniment de les col·leccions botàniques a l'Arborètum de Lleida.

-11:00 "Gestió de les col·leccions. Experiències en el manteniment de les col·leccions mediterrànies cultivades al Jardí botànic de Barcelona"

José Manuel Gómez Molina, Tècnic responsable de les col·leccions botàniques del Jardí botànic de Barcelona.

Pausa

-12:15 "La formació professional en col•laboració amb les empreses i/o institucions; particularitats en el cas de empreses de jardineria i institucions relacionades amb el manteniment de jardins botànics".

Antoni Reig i Torné, Director IES Mollerussa.

Pausa per dinar

-15:15 Visita guiada al Arborètum de Lleida .- Trobada a l'entrada principal del Arborètum Pius Font i Quer de Lleida al carrer Enric Farreny 144


La 2a edició del Congrés Rural Smart Grids se celebrarà a Lleida els dies 7 i 8 de novembre amb experts internacionals

El Sr. Enrique Garzilazo, cap de l'àrea de desenvolupament rural de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), serà l'encarregat de realitzar la conferència inaugural al Congrés, per tal d'aportar una visió mundial de com les energies renovables i l'eficiència energètica contribueixen al desenvolupament de les zones rurals i, per extensió, dels països. El Congrés està organitzat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, la Fundació Món Rural, l'Institut Català d'Energia i Localret.

La perspectiva internacional estarà reforçada amb la participació del Dr. Christian Hey, Secretari general del Sachverständigenrat für Umweltfragen (homònim alemany del CADS) i Coordinador del grup de treball sobre energia de la Xarxa europea pel Desenvolupament Sostenible, i amb la participació de casos i exemples d'altres regions com el Sr. Hugo Niesing, que exposarà l'autoconsum als Països Baixos, el Sr. Günter Mögele, que aportarà l'experiència del municipi alemany Wildpoldsried que ha esdevingut sostenible energèticament o el Sr. Juan Manuel Quintero, Conseller Delegat de Gorona del Viento que exposarà l'exemple de l'illa d'El Hierro.

Aquests ponents són alguns dels 38 ponents experts i professionals que exposaran els seus coneixements i experiències al 2n Congrés Rural Smart Grids, el dies 7 i 8 de novembre de 2013 a Lleida.

Les inscripcions pel 2n Congrés Rural Smart Grids continuen obertes fins el proper 31 d'octubre. Podeu formalitzar la vostra inscripció a www.ruralsmartgrids.cat

NOTÍCIES Federació d'Empreses de Serveis

Modificacions de la Llei de Contractes del sector públic

El passat 28 de setembre de 2013 va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat la Llei 14/2013, de 27 de setembre , de suport als emprenedors i la seva internacionalització.
La Llei, que té per objecte donar suport a l'emprenedor i l'activitat empresarial, afavorir el seu desenvolupament, creixement i internacionalització i fomentar la cultura emprenedora, modifica en el títol IV, Capítol II -articles 42 a 47 -la Llei de Contractes del Sector Públic a l'objecte, segons es llegeix en el seu exposició de motius, d'eliminar els obstacles a l'accés dels emprenedors a la contractació pública.

A aquest efecte destaquem les modificacions següents:

1. - Es modifica l'article 59 de la Llei de Contractes del Sector Públic a fi d'introduir la possibilitat que s'inscriguin en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE) els empresaris que estiguin interessats a formar unions temporals d'empreses (UTES), especificant aquesta circumstància en el registre, per tal de promoure la creació de les referides unions entre empresaris que individualment no estarien en condicions de participar en el procés de licitació.

2. - Es modifica l'article 65.1 i la disposició transitòria quarta de la Llei a fi d'elevar els llindars per a l'exigència de classificació, que s'estableixen , per als contractes d'obres, en aquells que tinguin un valor estimat igual o superior a 500.000 euros, i per als contractes de serveis en aquells el valor estimat sigui igual o superior a 200.000 euros.

3. - Es modifica l'article 96.2 de la Llei a fi d'establir la possibilitat que en elscontractes d'obres els plecs prevegin que les garanties pugui constituir mitjançant retenció en el preu. Així mateix es modifica l'article 102 de la Llei a fi de reduir a 6 mesos el termini establert per tornar les garanties a les petites i mitjanes empreses en els casos de finalització del contracte sense que s'hagués produït la recepció formal i la liquidació d'aquest per causes no imputables al contractista , el termini s'iniciarà a la data de finalització del contracte.

4. - Es modifica l'article 146 de la Llei a fi d'establir la possibilitat de substituir la documentació administrativa per una declaració responsable del licitador indicant que compleix les condicions establertes per contractar amb l' Administració, el licitador a favor del qual es faci la proposta d'adjudicació haurà d'acreditar davant l'òrgan de contractació, abans que produeixi la adjudicació, la possessió i validesa dels documents exigits, es precisa que el moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència serà el de finalització del termini de presentació de proposicions; l'òrgan de contractació podrà, en qualsevol moment anterior a la proposta d'adjudicació, demanar als licitadors la documentació acreditativa del compliment de les condicions establertes per ser adjudicatari. També es preveu que, en tot cas, serà suficient la declaració responsable en la licitació dels contractes d'obres amb valor estimat inferior a 1.000.000 euros i de subministraments i serveis amb valor estimat inferior a 90.000 euros.
Així mateix, amb el mateix objectiu de simplificació administrativa, es modifica l'article 96.3 per establir, amb caràcter general, i excepte previsió en contra continguda en el plec de clàusules administratives particulars, la possibilitat d'acreditar la constitució de la garantia mitjançant mitjans electrònics.

5. - Es modifica l'article 216.6 de la Llei a fi de reduir de 8 a 6 mesos el termini de demora en el pagament de l'Administració que faculta al contractista per a instar la resolució del contracte i el rescabalament dels perjudicis que aquesta li generi.

6. - S'introdueix un nou article 216 bis , relatiu a la comprovació dels pagaments als subcontractistes o subministradors , pel qual es faculta les administracions públiques i altres ens públics contractants a comprovar l'estricte compliment dels pagaments que els contractistes adjudicataris hagin de fer a tots els seus subcontractistes o subministradors.
A aquest efecte es preveu que, a sol · licitud de l'òrgan de contractació, el contractista ha de remetre a aquest relació detallada dels seus subcontractistes i subministradors que participin en el contracte, les condicions relatives al pagament de cada un d'ells, així com justificant de compliment dels pagaments als mateixos.

Aquestes obligacions , que s'han d'incloure en els anuncis de licitació i en els plecs de condicions o en els contractes , es consideren condicions essencials d'execució , i la seva incompliment comportarà la imposició de les penalitats que s'estableixin en els plecs. La llei va entrar en vigor l' endemà de la publicació, és a dir el dia 29 de setembre de 2013.

COELL

La Confederació Empresarial Andorrana presenta a COELL el nou model econòmic i fiscal del país per afavorir les aliances empresarials

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) va presentar a COELL el nou model econòmic i el nou marc fiscal amb el qual està treballant el Govern andorrà en els darrers anys que rau en facilitar les relacions polítiques i econòmiques d'Andorra amb els països del seu entorn mitjançant una fiscalitat homologable per tal d'evitar la doble imposició.

El vicepresident executiu de la Comissió de Relacions Internacionals i Institucionals de CEA, Sr. Pere Augé, va desvetllar els principals avantatges per considerar Andorra com un país escaient per consolidar aliances empresarials (alt nivell de vida, baix nivell de preus). Així mateix, va concretar que el nou marc fiscal es podria resumir en una fiscalitat directa amb un tipus màxim del 10%, fiscalitat indirecta similar a l'IVA o VAT comunitari i la negociació de convenis per evitar la doble imposició. Augé va recordar, en aquest sentit, que el govern andorrà ha signat ja un conveni amb França que promou les relacions empresarials i el desenvolupament d'iniciatives conjuntes i que està ultimant un acord en iguals termes amb l'Estat espanyol i Portugal.

Així mateix, Augé va puntualitzar que Andorra està millorant la seva posició competitiva en un procés d'obertura cap a sectors cabdals que no col·lideixin amb la tipologia del país. Va concloure assegurant que "la voluntat d'Andorra no rau en buscar deslocalitzacions sinó que rau en tancar aliances entre els seus empresaris i els empresaris forans per tal de generar noves sinèrgies i poder, així, entrar plegats en nous mercats".

Per la seva banda, el president de CEA, Sr. Xavier Altimir, va subratllar en el decurs de la presentació que Andorra ha assolit, en definitiva, "un marc fiscal estable, normalitzat i homologat al de qualsevol país".

Per la seva part, el president de COELL, Sr. Joan Simó, va instar a aprofitar des de les Terres de Lleida la proximitat geogràfica que tenim amb Andorra, l' idioma, les opcions de lleure i comerç, per fer-la una destinació propera a l'hora d'invertir. Simó va precisar que Andorra és el 8è destí de les exportacions realitzades per empreses lleidatanes, amb un valor de quasi 60 milions d'euros.


Èxit de participació del curs de Reempresa per formar emprenedors lleidatans per sortir de l'atur

El curs del Centre Reempresa de Lleida realitzat a COELL els dies 1,3, 8 i 10 d'octubre d'octubre va concloure amb èxit de participació amb prop d'una vintena d'alumnes. El curs oferia la possibilitat als emprenedors i emprenedores de Lleida de convertir-se en reemprenedors/es i autoocupar-se a través de la reempresa d'una empresa en funcionament.

El Taller de Formació de la Reempresa: Transmissió d'empreses i Pla de Reempresa és un programa de formació gratuïta que pretén apropar als futurs Reemprenedors les característiques dels processos de compravenda d'empreses, així com l'estudi de l'elaboració d'un Pla de Reempresa per tal de poder valorar la viabilitat d'un projecte empresarial.

Reempresa és un nou model d'emprenedoria i de creixement empresarial, pel qual un nou emprenedor - reemprenedor - pren el testimoni en la gestió d'una empresa ja existent, comprant-la en la seva totalitat per continuar l'activitat, salvaguardant d'aquesta manera el patrimoni empresarial individual i col·lectiu, per a fer-la créixer, sense haver de passar per la creació des de zero.

El mecanisme possibilita la compra d'una empresa existent al seu anterior propietari (cedent), podent autoocupar-se sense haver de passar per la fase de creació i possibilitant el manteniment dels llocs de treball i la posició de mercat existents.

El reemprenedor aporta a l'empresa una renovadora línia d'actuació i els mitjans necessaris per la millora i reorientació del negoci.

Des de l'any 2011, amb més de 200 emprenedors formats i més de 900 empreses donades d'alta a la plataforma, el Centre de Reempresa de Catalunya ha intervingut en 130 transmissions, el que ha suposat la generació de més de 5.700.000 € d'inversió induïda i el manteniment de més de 320 llocs de treball directes

L'Oficina d'atenció del Centre de Reempresa de Catalunya es troba situada a l'edifici de COELL (Rambla Ferran, 32, 25007 Tel. 973 26 48 66 -info@reempresa.org).


Línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial (ORDRE EMO/223/2013, de 16 de setembre. DOGC de 26 de setembre)

Us informem de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial (ORDRE EMO/223/2013, de 16 de setembre; DOGC de 26 de setembre) . Aquesta convocatòria va destinada a empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya i que compleixin 3 dels 6 criteris següents:

a) Comptin amb una estructura de recursos propis no inferior al 40% en el seu darrer balanç tancat, o en el moment de la formalització de l'operació i, sense comptar el préstec objecte de la línia de reactivació industrial.

b) Tinguin un centre de producció de menys de 250 treballadors i que en el darrer exercici hagin facturat fins a 40 milions d'euros.

c) Acreditin un percentatge de vendes a l'estranger superior al 25%, durant els tres darrers exercicis de manera continuada, o com a mínim en dos de tres exercicis.

d) Disposin d'un avantatge competitiu, basat en una patent o projecte de R+D desenvolupat recentment o que s'estigui desenvolupant en l'actualitat, en col·laboració amb un centre tecnològic a Catalunya.

e) Disposin de contractes i comandes signades, per al finançament del circulant.

f) Impulsin un projecte d'inversió i d' ocupabilitat en una comarca de Catalunya amb una taxa d'atur industrial superior a la mitjana de Catalunya o on s'hagi patit una deslocalització industrial amb afectació superior a 100 treballadors en el darrer exercici.

El Departament d'Empresa i Ocupació respon del 80% del principal pendent de cada préstec que l'empresa tingui formalitzat a través de l'Institut Català de Finances. Aquest aval del 80% comporta la concessió d'un ajut que es calcularà conforme els Reglaments de la Unió Europea.

Els préstecs han d'estar destinats a finançar projectes de reactivació industrial, que poden ser:

· Per implantar la creació de nous establiments industrials o ampliar els existents i que comportin la creació de nous llocs de treball.

· Per millorar la competitivitat, ja sigui desenvolupant nous productes o incorporant sistemes de producció industrial, i generin ocupació neta.

El termini de presentació de sol·licituds és des del 27 de setembre fins el 31 de desembre de 2013 o fins l'exhauriment del pressupost destinat a aquestes línies.

L'òrgan competent per a la resolució de les sol·licituds és la Direcció General d'Indústria, que valorarà un informe previ que emetrà l'Institut Català de Finances.

 
INFO FISCAL

Llei 14/2013 de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització (BOE 28/09/2013) - Novetats que afecten en l'àmbit fiscal

El Departament de Fiscal de COELL us informa de les mesures aprovades en aquesta llei, que podeu consultar en el nostre web o bé en el següent enllaç: http://www.coell.org/Files/Informacio/Nou%20%20regim%20especial%20de%20meritacio.pdf

ÚLTIMES NOTICIES

Llei 14/2013 de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització (BOE 28/09/2013) - Novetats que afecten en l'àmbit laboral i de Seguretat Social

La Llei 14 /2013, de 27 de setembre , de suport als emprenedors i la seva internacionalització ( BOE de 28 de setembre ) , conté diverses disposicions noves que afecten l'especialitat laboral i que poden dividir-se en tres grans blocs : mobilitat internacional ( Títol V ) ; Seguretat Social ( títol II ) , i altres matèries d'índole laboral ( títol IV ).

I. Cotització dels treballadors per compte propi o autònoms

La nova llei preveu les següents situacions:

1) Treballadors que es donin d'alta per primer cop en aquest règim especial a partir del 29 de setembre de 2013 i comencin una situació de pluriactivitat ( art. 28 L 14/ 2013) . Poden triar la base de cotització amb aquests límits:

• Entre el 50 % de la base mínima i la base màxima , els 18 primers mesos

• Entre el 75 % de la base mínima i la base màxima , els següents 18 mesos

Aquests percentatges seran del 75% i 85% , respectivament , si l'activitat laboral per compte d'altri és a temps parcial d'almenys el 50% de la jornada d'un treballador amb jornada a temps complet comparable.

2) Treballadors per compte propi amb 30 o més anys d'edat que es donen d'alta, inicial o després de cinc anys sense haver-ho estat , en aquest règim especial i que no fan servir treballadors per compte aliè ( art. 29 L 14 /2013, DA 35a bis LGSS ) .

La quota per contingències comunes es redueix , de manera que serà el resultat d'aplicar el tipus mínim de cotització vigent a la base mínima de cotització , inclosa la incapacitat temporal , per un període màxim de 18 mesos , d'acord amb la següent escala :

• Reducció del 80% de la quota durant els primers 6 mesos

• Reducció del 50% de la quota durant els 6 mesos següents

• Reducció del 30% de la quota durant els 6 mesos següents

3) Persones amb discapacitat que s'estableixen com a treballadors per compte propi i que no fan servir treballadors per compte aliè ( art. 30 L 14 /2013, DA 11 ª .1 L 45 /2002) . Es modifica la reducció de la quota per contingències comunes de les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que causin alta inicial en aquest règim especial ( que era del 50 % del resultat d'aplicar el tipus mínim de cotització vigent a la base mínima de cotització , inclosa la incapacitat temporal , per un període màxim de 5 anys ) , passant a ser :

• Reducció del 80% de la quota durant els primers 6 mesos

• Reducció del 50% de la quota durant els 54 mesos següents

4) Treballadors per compte propi amb discapacitat d'almenys el 33% menors de 35 anys d'edat que es donen d'alta, inicial o després de cinc anys sense haver-ho estat , en aquest règim especial i que no fan servir treballadors per compte aliè ( art. 30 L 14 /2013, DA 11 ª .2 L 45 /2002)

Aquesta possibilitat ja havia estat contemplada en els mateixos termes per la Llei 11 /2013, de 26 de juliol , de mesures de suport a l'emprenedor , amb aplicació des del 28 de juliol passat .

La quota per contingències comunes es redueix , de manera que serà el resultat d'aplicar el tipus mínim de cotització vigent a la base mínima de cotització , inclosa la incapacitat temporal , per un període màxim de 5 anys , d'acord amb la següent escala :

• Reducció del 80% de la quota durant els primeros12 mesos

• Reducció del 50% de la quota durant els 4 anys següents

II . Prevenció de riscos laborals a les PIMES ( art. 30.5 i DA 17a L 30/ 1995)

S'introdueix la possibilitat que , en les empreses de fins a 25 treballadors que tenen un sol centre de treball , l'empresari pugui assumir les funcions de protecció i prevenció de riscos professionals pròpies d'un servei de prevenció . Fins ara , només existia aquesta possibilitat en empreses de fins a 10 treballadors .

En aquest cas , les empreses rebran un assessorament tècnic específic en matèria de seguretat i salut en el treball per part del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball , en col · laboració amb les comunitats autònomes i els agents socials.

III . Llibre de Visites electrònic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ( art. 14.3 Llei 42/1997)

L'obligació de les empreses de mantenir un llibre de visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en cada centre de treball , sobre el qual el funcionari actuant ( inspector o subinspector d'Ocupació) s'estenia diligència de cadascuna de les seves actuacions , se substitueix per la posada a disposició d'aquelles, per part de l'autoritat central de la Inspecció , d' un llibre de visites electrònic per cada centre de treball , en què els funcionaris actuants estendre una diligència sobre la seva actuació en cada visita . Això es realitzarà d'ofici i sense necessitat de sol · licitud d'alta. Queda pendent de determinar el detall dels fets i actes que s'han d'incorporar al llibre i els supòsits d'excepció però , d'antuvi , l'obligació de tenir el llibre es trasllada a l'Administració.

IV . Facilitats per a l'entrada i permanència a Espanya a estrangers per motius econòmics ( art. 61 i ss . L 14/ 2013)

La Llei introdueix una sèrie de mesures per facilitar l'entrada de determinats col · lectius d'estrangers ( no comunitaris ni als que s'apliquin normes de la UE ) , per motius econòmics . Concretament:

• Inversors

• Emprenedors

• Professionals altament qualificats (personal directiu , graduats, postgraduats d'universitats i escoles de negocis de reconegut prestigi)

• Investigadors

• Treballadors traslladats dins de la mateixa empresa o grup d'empreses.

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE