Apunt a l'Associat
Segona Quinzena Octubre 2013
Núm. 66
NOTÍCIES Agrupació d'instal·ladors de les comarques de ponent

1a Jornada informativa sobre l'aplicació i desenvolupament del reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques (RD 138/2011)

La Taula consultiva d'Instal·lacions frigorífiques organitza la 1a Jornada informativa sobre l'aplicació i desenvolupament del reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques per informar del Reglament de Seguretat per Instal·lacions Frigorífiques RD 138/2011. Aquest Reglament estableix les condicions que han de complir les instal·lacions frigorífiques per garantir la seguretat de les persones i els béns materials, així com la protecció del medi ambient. El Reial decret, a més a més, acota el seu àmbit d'aplicació, adaptant-ne la regulació existent al progrés tècnic i a d'altres normatives europees.

La jornada té com a objectiu analitzar l'aplicació d'aquesta normativa, i el seu desenvolupament. Està adreçada a instal·ladors i tècnics frigoristes. I es desenvoluparà a l'IES-SEP Escola del Treball de Barcelona. Per a inscripcions i consultes adreceu-vos a www.enginyersbcn.cat/installacionsfrigorifiques.


Cimera política i empresarial contra la morositat el 7 de novembre a Madrid

FENIE informa que el proper 7 de novembre, se celebrarà, a la Seu de la Comissió Europea de Madrid, la cimera Polític Empresarial de la Plataforma contra la Morositat , "Mesures per a garantir el compliment de la legislació sobre morositat " .

La Plataforma Multisectorial Contra la Morositat està promovent un gran pacte en el marc polític i empresarial per al compliment del termini màxim de pagament en 30 dies a les administracions públiques i 60 dies en l'entorn empresarial , tal com dicta l'actual Legislació tant a nivell nacional com Europeu .

Els màxims responsables en matèria econòmica dels partits que configuren el Congrés dels Diputats es donaran cita en una sessió en què es podrà conèixer les seves intencions i posicionaments, així com els de l'actual Govern i el Parlament Europeu. L'objectiu és aconseguir un gran pacte per reduir els terminis de pagament. FENIE vol animar a les empreses associades i als membres de les seves respectives juntes directives a assistir i participar en una jornada crucial per l'evolució d'un dels assumptes que més els apressen en l'actualitat. Per a més informació adreceu-vos al web www.cumbremorosidad.com.


Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, de criteris tècnico-sanitaris de les piscines

En data 11 d'octubre de 2013 ha estat publicat al BOE el Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tècnico-sanitaris de les piscines i que entrarà en vigor l'11 de desembre de 2013.

En aquest Reial Decret s'hi fixen paràmetres a complir en l'aigua dels vasos d'aquestes piscines i la seva freqüència mínima de mostreig. S'hi fixen paràmetres bàsics operacionals que serveixin al titular de la piscina, per tenir una correcta qualitat de l'aire que no produeixi riscos per a la salut . El Ministeri de Sanitat , Serveis Socials i Igualtat elaborarà l'informe nacional anual amb les dades que un cop l'any remetin les comunitats autònomes que serviran d'instrument per al seguiment de l'aplicació de la norma i futures polítiques sanitàries i per a la informació pública .

Modifica el RD 140/2003 de criteris sanitaris de qualitat de l'aigua de consum humà.

Per a més informació consulteu el següent enllaç: Enllaç


Jornada sobre Micro-cogeneració el 14 de novembre a Sabadell

AGIC informa que el Gremi d'Instal·ladors de Sabadell, juntament amb la Fundació Gas Natural Fenosa, organitzen una Jornada sobre Micro-cogeneració el proper dia 14 de novembre, dijous, a l'Auditori de la Fundació Gas Natural Fenosa, Plaça del Gas, 8 de Sabadell.

Per a inscripcions truqueu al telèfon 93 467 11 74. Per a més informació adreceu-vos al següent enllaç: Enllaç


Campanya Matmax

FENIE informa de la campanya de promoció de Matmax per tal que les associacions integrants de FENIE puguin registrar-s'hi gratuitament per consultar sobre materials, productes i preus. Per a més informació visiteu el web www.matmax.es

COELL

Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i a la seva internacionalització

El 28 de setembre s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i a la seva internacionalització amb l'objectiu de fer front als problemes estructurals que hi ha a l'entorn empresarial del nostre país. Amb aquesta nova llei es vol recolzar l'activitat empresarial, afavorir-ne el seu desenvolupament, creixement i internacionalització i fomentar la cultura emprenedora i un entorn favorable a l'activitat econòmica, així com també, entre d'altres, potenciar les vendes d'immobles per part de compradors estrangers. Consulteu en el següent enllaç el contingut de la Llei: http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf


La Diputació de Lleida convoca la 14a edició dels Premis LO: Premis als millors projectes empresarials

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida ha convocat la 14a edició dels Premis LO: Premis als millors projectes empresarials amb l'objectiu d'incentivar la presentació de projectes empresarials que per les seves característiques es considerin exemple especialment vàlids a fi de crear un teixit empresarial fort i divers a les Terres de Lleida; reconeixement a empreses ja consolidades, que per la seva trajectòria i desenvolupament, puguin servir de model als nous emprenedors.

Poden optar als guardons les empreses que hagin suposat nous projectes empresarials sorgits en l'àmbit de les Terres de Lleida, durant l'any 2012. Per a més informació adreceu-vos a http://www.promocioeconomica.cat.

 
INFO FISCAL

Resolució de 18 de setembre de 2013 (BOE 230 de 25/09/2013)

Resolució de 18 de setembre de 2013, de l'Instiut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, on es dicten normes de registre i valoració i informació a incloure en la memòria dels comptes anuals sobre el deteriorament del valor dels actius (BOE 230 de 25/09/2013)

Entrada en vigor: 1 de gener de 2014 i d'aplicació pels exercicis que s'iniciïn a partir d'aquesta data.

Passem a comentar a nivell general , el contingut de la Resolució que desenvolupa els criteris de la valoració i reconeixement del deteriorament en actius.

S'estructura en sis normes:

Ø Primera- Objectiu i àmbit d'aplicació.

Desenvolupa els criteris de deteriorament de valor de l'immobilitzat material, intangible , inversions immobiliàries, actius financers i existències i es d'aplicació obligatòria per totes les empreses.

Ø Segona . Deteriorament del valor dels actius:

Es defineix com la pèrdua de valor de l'actiu, degut a la dificultat de recuperar el seu valor comptable, mitjançant la seva alineació.

Es reconeix una pèrdua per deteriorament en el compte de pèrdues i guanys, quan el valor comptable sigui superior al seu valor recuperable, entès aquest com l'obtenció de beneficis o rendiments econòmics futurs. La reversió del deteriorament comportarà el reconeixement d'un ingrés en el compte de pèrdues i guanys.

Ø Tercera- Deteriorament del valor de l'immobilitzat material, les inversions immobiliàries, i l'immobilitzat intangible.

o Identificació dels actius deteriorats.

Al tancament de l'exercici la empresa avaluarà la existència d'indicis, d'algun actiu que pugui estar deteriorat( canvis en l'entorn tecnològic, dubtes raonables de rendiment tècnic i econòmic de l'actiu, reducció significativa de la demana dels serveis realitzats amb l'actiu...).

Els actius intangibles amb vida útil indefinida, així com el Fons de Comerç comprovaran el deteriorament anualment.

o Import Recuperable:

El major de: el valor raonable de l'actiu, deduïts els costos de venda o el valor en ús.

El valor recuperable ,es calcularà per cada actiu, o per la Unitat Generadora d'Efectiu en el seu defecte.

§ Del valor raonable, es deduiran les despeses de venda directament imputable incloent despeses financeres e impost de societats, i altres despeses per deixar l'actiu en condicions per la seva transmissió.

§ Valor en us, es el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs esperats a un tipus d'interès del mercat sense risc ( tipus d'interès del Deute Públic espanyol, o rendibilitat oferta per el Tresor Públic a un termini de 10 anys...).

§ Els fluxos d'efectiu futurs s'estimaran per l'actiu considerant el seu estat actual, no s'inclouran les entrades o sortides d'efectiu per les activitats de finançament.

§ En cas d'actius subvencionats, la subvenció pendent d'imputar al compte de pèrdues i guanys, es qualificarà com un component més del valor en us de l'actiu per determinar si existeix deteriorament.

§ Taxa de descompte seran les que reflecteixin les evolucions actuals del mercat.

o Reconeixement i valoració de les pèrdues per deteriorament del valor d'un actiu:

§ En termes generals, la pèrdues per deteriorament es reconeixeran en el compte de pèrdues i guanys, i paral·lelament es reconeixerà un passiu si s'està obligat , i s'ajustaran el càrrecs per amortització de l'actiu, al reconèixer la pèrdua per deteriorament es determinaran els actius i passius per impostos diferits i respecte les compensacions rebudes de tercers per elements patrimonials, en cas de deteriorament s'inclouran en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici quan dites compensacions siguin pràcticament certes o segures.

o Reconeixement de deteriorament del valor de les unitats generadores d'efectiu i del fons de comerç.

§ La UGE es el grup més petit de bens i drets , que incloent dit actiu, genera entrades d'efectiu.

§ Quan no pugui identificar-se amb unitats generadores d'efectiu a un nivell inferior, la empresa en el seu conjunt es qualificarà com una unitat generadora d'efectiu.

§ Pel càlcul de l'import recuperable UGE , es mantindrà un criteri uniforme dels actius inclosos, en tant es vinculin directament a la generació de futures entrades d'efectiu.

§ El deteriorament es determinarà de forma global, per la unitat generadora d'efectiu, amb independència del seu rendiment o contribució a la generació de fluxos d'efectiu.

§ Fons de comerç entès com l'excés del cost de la combinació de negocis sobre el valor dels actius identificables adquirits menys el valor dels passius assumits.

§ El fons de comerç es distribuirà entra cada una de les unitats generadors d'efectiu, en cas que no pugui ser distribuït entre les unitats generadores d'efectiu individuals, s'assignarà a efectes de la comprovació del deteriorament , a cada unitat en proporció al valor en llibres.

§ La unitat generadora d'efectiu a la que s'ha distribuït fons de comerç , si l'import recuperable de la unitat excedeix del seu import en llibres , la unitat i el fons de comerç no es consideraran deteriorats, en cas contrari es reconeixerà pèrdua per deteriorament de valor.

§ La periodicitat de la comprovació del deteriorament , d'UGE a la que s'hagi distribuït el Fons de Comerç es farà en qualsevol moment durant l'exercici, i serà de caràcter anual.

o Actius comuns.

§ Actius comuns, com els edificis de les seus centrals, que no generen entrades d'efectiu independents d'altres actius, el valor recuperable, no es pot calcular , si la direcció no ha decidit la seva transmissió, per tant les correccions valoratives, s'haurien d'analitzar en el context de la unitat generadora d'efectiu.

o Deteriorament de la UGE:

§ És reconeix la pèrdua, si l'import recuperable es inferior a l'import en llibres, dita pèrdua es distribuirà per reduir l'import en llibres dels actius que composen la unitat , amb el següent ordre:

· Primer es reduirà l'import en llibres de qualsevol fons de comerç distribuït a la unitat generadora d'efectiu.

· La resta als altres actius de la unitat, prorratejant en funció de l'import en llibres de cada un dels actius, amb la limitació per cada un dels actius de l'import del llibres, que no podrà ser inferior al major dels valors ( valor raonable menys cost de venda, valor en us o zero). Per tant la pèrdua per deteriorament que no es pugui distribuir a un actiu en qüestió, es repartirà prorratejant entre els altres actius que composin la unitat generadora d'efectiu.

o Reversió de les pèrdues:

§ Al tancament de l'exercici s'avaluarà si hi ha algun indici de que la pèrdua per deteriorament del valor reconegut d'exercicis anteriors hagi revertit.

§ Per actius diferents al fons de comerç, s'augmentarà l'import en llibres fins al seu import recuperable, sempre i quan no excedeixi del valor en llibres, que hagués tingut de no haver-se reconegut la pèrdua.

§ En cas de reversió s'ajustaran en períodes futurs comptables, els càrrecs per amortització.

§ La reversió de les pèrdues que afectin al fons de comerç, no són objecte de reversió en els períodes posteriors.

o Informació a incloure en la memòria :

§ Per cada classe d'actius, la informació a incloure del deteriorament :

Import i partida de les pèrdues per deteriorament del compte de pèrdues i guanys, import i partida de la reversió per pèrdues de deteriorament.

§ Descripció de la unitat generadora d'efectiu i l'agregació dels seus actius així com l'import de la pèrdua per deteriorament reconeguda o revertida.

§ L'import recuperable de l'actiu o de la unitat generadora d'efectiu , especificant si aquest valor és el recuperable o el valor raonable menys els costos de venda o el seu valor en us.

§ Informació sobre principals classes d'actius afectades per les pèrdues de deteriorament del valor o la seva reversió i els principals esdeveniments i circumstàncies que han derivat a aquest reconeixement.

§ Informació respecte l'import en llibres de fons de comerç , actius intangibles amb vides útils indefinides, distribuït a una unitat generadora d'efectiu , així com la metodologia de la determinació de l'import recuperable, tant si es valor en us , com valor raonable menys el cost de venda.

§ Constància del fet e informació de la totalitat o una part important del fons de comerç o actius intangibles amb vides útils indefinides, distribuït entre múltiples unitats generadors d'efectiu ,l'import assignat a cada unitat sigui significatiu o no en comparació amb l'import total en llibres.

Ø Quarta- Deteriorament del valor dels actius financers:

o Un actiu financer es deteriorat quan el valor comptable es superior al seu import recuperable.

o Al tancament de l'exercici la empresa avaluarà si existeix evidència objectiva que s'hagi deteriorat.

o La evidència objectiva de que l'actiu s'hagi deteriorat , deriva de l'anàlisi de les dades observables, dels esdeveniments que causen la pèrdua:

§ Incompliments de clàusules contractuals, probable situació de concurs del deutor.

o Pels actius valorats a cost amortitzat, la evidencia objectiva es determinarà individualment per instruments significatius, o col·lectius per grups d'instruments de deute.

§ En general es valoren a cost amortitzat els crèdits per operacions comercials, i crèdits diferents del tràfic comercial, pagarés d'empresa, bons i obligacions i altres valors representatius de deute, sempre que no cotitzin, dipòsits en entitats de crèdit e imposicions a termini, entre altres. També es valora a cost amortitzat les inversions mantingudes fins al venciment del deute amb data de venciment fixa , que es negociïn en un mercat actiu, sempre que hagi intenció de mantenir-la fins al venciment, són doncs els bons, obligacions i pagarés d'empresa o emesos per altres entitats, admesos a cotització en mercats actius.

§ Existirà evidència objectiva de pèrdua per deteriorament del valor en actius valorats a cost amortitzat quan l'import en llibres de l'actiu i superi el valor actual del fluxos d'efectiu futurs estimats.

o El deteriorament de la inversió en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades e instruments de patrimoni que es valorin a cost, quan l'import en llibres de la inversió supera el valor comptable dels actius nets de la empresa o que el dividend superi el resultat total de la depenent , empresa multigrup o associada en l'exercici en que aquest estigui acordat.

§ Existirà evidència objectiva de pèrdua per deteriorament en el valor de les inversions en el patrimoni de empreses del grup, multigrup i associades si el valor en llibres es superior al valor recuperable, entès aquest com el major import entre el seu valor raonable menys el cost de venda i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió.

o Altres actius financers valorats a cost:

§ En cas d'instruments de patrimoni que es valorin a cost, per no poder determinar-se amb fiabilitat el seu valor raonable , la correcció valorativa per deteriorament es farà segons el disposat per a les inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades.

o En cas d'inversió en actius financers valorat a valor raonable amb canvis en el patrimoni net , l'evidència objectiva es presumeix quan el descens es produeix de forma prolongada durant un any i mig o si la cotització de l'acció en un mercat actiu cau un 40%.

§ Inclou els actius financers inclosos en la categoria de disponibles per a la venda , accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva , valors representatius de dutes tals com obligacions, bons i pagarés d'empresa, que cotitzin en un mercat actiu i no compleixen els requisits per incloure'ls en la categoria d'inversions mantingudes fins al venciment.

§ La evidencia del deteriorament es calcularà per la diferència entre el seu cost o cost amortitzat i el valor raonable en el moment en que s'efectuï la valoració. Essent la cotització en un mercat actiu, el preu que proporciona més fiabilitat sobre el valor raonable.

o Informació a incloure en la memòria:

S'inclourà per classes d'actius financers, segons la categoria establerta en la norma de registres i valoració del Pla General Comptable.

S'informarà dels criteris aplicats per la determinació de la evidència objectiva de deteriorament , així com el registre de la correcció de valor i la reversió i la baixa definitiva d'actius financers deteriorats.

S'informarà dels actius financers , en que el deteriorament s'hagi determinat individualment.

Respecte la inversions en empreses del grup, multigrup i associades es detallarà la informació sobre l'import de les correccions valoratives per deteriorament distingides les reconegudes en l'exercici i les acumulades.

Ø Cinquena- Deteriorament del valor de les existències:

o Es reconeixerà quan el valor net realitzables de les existències sigui inferior al seu preu d'adquisició o al seu cost de producció, reconeixent-les com despesa en el compte de pèrdues i guanys.

o L'anàlisi del deteriorament es realitzarà per cada una de les categories d'existències i en cas d'existències de serveis , per cada un dels serveis amb preu de prestació independent.

ÚLTIMES NOTICIES
 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE