Apunt a l'Associat
Desembre 2013
Núm. 69
NOTÍCIES FEDERACIO DE GREMIS DE CONSTRUCCIO

El sector de la construcció surt de la crisi pas a pas: l'edificació s'estabilitza el 2015 i l'enginyeria civil, el 2016

La conferència d'hivern d'Euroconstruct (grup independent d'anàlisi format per 19 instituts europeus que presenta dos cops l'any els seus informes sobre la situació actual i futura dels mercats de la construcció) ha posat de relleu que, encara que 2013 sigui ja el sisè any de recessió, la crisi segueix manifestant-se amb molta virulència i causa un nova gran caiguda de producció (-23%). Per molt que els indicadors macroeconòmics tendeixin a normalitzar-se, és prematur aspirar que la construcció toqui fons el 2014, per la qual cosa es preveu un altre exercici negatiu, malgrat que d'una intensitat més moderada (-6,7%). S'espera que el sector millori progressivament conforme els diferents segments que el composen vagin trobant el seu punt d'equilibri. Per 2015 l'edificació podria haver donat signes de millora, que repercutirien en una previsió gairebé neutra pel -0,5%. Finalment, en el cas que un any més tard l'enginyeria civil interrompés el seu recorregut negatiu, la projecció 2016 se situaria en +2,9%. Això sí, el volum de producció del sector construcció espanyol hauria quedat reduït a pràcticament la meitat dels nivells mitjans de la dècada dels vuitanta.

Els mercats d'edificació continuen arrossegant un seriós problema d'excés d'estocs tant residencials com no residencials, el qual no aconsegueixen resoldre ni el descens de nous projectes ni la caiguda de preus. El retorn de la inversió immobiliària estrangera és una bona notícia, més pel que representa com a recolzament de confiança que en termes d'impacte objectiu real. I és que no es podrà parlar de normalització fins la tornada efectiva del comprador nacional, encara força castigat pel descens dels seus ingressos i per la sequera de crèdit.

La previsió per a l'edificació residencial parteix d'un 2013 de baixades contundents (-21%) per acabar amb xifres positives el 2015 (+6%) i 2016 (+8%). De tota manera, aquests pocs punts de creixement no aportaran gaire alleujament a un sector que deixa enrere una baixada acumulada de més del -83% al llarg del període 2007-2013. Una altra manera de donar a aquestes previsions un context adequat és observar el nombre d'habitatges de nova creació amb què van associades: tan sols 50 o 55.000 habitatges en l'horitzó 2015-16, una xifra que segueix sent pròpia d'un mercat en estat crític.

Per a l'edificació no residencial s'espera una reacció una mica més lenta, ja que no es confia que la producció abandoni la zona negativa fins 2016. En tot cas, el descens es va moderant gradualment (-17% el 2013, -6% el 2014) fins arribar a un 2015 pràcticament neutre (-0,2%). Això respon al fet que els diferents submercats no residencials compten amb una capacitat de reacció desigual. Així, els més reticents a la inflexió seran la construcció industrial d'una banda, i la destinada a educació i salut per una altra; aquests últims llastats per la retirada de la inversió pública. Finalment, si el 2016 se sumen les oficines a la tendència positiva, la previsió es podria situar al +2,2%.

Finalment, hi ha pocs canvis en la previsió per a l'enginyeria civil, tenint en compte com de precari continua sent l'equilibri dels comptes públics, i que descarta que es puguin produir canvis substancials en la política inversora de l'administració. Tampoc hi ha novetats que suggereixin un acostament a la inversió privada: encara no se li ha donat una solució al conflicte de les autopistes en fallida, i la reforma energètica ha causat descontentament en els inversors que varen apostar per aquest sector en el passat immediat. Descartant que el cicle electoral que s'aproxima pugui tenir efectes catalitzadors, la previsió contempla més contracció per al 2014 (-13,4%) i 2015 (-5,4%), tan sols la projecció per al 2016 podria tenir signe positiu (+1,3%).

NOTÍCIES GREMI DE CONSTRUCTORS DE LES TERRES DE LLEIDA

Ajuts extraordinaris a treballadors afectats per processos de reestructuració d'empreses

S'ha publicat en el BOE el Reial Decret 908/2013, de 23 de novembre, pel qual s'estableix la concessió d'ajuts a treballadors afectats per processos de reestructuració d'empreses. Es tracta d'un paquet d'ajuts extraordinaris destinats a atendre situacions d'urgència i necessitat sociolaboral, que contribueixin a pal·liar les conseqüències socials derivades de processos de reestructuració d'empreses que poguessin comportar el cessament total o parcial de l'activitat de les mateixes o coadjuvar al manteniment de l'ocupació.

NOTÍCIES ASSOC PROMOTORS-CONSTRUCTORS DE LLEIDA

L'Associació de Promotors de Lleida reelegeix Montse Pujol com a presidenta per als propers 4 anys

L'Assemblea General Ordinària de L'Associació de Promotors-Constructors de Lleida i comarques s'ha reunit a la seu de COELL per donar llum verda a la renovació de càrrecs de la seva Junta Directiva per als propers quatre anys, que seguirà encapçalada per la seva actual presidenta, Sra. Montse Pujol Torrent (Projectes Modulars Prefabricats, SL).

La vicepresidència recau en el Sr. Iván Farrás Latorre (Casadoroi, SL) i el càrrec de tresorer en el Sr. Ricard Pallas Satué (Construccions Pallas, SA) i el de secretari en el Sr. José M. Lacambra Torres (Habitatges Majes-Lacovi, SL). Els vocals de la Junta Directiva d'APCE seran, per la seva part, els Srs. Jaume Rosell Comaposada (Lloguers Pla d'Urgell, SL); Sr. Ricard Torrent Pons (T.P. Strucsa, SL) i el Sr. Guillermo Hervera Nadal (Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida, SL).

D'altra banda, APCE ha fixat un període de dos mesos de portes obertes a empreses no associades durant el qual oferirà assessorament i serveis de forma gratuïta per tal de traslladar els avantatges que suposa l'associacionisme en el sector en moments de baixa activitat, amb l'objectiu d'estar preparats quan aquesta es reactivi.

Aquesta decisió s'ha pres també en el decurs de la celebració de l'Assemblea General Ordinària, a la qual, a més dels membres associats hi ha pres part professionals del sector no vinculats a l'associació que han pogut conèixer de prop el recolzament que APCE dóna en el dia a dia, no únicament en aspectes relatius a la promoció d'habitatges, sinó també de caire patrimonial, lloguers o gestions amb el Sareb.

Precisament l'esdeveniment ha comptat amb la intervenció del Sr. Josep Donés, secretari de FECAPCE, que ha posat damunt la taula les novetats sobre les quals s'estan treballant des de l'associació, per la defensa de totes

les empreses (tant les que hi estan associades, com les que no ho estan) i del sector, tant a nivell de la Generalitat com del Govern Central.


"APCE?" Article de la presidenta de l'Associació de Promotors-Constructors de Lleida, Montse Pujol

La presidenta de l'Associació de Promotors-Constructors de Lleida, sra. Montse Pujol, recentment reelegida en el seu càrrec, ha expressat en un article publicat en la memòria de l'Assemblea General Ordinària del passat 12 de desembre en el qual insta als associats a mantenir la seva continuïtat dins l'Associació atesa la defensa que aquesta exerceix en relació als interessos dels professionals del sector davant tots els estaments i entitats vinculades al sector de la construcció. És per aquest motiu que Pujol recorda als socis la importància de renovar el compromís amb l'Associació en els temps difícils perquè només amb la voluntat de seguir el gremi es veurà enfortit amb les aportacions de totes les persones que l'integren.

NOTÍCIES ASSOC. PROV. DE FABRICANTS D'ARIDS I FORMIGONS

Sortida tècnica a les obres de la variant C-13 a Vilanova de la Barca

El dia 30 d'octubre de 2013 es va realitzar una sortida tècnica de visita a les obres: "MILLORA GENERAL. VARIANT DE LA CARRETERA C-13 DEL PK 13+100 AL 20+000. TRAM: VILANOVA DE LA BARCA - TÉRMENS".

A la visita hi van assistir els alumnes del Departament d'Indústries Extractives del centre, acompanyats pels professors del departament i el director de l'Institut Mollerussa.
Durant la visita els alumnes van conèixer de primera mà les explicacions dels tècnics responsables de l'obra: Jordi Benet Llobera (Cap del Servei Territorial de Carreteres de Lleida); Miguel Ortiz Moreno (Gerència de INFRAESTRUCTURES.CAT la qual és l'empresa pública de la Generalitat que realitza l'obra per encàrrec de la Generalitat); David Canas Mongay (Contractista d'Obra el qual és UTE ACSA SORIGUÉ&ARNÓ&ROMERO POLO&MJ GRUAS&ÀRIDS ROMÀ&VOLTES); Carles Mujal Colilles (Direcció d'Obra la qual és UTE DENGVIAL&GEOVIAL).

NOTÍCIES GREMI DE MESTRES PINTORS DE LLEIDA

El Gremi de Pintors de Lleida al programa Cafeïna

Els professionals del Gremi de Mestres Pintors de Lleida han enregistrat diverses intervencions en el programa Cafeïna de Lleida Televisió explicant la campanya contra l'intrusisme Lleida Pinta Bé i recordant la importància de contractar professionals del sector de la pintura a l'hora de fer obres a les llars. La propera data d'emissió serà el 7 de gener de 2014.

NOTÍCIES GREMI DE CERAMISTES DE LLEIDA

Exempció de l' impost sobre l'electricitat amb efectes des de l'1 de gener de 2014

Hispalyt informa que el passat 30 d'octubre es va publicar al BOE , la Llei 16 /2013, de 29 d'octubre, per la qual s'estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s'adopten altres mesures tributàries i financeres.

En l'article 6 d'aquesta Llei s'introdueixen modificacions a la Llei 38/1992 d'Impostos Especials i en particular l'apartat cinc es modifica l'article 64 cinquè, afegint amb efectes des de l'1 de gener de 2014 un nou apartat 3 on s'hi recull l'exempció a l 'impost sobre l'electricitat per a la fabricació, importació o adquisició intracomunitària del 85 % de l'energia elèctrica que es destini entre altres usos, als processos mineralògics.

En aquest sentit es consideren processos mineralògics els classificats en la divisió 23 del Reglament ( CE ) n º 1893 /2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre de 2006, pel qual s'estableix la nomenclatura estadística d'activitats econòmiques NACE Revisió 2 i pel qual es modifica el Reglament ( CEE ) n º 3037/90 del Consell i determinats Reglaments de la CE sobre aspectes estadístics específics.

Atesa aquesta situació Hispayt suggereix adreçar-se a la pròpia comercialitzadora, indicant que la pròpia activitat es troba recollida dins del que es considera processos mineralògics i sol · licitant per tant l'aplicació amb efecte des de l'1 de gener de 2014 de l'exempció del 85% de l' impost sobre l'electricitat.

COELL

COELL i ASISA signen un conveni de col·laboració

El president de la Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL), Sr. Joan Simó, i el gerent d'ASISA a Lleida, Sr. Xavier Sanuy, han signat un conveni de col·laboració pel qual es preveuen avantatges en la contractació d'una assegurança d'assistència sanitària per als associats dels diferents gremis de COELL que contractin una assegurança d'assistència sanitària amb l' esmentada companyia d'assistència sanitària.


En què consisteix la prevenció de riscos laborals?

La Prevenció de Riscos Laborals consisteix en un conjunt d'activitats que es realitzen en l'empresa amb la finalitat de descobrir anticipadament els riscos que es produeixen en qualsevol treball.

Aquesta anticipació permet que es puguin planificar i adoptar una sèrie de mesures preventives que evitaran que es produeixi un accident laboral.

Amb el assessorament gratuït que proporciona COELL PREVENCIÓ podràs tenir aquestes idees clares:

• Un accident laboral no és un succés inevitable : Un accident laboral és la manifestació que hi ha hagut una fallada en l'organització o desenvolupament del treball.

• Com millor i més detalladament s'estudiï una tasca, més fàcil serà preveure els riscos associats a la mateixa.

La legislació vigent es basa en el dret dels treballadors a una protecció eficaç davant els riscos laborals, el que implica un correlatiu deure de l'empresari de protecció dels treballadors.

Per a mes informació o per qualsevol consulta o dubte adreceu-vos en l'horari de les nostres oficines i demaneu per la Sra. M. José Farré (973 23 21 66) o bé per correu electrònic prl@coell.org. També podeu visitar la pàgina web www.coellprevencio.com.

 
INFO FISCAL

Nou Reglament Europeu a partir de l'1 de febrer de 2014

El Departament de Fiscal de COELL recorda que a partir de l'1 de febrer de 2014, s'aplicarà el nou Reglament Europeu, on els instrumentes de pagament que s'hauran d'utilitzar, seran els SEPA ( Zona única de Pagament en Euros).

Per tant els instruments nacionals de càrrecs directes i transferències, queden substituïts per les transferències SEPA i càrrecs directes SEPA.

Respecte els instruments de càrrec directe SEPA n'hi ha dos tipus:

· Càrrec directe SEPA bàsic o CORE : poden acollir-s'hi les operacions, on l'emissor i destinatari siguin: empresa-empresa, empresa- particular.

És necessari tenir el mandat o ordre de domiciliació , per limitar el termini de devolució a 58 dies, en cas contrari 13 mesos. ( Vigent actualment).

· Càrrec directe SEPA B2B: l'emissor i destinatari : empresa - empresa.

És necessari tenir un nou mandat o ordre de domiciliació, en aquest cas es limita el termini de devolució a 2 dies.

Recomanacions:

· Revisió de les dades bancàries dels proveïdors, clients i empleats s'han de substituir els CCC ( compte corrent) per l'IBAN.

· Verificació d'estar en possessió del corresponent mandat o ordres de domiciliació, els que optin per la modalitat CORE i nova odres o mandat per la modalitat B2B.

· Substituir els fitxers actuals de la norma 34 , norma 34-1 o norma 34-12 pel fitxer de transferències SEPA ,norma 34.14 ( Consultar amb l'informàtic i amb el banc).

· Substitució dels fitxers actuals de la norma 19, norma 32 o norma 58 pels càrrecs directes SEPA , modalitat CORE (N-19.14) o B2B esquema empresa (N-19-44).


PROPERES DECLARACIONS FISCALS

El Departament de Fiscal de COELL us recorda de les properes declaracions fiscals:

FINS AL 15 DE GENER (PAGAMENT TELEMÀTIC DOMICILIAT)

Declaració de retencions de rendes de lloguer d'immobles urbans del 4 art. Trimestre (MODEL 115).

Declaració de retenció i ingrés a compte de determinats rendiments de capital mobiliari i de determinades rendes (MODEL 123).

** PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS FINS AL 20 DE GENER , AMB ALTRES FORMES DE PAGAMENT.

Els resums anuals MODELS 180, 193 que es presentin via telemàtica i en imprès generat mitjançant el model d'impressió de la AEAT amb el programa d'ajuda, fins al 31 de gener del 2014.

Declaració anual de donacions amb dret a deducció (MODEL 182) fins al31 de gener del 2014.

DURANT EL 1R. TRIMESTRE DEL 2014 (BENEFICIARIS DEVOLUCIÓ GAS-OIL PROFESSIONAL)

Els beneficiaris de la devolució del gas-oil professional tindran que presentar una declaració anual amb el número de quilometres recorreguts, entre l'01 de gener al 31 de desembre de l'any 2013.

FINS AL 24 DE GENER (PAGAMENT TELEMÀTIC DOMICILIAT)

Pagament fraccionat de la renda 4 art. Trimestre (MODELS 130 i 131).

IVA corresponent al 4 art. Trimestre(MODELS 303,311,371 i 349) .

** PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS FINS AL 30 DE GENER, AMB ALTRES FORMES DE PAGAMENT.

El resum anual (MODEL 390) fins al30 de gener del 2014.

TERMINI: TOT EL MES DE GENER

  • Els promotors que estiguin obligats al pagament de l'IAE hauran de presentar la regularització dels m2 venuts corresponents a l'exercici 2013. (MODEL 036)

TERMINI: TOT EL MES DE FEBRER

  • Opció i renuncia per calcular els pagaments fraccionats a compte del Impost de Societats pel sistema previst en el article 45.3 del Real Decret Legislatiu 4/2004: durant el mes de febrerdel any natural a partir del qual ha de sorgir efecte, excepte en el supòsit en que el període impositiu no coincideixi amb l'any natural. (MODEL 036)

TERMINI: DURANT EL 1ER TRIMESTRE DEL 2014 (MODEL 720)

  • Presentació del MOD: 720 (DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BENS I DRETS SITUATS A L'ESTRANGER).

è En cas que sigui el primer any que hagi l'obligació a presentar el MOD. 720 (consultar normativa al respecte).

è La presentació de la declaració en anys successius només serà obligatòria quan qualsevol dels saldos conjunts dels tres diferents blocs: ( 1. Comptes en entitats financeres, 2. Valors, Assegurances o Rentes, 3. Bens immobles i drets reals sobre ells.) haguessin experimentat un increment superior a 20.000,00.-€ respecte dels quals van determinar la presentació de l'última declaració.

** Si desitgeu que us realitzem les declaracions fiscals, cal que ens porteu les dades abans del dia 8 de gener del 2014.

IMPORTANT: S'ha d'informar en el model 390 si teniu operacions superiors a 3.005,06.-€ amb el mateix client o proveïdor i per tant l'obligació de presentar el model 347.

Per tant heu de fer un repàs a la comptabilitat per saber si teniu operacions superiors a 3.005,06.-€ abans de presentar el model 390 i informar-nos.

ÚLTIMES NOTICIES

Programa de Diagnosi i acompanyament financers d'ACC1Ó

ACC1Ó presenta el programa de Diagnosi i acompanyament financers, un programa per millorar la gestió financera de la teva empresa, ajudar-te a mantenir les teves fonts de finançament o trobar-ne de noves.

El programa t'ofereix, d'una banda, la diagnosi d'un assessor financer expert sobre la situació financerade la teva empresa. L'objectiu és que detectis quin és el teu potencial real i que en treguis profit, alhora que coneguis quines són les teves mancances financeres. La diagnosi també inclou un seguit depossibles actuacions de millora.

En una segona fase, l'assessor financer expert t'acompanyarà en la implementació de les actuacions de millora proposades en la primera fase, com per exemple, acompanyar-te a les entitats financeres o ajudar-te a implementar un nou sistema de control de tresoreria, entre d'altres.

El programa de Diagnosi i acompanyament financers està finançat al 100% per la Generalitat de Catalunya -a través d'ACC1Ó-, i es duu a terme a través diverses entitats col·laboradoresque ofereixen una gran experiència en consultoria empresarial: AEBALL, CECOT, CENTRE METAL·LÚRGIC, CIESC i PIMEC.

En el moment de sol·licitar el programa, caldrà triar l'entitat amb què es vol treballar.

Sol·liciteu el programa de Diagnosi i acompanyament financers en el següent enllaç:

Enllaç


Programa d'Incorporació de Talent per a la Internacionalització

ACCIÓ posa a disposició de les empreses catalanes el Programa d'Incorporació de Talent per a la Internacionalització perquè iniciïn o consolidin la seva activitat internacional. El programa està subvencionat per la Generalitat de Catalunya i dóna suport a la incorporació de professionals en l'àmbit internacional. Ja està obert el període de sol·licituds. Per sol·licitar-ho premeu AQUI


Col·laboradors dels Programes de Creixement Empresarial

ACCIÓ ha obert el període de presentació de candidatures per ser col·laborador dels programes de Creixement Empresarial d'ACC1Ó. Aquests programes comporten un acompanyament personalitzat i expert per part de professionals competents, amb diferents especialitats i diversos graus d'experiència, que contribueixin al desenvolupament real del projecte de creixement empresarial específic de cada programa. Per a més informació seguiu aquest enllaç


Jornada Connect-EU el 16 de gener per conèixer el nou programa marc de recerca i innovació de la UE (2014-2020)

Recentment, la Comissió Europea ha fet públiques les noves convocatòries d'ajut per a empreses i organismes de recerca de Catalunya.

Aquests ajuts formen part del nou paquet de mesures de la CE per fomentar la recerca, la innovació i la competitivitat a Europa, i s'emmarquen dins del nou programa marc d'R+D, l'Horizon 2020. El programa, que té una durada de set anys i pren el relleu del 7è Programa Marc, disposa d'un pressupost total de 78.600M€.

Per conèixer totes les novetats en matèria de recerca i desenvolupament, ACCIÓ organitza la Jornada Connect-EU , que tindrà lloc el proper dia 16 de gener al World Trade Center de Barcelona.

La jornada vol impulsar la participació de Catalunya a l'Horizon 2020 i proposa un programa complet amb sessions informatives dividides en els diferents àmbits tecnològics, així com l'oportunitat de mantenir reunions amb els representants nacionals dels programes i els representants de la Comissió Europea. Enguany, l'Honorable Sr. Felip Puig, conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya obrirà la jornada.

Amb el gran programa europeu anterior a l'Horizon 2020 (del 2007 al 2013), les entitats catalanes han aconseguit captar 865M€ , un 2,16% del pressupost total d'aquest programa per als països UE-28. Dels 865M€, 170M€ han estat captats per 361 empreses, el 75% de les quals han estat pimes. Per inscriure't i per a més informació entreu al web de la Jornada Connect-EU: Enllaç

 
FORMACIO

1.568 alumnes han realitzat cursos amb COELL durant el 2013

Un total de 1.568 alumnes han realitzat cursos amb COELL amb un total de 233 accions formatives. En concret, COELL ha registrat 192 accions obertes de Formació Bonificada que han comptat amb la participació de 750 alumnes. D'altra banda, s'han dut a terme 17 Permisos Individuals de Formació (PIF) als que s'han de sumar, a més, 16 cursos del Pla de Formació Intersectorial (amb 639 alumnes) i 6 cursos de Formació Sectorial de Construcció (amb 132 alumnes). Així mateix, s'han dut a terme 2 cursos per a persones desocupades en els quals hi han pres part 30 alumnes.

Atès que la formació continua essent un actiu imprescindible dins de les empreses per assolir bons resultats i objectius òptims, COELL seguirà oferint una formació de qualitat donant suport a les nostres empreses i els seus treballadors per tal d'enfortir la seva competitivitat.

 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE