Apunt a l'Associat
Desembre 2013
Núm. 69
NOTÍCIES Federació d'Empreses de Serveis

Dinar de Nadal de l'Associació d'Autoescoles de Lleida

L'Associació Provincial d'Autoescoles va celebrar el seu tradicional dinar de Nadal en el decurs del qual es va acomiadar a la Sra. M. Alba Qui, cap de la DGT a Lleida, i al Sr. Pedro Moliner, examinador. També es jubilen enguany els companys de les autoescoles Terraferma, Ilerda, Anaya i Solduga. En l'acte es va aprofitar per retre homenatge pòstum a la sra. Isabel Anaya per la seva trajectòria professional.


Retards en els exàmens pràctics de circulació a la demarcació de Lleida

Des de la nostra Associació volem posar de manifest que aquests endarreriments en els exàmens pràctics de circulació són uns fets que es produeixen a tot Catalunya i a la resta de l'Estat fruit de les retallades del Govern Central (Ministeri d'Interior, Direcció General de Transit ) on el personal que es jubila no és substituït i les baixes no són cobertes per nous funcionaris.

L'Associació d'Autoescoles està treballant conjunta i activament amb la Prefectura Provincial de Trànsit de Lleida per tal de minimitzar aquests endarreriments buscant noves formes d'organització per adaptar-nos a la nova realitat.

L'Associació d'Autoescoles comparteix i lamenta el malestar ocasionat als pre-conductors i als centres associats.

NOTÍCIES GREMI D'EMPRESES DE JARDINERIA

Entra en vigor el nou Reial Decret de la Gestió Integrada de Plagues (GIP)

El proper 1 de gener de 2014 entra en vigor el nou Reial Decret que estableix el marc d'acció per aconseguir un ús sostenible de fitosanitaris segons els principis de la Gestió Integrada de Plagues (GIP). Consulteu en el següent enllaç el nou marc normatiu en el sector de fitosanitaris: canvis en l'ús i la comercialització. Enllaç

COELL

COELL i ASISA signen un conveni de col·laboració

El president de la Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL), Sr. Joan Simó, i el gerent d'ASISA a Lleida, Sr. Xavier Sanuy, han signat un conveni de col·laboració pel qual es preveuen avantatges en la contractació d'una assegurança d'assistència sanitària per als associats dels diferents gremis de COELL que contractin una assegurança d'assistència sanitària amb l' esmentada companyia d'assistència sanitària.


En què consisteix la prevenció de riscos laborals?

La Prevenció de Riscos Laborals consisteix en un conjunt d'activitats que es realitzen en l'empresa amb la finalitat de descobrir anticipadament els riscos que es produeixen en qualsevol treball.

Aquesta anticipació permet que es puguin planificar i adoptar una sèrie de mesures preventives que evitaran que es produeixi un accident laboral.

Amb el assessorament gratuït que proporciona COELL PREVENCIÓ podràs tenir aquestes idees clares:

• Un accident laboral no és un succés inevitable : Un accident laboral és la manifestació que hi ha hagut una fallada en l'organització o desenvolupament del treball.

• Com millor i més detalladament s'estudiï una tasca, més fàcil serà preveure els riscos associats a la mateixa.

La legislació vigent es basa en el dret dels treballadors a una protecció eficaç davant els riscos laborals, el que implica un correlatiu deure de l'empresari de protecció dels treballadors.

Per a mes informació o per qualsevol consulta o dubte adreceu-vos en l'horari de les nostres oficines i demaneu per la Sra. M. José Farré (973 23 21 66) o bé per correu electrònic prl@coell.org. També podeu visitar la pàgina web www.coellprevencio.com.

 
INFO FISCAL

Nou Reglament Europeu a partir de l'1 de febrer de 2014

El Departament de Fiscal de COELL recorda que a partir de l'1 de febrer de 2014, s'aplicarà el nou Reglament Europeu, on els instrumentes de pagament que s'hauran d'utilitzar, seran els SEPA ( Zona única de Pagament en Euros).

Per tant els instruments nacionals de càrrecs directes i transferències, queden substituïts per les transferències SEPA i càrrecs directes SEPA.

Respecte els instruments de càrrec directe SEPA n'hi ha dos tipus:

· Càrrec directe SEPA bàsic o CORE : poden acollir-s'hi les operacions, on l'emissor i destinatari siguin: empresa-empresa, empresa- particular.

És necessari tenir el mandat o ordre de domiciliació , per limitar el termini de devolució a 58 dies, en cas contrari 13 mesos. ( Vigent actualment).

· Càrrec directe SEPA B2B: l'emissor i destinatari : empresa - empresa.

És necessari tenir un nou mandat o ordre de domiciliació, en aquest cas es limita el termini de devolució a 2 dies.

Recomanacions:

· Revisió de les dades bancàries dels proveïdors, clients i empleats s'han de substituir els CCC ( compte corrent) per l'IBAN.

· Verificació d'estar en possessió del corresponent mandat o ordres de domiciliació, els que optin per la modalitat CORE i nova odres o mandat per la modalitat B2B.

· Substituir els fitxers actuals de la norma 34 , norma 34-1 o norma 34-12 pel fitxer de transferències SEPA ,norma 34.14 ( Consultar amb l'informàtic i amb el banc).

· Substitució dels fitxers actuals de la norma 19, norma 32 o norma 58 pels càrrecs directes SEPA , modalitat CORE (N-19.14) o B2B esquema empresa (N-19-44).


PROPERES DECLARACIONS FISCALS

El Departament de Fiscal de COELL us recorda de les properes declaracions fiscals:

FINS AL 15 DE GENER (PAGAMENT TELEMÀTIC DOMICILIAT)

Declaració de retencions de rendes de lloguer d'immobles urbans del 4 art. Trimestre (MODEL 115).

Declaració de retenció i ingrés a compte de determinats rendiments de capital mobiliari i de determinades rendes (MODEL 123).

** PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS FINS AL 20 DE GENER , AMB ALTRES FORMES DE PAGAMENT.

Els resums anuals MODELS 180, 193 que es presentin via telemàtica i en imprès generat mitjançant el model d'impressió de la AEAT amb el programa d'ajuda, fins al 31 de gener del 2014.

Declaració anual de donacions amb dret a deducció (MODEL 182) fins al31 de gener del 2014.

DURANT EL 1R. TRIMESTRE DEL 2014 (BENEFICIARIS DEVOLUCIÓ GAS-OIL PROFESSIONAL)

Els beneficiaris de la devolució del gas-oil professional tindran que presentar una declaració anual amb el número de quilometres recorreguts, entre l'01 de gener al 31 de desembre de l'any 2013.

FINS AL 24 DE GENER (PAGAMENT TELEMÀTIC DOMICILIAT)

Pagament fraccionat de la renda 4 art. Trimestre (MODELS 130 i 131).

IVA corresponent al 4 art. Trimestre(MODELS 303,311,371 i 349) .

** PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS FINS AL 30 DE GENER, AMB ALTRES FORMES DE PAGAMENT.

El resum anual (MODEL 390) fins al30 de gener del 2014.

TERMINI: TOT EL MES DE GENER

  • Els promotors que estiguin obligats al pagament de l'IAE hauran de presentar la regularització dels m2 venuts corresponents a l'exercici 2013. (MODEL 036)

TERMINI: TOT EL MES DE FEBRER

  • Opció i renuncia per calcular els pagaments fraccionats a compte del Impost de Societats pel sistema previst en el article 45.3 del Real Decret Legislatiu 4/2004: durant el mes de febrerdel any natural a partir del qual ha de sorgir efecte, excepte en el supòsit en que el període impositiu no coincideixi amb l'any natural. (MODEL 036)

TERMINI: DURANT EL 1ER TRIMESTRE DEL 2014 (MODEL 720)

  • Presentació del MOD: 720 (DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BENS I DRETS SITUATS A L'ESTRANGER).

è En cas que sigui el primer any que hagi l'obligació a presentar el MOD. 720 (consultar normativa al respecte).

è La presentació de la declaració en anys successius només serà obligatòria quan qualsevol dels saldos conjunts dels tres diferents blocs: ( 1. Comptes en entitats financeres, 2. Valors, Assegurances o Rentes, 3. Bens immobles i drets reals sobre ells.) haguessin experimentat un increment superior a 20.000,00.-€ respecte dels quals van determinar la presentació de l'última declaració.

** Si desitgeu que us realitzem les declaracions fiscals, cal que ens porteu les dades abans del dia 8 de gener del 2014.

IMPORTANT: S'ha d'informar en el model 390 si teniu operacions superiors a 3.005,06.-€ amb el mateix client o proveïdor i per tant l'obligació de presentar el model 347.

Per tant heu de fer un repàs a la comptabilitat per saber si teniu operacions superiors a 3.005,06.-€ abans de presentar el model 390 i informar-nos.

ÚLTIMES NOTICIES

Programa de Diagnosi i acompanyament financers d'ACC1Ó

ACC1Ó presenta el programa de Diagnosi i acompanyament financers, un programa per millorar la gestió financera de la teva empresa, ajudar-te a mantenir les teves fonts de finançament o trobar-ne de noves.

El programa t'ofereix, d'una banda, la diagnosi d'un assessor financer expert sobre la situació financerade la teva empresa. L'objectiu és que detectis quin és el teu potencial real i que en treguis profit, alhora que coneguis quines són les teves mancances financeres. La diagnosi també inclou un seguit depossibles actuacions de millora.

En una segona fase, l'assessor financer expert t'acompanyarà en la implementació de les actuacions de millora proposades en la primera fase, com per exemple, acompanyar-te a les entitats financeres o ajudar-te a implementar un nou sistema de control de tresoreria, entre d'altres.

El programa de Diagnosi i acompanyament financers està finançat al 100% per la Generalitat de Catalunya -a través d'ACC1Ó-, i es duu a terme a través diverses entitats col·laboradoresque ofereixen una gran experiència en consultoria empresarial: AEBALL, CECOT, CENTRE METAL·LÚRGIC, CIESC i PIMEC.

En el moment de sol·licitar el programa, caldrà triar l'entitat amb què es vol treballar.

Sol·liciteu el programa de Diagnosi i acompanyament financers en el següent enllaç:

Enllaç


Programa d'Incorporació de Talent per a la Internacionalització

ACCIÓ posa a disposició de les empreses catalanes el Programa d'Incorporació de Talent per a la Internacionalització perquè iniciïn o consolidin la seva activitat internacional. El programa està subvencionat per la Generalitat de Catalunya i dóna suport a la incorporació de professionals en l'àmbit internacional. Ja està obert el període de sol·licituds. Per sol·licitar-ho premeu AQUI


Col·laboradors dels Programes de Creixement Empresarial

ACCIÓ ha obert el període de presentació de candidatures per ser col·laborador dels programes de Creixement Empresarial d'ACC1Ó. Aquests programes comporten un acompanyament personalitzat i expert per part de professionals competents, amb diferents especialitats i diversos graus d'experiència, que contribueixin al desenvolupament real del projecte de creixement empresarial específic de cada programa. Per a més informació seguiu aquest enllaç


Jornada Connect-EU el 16 de gener per conèixer el nou programa marc de recerca i innovació de la UE (2014-2020)

Recentment, la Comissió Europea ha fet públiques les noves convocatòries d'ajut per a empreses i organismes de recerca de Catalunya.

Aquests ajuts formen part del nou paquet de mesures de la CE per fomentar la recerca, la innovació i la competitivitat a Europa, i s'emmarquen dins del nou programa marc d'R+D, l'Horizon 2020. El programa, que té una durada de set anys i pren el relleu del 7è Programa Marc, disposa d'un pressupost total de 78.600M€.

Per conèixer totes les novetats en matèria de recerca i desenvolupament, ACCIÓ organitza la Jornada Connect-EU , que tindrà lloc el proper dia 16 de gener al World Trade Center de Barcelona.

La jornada vol impulsar la participació de Catalunya a l'Horizon 2020 i proposa un programa complet amb sessions informatives dividides en els diferents àmbits tecnològics, així com l'oportunitat de mantenir reunions amb els representants nacionals dels programes i els representants de la Comissió Europea. Enguany, l'Honorable Sr. Felip Puig, conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya obrirà la jornada.

Amb el gran programa europeu anterior a l'Horizon 2020 (del 2007 al 2013), les entitats catalanes han aconseguit captar 865M€ , un 2,16% del pressupost total d'aquest programa per als països UE-28. Dels 865M€, 170M€ han estat captats per 361 empreses, el 75% de les quals han estat pimes. Per inscriure't i per a més informació entreu al web de la Jornada Connect-EU: Enllaç

 
FORMACIO

1.568 alumnes han realitzat cursos amb COELL durant el 2013

Un total de 1.568 alumnes han realitzat cursos amb COELL amb un total de 233 accions formatives. En concret, COELL ha registrat 192 accions obertes de Formació Bonificada que han comptat amb la participació de 750 alumnes. D'altra banda, s'han dut a terme 17 Permisos Individuals de Formació (PIF) als que s'han de sumar, a més, 16 cursos del Pla de Formació Intersectorial (amb 639 alumnes) i 6 cursos de Formació Sectorial de Construcció (amb 132 alumnes). Així mateix, s'han dut a terme 2 cursos per a persones desocupades en els quals hi han pres part 30 alumnes.

Atès que la formació continua essent un actiu imprescindible dins de les empreses per assolir bons resultats i objectius òptims, COELL seguirà oferint una formació de qualitat donant suport a les nostres empreses i els seus treballadors per tal d'enfortir la seva competitivitat.

 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE