Apunt a l'Associat
Primera Quinzena Gener 2014
Núm. 70
NOTÍCIES FEDERACIO DE GREMIS DE CONSTRUCCIO

Publicació al BOP de l'aprovació del calendari laboral del sector de la Construcció de les comarques de Lleida per a l'any 2014

El BOP del 19 de desembre de 2014 publica l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de de la Construcció de les comarques de Lleida per a l'any 2014. Podeu consultar el seu contingut seguint el següent enllaç : Enllaç

Estudi sobre l'aplicació del Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció a obres sense projecte

El Grup de Treball de Construcció de la Comisión Nacional de Seguridad i salud en el Trabajo ha elaborat un estudi sobre l'aplicació del Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció a obres sense projecte. Podeu consultar el seu contingut seguint el següent enllaç: http://bitly.com/1jekpKr


Llei de garantia de la unitat de mercat

En data 10 de desembre de 2013, ha estat publicada la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat. Podeu consultar el seu contingut en el següent enllaç: Enllaç


Transparència, accés a la informació pública i bon govern

Al BOE núm. 295 de 10/12/2013, s'ha publicat la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Consulteu el seu contingut en el següent enllaç: Enllaç


Marc financer plurianual de la Unió Europea per al període 2014-2020

El marc financer plurianual de la Unió Europea per al període 2014-2020 permetrà invertir fins a 959.988 milions d'euros en crèdits de compromís i 908.400 milions d'euros en crèdits de pagament. Podeu consultar el seu contingut en el següent enllaç: Enllaç


Mecanisme conectar europa

El Reglament nº 1316/2013 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de desembre de 2013 crea el Mecanisme "Conectar Europa" que determina les condicions i procediment per proporcionar ajut financer de la Unió Europea a les xarxes transeuropees per donar suport a projectes d'interès comú en el sector de les infraestructures de transport, telecomunicacions i energia. Podeu consultar el seu contingut seguint el següent enllaç :

Enllaç

NOTÍCIES GREMI DE CONSTRUCTORS DE LES TERRES DE LLEIDA

Els Gremis de la Construcció de Lleida tramiten un total de 2.555 TPC

La Federació de Gremis de la Construcció de Lleida (FGC) ha tramitat fins al mes de desembre de 2013 un total de 2.555 Targetes Professionals de la Construcció (TPC) des de la data en què el document va començar a ser expedit.

La Targeta Professional de la Construcció (TPC) és el document dels treballadors del sector de la construcció que acredita la seva experiència, la seva formació en matèria de prevenció de riscos laborals d'acord amb el que preveu el IV Conveni General del Sector de la Construcció, la seva categoria professional i els períodes d'ocupació en les diferents empreses en què aquest ha exercit l'activitat.

COELL, a la qual pertany la Federació de Gremis de la Construcció, gestiona la Targeta Professional de la Construcció (TPC) atès que ha estat designada per la Fundació Laboral de la Construcció com a Punt de Tramitació de la TPC a la demarcació de Lleida.

NOTÍCIES ASSOC PROMOTORS-CONSTRUCTORS DE LLEIDA

Puja l'Euríbor fins el 0,543% al desembre

L'índex Euríbor, que és utilitzat com a principal referència per fixar el tipus d'interès dels préstecs hipotecaris concedits per les entitats de crèdit espanyoles, va pujar al desembre fins el 0,543%. Prenent com a referència els últims dotze mesos, l'índex registra un ascens del 0,006 punts i de 0,037 punts respecte el mes anterior. Les dades corresponents al mes de desembre mostren un ascens fins el 0,543% del MIBOR, el tipus interbancari a un any que servia de referència oficial del mercat hipotecari per a les operacions realitzades amb anterioritat a l'1 de gener de 2000.

Índexs de referència OFICIALS per als préstecs hipotecaris a tipus variable destinats a l'adquisició d'habitatges a desembre de 2013

Percentatge

1. Tipus de rendiment intern en el mercat secundari del deute públic de termini entre dos i sis anys: 2,603 %

2. Referència interbancària a 1 any (EURIBOR): 0,543 %

3. Permuta d'interessos a termini de 5 anys: 1,156%

4. Tipus interbancari a 1 any (MIBOR): 0,543%

NOTÍCIES GREMI DE MESTRES PINTORS DE LLEIDA

Web del Gremi de Mestres Pintors

El Gremi de Mestres Pintors de Lleida disposa, com ja sabeu, d'un nou web promocional www.lleidapintabe.com. El Gremi recorda als seus associats que encara no hagin fet arribar la imatge publicitària de la seva empresa encara poden fer-ho per tal que sigui inclòs en aquest portal. Aquesta campanya promocional s'ha portat també a la televisió local, en concret, al programa Cafeïna de Lleida Televisió.

NOTÍCIES GREMI DE CERAMISTES DE LLEIDA

Curs de marcatge CE

La Federació de Gremis de la Construcció està programant un curs de marcatge CE per als associats del Gremi de Ceramistes de Lleida. Aquesta acció formativa es durà a terme a partir del mes de febrer. Per a més informació adreceu-vos a la sra. Ester Rossell. erossell@coell.org.

COELL

Les pimes podran acollir-se a l'IVA de caixa fins al 31 de març i aplicar-se nous avantatges fiscals

Les empreses i autònoms podran acollir-se a l'IVA de caixa des de l'1 de gener i fins al 31 de març de 2014 (ampliant- se així el termini inicial per acollir-s'hi). Aquesta és la principal novetat fiscal de l'any 2014, en espera de que el Govern espanyol aprovi durant el primer semestre l'anunciada reforma fiscal, que entrarà en vigor de manera escalonada entre els anys 2014 i 2017.

Així, pimes i autònoms, a partir d'avui, podran ajornar el pagament de l'impost fins que es cobri la factura, mesura inclosa a la nova Llei d'Emprenedors i que, segons els seus càlculs, pot beneficiar a 1,3 milions d'autònoms i 1 milió de pimes.

Amb això, se substitueix el tradicional criteri d'esdevinc, normalment vinculat a la facturació, pel de cobrament efectiu.

Aquest instrument, de caràcter voluntari, permetrà dotar de liquiditat a les pimes i autònoms amb un volum de negoci inferior a 2 milions d'euros, que són els que podran acollir-se a aquesta mesura, però també comportarà noves obligacions d'informació per tallar el frau fiscal, com afegir en els llibres registre les dates de cobrament i pagament de les factures i els mitjans usats.

Així, disposaran de més temps per adaptar les seves aplicacions informàtiques al nou sistema. Una vegada que hagin optat per ell, els vincularà per un període de tres anys.

Per la seva banda, les empreses que contractin amb pimes i autònoms subjectes a l'IVA de caixa no podran aplicar-se la deducció d'aquest impost fins que hagin pagat la factura, el que, segons el Govern espanyol, suposa un incentiu perquè els clients avancin el pagament de les factures, tenint en compte que com més aviat ho facin, abans podran deduir l'IVA suportat.


Nous avantatges fiscals per a pimes i autònoms amb la Llei d'Emprenedors

Juntament amb aquest nou règim, la Llei d'Emprenedors també preveu nous avantatges fiscals per a pimes i autònoms a partir de 2014, el que el Govern considera la primera part de la reforma fiscal que prepara. En concret, les empreses amb una facturació inferior a 10 milions d'euros podran deduir-se fins a un 10% dels beneficis obtinguts en el període impositiu que es reinverteixin en l'activitat econòmica.

Es permet, a més, que les deduccions per R+D+I que puguin aplicar-se en un exercici puguin recuperar-se mitjançant un sistema de devolucions, que es començarà a aplicar ja en les despeses realitzats en 2013, podent- se començar a cobrar en 2015.

Alhora s'estableix un nou incentiu fiscal a l'IRPF (el 20% sobre una base màxima de 50.000 euros) a favor dels 'business angels' o de les persones interessades a aportar sol capital per a la començament d'una activitat o 'capital llavor'.


AFAEMME atorga 20 Beques per a dones emprenedores i empresàries

L'Associació d'Organitzacions d'Empresàries del Mediterrani (AFAEMME) ofereix la possibilitat d'optar a 10 beques per a Emprenedores dins del programa de creació d'empreses i 10 bequés més per a Empresàries dins del Programa de Creixement Empresarial.Ambdós programes estan dissenyats per la Universitat de Birmingham i la Women's Business Development Agency (Gran Bretanya) i finançats per la Comissió Europea. El termini d'inscripció finalitza el 23 degener. Per a més informació consulteu el següent enllaç www.afaemme.org.


ACC1Ó obre una nova convocatòria per a la realització de pràctiques a l'estranger

ACC1Ó ha obert una nova convocatòria per a joves perquè realitzin pràctiques a l'estranger en els àmbits de la gestió empresarial i el comerç internacional i es duen a terme a les oficines de la Xarxa Exterior d'ACCIÓ. Joves de fins a 25 anys tenen una nova oportunitat de gaudir d'una experiència internacional entrant com a col·laboradors en els Centres de Promoció de Negocis que ACCIÓ té arreu del món.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és realitzar pràctiques d'investigació de mercats i d'accions per a la internacionalització empresarial, accions que poden permeten realitzar un gran aprenentatge en els àmbits de la gestió empresarial, el finançament, la cooperació internacional, la innovació i la internacionalització.

La durada de les pràctiques serà de 9 mesos, des de l'1 de setembre del 2014 al 31 de maig del 2015.

Les candidatures poden presentar-se fins al 17 de febrer de 2014 seguint aquest enllaç: Enllaç


La Comissió Europea proposa prolongar sis mesos el període de migració a SEPA

La Comissió Europea va anunciar el passat 9 de gener que els avenços que s'han produït en la migració cap a la zona única de pagaments en euros ( SEPA ) no estan sent els suficients com per garantir un canvi complet sense riscos per al nou sistema el proper 1 de febrer com preveu el Reglament UE 260/2012 . Per tant , la Comissió proposa introduir un període transitori addicional de sis mesos, per garantir una mínima pertorbació als consumidors i a les empreses .

A la pràctica això significa que la data límit per a la migració segueix sent l'1 de febrer 2014, però els pagaments que difereixin d'un format SEPA podran seguir sent acceptats fins l'1 d'agost 2014, ha de ser la proposta aprovada pel Consell i el Parlament , per la qual cosa els ha demanat a la Comissió que ho facin el més aviat possible . No obstant, en el cas que s'aprovi més enllà del 31 de gener es demana que aquesta prolongació entri en vigor amb efecte retroactiu .

La Comissió demana als Estats membres que prenguin les mesures adequades perquè els bancs i proveïdors de serveis de pagament no siguin penalitzats per mantenir a partir l'1 de febrer aquesta doble acceptació de mitjans de pagament que segueix dotant de vigència fins a l'1 d'agost de 2014 als actuals instruments de pagament , entre els quals es troben els àmpliament utilitzats Quaderns 19 i 34 en l'àmbit bancari espanyol . Després d'1 d'agost 2014, no hi haurà més període de transició i la utilització de SEPA serà obligatòria .

La zona única de pagaments en euros (SEPA ) és un espai on més de 500 milions de ciutadans, 20 milions d'empreses i administracions públiques europees poden fer i rebre pagaments en euros en les mateixes condicions bàsiques, drets i obligacions, independentment de la seva ubicació.

 
INFO FISCAL
ÚLTIMES NOTICIES

Les empreses no podran ajornar les retencions de l'IRPF a partir del gener de 2014

Segons instrucció interna de l'Agència Tributaria, on insta a totes les Delegacions Territorials a denegar, amb caràcter general, les sol·licituds de les empreses d'ajornaments o fraccionaments de retencions i ingressos a compte (IRPF).

La norma preveu dues excepcions degudament justificades:

· Si l'empresa sol·licitant de l'ajornament, manca de bens suficients per garantir el deute i que l'embarg de bens afecti a la seva activitat.

· Que la negativa de l'ajornament posi en perill la supervivència d'una gran empresa.

Amb caràcter general, doncs, les sol·licituds per ajornament de retencions seran "inadmissibles", el que significa que el deute s'inclourà en via executiva, i podran ser sancionades a abonar un recàrrec mínim del 5%.


Reial Decret-llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i la millora de l'ocupabilitat dels treballadors

Principals aspectes del Reial Decret-llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractacióestable i la millora de l'ocupabilitatdels treballadors, publicat en el BOE de 21 de desembre de 2013 (https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13426.pdf) i vigent des del 22 de desembre de 2013.

1.- FOMENT DEL TREBALL A TEMPS PARCIAL I DE LA FLEXIBILITAT EN EL TEMPS DE TREBALL.-

a) Modificacions en el contracte a temps parcial (article 12 de l'Estatut dels Treballadors).- Fins ara en el contracte a temps parcial hi havia de figurar la distribuciódiària, setmanal, mensual o anual de les hores ordinàries de treball. Ara només cal que hi figuri la forma de distribuciód'aquestes hores, segons el previst en el conveni col·lectiu aplicable. No es poden fer hores extraordinàries, excepte en cas de prevencióo reparacióde sinistres i altres danys extraordinaris i urgents.

Hi ha canvis en el règim de les hores complementàries:

o Cal que estiguin previstes prèviament en un pacte escrit.

o Es poden pactar en tot tipus de contracte a temps parcial (indefinit o temporal), excepte si la jornada ordinària és inferior a 10 hores setmanals.

o Poden ser fins el 30% de les hores ordinàries (fins ara era fins el 15%). El conveni col·lectiu pot establir altre còmput, entre el 30% i el 60%.

o L'empresari ha de preavisar la seva realitzacióen un termini de 3 dies (abans el termini era de 7). El conveni col·lectiu pot determinar un termini inferior.

o La negativa del treballador a realitzar-les es pot sancionar.

o Al marge del pacte d'hores complementàries, l'empresa pot oferir al treballador amb contracte indefinit la realitzaciód'hores complementàries voluntàries fins a un màxim del 15% de les hores ordinàries (ampliable al 30% per conveni col·lectiu). Són d'acceptacióvoluntària i la no acceptacióper part del treballador no es pot sancionar.

La jornada feta en els contractes a temps parcial (hores ordinàries + complementàries) s'ha de registrat dia a dia i comptabilitzar mensualment. L'empresari ha de lliurar, amb la nòmina, el resum de totes les hores realitzades en el mes. Si no ho fa, el contracte es presumiràcelebrat a jornada completa, excepte prova que acrediti el caràcter parcial dels serveis.

b) Modificacions en el període de prova (article 14 de l'Estatut dels Treballadors).- Els contractes de durada determinada (article 15 de l'ET) concertats per una durada inferior a 6 mesos, tenen un període no superior a 1 mes. El conveni col·lectiu pot disposar una altra cosa.

c) Modificacions en la distribucióirregular de la jornada (article 34 de l'Estatut dels Treballadors).- Es fixa que la compensacióde les diferències en la distribucióirregular de la jornada, per excés o per defecte, entre la jornada feta i la durada màxima de la jornada ordinària legal o pactada, es faci en el termini de 12 mesos des de que es produeix. Per conveni col·lectiu o per pacte de l'empresa i els representants dels treballadors es pot determinar una altra cosa.

d) Modificacióde la reduccióde jornada per raóde guarda legal de menors (article 37 de l'ET).-

Es pot reduir la jornada entre 1/8 i 1/2 de la seva durada per guarda legal de menor de 12 anys a càrrec (fins ara era per menors de 8 anys).

2.- CONTRACTE DE TREBALL PER TEMPS INDEFINIT DE SUPORT ALS EMPRENEDORS.-

a) Possibilitat de realitzar-se a temps parcial (article 4 de la Llei 3/2012).-

Aquesta modalitat contractual pot ser a temps parcial. Fins ara solament podia ser a jornada completa.

La compatibilitat del 25% de la prestacióamb aquest contracte, solament es podràfer si se celebra a jornada completa. No si es fa a temps parcial que, en aquest cas, seràsegons les normes ordinàries de compatibilitat de prestacióo subsidi amb el treball a temps parcial.

Els incentius fiscals i les bonificacions a la Seguretat Social seran en proporcióa la jornada.

3.- CONTRACTE EN PRÀCTIQUES PER ETT.-

a) Contracte en pràctiques per ETT (Llei 14/1994).-

Les empreses de treball temporal (ETT) poden fer contractes en pràctiques amb treballadors per a cedir-los a empreses usuàries.

4.- CONTRACTE A TEMPS PARCIAL AMB VINCULACIÓFORMATIVA.-

a) Concreciódel requisit de procedència d'altre sector d'activitat en el col·lectiu destinatari (article 9 de la Llei 11/2013).-

Sector d'activitat és la Classe segons el CNAE-2009 (RD 475/2007). És el codi numèric de 4 xifres.

5.- TIPUS DE COTITZACIÓPER DESOCUPACIÓEN CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA A TEMPS PARCIAL.- Es redueix en 1 punt. Per al 2014 seràdel 8,30 % (6,70% l'empresa i 1,60% el treballador).

6.- ACTIVITAT FORMATIVA EN ELS CONTRACTES PER A LA FORMACIÓI L'APRENENTATGE.-

a) Pròrroga del període transitori de realitzacióde formacióteòrica (disposiciótransitòria 8 de la Llei 3/2012).-

Es prorroga fins a 31 de desembre de 2014 la possibilitat de fer formacióalternativa en els contractes per a la formaciói l'aprenentatge si no hi ha títol de formacióprofessional o certificat de professionalitat relacionats amb el treball a realitzar, o no hi ha centres formatius disponibles per a impartir-los.

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE