Apunt a l'Associat
Segona Quinzena Gener 2014
Núm. 71
NOTÍCIES FEDERACIO DE GREMIS DE CONSTRUCCIO

Trobada empresarial Espanya-Angola a Luanda del 5 al 7 de maig

La Secretaria d'Estat de Comerç d'Espanya , a través de l'ICEX i l'Oficina Econòmica i Comercial de l'Ambaixada d'Espanya a Luanda, celebrarà una Trobada Empresarial en l'esmentada ciutat del 5 al 7 de maig de 2014. L'objectiu d'aquesta Trobada serà facilitar la identificació d'oportunitats d'inversió i cooperació empresarial i oferir a les empreses espanyoles participants la possibilitat de mantenir contacte directe amb empresaris d'Angola. Entre les activitats que han estat triades com a prioritàries per aquesta Trobada, en base a les oportunitats de negoci existents, destaquen la construcció d'infraestructures , activitats en l'àmbit de l'aigua i els materials de construcció.

Per a més informació sobre l'organització de la Trobada Empresarial, condicions de participació, procediment d'inscripció, ... consulteu el web www.icex.es. Els interessats a participar-hi han d'inscriure's directament a l'ICEX abans del 13 de març de 2014.


Els costos laborals augmenten en el tercer trimestre

Els serveis jurídics de CEOE han analitzat els costos laborals concloent que, en el tercer trimestre han deixat de banda el camí del descens registrat en els darrers cinc trimestres, destacant que això es deu als costos d'acomiadament, atès que el cost salarial ordinari segueix essent en augments moderats. El cost laboral en el tercer trimestre va augmentar a 2.460,64 euros per treballador i mes, el que comporta una taxa interanual del 0,2%. També destaca el fet que en el tercer trimestre havia 72.790 llocs de treball vacants, dels quals un 3,5% corresponia al sector de la construcció. Podeu consultar el document seguint el següent enllaç http://www.ceoe.es/resources/image/na_238_2.pdf.


Llei de garantia de la unitat de mercat

En data 10 de desembre de 2013, ha estat publicada la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat. Aquesta disposició ha estat publicada al Butlletí Oficial de l'Estat.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12888.pdf

NOTÍCIES ASSOC PROMOTORS-CONSTRUCTORS DE LLEIDA

La presidenta de l'Associació de Promotors-Constructors de Lleida i comarques reflexiona sobre els sectors immobiliaris i de la construcció a Lleida Televisió

El programa Lleida Activa de la cadena Lleida Televisió va emetre el passat 25 degener el debat: El sector de la construcció, ressuscita? el qual va tenir com a convidada la presidenta de l'Associació de Promotors-Constructors de Lleida i comarques, Sra. Montse Pujol, per tal de reflexionar sobre els sectors immobiliaris i de la construcció. En aquest sentit, en el decurs del programa es van posar de relleu els senyals d'optimisme que poden determinar que s'ha tocat fons i que es comença a traure el cap. Dos exemples són, en primer lloc, que al 2013 els pisos nous van pujar una mica de preu, després d'haver-se ajustat a la baixa, fet que no passava des del 2010. I, en segon lloc, l'any 2013 es va tancar amb la dada esperançadora que l'ocupació va crèixer al desembre en el sector de la construcció a Lleida (150 persones) i a Catalunya (6.309), mentre a Espanya queia si bé molt lleugerament.

Podeu visionar el contingut del programa seguint el següent enllaç: http://www.coell.org/Noticies/Noticia.asp

NOTÍCIES ASSOC. PROV. DE FABRICANTS D'ARIDS I FORMIGONS

Convocatòria d'ajuts per al ús d'àrid reciclat

Convocatòria d'ajuts per al ús d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya

El passat 9 de gener es va aprovar la Resolució TES/2910/2012 per la qual es modifiquen diversos apartats de la Resolució TES/2910/2012 i que es publica en el DOG Núm. 6546 de 23 de gener de 2014, la convocatòria d'ajuts per a la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya.

Aquests ajuts tenen com objecte fomentar i promoure la utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE , en les obres promogudes tant per ens locals, com per les empreses públiques municipals de Catalunya.

Per a més informació seguiu el següent enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6546/1334876.pdf


Propera sessió del Comitè Tècnic del Gremi d'Àrids de Catalunya el 6 de febrer

El proper 6 de febrer a les 16 hores tindrà lloc la propera sessió del Comitè Tècnic del Gremi d'Àrids de Catalunya a la seu del Gremi a Rambla Catalunya, 127, 3r. 1a. Es recomana la participació dels associats atès que en el decurs de la trobada es posaran damunt la taula les principals qüestions que afecten al dia a dia de les empreses.

NOTÍCIES GREMI DE CERAMISTES DE LLEIDA

Estalvi base de l'impost especial aplicable sobre l'energia elèctrica

El Gremi de Cermistes de Lleida informa als seus associats que a partir de l'1 de gener de 2014 les empreses que la seva activitat comporti processos de : Reducció química; Electrolítics; Mineralògics i Metal·lúrgics podran gaudir d'una reducció del 85% de la base de l'impost especial aplicable sobre l'energia elèctrica que es destini als usos abans esmentats, el que pot suposar una important reducció a la seva factura elèctrica. En cas d'estar interessats en rebre informació més detallada al respecte, cal posar-se en contacte amb el Gremi.

COELL

COELL obre les portes de l'oficina COELL EMPRÈN per donar impuls a nous emprenedors

COELL ha obert recentment les portes de l'oficina COELL EMPRÈN per donar impuls a l'emprenedoria amb col·laboració amb Foment del Treball, atès que aquesta ha de ser una prioritat del conjunt del país per generar riquesa i ocupació en el conjunt del territori.

En aquest nou espai de suport a l'emprenedor, que ha estat presentat als mitjans de comunicació amb força ressò, es pot trobar orientació i assessorament dels passos i tràmits que s'han de dur a terme: des de l'anàlisi de l'oportunitat empresarial fins a la creació de l'empresa, a més d'oferir una àmplia oferta de jornades, seminaris i activitats formatives per millorar i ampliar les capacitats i habilitats dels futurs empresaris.

El programa COELL EMPRÈN té l'objectiu no només d'afavorir la creació de noves empreses sinó també d'ajudar a augmentar la taxa de supervivència de les noves iniciatives empresarials. Per aquest motiu, el programa preveu un seguiment tècnic durant el procés de consolidació de la nova empresa que n'analitzi el desenvolupament i defineixi, si s'escau, un pla de millora.

Alhora, es preveu posar en contacte les empreses creades amb un alt nivell d'innovació i amb visió internacional amb aquells programes de suport als emprenedors que tenen les grans empreses del país, per aprofundir en els diferents projectes d'incubació, acceleració o inversió de les empreses consolidades i les noves empreses que s'hi poden acollir.

Així mateix, es focalitzarà l'acció en els col·lectius més necessitats d'assessorament perquè sovint emprenen per necessitat, com poden ser els joves, els aturats i les dones.

D'altra banda, el programa està dissenyat per limitar els supòsits de fracàs empresarial en oferir un assessorament personalitzat i professionalitzat que doni a les persones emprenedores les eines per reflexionar al voltant de la viabilitat del seu projecte; facilitar l'accés al finançament en les primeres etapes, tot oferint assessorament per redactar un pla d'empresa orientat a aquesta finalitat i un acompanyament en la negociació amb les entitats financeres.

No menys important és el servei de finestreta única per agilitar tràmits que ofereix COELL EMPRÈN als emprenedors que facin el pas de crear una empresa.

Per últim, tant COELL com la resta d'organitzacions empresarials que impulsen aquest programa de suport a l'emprenedoria, tenen molt present la importància de la formació i dels espais de reflexió per al desenvolupament de noves empreses.

Aquest projecte conjunt està emmarcat en la xarxa Catalunya Emprèn i tots els serveis que s'ofereixen estan cofinançats pel Fons Social Europeu, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.


COELL, seu dels exàmens oficials de les Universitats privades de Gales, Àvila i Saragossa

La Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL), en virtut de l'acord de col·laboració amb INGENIO Leadership School, ha estat designada seu dels exàmens oficials que realitzin els alumnes de la demarcació de Lleida i de la seva àrea d'influència que estudiïn a la Universitat de Gales, a la Universitat catòlica d'Àvila (UCAV) o bé a la Universitat San Jorge de Saragossa.

Aquests centres formen part del Grupo Fundación San Valero, dedicat des del 1953 a l'ensenyament secundari, professional i a l'educació superior, a més de ser centre homologat per impartir formació contínua i ocupacional.

Les aules de COELL acolliran, per tant, 3 convocatòries anuals, com a mínim, dels Graus (abans llicenciatures) d'Enginyeries, Econòmiques i Dret.

Aquest acord obre les portes a la possibilitat de realitzar algun tipus de formació presencial a la mateixa COELL relativa a les titulacions esmentades.


Vols anunciar-te a COELL?

COELL, conscient del rol que juguen les noves tecnologies de la informació i en un esforç per adaptar-se a la realitat comunicativa actual marcada per l'evolució constant que imposen les noves tecnologies, ha fet una aposta en ferm des de fa temps cap a aquest camp per tal de centrar el seu flux comunicatiu amb socis, organitzacions i teixit empresarial per tal de transmetre la seva activitat i els seus serveis.

L'estratègia de comunicació, doncs, passa per incidir en el component digital (COMUNICACIÓ 2.0) ateses les possibilitats que ofereix en quant a cobertura de públics a un cost raonable.

D'un temps ençà hem assolit una relació comunicativa estable amb tots vosaltres mitjançant el nou disseny de la nostra pàgina web i amb l'enviament quinzenal d'un butlletí de notícies o newsletter i és per això que considerem que, a nivell de publicitat, aquestes opcions poden resultar ésser un canal adequat per als anunciants -socis o no- que vulguin promoure els seus productes entre un públic disposat a "escoltar".

Us adjuntem un document amb tota la informació detallada per anunciar-se a COELL.

Consulti'ns i li dissenyarem una proposta específica adaptada a les seves necessitats. Adreci's a l'Àrea de Comunicació de COELL. 973 23 21 66 comunicació@coell.org


COELL acull una jornada tècnica sobre seguretat alimentària

La sala d'actes de COELL acollirà el dia 28 de febrer una jornada tècnica sobre seguretat alimentària organitzada per SGS. L'ordre del dia de l'acte és el següent:

10 a 10:30 h. - INTRODUCCIÓ (Marta Quintana Medina - Advocada especialitzada en dret alimentari a GESTALIMENT)

10:30 a 11:15 h - FOOD DEFENSE (Montse Cortasa Gras - Consultora agroalimentària a GESTALIMENT)

11:45 a 13:00 h - FOOD DEFENSE i els esquemes de Certifidció BRC, IFS y FSSC220000 (Mercè Sanchez - Coordinadora FOOD Región Este - Auditora en cap a SGS ICS)

13:00 a 13:30h - CASO PRÁCTICO APLICADO A BRC - IFS i FSSC22000 (Mercè Sánchez - Coordinadora FOOD Regió Est - Auditora en cap en SGS ICS)

13:30h - Fi de la jornada.

 
INFO FISCAL

COELL us informa que les properes obligacions fiscals són:

DE L'1 DE FEBRER AL 28 DE FEBRER 2014

àDeclaracióAnual d'operacions amb Tercers, corresponent a l'exercici 2013 (MODEL 347).

àDeclaracióinformativa d'entitats en règim d'atribucióde rendes (S.C.P. i C.B.) (MODEL 184).

OBLIGATS A DECLARAR:

Estan obligats a presentar la declaracióels subjectes que realitzin activitats empresarials o professionals:

Persones jurídiques, físiques i entitats en atribucióde rendes en l'IRPF que tributin pel mètode d'estimacióobjectiva isimultàniament, en el règim especial d'IVA simplificat, d'Agricultura Ramaderia i Pesca o al recàrrec d'equivalència, en el règim de mòduls per les operacions en que emetin factura (sense retencióde l'1%).

·El límit obligatori per a declarar continua essent anual per import de 3.005,06.-€ per cada operador. Si béla informacióper cada operador s'hauràde desglossar trimestralment.

  • Respecte els imports corresponents a les quantitats percebudes en metàl·lic el límit a declarar es de 6.000,00.-€ per operador i aquest es declararàanualment.

·Els subjectes passius inscrits en la Declaracióde DevolucióMensual, obligats a presentar el model 340, referent l'exercici 2013, estaran obligats a presentar el model 347, peròno els afecta l'obligacióde presentar la informaciótrimestralment, per tant ho informaran anualment, imputant l'import en el 4 Trimestre o qualsevol altre trimestre.

  • IMPUTACIÓTEMPORAL DE LES FACTURES: Les operacions s'entendran realitzades en el període en el que s'hagi de realitzar la seva anotacióregistral de la factura o document substitutiu en els llibres registres d'IVA. Aquest nou criteri comporta la existència de discrepàncies entre imports declarats pel client i pel proveïdor.
  • DECLARACIÓD'IMPORTS NEGATIUS: És considera l'import anual amb termes absoluts ( sense signe), sempre que superi l'import anual de 3.005,06 €, els imports per tant poden ser negatius.
  • ES DECLARARAN SEPARAMENT LES SEGÜENTS OPERACIONS:

o Les quantitats que es percebin en contraprestacióper transmissions de immobles, efectuades o que es tinguin que efectuar (bestretes), que constitueixin entregues subjectes al IVA.

o Lloguer de bens immobles (locals de negoci).

RECORDEM ALTRES OPERACIONES OBLIGATÒRIES DE DECLARAR:

o Les subvencions tant les rebudes com les atorgades.

o Les operacions d'arrendament de locals de negoci per part dels propietaris i dels inquilins dels arrendaments no sotmesos a retenciói per tant no declarats al model 180, en el cas d'arrendaments sotmesos a retenciónomés seran declarats per part del propietari (declarant base imposable + iva sense tenir en compte la retenció).

o Els interessos de préstecs.

o Assegurances.

o Operacions no subjectes o exemptes de l'IVA.

OBSERVACIONS:

Si desitgeu que us confeccionem el MODEL 347 i 184, us agrairem ens feu arribar els fulls adjunts amb totes les dades abans del 05 DE FEBRER per tal de poder garantir la presentacióde les seves declaracions.

A tots els associats abonats al servei de Comptabilitat, se'ls hi confeccionaràautomàticament la declaració.

REFERÈNCIA RENDA 2013

REDUCCIONS APLICABLES EN LLOGUER D'IMMOBLES DESTINATS A HABITATGE HABITUAL:

En els supòsits de lloguers d'immobles el rendiment es reduiràen 60%.

La reduccióseràdel 100% quan l'arrendatari:

àTingui una edat entre 18 i 30 anys.

àUn rendiment net de treball o activitats econòmiques en el període impositiu superior a IPREM (per 2013 6.390,13.-€excloent les pagues extres i 7.455,14.-€incloent-les).

Per aplicar aquesta reducció, l'arrendatari hauràde presentar a l'arrendador:

Una comunicacióentre 1 de gener i 31 de marçde l'exercici següent al que hagi de sorgir efecte: (per l'exercici 2013 entre 1 de gener i 31 de marçde 2014), on hi consti:

Nom, cognoms, domicili fiscal i NIF de l'arrendatari.

Referència cadastral de l'immoble llogat on hagi viscut.

Manifestaciód'haver tingut l'edat compresa entre 18 i 30 anys, i si es el cas els dies que va incomplir aquest requisit.

Manifestaciód'haver obtingut durant el període impositiu rendiments de treball o Activitats Econòmiques superiors a l'IPREM.

Data i signatura de l'arrendatari.

Identificacióde la persona o entitat destinatària.

NOVETATS MODEL 347. Entrada en vigor l'1 de gener del 2014.

Nous obligats a presentar el model 347 i altres modificacions.

Queden obligats a presentar aquesta declaració:

  • Les Comunitats de béns en règim de propietat horitzontal , excloses les següents operacions:

1. Subministrament d'energia elèctrica i combustible de qualsevol tipus amb destinacióal seu ús i consum comunitari.

2. Subministrament d'aigua amb destinacióal seu ús i consum comunitari.

3. Les derivades d'assegurances que tinguin per objecte l'assegurament de béns i drets relacionats amb zones i elements comuns.

o Entitats o establiments privats de caràcter social, excloses les següents operacions:

1. Subministrament d'aigua, energia elèctrica i combustibles

2. Les derivades d'assegurances

o Els subjectes passius inclosos en el règim simplificat del IVA han d'incloure tambéla informacióde les operacions per les que rebin factura i estiguin registrades en el Llibre de Factures Rebudes.

Altres modificacions a tenir en compte:

o Respecte les operacions del nou règim especial del criteri de caixa, exigeix que es declarin els imports efectivament cobrats o pagats, aixícomo el que es meriten a 31 de desembre de l'any posterior, al que s'hagi produït l'operació.

Aquestes operacions figuraran separades, es consignaran tan en l'any que s'hagi efectuat l'operació, com l'any en que facin efectius els imports.

o La informacióa subministrar, pels acollits al règim especial del criteri de caixa, per les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal, i per les operacions afectades pels destinataris del criteri de caixa seràde caràcter anual.

o Les diferents Administracions Públiques hauran de relacionar a totes aquelles persones o entitats a els qui hagin satisfet subvencions, auxilis o ajudes, qualsevol que sigui el seu import.

o Separacióde les operacions en que es produeixi el nou supòsit de inversiódel subjecte passiu i les que es vinculin al règim de dipòsit diferent al duaner.

ÚLTIMES NOTICIES

Foment espera que el Ministeri d'Ocupació reconsideri la cotització de les anomenades retribucions en espècie

Foment del Treball espera que el Ministeri d'Ocupació reconsideri la cotització obligatòria de les retribucions en espècie que ha inclòs en el Reial Decret 16/2003 de 20 de desembre. Foment considera que aquest tipus de mesura, juntament amb l'increment de les bases màximes de cotització en un 5%, perjudiquen la competitivitat de les empreses i la generació de llocs de treball i incideix, per tant, negativament en la incipient recuperació econòmica. De fet, els costos laborals del mercat de treball d'Espanya són ja un dels més elevats i, en concret, les cotitzacions socials a càrrec de les empreses són les més elevades de la Unió Europea i de l'OCDE.

Foment lamenta, alhora, que l'adopció d'aquesta mesura que implica la cotització obligatòria dels pagaments en espècie no ha estat ni comunicada ni negociada amb els agents socials. A més, és fins i tot contrària al compromís expressat pel Govern en nombroses ocasions de reduir les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social. Per aquest motiu, Foment exigeix la participació dels agents socials amb caràcter previ a l'adopció de mesures que, com aquestes, són perjudicials per a les empreses i el greu impacte econòmic i social de les quals no s'han valorat adequadament.


Reempresa salva 180 negocis, una desena a Lleida

El servei de compravenda de negocis impulsat per Cecot, Reempresa, ha assolit 180 empreses salvades en poc més de dos anys, fet que ha permeès mantenir uns 500 llocs de treball i ah generat una inversió induïda de més de 8,8 milions d'euros. Barcelona concentra el 78% d'empreses salvades, Girona, el 9%, Tarragona, el 7% i Lleida, el 6%, una desena del total. Reempresa és un projecte que rellança empreses per tal que continuïn amb el negoci original i va obrir una delegació a Lleida el maig de 2011 a la seu de COELL.


Novetats en matèria de classificació de contractistes que introdueix la Llei 25/2013, de Factura Electrònica

Des del punt de vista de les classificacions de les empreses per contractar amb les administracions públiques, els efectes més importants que té aquesta modificació són els següents :

I.- Reafirmació del sistema de classificació per als contractes d'obra com a element de prova de la solvència ( tant econòmica - financera com tècnica i professional ) en els contractes d'import superior a 500.000 , i també per als inferiors , ja que l'opció sobre la manera d'acreditar la solvència correspon al contractista i no a l'òrgan de contractació qui, a més , queda obligat a definir mitjançant els codis CPV la classificació corresponent , encara que no faci indicació expressa de grups i subgrups .

II .- Desaparició de l'obligatorietat de la classificació en contractes de serveis , tot i que continua vigent amb caràcter potestatiu per al licitador per als subgrups avui existents ( art. 37 Reglament LCAP ) l'elecció del mitjà amb el qual acrediti la seva solvència , en termes semblants als que regeixen en els contractes d'obra inferiors a 500.000 € .

III.- L'afirmació que el sistema de classificació prèvia no regeix per a altres tipus de contractes, de manera que s'acabarà amb l'exigència de la mateixa en contractes de concessió d'obra pública o de gestió de serveis públics, fins ara relativament habitual .

IV.- Una conseqüència negativa de la modificació soferta per l'art. 65.1 és la desaparició de la possibilitat de substituir la classificació en subgrups especialitzats o subjectes a habilitació o autorització professional per un compromís de subcontractació amb empresa degudament classificada per a l'execució d'aquests treballs especials.

V.- La gran novetat de la reforma és l'elevació dels terminis de validesa de l'experiència en l'execució de treballs, que passa de cinc a deu anys en obres i de tres a cinc en serveis , estem a l'espera de saber si la Junta Consultiva de Contractació Administrativa posarà en marxa aquesta mesura amb caràcter immediat o hem d'esperar al seu desplegament reglamentari .

VI.- També hem de ressaltar com a novetat la possibilitat de considerar l'experiència en l'execució d'obra per part de filials estrangeres, és a dir, de persones jurídiques diferents del contractista però participades per ell, establint règims diferents segons es tingui o no el control d'aquesta societat: en el primer cas , es comptabilitzarà com si fos pròpia la totalitat de l'experiència, en el segon només pel percentatge de participació.

VII.- Finalment, és destacable també el reforç de la classificació de contractista com a mitjà suficient per acreditar la solvència allà on coincideixin els treballs o activitats a realitzar amb els que integren la qual tingui l'empresari.

Com a aplicació pràctica i immediata de la modificació per a l'empresa ja classificada que hagués perdut categoria en algun subgrup, o fins i tot li ha estat denegat per haver quedat fora de l'últim quinquenni l'obra de la qual es va acreditar experiència ( és a dir, es van aportar certificats), s'obre la possibilitat de poder recuperar tramitant un nou expedient sobre la base d'aquests mateixos certificats si els treballs corresponen a un any que encara estigui dins dels últims deu ( ara mateix , des de l'any 2004). Tampoc s'ha de considerar això de forma absoluta, ja que cal recordar que els mitjans humans, materials i financers amb què compta l'empresa en el moment actual són també importants, fins al punt que la seva carència o insuficiència limitaran la classificació, fent inviable si fossin inexistents.


Resolució d'ICEX Espanya Exportació i Inversions

Resolució d'ICEX Espanya Exportació i Inversions, per laqual es convoca per a 2014 la concessió d'ajudes a través del programa Promoció d'Implantació d'Empreses Estrangeres

Per a més informació seguiu el següent enllaç http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/24/pdfs/BOE-A-2013-13587.pdf


Programa de la Unió Europea per a la competitivitat de les empreses i per a les petites i mitjanes empreses (COSME)

COSME és el programa de la UE per a la Competitivitat de les Empreses i les PIME que ajuda els emprenedors i les petites i mitjanes empreses a començar a operar, accedir a finançament i internacionalitzar-se, a més de donar suport a les autoritats a millorar l'entorn empresarial i facilitar el creixement econòmic de la Unió Europea. Suposa una continuïtat del Programa per a la Iniciativa Empresarial i la Innovació (EIP) desenvolupat en 2007-2013 tant en el seu objectiu com en les seves actuacions, llevat de les adreçades a la innovació, que es recullen en el també nou programa HORIZON 2020. COSME compta amb un pressupost de 2,3 bilions d'euros, a executar des del 2014 fins al 2020 i complementarà als estats membres de la Unió Europea en les seves polítiques dirigides a les PIME, contribuint a reforçar la competitivitat i sostenibilitat de les empreses de la Unió i fomentar la cultura empresarial.

Per a més informació adreceu-vos a: http://ec.europa.eu/cip/cosme/

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE