Apunt a l'Associat
Febrer 2014
Núm. 72
NOTÍCIES Agrupació d'instal·ladors de les comarques de ponent

Curs de Manipulació d'Equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats

AGRISEC organitza el Curs de Manipulació d'Equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats adreçat a professionals que estiguin en possessió del carnet ITE o Climatització. Està previst que el curs s'iniciï el 28 de febrer i que la seva durada sigui de 24 hores en horari de divendres tarda i dissabtes matí (12 hores presencials i 12, semipresencials). El preu per als associats és de 150 euros i de 250 euros per als no associats. L'import és susceptible de bonificació per la Fundación Tripartita. Es reserva el dret d'anul·lar el curs si no s'assoleix un mínim de 10 alumnes. Per a inscripcions adreceu-vos a la sra. Cristina Quintana al telèfon 973 23 21 66.


Curs per obtenir el Carnet d'Instal·lador Tèrmic en Edificis ITE

AGRISEC organitza un curs per obtenir el Carnet d'Instal·lador Tèrmic en Edificis ITE. Està previst que el curs s'iniciï a finals de febrer i que la seva durada sigui de 450 hores en horari de divendres tarda i dissabtes matí (220 hores presencials i 230, semipresencials). El preu per als associats és de 1.500 euros i de 1.800 euros per als no associats. L'import és susceptible de bonificació per la Fundación Tripartita. Es reserva el dret d'anul·lar el curs si no s'assoleix un mínim de 10 alumnes. Per a inscripcions adreceu-vos a la sra. Cristina Quintana al telèfon 973 23 21 66.

COELL

Jornada "Reptes i oportunitats del canvi climàtic per a les empreses catalanes" el 26 de febrer a COELL

La sala d'actes de COELL acollirà dimecres 26 de febrer a les 9.30 hores la jornada "Reptes i oportunitats del canvi climàtic per a les empreses catalanes" que organitzen el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic i la Fundación Empresa & Clima, amb la col·laboració de l'Institut Català d'Energia (ICAEN) i COELL.

La jornada s'adreça a gestors, responsables i tècnics ambientals d'organitzacions públiques i privades. Les persones interessades a prendre-hi part poden inscriure's seguint el següent enllaç: http://www.e-encuesta.com/answer?testId=C396q7gzKqQ=

L'acte comptarà amb la presentació de la directora general de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya, Sra. Marta Subirà i el president de COELL, Sr. Joan Simó, a més de les intervencions del director de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Sr. Salvador Samitier i del cap d'eficiència energètica i energies renovables de l'Institut Català d'Energia, Sr. Lluís Morer.

En el decurs de l'acte es presentarà el Programa d'Acords Voluntaris per a la reducció dels Gasos d'Efecte Hivernacle (GEH) de la Generalitat de Catalunya, una eina innovadora creada per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) per millorar la gestió d'aspectes ambientals de les organitzacions i en el qual ja hi participen prop de 100 empreses i institucions.


Jornada: "El manteniment de la Classificació del contractista ... "

Jornada "El manteniment de la Classificació del contractista: les declaracions de solvència econòmico-financera i tècnica i professional. Últimes novetats" el 13 de març a COELL

La sala d'actes de COELL acollirà dijous 13 de març a les 16.30 hores la Jornada "El manteniment de la Classificació del contractista: les declaracions de solvència econòmico-financera i tècnica i professional. Últimes novetats" que organitza la Federació de Gremis de la Construcció (FGC) de Lleida amb la col·laboració de l'Oficina Auxiliar de CNC. L'acte està obert a tots els gremis i professionals.

L'esdeveniment, que comptarà amb la presentació del president de la Federació de Gremis de la Construcció, Sr. Josep M. Gardeñes, estarà conduït pel Sr. Pedro Luis Molina, Director de l'Oficina Auxiliar del Contractista, de CNC.

En el decurs de la jornada es donaran a conèixer els principis bàsics del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s'aprofundirà en els nous procediments per al manteniment de la classificació i s'obrirà un col·loqui amb els assistents.


COELL EMPRÈN organitza el 5 de març la jornada formativa d'emprenedoria: El Pla d'Empresa. Step by step

COELL EMPRÈN organitza dimecres 5 de març una jornada formativa d'emprenedoria sota el títol El Pla d'Empresa: Setp by Step. La jornada és gratuïta i s'adreça a professionals en actiu, emprenedors o persones en situació d'atur interessades a conèixer les claus per elaborar un pla d'empresa, eina fonamental per conèixer la viabilitat de l'activitat. Les persones interessades en prendre-hi part poden fer-ho dins l'apartat "inscripció gratuïta", tot seguint l'enllaç adjunt http://www.coell.org/Noticies/Noticia.aspx?Id=4070. La jornada es desenvoluparà de 10 a 14 hores a les aules de COELL (Rambla de Ferran, 32. Lleida).


Vols anunciar-te a COELL?

COELL, conscient del rol que juguen les noves tecnologies de la informació i en un esforç per adaptar-se a la realitat comunicativa actual marcada per l'evolució constant que imposen les noves tecnologies, ha fet una aposta en ferm des de fa temps cap a aquest camp per tal de centrar el seu flux comunicatiu amb socis, organitzacions i teixit empresarial per tal de transmetre la seva activitat i els seus serveis.

L'estratègia de comunicació, doncs, passa per incidir en el component digital (COMUNICACIÓ 2.0) ateses les possibilitats que ofereix en quant a cobertura de públics a un cost raonable.

D'un temps ençà hem assolit una relació comunicativa estable amb tots vosaltres mitjançant el nou disseny de la nostra pàgina web i amb l'enviament quinzenal d'un butlletí de notícies o newsletter i és per això que considerem que, a nivell de publicitat, aquestes opcions poden resultar ésser un canal adequat per als anunciants -socis o no- que vulguin promoure els seus productes entre un públic disposat a "escoltar".

Us adjuntem un document amb tota la informació detallada per anunciar-se a COELL.

Consulti'ns i li dissenyarem una proposta específica adaptada a les seves necessitats. Adreci's a l'Àrea de Comunicació de COELL. 973 23 21 66 comunicació@coell.org

 
INFO FISCAL
ÚLTIMES NOTICIES

COELL acull una jornada tècnica sobre seguretat alimentària el 28 de febrer

La sala d'actes de COELL acollirà el dia 28 de febrer una jornada tècnica sobre seguretat alimentària organitzada per SGS. La jornada s'iniciarà a les 10 hores i comptarà amb les xerrades de la Sra. Marta Quintana Medina, Advocada especialitzada en dret alimentari a GESTALIMENT; de la Sra. Montse Cortasa Gras, Consultora agroalimentària a GESTALIMENT; i de la Sra. Mercè Sanchez, Coordinadora FOOD Región Este - Auditora en cap a SGS ICS. La jornada finalitzarà a les 13.30 hores amb un cas pràctic aplicat.


Base mínima de cotització d'autònoms amb 10 o més treballadors

El passat 25 de gener, es va sortir publicat al RDL - 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria d'infraestructures, i altres mesures econòmiques, on en l'article onzè es va procedir a modificar de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014, el que a continuació es detalla:

" Article onzè. Modificació de la llei 22 /2013, de 23 de desembre , de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014. La Llei 22 /2013, de 23 de desembre , de Pressupostos Generals de l' Estat per al'any 2014, queda modificada de la següent manera:

U. Amb efectes d'1 de febrer de 2014, el número 11 de l'apartat Cinc de l'article 128 queda redactat com seguix :

«11 . Per als treballadors autònoms que en algun moment de l'any 2013 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d'altri igual o superior a deu , la base mínima de cotització tindrà una quantia igual a la prevista com a base mínima per els treballadors enquadrats en el grup de cotització 1 del Règim General . »

BASE MÍNIMA DE COTITZACIÓ DE TREBALLADORS AUTÒNOMS

En l'apartat 1, estableix amb efectes des de l'1 de febrer de 2014, la modificació del número 11 de l'apartat cinc de l'article 128 de la llei 22/ 2013 que queda redactat així : "Per als treballadors autònoms que en algun moment de l'any 2013 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d'altri igual o superior a deu , la base mínima de cotització tindrà una quantia igual a la prevista com a base mínima per als treballadors enquadrats en el grup de cotització número 1 del Règim General .


Simplificació administrativa de models de contracte

El SEPE publica una nova Guia de contractes i un assistent de contractes que s'adapten a la simplificació administrativa dels mateixos .Des del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social s'ha dut a terme una simplificació administrativa dels models de contracte , que no implica cap modificació en la regulació dels mateixos ni en les seves claus . Consisteix en l'agrupació de tots els models existents fins ara en quatre blocs :

a ) Indefinits .

b ) Temporals .

c ) Formació .

d) Pràctiques .

D'aquesta manera , el model comú a cadascuna de les modalitats s'adapta a la necessitat concreta a través d'un sistema de clàusules que es presenten com a opcions a triar. A més, publiquen una Guia de Contractes que recull tota la normativa vigent en matèria de contractes de treball i incentius a la contractació.Aquesta guia s'adapta a la recent simplificació administrativa de models de contracte, i pretén facilitar el compliment de les obligacions que en matèria de contractació s'exigeix ​​a les empreses.

La guia s'estructura com un manual de coneixement dels quatre models de contractes indicats, les seves característiques i les clàusules específiques que puguin presentar cada un d'ells, en funció de les peculiaritats del treballador i / o de l'empresari.

El SEPE també posa a disposició dels ciutadans un assistent de contractes que permet seleccionar d' una manera senzilla el model més d'acord amb les circumstàncies que concorren en el tipus de prestació laboral a desenvolupar. Per a més informació: Seguir Enllaç


Comunicació de les dades del perceptor

Nou model 145 de comunicació de dades del perceptor de rendes del treball al seu pagador o de la variació de les dades prèviament comunicades. A partir del 2014.01.01 , es modifica el model 145 , a causa de les modificacions introduïdes pel RD 960/2013 en el Reglament de l'IRPF ( RD 439 /2007), que afecten a la comunicació de l'obligació d'abonament de les pensions compensatòries i anualitats d'aliments , en eliminar l'obligació d'aportar el testimoni literal de la resolució judicial determinant de les pensions, sent suficient, per tant, la simple comunicació de les quanties fixades judicialment per aquests conceptes perquè el pagador de rendiments del treball les pugui tenir en compte en el càlcul del tipus de retenció aplicable al perceptor obligat a satisfer-les.

Així mateix , s'adapta a la modificació relativa, a partir de l'1 de gener de 2013, al dret a la deducció per inversió en habitatge habitual. A l'efecte, se substitueix l'antic model pel contingut en l'annex de la resolució referenciada.


La Seguretat Social afirma que els autònoms de societats civils no estan subjectes a cap pujada de quotes

La Seguretat Social assenyala que els treballadors per compte propi de societats civils no estan subjectes a cap increment de quotes . Davant algun dubte que hagués pogut suscitar sobre això , s'utilitzaran totes les vies de comunicació per incidir en aquest extrem .

La disposició addicional segona del Reial Decreto-Ley16/2013 , de 20 de desembre , de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l'ocupabilitat dels treballadors determina en el seu paràgraf segon que la base de cotització mínima del grup 1 del Règim General és aplicable als treballadors autònoms inclosos en el RETA a l'empara del que estableix la disposició addicional vintena setena del text refós de la Llei general de la Seguretat Social i de l'article 21.3 de la Llei 4/1997 , de 24 de març , de Societats Laborals a excepció d'aquells que causin alta inicial en el mateix , durant els 12 primers mesos de la seva activitat .

La disposició addicional vintena setena de la Llei General de la Seguretat Social es refereix a qui exerceixin funcions de direcció i gerència que comporta l'acompliment del càrrec de conseller o administrador, o prestin altres serveis per a una societat mercantil capitalista , a títol lucratiu i de forma habitual , personal i directa , sempre que estiguin en possessió del control efectiu , directe o indirecte d'aquella.

En conseqüència , si se'ls aplicaria a aquelles societats que tinguin naturalesa mercantil però no a les societats civils.


Trobada empresarial a Senegal el 10 de març

CEOE ha organitzat una trobada empresarial a Senegal el proper 10 de març coincidint amb la visita a aquest país per part del ministre d'Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria. La visita comptarà a més amb un programa d'activitats amb diversos ministeris i institucions senegaleses amb projectes oberts a la participació de les empreses espanyoles.

Senegal és un dels països de l'Àfrica Occidental amb una major taxa de creixement del PIB i que registra inversions en sectors com l'agrícola, les infraestructures o l'energètic. Les persones interessades en prendre part en aquesta Delegació Empresarial poden informar-se en el web http://ceoeint.com/.


Seminari Empresarial Espanya-Xina el 24 de febrer a la seu de CEOE

La seu de CEOE acollirà dilluns 24 de febrer a les 16.30 hores un seminari Empresarial Espanya-Xina en el decurs del qual es donarà a conèixer la situació de l'economia xinesa i les reformes aprovades per part del Partit Comunista xinès, així com també els canvis que s'introduiran en els propers anys. Per a més informació adreceu-vos al web http://ceoeint.com/.


Escó 136: participació de la ciutadania en l'elaboració de la llei de transparència

El Parlament de Catalunya ha posat en marxa l'Escó 136, un espai de participació en què els ciutadans i les entitats i organitzacions poden fer aportacions, comentaris, suggeriments i preguntes sobre les tramitacions legislatives en curs. Aquest espai també serveix per conèixer el treball parlamentari en temps real i tenir-hi accés i, d'alguna manera, apropar la tasca parlamentària i el Parlament al conjunt de la ciutadania. Per a més informació adreceu-vos al web http://www.esco136.cat/


La Comissió insta a una actuació immediata en favor del renaixement industrial europeu

La Comissió Europea insta els estats membres a reconèixer la importància crucial de la indústria per generar ocupació i creixement ja que integrin les qüestions de competitivitat relacionada amb la indústria en tots els àmbits polítics . Aquest és el principal missatge de la Comunicació « Per un renaixement industrial europeu». La Comissió convida al Consell i al Parlament a adoptar propostes relatives a l'energia , el transport , l'espai i les xarxes de comunicació , així com a adoptar i fer complir la legislació sobre la realització del mercat interior . A més , ha prosseguir la modernització industrial mitjançant una inversió en innovació , eficiència dels recursos , noves tecnologies i capacitats o accés al finançament , tot això accelerat pel recurs a fons específics de la UE . Aquesta Comunicació promou una Europa més favorable per a les empreses mitjançant accions per simplificar el marc legislatiu i millorar l'eficiència de l'administració pública a escala regional , nacional i de la UE . Altres qüestions clau són facilitar l'accés als mercats de tercers països gràcies a l'harmonització de les normes internacionals , procediments oberts de contractació pública , la protecció dels drets de patent i la diplomàcia econòmica.

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE