Apunt a l'Associat
Març 2014
Núm. 73
NOTÍCIES FEDERACIO DE GREMIS DE CONSTRUCCIO

Cursos subvencionats de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) adreçats a tots els treballadors del sector de la construcció

COELL organitza 4 cursos subvencionats en matèria de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) que s'adrecen a tots els treballadors que es regeixen pel Conveni General del Sector de la Construcció. Aquesta acció formativa s'orienta a donar resposta a les necessitats que registren les empreses i els treballadors del sector de la construcció.

  • CURS PRL ESPECÍFIC PER A TREBALLS DE PALETERIA - 20 HORES
  • CURS PRL NIVELL BÀSIC - 60 HORES
  • CURS PRL EXPLANADES I FERMS (Part Específica) - 6 HORES
  • CURS OPERADOR DE CARRETILLES ELEVADORES (Maquinària) - 30 HORES

COELL ofereix, a més, la possibilitat de realitzar totes les especialitats formatives previstes al Conveni General del Sector de la Construcció, així com també la possibilitat d'organitzar grups específics per a empreses amb horaris flexibles.

Les persones interessades podeu informar-vos i inscriure-us tot adreçant-vos al Departament de Formació (Sra. Sòniasroig.administracio@coell.org / Sra. Maria José mjfarre@formacio@coell.org ) Telèfon 973 23 21 66 (extensió 1).


Èxit de la Jornada "el manteniment de la classificació del contractista: les declaracions de solvència econòmico-financera i tècnica i professional i últimes novetats"

Mig centenar de participants van prendre part el passat 13 de març a la Jornada "El manteniment de la classificació del contractista: les declaracions de solvència econòmico-financera i tècnica i professional i últimes novetats". El director de l'Oficina Auxiliar de CNC, Sr. Pedro Luis Molina, va impartir la conferència introduint, en primer lloc, els principis bàsics en el Text Refós de Llei de Contractes del Sector Públic i, en segon terme, aprofundint en els nous procediments per al manteniment de la classificació.

Els socis interessats en consultar el contingut de la documentació que es va lliurar poden consultar-la al web de COELL, apartat FGC.


III Premis a l'excel·lència en prevenció de riscos laborals adreçada a persones amb discapacitat 2014

El proper 16 de maig es tanca la recepció de candidatures als III Premis a l'excel·lència en prevenció de riscos laborals adreçada a persones amb discapacitat 2014. Per a més informació:

Seguir enllaç


Condicions per publicar en una pàgina web una declaració de prestacions sobre productes de construcció

Aprovat el Reglament delegat (UE) nº 157/2014 de la Comissió, de 30 d'octubre de 2013, relatiu a les condicions per publicar en una pàgina web una declaració de prestacions sobre productes de construcció. Per a més informació seguiu l'enllaç: http://www.boe.es/doue/2014/052/L00001-00002.pdf

NOTÍCIES GREMI DE CONSTRUCTORS DE LES TERRES DE LLEIDA

Diagnòstic del sector de la construcció en matèria preventiva

El Grup de Treball de Construcció de la Comissió Nacional de Seguretat i salut en el treball ha presentat el Diagnòstic del sector de la construcció en matèria preventiva. Aquest estudi aprofundeix en sobre l'aplicació del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Podeu consultar l'estudi en el següent enllaç Seguir enllaç .

NOTÍCIES ASSOC PROMOTORS-CONSTRUCTORS DE LLEIDA

Junta Directiva d'APCE per ratificar els càrrecs

El 21 de març va reunir-se la Junta Directiva de l'Associació de Promotors per ratificar els càrrecs elegits en el decurs de l'Assemblea de l'entitat celebrada el novembre passat. La Junta Directiva compta amb la nova incorporació com a vocal del Sr. Guillermo Hervera, gerent de l'Empresa Municipal d'Urbanisme.


Aplicació obligatòria de l'actualització del document bàsic DB-HE "Estalvi d'Energia" del Codi Tècnic de l'Edificació

L'Ordre FOM/1635/2013 de 10 de setembre, per la qual s'actualitza el Documentació Bàsic DB-HE "Estalvi d'Energia", del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, va entrar en vigor el passat 13 de setembre de 2013. Aquesta actualització, però, no resulta d'aplicació a les obres de nova construcció i a les intervencions en edificis existents que tinguin sol·licitada llicència d'obres en el moment de la seva entrada en vigor. Pel contrari, l'Ordre disposa que les modificacions del codi tècnic seran potestatives pera les obres de nova construcció i a les intervencions en edificis existnts per als que se sol·liciti llicència en el termini de 6 mesos a partir del 13 de setembre de 2013.- Les esementades obres hauran de començar dins el termini màxim d'eficàcia d'aquesta llicència, d'acord amb la seva normativa reguladora i, en el seu defecte, en el termini de nou mesos a comptar des de la data d'atorgament de la llicència. En cas contrari, els projectes hauran d'adaptar-se a les noves exigènies del Codi Tècnic de l'Edificació que s'aproven mitjançant aquesta disposició.

Finalment, l'Ordre FOM/1635/2013 estableix que les esmentades modificacions seran d'aplicació obligatòria a les obres de nova construcció i a les intervencions en edificis existents que sol·licitin llicència d'obres transcorreguts aquests 6 mesos. Aquest termini de 6 mesos finalitza el 13 de març de 2014, de forma que a partir d'aquesta data, les modificacions del DB-HE d'estalvi d'energia seran plenament aplicables i exigibles.

NOTÍCIES GREMI DE MESTRES PINTORS DE LLEIDA

El Gremi de Mestres Pintors de Lleida denuncia un cas d'intrusisme professional davant Treball

El Gremi de Mestres Pintors de Lleida ha presentat denúncia formal davant del Departament de Treball contra una Comunitat de Propietaris d'un immoble d'un municipi de la demarcació de Lleida, després de tenir coneixement que les tasques de pintura que s'hi estan duent a terme es fan per persones que no estan donades d'alta de les obligacions legals pertinents per poder desenvolupar la professió.

Aquesta denúncia s'emmarca dins de les actuacions promogudes des del Gremi de Mestres Pintors contra l' intrusisme professional que perjudica, d'una banda, a les empreses agremiades que destinen els seus recursos a oferir professionalitat des de l'exercici de la professió dins de la legalitat vigent i, al mateix temps, a la pròpia societat en el sentit des del moment en que premia amb la seva permissivitat pràctiques totalment irregulars mancades, a més, de la més mínima garantia i responsabilitat.

Amb aquesta denúncia el Gremi de Mestres Pintors de Lleida segueix així endavant amb la campanya Lleida pinta bé, que advoca per eradicar l'intrusisme i garantir la professionalitat i el bon servei en aquest sector.

Precisament COELL va endegar fa dos anys la campanya Amb totes les garanties amb l'objectiu de sensibilitzar particulars, associats i Administració del greuge i del risc de contractar persones no professionals a l'hora de dur a terme una obra o servei.

NOTÍCIES ASSOC. PROV. DE FABRICANTS D'ARIDS I FORMIGONS

La UdL acull la Va. Jornada de Formigó

El passat 19 de març va tenir lloc la V Jornada de Formigó a la Universitat de Lleida (UdL), organitzada per la Unitat docent d'Estructures de l'Escola Politècnica Superior de la UdL. La jornada va centrar-se en els aspectes de les fonamentacions especials, puntals, micropilots, recalçaments, pantalles, ancoratges, tractaments del terreny, excavacions sota el nivell freàtic, entre d'altres.

COELL

COELL tramita la devolució del cèntim sanitari

La Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL) ha començat a tramitar ja la devolució del cèntim sanitari al públic en general. La sol·licitud de devolució es fonamenta en la Sentencia del 27 de febrer de 2014 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, per ser contrari a la normativa comunitària.

Els exercicis objecte de sol·licitud d'ingressos indeguts, són els compresos entre 2010 i 2012, els anteriors són objecte de prescripció. Tenen dret a sol·licitar la devolució dels productes gravats, els consumidors finals que en tant a obligats a suportar la repercussió de l'impost, essent els subministres objecte de devolució les gasolines, els gas-oil, el fueloil i el querosè no utilitzat com a combustible de calefacció. No són objecte de devolució les quantitats , prèviament tornades en concepte de gas-oil professional.

S'exigeix que la operació gravada es documenti amb factura, i que la repercussió de les quotes meritades, s'efectuïn en dit document separadament de la resta de conceptes, s'admetrà la menció que el IVMDH es troba inclòs en el preu, si ha estat prèviament autoritzat pel Departament de Duanes e Impostos Especials. Es preveu quantitats objecte de devolució, hauran d'imputar-se com ingressos en la base imposable de l'Impost de Societats o Impost de la Renda, en els exercicis que es van produir la deducció com despesa fiscal.

Per a més informació, adreceu-vos al Departament de Fiscal de COELL (Sra. Ester Pagano 973 23 21 66)


COELL acollirà la Jornada "La reforma laboral, mesures d'ajuda a l'emprenedor" el proper 7 d'abril

COELL acollirà el proper dilluns 7 d'abril (de 9.30 h. a 11.30 h.) la jornada "La reforma laboral, mesures d'ajuda a l'emprenedor" que organitza Activa Mútua adreçada a col·laboradors, emprenedors i autònoms amb l'objectiu d'aprofundir en la Llei 11/2013 i la Llei 14/2013, de Suport als Emprenedors, així com de tots els aspectes que plantegen aquests reglaments per afavorir la contractació dels treballadors, la creació d'ocupació i les oportunitats que obre l'empreneduria.

L'acte comptarà amb les intervencions del Sr. Josep Lluís Olivé i Gasull, Corporate Activa Mútua; la Sra. Dània Rodríguez, Directora Oficina Mútua Emprenedors; i el Sr. Félix González, de Cuatrecasas Gonçalves Pereira. Les persones interessades a assistir a aquesta jornada poden confirmar la seva presència a la Sra. Ester Rossell (coell@coell.org 973 23 21 66).


Èxit de la la sessió formativa "Step by Step" per crear un Pla d'Empresa organitzada per COELL EMPRÈN

El passat 5 de març es va organitzar simultàniament la càpsula formativa "Pla d'empresa, step by step" a Foment del Treball (Barcelona), FOEG (Girona) i COELL (Lleida). Aquesta primera acció que desenvolupa COELL EMPRÈN va registrar l'assistència d'una desena d'emprenedors interessats a rebre les directrius i propostes necessàries per elaborar un pla d'empresa, eina indispensable per valorar la viabilitat del projecte de negoci. Aquesta càpsula va analitzar diferents aspectes importants com ara la idea de negoci, l'anàlisi del mercat, el pla de màrqueting, de producció i el pla econòmic i financer.

D'altra banda, la coordinadora de COELL EMPRÈN, sra. Thais Ordoñez, va ser entrevistada al programa "Un dia més" de Ràdio UA1 el passat 11 de març per explicar aquest nou programa de suport als emprenedors de les comarques de Lleida.


Tècnics i directius d'empreses de la indústria alimentària participen en la Jornada Food Defense i esquemes de certificació alimentària BRC, IFS, FSSC22000

El passat 28 de febrer SGS Lleida va organitzar a la seu de COELL una jornada tècnica de Food Defense (Defensa Alimentària), dirigida a tècnics i directius d'empreses de la Indústria Alimentària, que actualment estan certificades en esquemes de seguretat alimentària, o bé empreses que volen disposar d'una eina que els permeti garantir un sistema d'inocuïtat alimentària. I, en concret, per poder adequar el sistema d'inocuïtat alimentària a les exigències de la FOOD DEFENSE.

La jornada va comptar amb participació de la Consultoria Gestaliment i l'Auditora de SGS Mercè Sánchez, Coordinadora Food de la Regió Est de SGS ICS Ibérica, S.A.

L'acte, que va inlcoure casos pràctics, va aplegar una cinquantena d'assistents, entre tècnics de qualitat i directius d'empreses del sector alimentari de Lleida i comarques.

 
INFO FISCAL

PROPERES DECLARACIONS FISCALS

DIA 15 D'ABRIL (PAGAMENT DOMICILIAT)

- Termini per la presentació de la declaració de l'IVA, per a totes les empreses acollides tant al règim simplificat com a l'ordinari (MODEL 303, 340). Model únic per a tots els règims d'IVA (303).

- Formes de presentació MODEL 303per a l'any 2014 i successius:

1. Certificat Electrònic.

2. Sistema Pin24H. (només persones físiques).

3. Sistema de predeclaració, confeccionada amb el formulari en la Seu Electrónica de l'Agencia Tributària.

- Termini per a la presentació de la declaració del PAGAMENT FRACCIONAT a compte de l'IRPF

(MODELS 130 i 131).

- Termini per a la presentació de retencions de les rendes de lloguers d'immobles urbans i retenció de capital mobiliari. (MODELS 115 i 123).

- Termini per a la presentació del pagament fraccionat de l'Impost de Societats, corresponent a l'exercici en curs. Règim General (MODEL 202), règim tributació consolidada (MODEL 222).Les empreses acollides art. 45.3 LIS (Càlcul del model 202 sobre el balanç a 31/03/14). Cal enviar el balanç de situació i pèrdues i guanys.

  • PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS FINS AL 21 D'ABRIL, ALTRES FORMES DE PAGAMENT:

- MODEL 587 Declaració-Liquidació Gasos Fluorats d'Efecte Hivernacle(Declaració Quadrimestral). PENDENT D'APROVACIÓ DEL TERMINI. DATA APROXIMADA DE PRESENTACIÓ PRINCIPI DE MAIG. (QUAN SURTIN ELS TERMINIS JA N'INFORMAREM)

US RECORDEM QUE:

En les factures de subministrament de benzina i reparació d'elements de transports haurà de figurar la matrícula. Aquest ha d'estar al balanç de la comptabilitat i ser afecte a l'activitat. El subministrament d'electricitat i telèfon fixe únicament és deduïble en el cas que l'activitat tingui local afecte.

DIA 30 D´ABRIL

-Termini per a la legalització en el Registre Mercantil dels llibres obligatoris de les empreses acollides al Règim d'Estimació directa normal, que tanquin l'exercici a 31 de desembre.

DES DE L'1 D'ABRIL FINS AL 30 DE JUNY es pot sol·licitar l'esborrany de la renda a l'Agència Tributària (telèfons: 901-200.345 i 901-12.12.24) per a la realització de la declaració de renda del 2013. Aquesta informació es rebrà en el corresponen domicili fiscal.

- Els associats acollits al Servei Fiscal us sol·licitarem l'esborrany o les dades fiscals i us les enviarem via e-mail.

OBSERVACIONS

Si desitgeu que us confeccionem les declaracions fiscals, us agrairem ens porteu les dades abans del dia 4 d'abril, si esteu abonats al nostre servei de comptabilitat cal que ens feu arribar les factures, per tal de poder garantir la presentació de les seves declaracions. Les empreses acollides a l'EOS per mòduls, abonades als serveis fiscals de COELL, ens haureu de passar l'1% corresponent al trimestre.


Ordre HAP/2215/2013, de 26 de novembre, per la qual s'aprova el nou model 303 i la modificació dels models 036, 037,340 i 349

MODEL 303. AUTOLIQUIDACIÓ IVA

o S'inclouen en el model 303 els models 310, 311, 370 i 371 quedant com únic model, per tant a partir del 01/01/2014 s'eliminen els models 310, 311, 370 i 371.

o S'inclouen caselles addicionals que permetran declarar de manera desglossada les operacions de modificació de bases imposables, adquisicions intracomunitàries de béns i serveis, altres operacions en les que es produeixi la inversió del subjecte passiu diferents de les adquisicions intracomunitàries de serveis, així como els imports de les bases imposables i quotes deduïbles rectificades.

o Es permet optar o revocar, en l'última declaració-liquidació de l'exercici, l'aplicació de la prorrata especial.

o S'incorpora la identificació de la modalitat d'autoliquidació, pre-concursal o postconcursal, en el cas d'haver sigut declarat en concurs de creditors en el període de liquidació.

o El declarant ha d'indicar si ha optat pel Règim Especial de Criteri de Caixa o si te o no la condició de destinatari d'operacions a les quals s'aplica aquest règim. Els subjectes passius que optin per tributar en aquest Règim Especial hauran d'indicar en l'apartat d'informació addicional del model, els imports corresponents a les operacions d'entrega de bens i prestacions de serveis a les que resulti d'aplicació el Règim Especial. Igualment, tant els subjectes passius que optin per l'aplicació del Règim Especial, com aquells que siguin destinataris d'operacions afectes pel mateix, hauran d'informar dels imports corresponents a les operacions d'adquisició de béns i serveis a les que sigui d'aplicació o afecte el règim especial del criteri de caixa.

o La presentació del nou model 303 serà obligatòria per via electrònica o paper imprès generat exclusivament mitjançant la utilització del servei de impressió desenvolupat per l'Agencia Estatal d'Administració Tributaria en la Seu Electrónica.

MODELS 036 I 037. DECLARACIÓ CENSAL I DECLARACIÓ CENSAL SIMPLIFICADA D'ALTA, MODIFICACIÓ I BAIXA EN EL CENS D'EMPRESARIS, PROFESSIONALS I RETENEDORS

o S'incorpora en l'apartat d'identificació poder comunicar l'alta o la baixa en la condició d'EMPRENEDOR DE RESPONSABILITAT LIMITADAaixí com la data de la mateixa.

o En l'apartat corresponent al IVA, la inclusió, exclusió, renuncia, revocació a la renúncia o baixa en el Règim Especial del criteri de caixa.

MODEL 340. DECLARACIÓ INFORMATIVA D'OPERACIONS INCLOS EN EL LLIBBRES

REGISTRE I ALTRES OPERACIONS

o És necessària una nova clau d'operacions que permeti identificar si les operacions registrades s'han efectuat conforme al Règim Especial del criteri de caixa.

o Identificació de les dates de cobrament i pagament de les factures, així com determinar els imports cobrats i pagats, i la identificació dels mitjans de cobrament i pagament utilitzats.

o Es procedeix a l'actualització de la llista de països d'Estats Membres, per la incorporació de Croàcia i per la modificació de la composició del número d'identificació del IVA corresponent a Irlanda.

o A partir de l'1 de gener de 2014, sòl estan obligats a informar sobres les operacions incloses en els llibres registre ( model 340), els subjectes passius de l'IVA que estiguin inclosos en el registre de devolució mensual.Per aquest motiu queda modificada la descripció del camp PERÍODEpassant a ser períodes mensuals en lloc de trimestrals.

MODEL 349. DECLARACIÓ RECAPITULATIVA D'OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES

o Es procedeix a l'actualització de la llista de països d'Estats Membres, per la incorporació de Croàcia i per la modificació de la composició del número d'identificació de l'IVA corresponent a Irlanda.

ÚLTIMES NOTICIES

Reial Decret-Llei 4/2014, de 7 de març, de mesures urgents en matèria de refinançament i reestructuració del deute empresarial

El 8 de març de 2014 s'ha publicat al BOE el Reial Decret-Llei 4/2014, de 7 de març, de mesures urgents en matèria de refinançament i reestructuració del deute empresarial amb la finalitat d'agilitzar i flexibilitzar aquests procediments. Per a més informació seguiu el següent enllaç: http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2485.pdf


Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

El passat 30 de gener es va publicar al Diarai Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Entre altres mesures a l'article 39 de la Llei afegeix un títol, el VII ter, al text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, a l'objecte de crear una nova taxa per a la realització d'activitats que són competència del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Per a més informació seguiu el següent enllaç: http://bit.ly/O7eT1a


El Consell de Relacions Laborals aprova el calendari de festes laborals de Catalunya per al 2015

L'any vinent inclourà 12 festes d'àmbit nacional a les quals els ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals . En aquest calendari, es contemplen com a festes laborals a tot el país:

1 de gener (Any Nou)

6 de gener (Reis)

3 d'abril (Divendres Sant)

6 d'abril (dilluns de Pasqua Florida)

1 de maig (Festa del Treball)

24 de juny (Sant Joan)

15 d'agost (l'Assumpció)

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)

12 d'octubre (festa nacional d'Espanya)

8 de desembre (la Immaculada)

25 de desembre (Nadal)

26 de desembre (Sant Esteve).

Pel que fa al 26 de desembre, dia de Sant Esteve, en el cas d'Era Val d'Aran aquesta data serà substituïda per la del 17 de juny, festa d'Aran. A les dates indicades en aquest calendari, els Ajuntaments podran proposar afegir-hi dues festes locals, retribuïdes i no recuperables.


Els aturats de llarga durada ja poden sol·licitar un ajut per pagar el lloguer o la hipoteca

A partir del dia 13 de març de 2014 es pot sol·licitar aquest nou ajut que el Govern de la Generalitat ha posat en funcionament per evitar el desnonaments i per afavorir el col·lectiu d'aturats de llarga durada, que és especialment vulnerable.

Aquesta prestació la poden sol·licitar:

- Les unitats de convivència que tinguin el titular o algun membre de la unitat en situació d'atur de llarga durada i constin inscrits com a demandants d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya, amb un mínim de dotze mesos d'antelació a la data de presentació de la sol·licitud.

- Cal acreditar que el lloguer o la quota mensual que es paga mensualment no supera els límits establerts per la convocatòria.

- La unitat de convivència no podrà superar en 1,5 vegades l'Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), ponderat en funció dels membres que la composen i de la població on es troba l'habitatge (entre 995,97 i 1.432,99 euros).

- La quantia de la prestació va dels 170 als 200 euros mensuals.

 
FORMACIO

Formació on line 100% subvencionada per a autònoms i treballadors

COELL presenta una nova programació de cursos que s'impartiran en la modalitat on line (Teleformació). Aquesta formació està 100% subvencionada amb l'objectiu de donar sortida a donar resposta a les necessitats d'autònoms i treballadors.

Les accions formatives que COELL oferirà properament són les següents:

Per a autònoms:

· COMERÇ EXTERIOR - 60 HORES

· GESTIÓ DE COSTOS - 40 HORES

Per a autònoms i Treballadors del Règim General

· ESTRATÈGIA I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL - 60 HORES

· GESTIÓ DE COSTOS - 40 HORES

· GESTIÓ ECONÒMICO-FINANCERA - 40 HORES

· DIRECTIVO DIGITAL - 30 HORES

· MÀRQUETING EMPRESARIAL - 60 HORES

· GESTIÓ D'EQUIPS - 40 HORES

Les persones interessades podeu informar-vos i formalitzar la vostra inscripció adreçant-vos al Departament de Formació (Sra. Sòniasroig.administracio@coell.org / Sra. Maria José mjfarre@formacio@coell.org ) Telèfon 973 23 21 66 (extensió 1).

 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE