Apunt a l'Associat
Abril 2014
Núm. 74
COELL

Llei 4/2014 de 4 d'abril de 2014 d'Impost sobre els dipòsits en entitats de crèdit

La Llei 4/2014 de 4 d'abril de 2014 d'Impost sobre els dipòsits en entitats de crèdit, ha estat publicada el 9 d'abril i ha entrat en vigor en 10 d'abril.

L'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, de naturalesa directa, que grava els dipòsits constituïts pels clients en les entitats de crèdit, per qualsevol negoci i varietat jurídica, sempre que comportin l'obligacióde restitució.

Són subjectes passius de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, a títol de contribuents, les persones jurídiques que, d'acord amb la normativa aplicable, tenen la consideraciód'entitats de crèdit i capten fons de tercers amb obligacióde restituir-los, en l'àmbit territorial de Catalunya, sigui per mitjàde llur seu central, sucursals o oficines operatives situades en el dit àmbit territorial.

Es prohibeix la repercussióa tercers de la quota de l'impost. No tenen efecte davant l'Administraciótributària de Catalunya els pactes que contradiguin aquesta disposició.

La tarifa de l'impost es compon dels tipus tributaris aplicables a la base imposable establerts en l'escala de gravamen següent:

Base imposable màxima (en euros)

Quota íntegra (en euros)

Resta base imposable fins euros

Tipus aplicable (percentatge)

_

_

150.000.000

0,3

150.000.000

450.000

600.000.000

0,4

600.000.000

2.250.000

en endavant

0,5

 
INFO FISCAL

DECLARACIÓ IRPF 2013

TERMINI DE PRESENTACIÓDE LA RENDA DEL 23 D'ABRIL FINS AL 30 DE JUNY. I FINS AL DIA 25 DE JUNY (PAGAMENT DOMICILIAT)

Si voleu que COELL us confeccioni la declaracióde la renda a partir del dia 2 de maig ens podeu fer arribar la documentacióal Departament Fiscal (973 23 21 66).

QUI ESTÀOBLIGAT A DECLARAR?

Amb caràcter general:

•Els contribuents que obtinguin rendiments del treball que superin els 22.000,00.-€

anuals quan els rendiments provinguin d'un sol pagador.

•Els contribuents que obtinguin rendiments del treball que superin els 11.200,00.-€

anuals en les següents supòsits:

* Quan procedeixin de més d'un pagador, si la suma de les quantitats procedents del

segon i restants pagadors, per ordre de quantia, superi la xifra de 1.500,00.-€anuals.

* Quan es tracti de pensionistes amb varies pensions les retencions de les quals no s'hagin practicat d'acord amb les determinades per l'Agència Tributaria, prèvia sol·licitud del contribuent a l'efecte, mitjançant el model 146.

* Quan s'hagin percebut pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exempts.

* Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir

* Es percebin rendiments del treball subjectes a tipus fixe de retenció.

* Tenen aquesta consideracióen el 2013 el 42% aplicable a les retribucions percebudes per la condiciód'administradors i membres dels Consells d'Administració, de les Juntes que desenvolupin el seu càrrec i demes membres d'altres òrgans representatius, aixícom el 21% aplicable als rendiments derivats de impartir cursos, conferencies i similars, o derivats de l'elaboraciód'obres literàries, artístiques o científiques, sempre que es cedeixi el dret a la seva explotació.

•Els contribuents que hagin set titulars de bens immobles d'us propi diferent a l'habitatge habitual i del sòl no edificat, les rendes imputades juntament amb els rendiments derivats de Lletres del Tresor i l'import de les subvencions per a la l'adquisiciód'habitatges de proteccióoficial o de preu taxat, sigui superior a 1.000,00 €anuals.

•Contribuents que hagin obtingut guanys patrimonials no subjectes a retencióo ingrés a compte, l'import total del qual, o conjuntament amb els rendiments íntegres del treball, del capital o d'activitats econòmiques, sigui superior a 1.000,00-€anuals.

•Els contribuents que hagin obtingut pèrdues patrimonials en quantia igual o superior

a 500,00.€.

•Els contribuents titulars d'activitats econòmiques, incloses les agrícoles i ramaderes, sigui quin sigui el mètode de determinaciódel rendiment net, sempre que els rendiments íntegres junt amb els del treball i del capital, aixícom el dels guanys patrimonials sigui superior a 1.000,00.-€anuals.

Els contribuents que hagin realitzat aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat, planes de pensions, plans de previsióassegurats, plans de previsiósocial empresarial, assegurances de dependència, o mutualitats de previsiósocial amb dret a reduccióde la base imposable i que desitgin practicar la corresponen reducció.

•Els contribuents titulars de immobles arrendats (pis, locals, places de pàrquing) dels rendiments totals, exclusivament procedents dels citats immobles, o conjuntament amb els rendiments del treball, del capital mobiliari, d'activitats econòmiques i guanys patrimonials excedeixin de 1.000,00.-€anuals.

Els contribuents que vulguin beneficiar-se de l'aplicacióde les següents deduccions o

reduccions hauran de presentar la declaració

* Deduccióper inversióen habitatge habitual.

* Deduccióper compte-habitatge.

* Deduccióper doble imposicióinternacional.


NOVETATS MES DESTACADES RENDA 2013

Exempcions :

 1. Desapareix l'exempciótotal dels premis de loteria i apostes organitzades per la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) i pel òrgans o entitats de les Comunitats Autònomes, la Creu Roja Espanyola i la ONCE, aixícom els premis anàlegs en altres Estats membres de la UnióEuropea o de l'Espai Econòmic Europeu, es crea un gravamen especial del 20% sobre aquest quan el seu import sigui superior a 2.500,00.-€, en la part del mateix que excedeixi aquest import.
 2. Estan exemptes, qualsevol import de les prestacions per atur reconegudes per la respectiva entitat gestora quan es rebin en la modalitat de pagament únic establerta en el Reial Decret 1044/1985, de 19 de juny, sempre que les quantitats rebudes es destinin a les finalitats i en els casos previstos en la citada norma. (Abans el límit era 15.500,00.€).
 3. Desapareix l'exempciódels 1.500,00.-€anuals dels dividends i beneficis distribuïts per institucions de inversiócol·lectiva o per Societats Anònimes Cotitzades de Inversióen el Mercat Immobiliari (SOCIMI) ni als procedents de valors o participacions adquirides dins dels dos mesos anteriors a la data en que aquest s'hagi satisfet quan, amb posterioritat a aquesta data, dins del mateix termini, es produeixi una transmissióde valors homogenis, no s'aplicaràals rendiments de capital mobiliari que procedeixi declarar en el supòsits de reduccióde capital i distribucióde la prima d'emissióefectuades amb posterioritat al dia 23 de setembre de 2010 per a societats de inversióde capital variable.

Retribucions en espècie i reduccions

1. Les indemnitzacions derivades de l'extincióde la relaciólaboral, comúo especial, o de la relaciómercantil d'administradors i membres dels Consells d'Administració, de les Juntes que desenvolupin el seu càrrec i demes membres d'altres òrgans representatius quan superin determinats imports no podran beneficiar-se de la reducciódel 40% aplicable a les rendes generades en un període superior a dos anys. Aquest nou límit no es aplicable als rendiments de treball que derivin de l'extincióde relacions laborals o mercantils, produïdes amb anterioritat a 01 de gener de 2013.

Activitats econòmiques en estimaciódirecta

Per aplicacióde la normativa del Impost de Societats s'apliquen les següents novetats en matèria de despeses:

1. Es limita la deduïbilitat de despeses d'amortitzacióa empreses no considerades de reduïda dimensió.

2. Es limita la deduïbilitat de les indemnitzacions a administradors i membres dels Consells d'Administració, a partir de 01 de gener de 2013.

3. Es prorroga la reducciódel rendiment net de les activitats econòmiques per manteniment o creacióde llocs de treball.

Integraciói compensacióde rendes en la base imposable general i base de l'estalvi

1. Des de 1 de gener de 2013 passa a formar part de la renda general els guanys i pèrdues derivats de transmissions d'elements patrimonials amb període de generacióigual o inferior a un any i es mantenen com renda de l'estalvi les que tinguin un període de generaciósuperior a un any.

2. Es limita el import del saldo de les pèrdues de la base imposable general que poden compensar-se amb el saldo positiu dels rendiments i imputacions de rendes, passant del 25% al 10%.

3. S'estableix un regim transitori de compensacióde pèrdues patrimonials dels anys 2009 a 2012.

Deduccions generals de la quota íntegra

Règim transitori de la deduccióper la inversióen habitatge habitual

A partir del 01 de gener de 2013 nomes tindran dret a aplicar la deduccióper inversióen habitatge habitual els següents contribuents:

1. Els contribuents que hagin adquirit l'habitatge habitual o satisfet quantitats per la construccióamb anterioritat a 01 de gener de 2013.

2. Els contribuents que hagin satisfet quantitats amb anterioritat a 01 de gener de 2013 per obres de rehabilitacióo ampliacióde l'habitatge habitual, sempre que les obres estiguin acabades abans de 01 de gener de 2017.

3. Els contribuents que hagin satisfet quantitats per la realitzaciód'obres i instal·lacions

d'adequacióde l'habitatge habitual de les persones amb discapacitat amb anterioritat a 01 de gener de 2013, sempre i quan les obres o instal·lacions estiguin acabades abans de 01 de gener de 2017.

4. Queden fora dels beneficis que atorga el regim transitori els contribuents que amb anterioritat a 01 de gener 2013 hagin depositat quantitats en comptes habitatges destinades a la primera adquisicióo rehabilitacióde l'habitatge habitual.

Deduccióper inversióen empreses de nova o recent creació

1. Des de el 29 de setembre de 2013 els contribuents poden deduir de la quota integra estatal l'import que correspongui per la nova deduccióper inversióen empreses de nova o recent creació. Quan compleixin els requisits i condicions exigits per gaudir d'aquest nou incentiu.

Deduccions per inversióempresarial

 1. S'augmenta el import de les quantitats de la deduccióper creacióde llocs de treball per treballadors amb discapacitat que conte en l'article 41 de la LIS en funciódel grau de discapacitat.
 2. S'estableix dos noves deduccions fiscals per la contractacióper part de PIMES de treballadors menors de trenta anys i desocupats.
 3. Es prorroga per al 2013 la deduccióper despeses i inversions per habituar als treballadors en la utilitzacióde les noves tecnologies de la comunicaciói de la informació.

ÚLTIMES NOTICIES

Convocatòria d'ajuts 2014 en forma d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals catalanes i les seves federacions


- L'import màxim per als ajuts que es preveuen en aquesta convocatòria és de 440.800,00 euros de l'anomenat Fons d'aval cooperatiu.

- El termini de presentació fins al 31 de desembre de 2014.

- L'ajut consisteix en la subscripció del 4% de l'import de l'aval financer i econòmic, i de l'1% en cas de l'aval tècnic, en forma de capital de l'empresa Avalis de Catalunya, SGR, i respon a la subscripció de capital obligatòria que han de realitzar els sol·licitants de l'aval per formar part de la societat de garantia recíproca.

- Entitats beneficiàries


Les cooperatives inscrites al Registre general de cooperatives de Catalunya i federades a les federacions corresponents.

Les federacions de cooperatives de Catalunya.

Les societats laborals inscrites als registres corresponents, federades i amb domicili o centre de treball a Catalunya.

Podeu consultar les característiques de les bases de l'ajut en el següent enllaç:

Enllaç


Ordre IET/619/2014, de 11 d'abril, per la qual s'estableixen les bases per a la concessió de suport financer a la inversió industrial en el marc de la política pública de reindustrialització

Constitueix l'objecte d'aquesta Ordre l'establiment de les normes reguladores per a la concessió , en règim de concurrència competitiva , de suports financers per a la realització d'inversions de caràcter industrial que contribueixin a reforçar la competitivitat de les empreses industrials ia afavorir el desenvolupament de la indústria .

La finalitat d'aquest suport serà afavorir el desenvolupament d'empreses i projectes estratègics , estimulant les iniciatives industrials innovadores , que contribueixin a la generació d'ocupació i l'augment de les exportacions .

El suport financer a la inversió industrial regulat en aquesta ordre es prestarà a través de dos programes diferenciats :

a) Programa de reindustrialització: finançarà les actuacions que suposin inversió en nous centres de producció , ja sigui per trasllat de l'activitat productiva des d'un altre emplaçament prèviament existent o per creació d'un nou establiment . Així mateix , donarà suport financer a la implantació de noves línies de producció en establiments existents .

b ) Programa de foment de la competitivitat industrial : donarà suport l'execució de qualsevol tipus de millora o modificació de línies de producció ja existents .

2 . Tots dos programes s'instrumentaran a través de convocatòries específiques en funció de les disponibilitats pressupostàries destinades als mateixos en cada exercici . En ambdós casos, les esmentades convocatòries fixaran els àmbits sectorials o territorials de les actuacions finançables.

Per a més informació seguiu el següent enllaç:

http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/21/pdfs/BOE-A-2014-4262.pdf


Sistema de Liquidació Directa Projecte Cret@

La Tresoreria General de la Seguretat Social ( TGSS ) ha treballat en els darrers anys en el nou sistema de liquidació directa de cotitzacions ( Projecte Cret @ ) a la Seguretat Social , que li permetrà adoptar un paper actiu en el procés de recaptació , passant d'un model d'autoliquidació a un model de facturació , així com proporcionar més informació sobre les cotitzacions a empreses i treballadors a través d'un model d'atenció personalitzat i multicanal .

Els objectius prioritaris del projecte són : minimitzar els errors en assumir la TGSS l'aplicació de les regles de cotització i contrastar les dades amb caràcter previ a la liquidació i millorar la transparència i la forma de relació amb les empreses basada en un sistema plenament telemàtic eliminant la necessitat d'actuacions presencials i en suport paper .

Aquest nou sistema suposa modificacions en l'actual procediment d'intercanvi d'informació , tractament , estructura i format dels fitxers amb què els usuaris del Sistema RED es relacionen amb la TGSS .

Donada la complexitat del projecte i els importants canvis que suposa, amb caràcter previ a la seva implantació s'està realitzant un Pilot, amb un nombre reduït i tancat de participants.

Per a més informació adreceu-vos al Departament de Laboral de COELL (Sra. Teresa Llusà) 973 23 21 66. També podeu consultar el següent enllaç: Enllaç


Resolució de 27 de març de 2014, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social

Resolució de 27 de març de 2014, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, per la qual es fixa la data a partir de la qual els actes del procediment administratiu d'ajornament del pagament de deutes amb la Seguretat Social dirigits a determinats subjectes es notificar electrònicament

Adjuntem l'enllaç de la Resolució de 27 de març de 2014, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, per la qual es fixa la data a partir de la qual els actes del procediment administratiu d'ajornament del pagament de deutes amb la Seguretat Social dirigits a determinats subjectes es notificar electrònicament electrònicament.

http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-2014-3856.pdf


Pròrroga del conveni col·lectiu de treball del sector d'Indústries Siderometal·lúrgiques de les comarques de Lleida

La Resolució de 3 d'abril de 2014 disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de pròrroga de la ultractivitat del Conveni col·lectiu de treball del sector d'Indústries siderometal·lúrgiques de les comarques de Lleida fins al 31 de desembre de 2015. El conveni col·lectiu de treball del sector d'Indústries siderometal·lúrgiques de les comarques de Lleida va ser subscrit per les parts negociadores el dia 26 de juny de 2013.


Ajuts del Programa Empresa Exporta i del Programa d'Iniciació a l'Exportació

RESOLUCIÓ EMO/784/2014, de 28 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa Empresa Exporta i del Programa d'Iniciació a l'Exportació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.

Es consideren beneficiàries les empreses amb ànim de lucre i establiment operatiu a Catalunya, que en l'exercici anterior no hagin exportat o bé hagin exportat un màxim del 15% del seu volum de facturació i que tinguin un màxim de 50 treballadors

1. programa d'ajuts Empresa Exporta

Té per objectiu ajudar l'empresa a iniciar-se a l'exportació, incidint en la selecció dels productes/serveis amb més potencial exportador, així com els països i canals més adients per a l'empresa. Aquest programa comptarà amb el suport d'un assessor expert en comerç internacional, acreditat per ACCIÓ.

2. programa d'Iniciació a l'Exportació

Té per objectiu ajudar l'empresa a iniciar-se a l'exportació, implementant el pla de promoció internacional del que ja disposa a l'inici del mateix. Aquest programa permet incorporar un assessor en comerç internacional i un altre en màrqueting digital al projecte, a part d'un tècnic especialitzat en comerç internacional. Aquests dos assessors i el tècnic treballaran per a que l'empresa posi en marxa el seu pla de promoció internacional.

Presentació de sol·licituds: fins al 29 de maig de 2014.

DOGC RESOLUCIÓ EMO/784/2014

Més informació: www.accio.gencat.cat


Ajuts del Programa de Missions Internacionals

RESOLUCIÓ EMO/786/2014, de 26 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa de Missions Internacionals, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.

Poden ser beneficiàries, com a participants en la missió, les empreses amb ànim de lucre i domicili social a Catalunya i les fundacions representatives de col·lectius empresarials que tinguin dins dels seus objectius la promoció internacional de les empreses i l'activitat de les quals es desenvolupi totalment o parcialment a Catalunya i estigui relacionada amb la internacionalització.

Es consideren subvencionables els 2 tipus de projectes següents:

a) Projectes d'organització i coordinació de missions col·lectives, amb un mínim de 4 empreses i màxim de 12, per al contacte de potencials clients i prospecció de nous mercats.

b) Projectes d'organització i coordinació de visites a Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors econòmics estrangers, amb un mínim de 4 participants estrangers i un màxim de 12, per participar a jornades, seminaris tècnics, trobades empresarials o altres accions de promoció o comercialització.

Termini: fins al 12 de maig de 2014

DOGC RESOLUCIÓ EMO/786/2014

Més informació: www.accio.gencat.cat


Ajuts del Programa d'Internacionalització Agrupada

RESOLUCIÓ EMO/796/2014, d'1 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa d'Internacionalització Agrupada, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.

Es consideren subvencionables les actuacions dirigides a potenciar l'agrupació i cooperació entre empreses, mitjançant acords de cooperació o de col·laboració, per a la internacionalització dels seus productes o serveis amb l'execució d'actuacions d'una durada mínima d'1 any en mercats definits i amb un mateix objectiu.

En aquesta línia d'actuació, l'objectiu del Programa d'Internacionalització Agrupada és fomentar la cooperació entre empreses per a la realització de projectes d'internacionalització, millorant les condicions de competència amb una oferta conjunta més atractiva, resultant de la combinació de les capacitats individuals de les empreses participants en cada projecte.

Aquesta convocatòria s'emmarca dins de l'Estratègia Industrial del Govern de la Generalitat, que té com a objectiu la reindustrialització de Catalunya d'acord amb les polítiques industrials definides per la Unió Europea, especialment amb el programa RIS3, d'Especialització Intel•ligent en Recerca i Innovació i, en concret, dins de les responsabilitats de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (en endavant ACCIÓ), entitat adscrita al Departament d'Empresa i Ocupació que té com a objectiu donar suport a la competitivitat de l'empresa catalana i que centra la seva activitat al voltant de tres grans eixos: la innovació, la internacionalització i el creixement empresarial.

Tramitació: fins l'11 de juny de 2014

DOGC RESOLUCIÓ EMO/796/2014

Més informació: www.accio.gencat.cat


Ajuts del Programa Expansiona't

RESOLUCIÓ EMO/797/2014, de 2 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa Expansiona't, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.

És un programa integral de creixement per a petites i mitjanes empreses que, partint de l'estratègia global de l'empresa i l'anàlisi del seu model de negoci, ajuda a identificar el projecte prioritari que permet a l'empresa fer un salt qualitatiu en termes de creixement de manera que esdevingui més competitiva, innovadora i exporti de forma regular amb l'objectiu que incrementi resultats a curt o mig termini en termes de facturació, exportació i nombre de treballadors.

El programa ofereix assessorament expert i acompanyament per a la implementació de projectes concrets en els àmbits de millora de gestió i l'estratègia empresarial, creixement internacional, i innovació en el desenvolupament de producte.

Termini: fins el 15 de maig de 2014

DOGC RESOLUCIÓ EMO/797/2014

Més informació: www.accio.gencat.cat


Ajuts a iniciatives de reforç de la competitivitat

RESOLUCIÓ EMO/798/2014, d'1 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajuts a iniciatives de reforç de la competitivitat i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.

Aquesta línia d'ajuts a iniciatives de reforçament de la competitivitat s'emmarca dins la política de clústers que impulsa la Direcció general d'Indústria amb el suport d'ACCIÓ, és coherent amb l'agenda d'especialització econòmica intel·ligent (RIS3CAT) elaborada per la Generalitat de Catalunya i vol contribuir a que la industria sigui el motor de l'activitat econòmica i, com pretén la Unió Europea, la garantia d'un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts les entitats de suport a l'empresa amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una dilatada experiència en l'execució de projectes de reforç de la competitivitat.

El termini de presentació de sol·licituds per obtenir els ajuts: del 30 d'abril al 30 de maig de 2014.

 
FORMACIO

Cursos on line 100% subvencionats

COELL posa al teu abast la següent oferta formativa telemàtica 100% subvencionada amb l'objectiu de donar sortida a donar resposta a les necessitats d'autònoms i treballadors.

Les accions formatives que COELL oferirà properament són les següents:

Per a autònoms:

 • COMERÇ EXTERIOR - 60 HORES
 • GESTIÓ DE COSTOS - 40 HORES

Per a autònoms i Treballadors del Règim General:

 • ESTRATÈGIA I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL - 60 HORES
 • GESTIÓ DE COSTOS - 40 HORES
 • GESTIÓ ECONÒMICO-FINANCERA - 40 HORES
 • DIRECTIVO DIGITAL - 30 HORES
 • MÀRQUETING EMPRESARIAL - 60 HORES
 • GESTIÓ D'EQUIPS - 40 HORES


COELL aposta pel reciclatge formatiu, orienta per obtenir certificats de professionalitat dels treballadors amb experiència i sense qualificació acadèmica

COELL subratlla que la formació és clau atès que és un dels aspectes que més valor dóna a les companyies. Per tant, una bona planificació formativa suposa l'èxit del projecte empresarial a dur a terme.

COELL sempre ha apostat pel reciclatge formatiu continuat, presencial o on line, dels treballadors per tal que assoleixin un major grau de professionalitat i al llarg dels darrers anys ha adaptat la seva oferta formativa a les necessitats manifestades tant per les empreses com pel mercat laboral. Ja estan obertes les inscripcions pel programa de cursos adreçats a autònoms i treballadors del Règim General per realitzar cursos 100% subvencionats via telemàtica. També estan en marxa ja les accions formatives gratuïtes ofertades amb el suport de la Fundació Laboral de la Construcció.

A banda, COELL encamina enguany la seva tasca formativa cap a la consecució de certificats de professionalitat de col·lectius sense qualificació acadèmica però que compten amb experiència laboral en el seu sector d'activitat.

Per una altra part, COELL ofereix també la formació escaient per obtenir el Certificat VCA "Basic Safety". Aquest sistema de certificació acredita que l'empresa compleix amb una sèrie de criteris en matèria de seguretat salud i medi ambient. Aquesta formació és obligatòria per a tots els treballadors que vagin a treballar al sector de la construcció o derivats a Alemanya, Àustria, Bèlgica, frança, Holanda, Luxemburg i Suïssa.

Per últim, COELL pren part en el programa Fem Ocupació Joves a través de Foment del Treball que té per objectiu facilitar la inserció laboral en empreses de persones joves de 18 a 30 anys desocupades, sense qualificació especialitzada i, prioritàriament, que tinguin experiència laboral.

 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE