Apunt a l'Associat
Maig 2014
Núm. 75
NOTÍCIES GREMI DE CONSTRUCTORS DE LES TERRES DE LLEIDA

Aprovada la norma de senyalització vertical de la Instrucció de Carreteres

El passat 5 d'abril de 2014 es publicà al BOE l'Ordre FOM/534/2014, de 20 de març, per la qual s'aprova la norma 8.1-IC senyalització vertical de la Instrucció de Carreteres. La nova instrucció té per objecte millorar i completar la informació dels serveis existents a les carreteres -gasolineres, hospitals, estacions d'autobús, polígons industrials- fomentar la intermodalitat entre els diferents mitjans de transport, millorar l'orientació dels usuaris i augmentar la seguretat de túnels.

Tot i que l'Ordre entrà en vigor al dia següent de la seva publicació, s'estableixen les següents disposicions transitòries:

- L'adaptació dels senyals de velocitat recomanada en corbes que calgui modificar es durà a terme en el termini de 24 mesos, donant prioritat als senyals ubicats en vies que pertanyin a la xarxa d'alta capacitat.

- La Instrucció serà d'aplicació a tots els projectes aprovats a partir del 5 d'octubre de 2014.

- La resta de senyals ja instal·lades continuaran en servei fins que calgui la seva reposició, moment en el qual s'aplicaran les previsions contingudes en aquesta ordre.

La disposició derogatòria única deroga expressament l'Ordre de 28 de desembre de 1999, del Ministeri de Foment, per la qual s'aprova la norma 8.1-IC senyalització vertical de la Instrucció de Carreteres.

NOTÍCIES ASSOC PROMOTORS-CONSTRUCTORS DE LLEIDA

Junta Directiva de FECAPCE

El passat 14 de maig va tenir lloc la reunió de la Junta Directiva de FECAPCE, en la qual van participar-hi membres d'APCE-Lleida, per tractar, entre altres punts de l'ordre del dia, de la liquidació del pressupost de FECAPCE corresponent a l'exercici 2013 i la formulació del pressupost de l'entitat per a l'any 2014.


Assemblea General Ordinària de FECAPCE

El passat 14 de maig va tenir lloc l'Assemblea General Ordinària de FECAPCE, en la qual van participar-hi membres d'APCE-Lleida, per, entre altres punts de l'ordre del dia, aprovar la liquidació del pressupost de FECAPCE corresponent a l'exercici 2013 i el pressupost de l'entitat per a l'any 2014.


Resolució per la qual es revisen i modifiquen els tipus d'interès dels préstecs sobre habitatges protegits

El BOE del 9 de maig de 2014 publica la Resolució de 21 d'abril de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres d'11 d'abril de 2014, pel qual es revisen i modifiquen els tipus d'interès efectius anuals vigents per als préstecs qualificats o convinguts concedits en el marc dels programes 1994 del Pla d'Habitatge 1992-1995, el programa 1996 del Pla d'Habitatge 1996-1999, Pla d'Habitatge 2002-2005 i Pla d'Habitatge 2005-2008.


Aprovat el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6623 de 15 de maig de 2104 s'ha publicat el Decret 64/2014 de 13 de maig , pel qual s' aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística el qual en la seva Disposició derogatòria única, deroga determinades disposicions del Decret 305/2006 de 18 de juliol del Reglament de la Llei d' urbanisme, mantenint sense canvis la resta de l'articulat d' aquest Decret . De la mateixa manera es deroga l' article 75.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny que regula el Reglament d' obres activitats i serveis dels ens locals.

El nou text legal té com a objectius fonamentals, els següents:

-simplificar i millorar la redacció de la regulació vigent

-clarificar determinats aspectes que han generat dubtes als operadors

-simplificar la tramitació quan el marc legal ho permet

-homogeneïtzar criteris per unificar l' actuació dels operadors en matèria sancionadora

El reglament tracta bàsicament, per una banda, els aspectes relatius a la intervenció en l'edificació i l'ús del sòl i el subsòl i per l'altra, la protecció de la legalitat urbanística. A això s' afegeix el desplegament dels arts 48, 49 50 i 54 del Text refós de la Llei d' urbanisme referents als procediments d' autorització de determinades actuacions en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat i d' obres i usos provisionals.

Aquest reglament entén la protecció de la legalitat urbanística en un sentit ampli i comprèn tant els instruments d' intervenció administrativa preventiva com reactiva davant una possible vulneració.

Entre els primers estaria la concessió de llicència urbanística prèvia i entre els segons, les ordres de restauració de la realitat física alterada.

Les disposicions sancionadores d'aquest Reglament només seran d' aplicació a les infraccions urbanístiques comeses a partir de la seva entrada en vigor i, quan siguin més favorables, a les comeses amb anterioritat.

Destacar especialment la regulació específica que es fa de la comunicació prèvia -arts 71 a 76- i dels actes subjectes a la mateixa, on ha estat recollida la petició de l' Apce d' incloure la primera utilització i ocupació d' edificis, en la lletra a) de l' article 71 del Reglament. A tal efecte són actes subjectes al règim de comunicació prèvia, els següents:

a) La primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions de nova planta, la de les ampliacions dels existents i dels sotmesos a obres per canviar el seu ús característic o a obres de gran reforma o rehabilitació que comportin la interrupció de la seva utilització i ocupació.

b) Les obres que no s' ajustin al projecte tècnic autoritzat i que no l' alterin substancialment.

c) El canvi d'ús i les obres vinculats al desenvolupament d' activitats que , d' acord amb la legislació sectorial , no necessiten llicència prèvia.

Per a la primera utilització i ocupació dels edificis l' article 75 del reglament disposa , el promotor haurà de comunicar prèviament la finalització de les obres a l' administració que va atorgar la llicència urbanística corresponent. Aquesta comunicació ha d' anar acompanyada de certificat final d' obra expedit per la direcció facultativa de l' obra.

Només es pot utilitzar i ocupar l' edifici o la construcció de què es tracti desprès que hagi transcorregut el termini d' un mes des de la presentació de la comunicació i el certificat final d' obra, o si s' escau, de l' esmena de la comunicació o l' aportació dels documents requerits, sense que l' administració atorgant hagi manifestat la seva disconformitat respecte de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència urbanística atorgada.

A fi que puguin conèixer amb detall el contingut d' aquest reglament, adjunt els remetem com a ANNEX a la present còpia del referit Decret 64/2014 de 13 de maig.

NOTÍCIES ASSOC. PROV. DE FABRICANTS D'ARIDS I FORMIGONS

20è aniversari de la promoció 1993-1994 de l'Escola de Sobrestants de Tàrrega

En sr. Miquel Romà, en representació del Gremi d'Àrids de Catalunya, va prendre part en els actes de celebració del vintè aniversari de la promoció 1993-1994. L'esdeveniment va comptar, entre d'altres assistents, amb la presència del Sr. Pau Villòria, Secretari General del Departament de Territori i Sostenibilitat; Sra. Rosa Maria Perello, Alcaldessa de Tàrrega; Sra. Rosa M. Mora, Presidenta del Consell Comarcal Urgell; Sra. Roser Sala, Directora de l'Escola de Sobrestants; Sr. Josep Ricart, President de l'Associació.

NOTÍCIES GREMI DE MESTRES PINTORS DE LLEIDA

Èxit de la 25a edició de la Diada del Pintor Català

En sr. Miquel Romà, en representació del Gremi d’Àrids de Catalunya, va prendre part en els actes de celebració del vintè aniversari de la promoció 1993-1994. L’esdeveniment va comptar, entre d’altres assistents, amb la presència del Sr. Pau Villòria, Secretari General del Departament de Territori i Sostenibilitat; Sra. Rosa Maria Perello, Alcaldessa de Tàrrega; Sra. Rosa M. Mora, Presidenta del Consell Comarcal Urgell; Sra. Roser Sala, Directora de l’Escola de Sobrestants; Sr. Josep Ricart, President de l’Associació.

COELL

COELL inaugura el seu Centre de Formació amb l'objectiu de contribuir a una major professionalitat i reciclatge dels treballadors

La Federació de Gremis de la Construcció (FGC) va inaugurar el passat 6 de maig el Centre de Formació de COELL, ubicat al Complex de la Caparrella, amb l'objectiu de contribuir a assolir una major grau de professionalitat i de reciclatge als treballadors del sector de la construcció i d'altres activitats.

L'acte va comptar amb la presència i intervencions del Sr. Joan Simó Burgués, President de COELL, i es comptarà amb la presència i intervencions del Director General de la Fundación Laboral de la Construcción, Sr. Enrique Corral Álvarez i del l'alcalde de Lleida, Sr. Àngel Ros i Domingo. Més d'una cinquantena de representants de les empreses de la construcció, representants sindicals i de la societat lleidatana van prendre part en aquest esdeveniment.

El nou equipament està situat en les instal·lacions que va ocupar l'Institut Gaudí de la Construcció que va començar la seva trajectòria a mitjans dels anys 80, quan COELL, que també hi formava part, ja va comptar amb la complicitat de la Diputació de Lleida per ubicar-lo al Complex de la Caparrella. Al llarg d'aquests anys han estat milers els treballadors de la construcció que han passat per les aules de l'Institut Gaudí, fomentant així la seva inserció laboral i l'ocupació de diferents col·lectius dins del sector.

El Centre de Formació de COELL impartirà cursos que s'adreçaran en aquest centre estarà dirigida tant a joves que s'iniciïn en la construcció com també als professionals del sector, en actiu o aturats, o que registren necessitats de formació ocupacional.

A més, com a novetat, el Centre permetrà l'obtenció de certificats de professionalitat dels col·lectius de treballadors sense qualificació acadèmica però que compten amb experiència laboral en el seu àmbit d'activitat.

El president de COELL, Sr. Joan Simó, va destacar que "COELL des de fa anys posa a l'abast un programa de cursos de qualitat adaptant la seva oferta a les necessitats manifestades per les empreses i el propi mercat laboral i ara, aquesta oferta, s'incrementarà amb aquest nou espai".


Presentació del Manifest "Progrés per la construcció"

La Federació de Gremis de la Construcció de Lleida, la Federació del Metall, Construcció i Afins de la UGT de Catalunya, la Federació de Construcció i Fusta de CCOO de Catalunya i la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya han unit esforços per rubricar el Manifest "Progrés amb la Construcció". Aquest document, presentat a Lleida el passat 6 de maig, té per objectiu reivindicar la importància del sector per a la reactivació econòmica i la creació d'ocupació al país. En aquest sentit, es considera necessari promoure accions que mitiguin la crisi que registra l'activitat, tenint en compte la seva capacitat d'arrossegament d'altres sectors.

El document sosté que hi ha quatre eixos cabdals per a la reactivació de la construcció. En primer lloc, l'adopció d'un pla de xoc que permeti pal·liar els efectes de l'actual crisi, fomentant la realització d'obres en habitatges, oficines i locals comercials per part dels propietaris i llogaters. En segon lloc, la demanda de posar en marxa una política d'infraestructures integral i coordinada que continuï reduint el diferencial amb els països europeus i que contempli un nou model de conservació i manteniment de les infraestructures i l'obra pública. En tercer terme, contemplar un pla d'habitatge que permeti donar sortida a l'estoc existent i que fomenti el lloguer de pisos. I quart, invertir i potenciar en formació professional per tal de millorar la qualificació dels treballadors i l'increment de la competitivitat de les empreses de la construcció.

A més, per seguir defensant i impulsant el sector de la construcció de Catalunya s'impulsarà la constitució d'una Plataforma per la consolidació del sector de la construcció.


COELL signa un conveni de col·laboració amb ASISA

El president de COELL, Sr. Joan Simó, i el gerent d'ASISA a Lleida, Sr. Xavier Sanuy, han signat un acord de col·laboració entre ambdues entitats per obtenir unes condicions especials al contractar els productes de l'assegurança sanitària. De les condicions que se'n deriven d'aquest conveni se'n beneficiaran tots els socis de COELL i els seus familiars.

Entre els avantatges exclusius per a socis de COELL que ofereix ASISA destaquen:

  • Clínica Perpetuo Socorro
  • El quadre mèdic amb grans professionals
  • Possibilitat d'incloure a familiars directes (cònjuge i fills que convisquin sota el mateix sostre).
  • Segona opinió mèdica: possibilitat de sol·licitar una segona opinió mèdica, en el cas de malalties greus, a especialistes de reconegut prestigi internacional
  • Assegurança d'indemnització de 6.010,12 € en cas de mort per accident.
  • Avantatges comercials amb el Club ASISA
  • Assistència en viatges

Per poder formalitzar la contractació heu d'especificar la vostra pertinència a COELL. Per a més informació contacteu amb: Asisa Delegació Lleida 973 72 70 43 o bé adreceu-vos a Assegurances COELL Sra. Antonieta Solé ( asole.aef@coell.org)


Nou punt de trobada per als nostres socis: sessions Cafè COELL

COELL organitzarà periòdicament trobades entre els nostres empresaris professionals independents experts en temes concrets amb l'objectiu d'impulsar el diàleg i l'intercanvi de coneixement. El nou punt de trobada Cafè COELL pretén ser una iniciativa per donar resposta a les inquietuds dels diferents sectors empresarials que aplega COELL.

Les sessions de Cafè COELL tindran una durada d'una hora i s'organitzaran amb el format de taula rodona d'esmorzar amb assistència limitada per tal de fomentar el diàleg i la participació.

Per tal de convertir aquesta nova iniciativa que posem al vostre abast en un element de dinamització dels Gremis us instem a que proposeu matèries del vostre interès amb l'objectiu d'organitzar sessions que responguin clarament a les vostres inquietuds reals. Adreceu-vos a COELL 973 23 21 66.


COELL t'assessora

COELL us ofereix l'assessorament jurídic gratuït en totes les matèries relacionades amb el mon de l'empresa. Aquest servei gratuït inclou consultes jurídiques (àrea mercantil, àrea concursal, àrea laboral, àrea civil, àrea bancària, àrea administrativa, àrea penal, àrea transport) i ofereix, a preus més que competitius, qualsevol gestió de naturalesa jurídica/legal que sigui precisa en defensa dels interessos de l'empresari. Les àrees de consulta sobre les que podeu realitzar les vostres consultes són les següents

Podeu contactar de forma totalment gratuïta amb el departament jurídic per telèfon (973 23 21 66) o presencialment mitjançant cita prèvia.

 
INFO FISCAL
ÚLTIMES NOTICIES

ORDRE EMO/133/2014, de 14 d'abril, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2015

Atès el que disposen l'article 170.1.l) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; l'article 37 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny (...) seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2015 les següents:

1 de gener (Cap d'Any).

6 de gener (Reis).

3 d'abril (Divendres Sant).

6 d'abril (dilluns de Pasqua Florida).

1 de maig (Festa del Treball).

24 de juny (Sant Joan).

15 d'agost (l'Assumpció).

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).

8 de desembre (la Immaculada).

25 de desembre (Nadal).

26 de desembre (Sant Esteve).


Nova ampliació del termini per a l'ingrés sense recàrrec de les quotes corresponents als nous conceptes cotitzables (art. 109 LGSS)

El dia 15 de maig es va publicar al BOE, Resolució de 6 de maig de 2014, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual s'autoritza una nova ampliació del termini d'ingrés de la cotització, del conceptes nous computables en la base de cotització al Règim General de la Seguretat Social, corresponents als períodes de liquidació de desembre de 2013 a maig de 2014, sense cap recàrrec o interès fins a la data 31 de juliol de 2014, mitjançant l'oportuna liquidació complementària.


El Govern aprova el nou Projecte de llei de cooperatives de Catalunya

El Govern ha aprovat el nou Projecte de llei de cooperatives de Catalunya que regula, protegeix i fomenta el moviment cooperatiu i és una competència exclusiva pròpia.

Els objectius i les novetats de la nova llei es fixen en els cinc punts següents:

"1) Fomentar la creació de noves cooperatives i la consolidació de les ja existents

En aquest punt, la reforma de la llei proposa reduir de tres a dos el nombre mínim de socis per constituir una cooperativa, llevat del cas d'usuaris i consumidors, on el mínim es fixa en deu. Així mateix, la norma afavoreix la continuació empresarial en forma cooperativa, en tant que permet la possibilitat de reactivació o transformació de les cooperatives dissoltes i no liquidades.

2) Simplificar i eliminar càrregues

Per constituir una cooperativa s'impulsa un procediment exprés d'inscripció, més àgil i operatiu. Se suprimeixen diferents tràmits burocràtics, com per exemple l'obligació d'elevar a escriptura pública i inscriure en el registre els convenis intercooperatius o l'exigència actual per a les cooperatives de segon grau d'auditar sempre comptes anuals. També se simplifiquen conceptes tècnics del món cooperatiu per fer-lo més entenedor.

3) Reforçar les vies de finançament de les cooperatives

Per complir amb aquest objectiu s'incorpora la figura del soci temporal, que ajudarà a ajustar les necessitats, sobretot d'ocupació, de la cooperativa al mercat. També es permetrà que hi hagi socis col·laboradors que només aportin capital.

4) Millorar la gestió empresarial de les cooperatives

En aquest punt es rebaixa la relació d'actes que, per imperatiu legal, han d'anar a aprovació de l'Assemblea General; es permet que s'atribueixin, estatutàriament, a l'òrgan d'administració de competències que fins ara corresponien a l'Assemblea General, respectant el mínim legal; i es permet l'entrada de persones no sòcies a l'òrgan d'administració per millorar la seva professionalitat.

5) Assolir un major dimensionament del món cooperatiu

Les cooperatives de segon grau -de les quals els socis són, principalment, cooperatives de primer grau i persones jurídiques- podran incorporar directament com a socis empresaris individuals. Així mateix, el Projecte de llei preveu que les persones integrants de diferents cooperatives que hagin signat convenis entre les seves organitzacions podran gaudir dels avantatges fiscals vinculats al cooperativisme en operacions de subministraments i lliuraments de productes. "

RESOLUCIÓ TES/884/2014, d'11 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a l'any 2014

Per a més informació seguiu el següent enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6611/1351662.pdf


Ordre ESS/741/2014 per la qual es modifica l'Ordre TAS/641/2005, de 28 de febrer

Ordre ESS/741/2014, de 22 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre TAS/641/2005, de 28 de febrer, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a finançar les accions de mediació i arbitratge a realitzar per la Fundació del Servei Interconfederal de Mediació i arbitratge

Per a més informació seguiu el següent enllaç: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4860


Les empreses de recobraments: el "dunning harassment"

El "dunning harassment" constitueix un sistema de cobrament a morosos que utilitza la pressió psicològica mitjançant tècniques de «mobbing»: trucades telefòniques continuades i a deshores a l'empresa, al domicili, al mòbil, pressió directa sobre familiars, trobades en que es violenta a l'empresari... són algunes de les pràctiques més habituals.

Resulta sorprenent que Espanya és l'únic país europeu en el que no existeixen lleis que prohibeixin expressament aquestes pràctiques emprades per les agències de recobros que, en molts dels supòsits, es poden qualificar de coactives en la mesura en que la pressió continua exercitada sobre l'empresari i el seu entorn té com finalitat molt concreta que aquest procedeixi al pagament del deute que se li reclama.

Des de COELL hem unificat un protocol d'oposició a tals pràctiques coercitives e injustificades que únicament persegueixen perjudicar la imatge de l'empresari al marge de qualsevol actuació real relacionada amb la recuperació del deute.

Així doncs, si heu rebut comunicacions per part d'aquestes empreses de recobrament, quedem a la vostra disposició per accionar la vostra oposició.


ORDRE EMO/104/2014, per la qual s'aproven les bases reguladores d'una línia d'ajuts en forma d'avals financers

ORDRE EMO/104/2014, de 28 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores d'una línia d'ajuts en forma d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir, en el seu finançament, a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals catalanes i les seves federacions, i es fa pública la convocatòria corresponent a l'any 2014

Per a més informació seguiu el següent enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6600/1348685.pdf


Pla Nacional de Reforma 2014

Recentment el Govern d'Espanya ha fet públic el Pla Nacional de Reforma 2014, al qual es pot accedir a través del següent enllaç:

Enllaç

 
FORMACIO

Cursos telemàtics 100% subvencionats

COELL posa al teu abast la següent oferta formativa telemàtica 100% subvencionada amb l'objectiu de donar sortida a donar resposta a les necessitats d'autònoms i treballadors.

Les accions formatives que COELL oferirà properament són les següents:

Per a autònoms:

· COMERÇ EXTERIOR - 60 HORES

· GESTIÓ DE COSTOS - 40 HORES

Per a autònoms i Treballadors del Règim General:

· ESTRATÈGIA I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL - 60 HORES

· GESTIÓ DE COSTOS - 40 HORES

· GESTIÓ ECONÒMICO-FINANCERA - 40 HORES

· DIRECTIVO DIGITAL - 30 HORES

· MÀRQUETING EMPRESARIAL - 60 HORES

· GESTIÓ D'EQUIPS - 40 HORES

Consulteu els cursos que COELL posa al vostre abast al nostre web www.coell.org

 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE