Apunt a l'Associat
Maig 2014
Núm. 75
NOTÍCIES Agrupació d'instal·ladors de les comarques de ponent

Curs gratuït d'electricitat

AGRISEC organitza un curs d'Electricitat gratuït de 20 hores presencials. Aquesta acció formativa s'iniciarà el 6 de juny i es durà a terme els dies 13,20,27 de juny , 4 i 5 de juliol de 2014 en horari de Divendres 17:30h a 21:00 h i Dissabte (5 de juliol) 10:00h a 12:30h. Les classes s'impartiran al nou centre de Formació de COELL al Complex de la

Formació subvencionada adreçada a: autònoms, treballadors i familiars de l'empresari.

El gremi es reserva el dret d' anul·lar el curs si no hi ha un nombre mínim de 10 alumnes.

Informació i Inscripcions ( 973-232166 (M. Jose) e-mail mjfarre.formacio@coell.org


Novetats en el certificat d'Eficiència Energètica II

A partir del 16 de juny de 2014 quedarà deshabilitat en tots els casos el procediment presencial per edificis de nova construcció d'inscripció al Registre de certificats d'eficiència energètica. Tots aquells certificats que no s'hagin resolt abans d'aquesta data, malgrat haver iniciat el tràmit de manera presencial, quedaran automàticament anul·lats i s'hauran de tornar a tramitar pel nou procediment telemàtic d'inscripció. Cal recordar que el registre de certificats d'edificis de nova construcció en fase projecte no està subjecte a cap taxa econòmica, però sí ho està el registre de l'edifici de nova construcció en fase acabat.


Convocatòria de subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior de les empreses

Convocatòria de subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior de les empreses, a fi de promoure la millora de la il·luminació exterior respectuosa amb el medi nocturn

Es preveu que al mes de maig el Departament de Territori i Sostenibilitat publiqui en el DOGC la nova convocatòria de subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior per a l'any 2014, adreçades a activitats econòmiques, per un import total de 100.000 euros. Aquesta convocatòria permetrà que tant les persones físiques com les jurídiques titulars d'activitats econòmiques subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats puguin rebre una subvenció de fins al 50% de l'import del cost de l'actuació subvencionable, amb un límit màxim de 40.000 euros per sol·licitant.

Les actuacions d'adequació de la il·luminació exterior s'han d'executar durant l'any 2014 i han de complir les condicions establertes a les bases reguladores corresponents (Ordre TES/152/2012, de 7 de juny (DOGC núm. 6150, de 15.6.2012), modificades per l'Ordre TES/404/2012, de 4 de desembre (DOGC núm. 6271, d'11.12.2012) i per l'Ordre TES/112/2014, de 31 de març (DOGC núm. 6603, de 14.4.2014)).

Els requisits a complir estan relacionats amb el grau de protecció envers la contaminació lluminosa i amb els aparells d'enllumenament a substituir o a instal·lar. En aquest sentit, les actuacions d'adequació:

- S'han de situar íntegrament en punts de referència i les seves àrees d'influència, en zones de protecció màxima (E1) o en zones de protecció alta (E2) a una distància màxima de 2 km de zones E1.

- Han d'incloure alguna de les accions següents: substitució de làmpades d'incandescència, vapor de mercuri d'alta i/o baixa pressió i halogenurs metàl·lics per làmpades de vapor de sodi d'alta pressió i/o baixa pressió o per làmpades tipus LED ambre, substitució de pàmpols d'un llum que emeten un flux d'hemisferi superior instal·lat superior a l'1% per d'altres que emeten com a màxim l'1%, o instal·lació de reguladors horaris i de flux lluminós.

Des del moment de la seva publicació en el DOGC, les empreses disposaran d'un mes per presentar la corresponent sol·licitud en suport paper, la qual es podrà descarregar al web http://www.gencat.cat/territori.

Per a més informació podeu:

- Consultar l'apartat de subvencions de la pàgina web de la contaminació lluminosa: Enllaç

- Posar-vos en contacte amb el Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa (telèfon: 93 444 50 00; correu electrònic: spcall.tes@gencat.cat).


Llei 9/2014 de Telecomunicacions

El 10 de maig es va publicar al BOE la Llei 9/2014 de telecomunicacions. Seguint el següent enllaç es pot accedir al text complet de l'esmentada llei:

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4950.pdf


Llum verda al nou Reglament de Seguretat per a les Instal·lacions d'Alta Tensió

El Consell de Ministres del 9 de Maig ha aprovat el Reglament per actualitzar les condicions tècniques i garanties de seguretat a què s'han de sotmetre les instal·lacions d'alta tensió i els equips que en formen part, es tracta de protegir persones i béns, aconseguir la qualitat en subministrament i l'eficiència energètica i garantir la normalització tècnica dels equips compatible amb la necessària flexibilitat i adaptació al progrés.

La norma substitueix un real decret de 1982 la revisió ha estat necessària a causa del progrés tecnològic i innovació industrial que hi ha hagut des de la seva vigència, així com pel creixement de la potència instal·lada i els majors requisits de fiabilitat, qualitat de subministrament, eficiència energètica i protecció mediambiental.

Contribuirà a la millora de la qualitat dels equips i materials utilitzats en les instal·lacions d'alta tensió, així com de la pròpia instal·lació , la qual cosa suposa menor probabilitat de fallada i una millora de la continuïtat del servei elèctric. A més, aquests avenços suposaran estalvis d'energia que es traduiran en menors costos per al sistema.

El nou Reglament serà d'aplicació en les instal·lacions d'alta tensió, que són aquelles la tensió és més gran que 1.000 volts ( 1kV ), així com als elements i equips que les componen. Per tant, afectarà empreses elèctriques (generadors, transportistes i distribuïdors), instal·ladors i mantenidors, fabricants de material elèctric i grans consumidors industrials; però no ho farà a consumidors domèstics i pimes, les tensions de subministrament típiques són de 220 i 380 volts ( V ) .

Aquest Reglament s'aplicarà a instal·lacions noves i les instal·lacions existents que siguin objecte de modificació; en aquest cas, únicament s'aplicarà a la part modificada . No obstant això, no s'aplicarà a les línies elèctriques d'alta tensió, ja que aquestes tenen el seu reglament específic.


La CNMC ha publicat diversos informes relatius al sector energètic:

• Informe liquidació provisional 2/2014 sector elèctric . Adjunt et remet còpia d'un breu resum del mateix .

Informe liquidació provisional 2/2014

• Liquidació 14/2013 del sector elèctric .

Liquidació 14/2013 del sector elèctric

• Informe supervisió mercat majorista electricitat - 2013

Informe supervisió mercat majorista electricitat

• Informe sol · licitat per la Secretaria d'Estat d'Energia sobre l'estat actual d'adequació a la normativa comunitària del pla de substitució de comptadors

Informe Secretaria d'Estat d'Energia

• Informe de la CNMC pel qual es determina el valor de la regularització a què fa referència la disposició transitòria tercera del Reial Decret 216/2014

Informe de la CNMC

COELL

COELL inaugura el seu Centre de Formació amb l'objectiu de contribuir a una major professionalitat i reciclatge dels treballadors

La Federació de Gremis de la Construcció (FGC) va inaugurar el passat 6 de maig el Centre de Formació de COELL, ubicat al Complex de la Caparrella, amb l'objectiu de contribuir a assolir una major grau de professionalitat i de reciclatge als treballadors del sector de la construcció i d'altres activitats.

L'acte va comptar amb la presència i intervencions del Sr. Joan Simó Burgués, President de COELL, i es comptarà amb la presència i intervencions del Director General de la Fundación Laboral de la Construcción, Sr. Enrique Corral Álvarez i del l'alcalde de Lleida, Sr. Àngel Ros i Domingo. Més d'una cinquantena de representants de les empreses de la construcció, representants sindicals i de la societat lleidatana van prendre part en aquest esdeveniment.

El nou equipament està situat en les instal·lacions que va ocupar l'Institut Gaudí de la Construcció que va començar la seva trajectòria a mitjans dels anys 80, quan COELL, que també hi formava part, ja va comptar amb la complicitat de la Diputació de Lleida per ubicar-lo al Complex de la Caparrella. Al llarg d'aquests anys han estat milers els treballadors de la construcció que han passat per les aules de l'Institut Gaudí, fomentant així la seva inserció laboral i l'ocupació de diferents col·lectius dins del sector.

El Centre de Formació de COELL impartirà cursos que s'adreçaran en aquest centre estarà dirigida tant a joves que s'iniciïn en la construcció com també als professionals del sector, en actiu o aturats, o que registren necessitats de formació ocupacional.

A més, com a novetat, el Centre permetrà l'obtenció de certificats de professionalitat dels col·lectius de treballadors sense qualificació acadèmica però que compten amb experiència laboral en el seu àmbit d'activitat.

El president de COELL, Sr. Joan Simó, va destacar que "COELL des de fa anys posa a l'abast un programa de cursos de qualitat adaptant la seva oferta a les necessitats manifestades per les empreses i el propi mercat laboral i ara, aquesta oferta, s'incrementarà amb aquest nou espai".


Presentació del Manifest "Progrés per la construcció"

La Federació de Gremis de la Construcció de Lleida, la Federació del Metall, Construcció i Afins de la UGT de Catalunya, la Federació de Construcció i Fusta de CCOO de Catalunya i la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya han unit esforços per rubricar el Manifest "Progrés amb la Construcció". Aquest document, presentat a Lleida el passat 6 de maig, té per objectiu reivindicar la importància del sector per a la reactivació econòmica i la creació d'ocupació al país. En aquest sentit, es considera necessari promoure accions que mitiguin la crisi que registra l'activitat, tenint en compte la seva capacitat d'arrossegament d'altres sectors.

El document sosté que hi ha quatre eixos cabdals per a la reactivació de la construcció. En primer lloc, l'adopció d'un pla de xoc que permeti pal·liar els efectes de l'actual crisi, fomentant la realització d'obres en habitatges, oficines i locals comercials per part dels propietaris i llogaters. En segon lloc, la demanda de posar en marxa una política d'infraestructures integral i coordinada que continuï reduint el diferencial amb els països europeus i que contempli un nou model de conservació i manteniment de les infraestructures i l'obra pública. En tercer terme, contemplar un pla d'habitatge que permeti donar sortida a l'estoc existent i que fomenti el lloguer de pisos. I quart, invertir i potenciar en formació professional per tal de millorar la qualificació dels treballadors i l'increment de la competitivitat de les empreses de la construcció.

A més, per seguir defensant i impulsant el sector de la construcció de Catalunya s'impulsarà la constitució d'una Plataforma per la consolidació del sector de la construcció.


COELL signa un conveni de col·laboració amb ASISA

El president de COELL, Sr. Joan Simó, i el gerent d'ASISA a Lleida, Sr. Xavier Sanuy, han signat un acord de col·laboració entre ambdues entitats per obtenir unes condicions especials al contractar els productes de l'assegurança sanitària. De les condicions que se'n deriven d'aquest conveni se'n beneficiaran tots els socis de COELL i els seus familiars.

Entre els avantatges exclusius per a socis de COELL que ofereix ASISA destaquen:

  • Clínica Perpetuo Socorro
  • El quadre mèdic amb grans professionals
  • Possibilitat d'incloure a familiars directes (cònjuge i fills que convisquin sota el mateix sostre).
  • Segona opinió mèdica: possibilitat de sol·licitar una segona opinió mèdica, en el cas de malalties greus, a especialistes de reconegut prestigi internacional
  • Assegurança d'indemnització de 6.010,12 € en cas de mort per accident.
  • Avantatges comercials amb el Club ASISA
  • Assistència en viatges

Per poder formalitzar la contractació heu d'especificar la vostra pertinència a COELL. Per a més informació contacteu amb: Asisa Delegació Lleida 973 72 70 43 o bé adreceu-vos a Assegurances COELL Sra. Antonieta Solé ( asole.aef@coell.org)


Nou punt de trobada per als nostres socis: sessions Cafè COELL

COELL organitzarà periòdicament trobades entre els nostres empresaris professionals independents experts en temes concrets amb l'objectiu d'impulsar el diàleg i l'intercanvi de coneixement. El nou punt de trobada Cafè COELL pretén ser una iniciativa per donar resposta a les inquietuds dels diferents sectors empresarials que aplega COELL.

Les sessions de Cafè COELL tindran una durada d'una hora i s'organitzaran amb el format de taula rodona d'esmorzar amb assistència limitada per tal de fomentar el diàleg i la participació.

Per tal de convertir aquesta nova iniciativa que posem al vostre abast en un element de dinamització dels Gremis us instem a que proposeu matèries del vostre interès amb l'objectiu d'organitzar sessions que responguin clarament a les vostres inquietuds reals. Adreceu-vos a COELL 973 23 21 66.


COELL t'assessora

COELL us ofereix l'assessorament jurídic gratuït en totes les matèries relacionades amb el mon de l'empresa. Aquest servei gratuït inclou consultes jurídiques (àrea mercantil, àrea concursal, àrea laboral, àrea civil, àrea bancària, àrea administrativa, àrea penal, àrea transport) i ofereix, a preus més que competitius, qualsevol gestió de naturalesa jurídica/legal que sigui precisa en defensa dels interessos de l'empresari. Les àrees de consulta sobre les que podeu realitzar les vostres consultes són les següents

Podeu contactar de forma totalment gratuïta amb el departament jurídic per telèfon (973 23 21 66) o presencialment mitjançant cita prèvia.

 
INFO FISCAL
ÚLTIMES NOTICIES

ORDRE EMO/133/2014, de 14 d'abril, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2015

Atès el que disposen l'article 170.1.l) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; l'article 37 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny (...) seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2015 les següents:

1 de gener (Cap d'Any).

6 de gener (Reis).

3 d'abril (Divendres Sant).

6 d'abril (dilluns de Pasqua Florida).

1 de maig (Festa del Treball).

24 de juny (Sant Joan).

15 d'agost (l'Assumpció).

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).

8 de desembre (la Immaculada).

25 de desembre (Nadal).

26 de desembre (Sant Esteve).


Nova ampliació del termini per a l'ingrés sense recàrrec de les quotes corresponents als nous conceptes cotitzables (art. 109 LGSS)

El dia 15 de maig es va publicar al BOE, Resolució de 6 de maig de 2014, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual s'autoritza una nova ampliació del termini d'ingrés de la cotització, del conceptes nous computables en la base de cotització al Règim General de la Seguretat Social, corresponents als períodes de liquidació de desembre de 2013 a maig de 2014, sense cap recàrrec o interès fins a la data 31 de juliol de 2014, mitjançant l'oportuna liquidació complementària.


El Govern aprova el nou Projecte de llei de cooperatives de Catalunya

El Govern ha aprovat el nou Projecte de llei de cooperatives de Catalunya que regula, protegeix i fomenta el moviment cooperatiu i és una competència exclusiva pròpia.

Els objectius i les novetats de la nova llei es fixen en els cinc punts següents:

"1) Fomentar la creació de noves cooperatives i la consolidació de les ja existents

En aquest punt, la reforma de la llei proposa reduir de tres a dos el nombre mínim de socis per constituir una cooperativa, llevat del cas d'usuaris i consumidors, on el mínim es fixa en deu. Així mateix, la norma afavoreix la continuació empresarial en forma cooperativa, en tant que permet la possibilitat de reactivació o transformació de les cooperatives dissoltes i no liquidades.

2) Simplificar i eliminar càrregues

Per constituir una cooperativa s'impulsa un procediment exprés d'inscripció, més àgil i operatiu. Se suprimeixen diferents tràmits burocràtics, com per exemple l'obligació d'elevar a escriptura pública i inscriure en el registre els convenis intercooperatius o l'exigència actual per a les cooperatives de segon grau d'auditar sempre comptes anuals. També se simplifiquen conceptes tècnics del món cooperatiu per fer-lo més entenedor.

3) Reforçar les vies de finançament de les cooperatives

Per complir amb aquest objectiu s'incorpora la figura del soci temporal, que ajudarà a ajustar les necessitats, sobretot d'ocupació, de la cooperativa al mercat. També es permetrà que hi hagi socis col·laboradors que només aportin capital.

4) Millorar la gestió empresarial de les cooperatives

En aquest punt es rebaixa la relació d'actes que, per imperatiu legal, han d'anar a aprovació de l'Assemblea General; es permet que s'atribueixin, estatutàriament, a l'òrgan d'administració de competències que fins ara corresponien a l'Assemblea General, respectant el mínim legal; i es permet l'entrada de persones no sòcies a l'òrgan d'administració per millorar la seva professionalitat.

5) Assolir un major dimensionament del món cooperatiu

Les cooperatives de segon grau -de les quals els socis són, principalment, cooperatives de primer grau i persones jurídiques- podran incorporar directament com a socis empresaris individuals. Així mateix, el Projecte de llei preveu que les persones integrants de diferents cooperatives que hagin signat convenis entre les seves organitzacions podran gaudir dels avantatges fiscals vinculats al cooperativisme en operacions de subministraments i lliuraments de productes. "

RESOLUCIÓ TES/884/2014, d'11 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a l'any 2014

Per a més informació seguiu el següent enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6611/1351662.pdf


Ordre ESS/741/2014 per la qual es modifica l'Ordre TAS/641/2005, de 28 de febrer

Ordre ESS/741/2014, de 22 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre TAS/641/2005, de 28 de febrer, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a finançar les accions de mediació i arbitratge a realitzar per la Fundació del Servei Interconfederal de Mediació i arbitratge

Per a més informació seguiu el següent enllaç: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4860


Les empreses de recobraments: el "dunning harassment"

El "dunning harassment" constitueix un sistema de cobrament a morosos que utilitza la pressió psicològica mitjançant tècniques de «mobbing»: trucades telefòniques continuades i a deshores a l'empresa, al domicili, al mòbil, pressió directa sobre familiars, trobades en que es violenta a l'empresari... són algunes de les pràctiques més habituals.

Resulta sorprenent que Espanya és l'únic país europeu en el que no existeixen lleis que prohibeixin expressament aquestes pràctiques emprades per les agències de recobros que, en molts dels supòsits, es poden qualificar de coactives en la mesura en que la pressió continua exercitada sobre l'empresari i el seu entorn té com finalitat molt concreta que aquest procedeixi al pagament del deute que se li reclama.

Des de COELL hem unificat un protocol d'oposició a tals pràctiques coercitives e injustificades que únicament persegueixen perjudicar la imatge de l'empresari al marge de qualsevol actuació real relacionada amb la recuperació del deute.

Així doncs, si heu rebut comunicacions per part d'aquestes empreses de recobrament, quedem a la vostra disposició per accionar la vostra oposició.


ORDRE EMO/104/2014, per la qual s'aproven les bases reguladores d'una línia d'ajuts en forma d'avals financers

ORDRE EMO/104/2014, de 28 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores d'una línia d'ajuts en forma d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir, en el seu finançament, a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals catalanes i les seves federacions, i es fa pública la convocatòria corresponent a l'any 2014

Per a més informació seguiu el següent enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6600/1348685.pdf


Pla Nacional de Reforma 2014

Recentment el Govern d'Espanya ha fet públic el Pla Nacional de Reforma 2014, al qual es pot accedir a través del següent enllaç:

Enllaç

 
FORMACIO

Cursos telemàtics 100% subvencionats

COELL posa al teu abast la següent oferta formativa telemàtica 100% subvencionada amb l'objectiu de donar sortida a donar resposta a les necessitats d'autònoms i treballadors.

Les accions formatives que COELL oferirà properament són les següents:

Per a autònoms:

· COMERÇ EXTERIOR - 60 HORES

· GESTIÓ DE COSTOS - 40 HORES

Per a autònoms i Treballadors del Règim General:

· ESTRATÈGIA I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL - 60 HORES

· GESTIÓ DE COSTOS - 40 HORES

· GESTIÓ ECONÒMICO-FINANCERA - 40 HORES

· DIRECTIVO DIGITAL - 30 HORES

· MÀRQUETING EMPRESARIAL - 60 HORES

· GESTIÓ D'EQUIPS - 40 HORES

Consulteu els cursos que COELL posa al vostre abast al nostre web www.coell.org

 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE