Apunt a l'Associat
Juliol 2014
Núm. 77
NOTÍCIES FEDERACIO DE GREMIS DE CONSTRUCCIO

Ampliació del termini per acreditar la solvència tècnica de 5 a 10 anys en obres i de 3 a 5 en serveis

Adjunt es remet l'acord adoptat en les Comissions de Classificacions de Contractistes d'Obra i de Serveis de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en relació amb l'ampliació de 10 i 5 anys per als contractistes d'obres i de serveis respectivament, el període del còmput de l'experiència disposada per la Disposició Final tercera de la Llei 25/2013, de 17 de desembre, de impuls de la factura electrònica.

 

D'aquesta manera la Junta Consultiva ha resolt:

 

a) Ampliar a 10 anys en el cas d'empreses classificades com a contractistes d’obres de l'Estat, i a 5 anys en el cas d'empreses classificades com contractistes de serveis de l'Estat, el termini de còmput de l'experiència en treballs propis dels grups i subgrups en els quals estiguin classificades, als efectes de justificació del manteniment de la seva solvència tècnica com a contractistes d'obres o de serveis respectivament.

 

b) Adaptar el més ràpidament possible els models i formularis utilitzats per la declaració responsable que les empreses classificades han de presentar cada 3 anys a fi de justificar el manteniment de la solvència tècnica.

 

c) Els nous terminis s'aplicaran de la següent manera:

 

- S'aplicaran a les declaracions responsables que es rebin amb posterioritat al dia 23 de juliol.

- A les valoracions de la solvència de les empreses que s'efectuïn a partir d'aquesta data, encara que corresponguin a declaracions responsables presentades amb anterioritat a la mateixa.

- Als expedients de revisió que s'iniciïn amb posterioritat a aquesta data, així com als que havent estat iniciats, no hagin estat encara

resolts per acord de la corresponent Comissió de Classificació, sempre i quan l'experiència al·legada consti en els expedients tramitats per la Comissió de Classificació en relació amb els antics grups i subgrups en què la interessada té classificació.

 

d) Fins que no hi hagi nous models i formularis se seguiran utilitzant els actualment vigents sense perjudici que la Subdirecció de Classificació de Contractistes i Registre de Contractes pugui sol · licitar l'ampliació d'informació relativa a l'experiència en els anys del termini corresponent no coberts en el seu declaració responsable.


Resolució de 17de juliol de 2014, del Banc d’Espanya, per la qual es publiquen determinat tipus de referencia oficials del mercat hipotecari

Per a més informació: Enllaç

CNC 2014


Pagament del primer semestre de la quota empresarial de l’any 2014 de la Fundació Laboral de la Construcció

Es recorda que aquest mes de juliol s’ha d’efectuar el pagament del primer semestre de la quota empresarial de l’any 2014 de la FLC.

El V Conveni del Sector de la Construcció, estableix la quota a pagar a la Fundació Laboral de la Construcció com un percentatge de la base de cotització a la Seguretat Social, per a l’any 2014 de 0,30 % (BOE 30.5.2013).

Estan obligades al pagament de la quota de la Fundació Laboral de la Construcció, totes aquelles empreses que desenvolupin qualsevol de les activitats subjectes a l’àmbit del Conveni General del Sector de la Construcció.

El sistema de pagament per a les empreses dependrà de:

  • Si teniu deu o més treballadors, podeu realitzar el pagament mensualment a mes vençut.

 

- Si teniu menys de deu treballadors podeu realitzar el pagament semestralment, en dos pagament a l’any de la següent manera:

- El primer, corresponent al primer semestre, durant el mes de juliol.

- El segon, corresponent al segon semestre, durant el mes de gener de l’any següent.

NOTÍCIES ASSOC PROMOTORS-CONSTRUCTORS DE LLEIDA

Circular 69/14 (Habitatge) "Responsabilitat directa dels administradors per incompliment de l'obligació d' afiançament de quantitats entregades a compte"

El Tribunal Suprem en la Sentència núm. 242/2014 de 23 de maig, posa de manifest l'extraordinària importància de l'obligació de la consolidació de les quantitats lliurades a compte. És més, aquesta sentència recorda la importantíssima funció que suposa per al consumidor-comprador d'un habitatge, l'obligació de l'empresa promotora de garantir la devolució de les quantitats lliurades a compte, i per aquell un dret irrenunciable, de manera que ni ell pot renunciar ni l'empresa promotora pot eludir el compliment d'aquesta obligació.

 

Hem de recordar que la Llei 57/68 de 27 de juliol, sobre percepció de quantitats anticipades en la construcció i venda d'habitatges disposa en el seu article 1 que una de les principals obligacions que tenen les empreses promotores que venen pisos en projecte o en construcció, percebent en aquesta fase determinades quantitats de diners amb anterioritat al lliurament de l'habitatge, és la de garantir la devolució de les quantitats lliurades a compte del preu final si la construcció no s'arriba a iniciar o acabar en els terminis convinguts a aquest efecte. A més aquestes quantitats a compte han de ser dipositar en un compte especial, amb separació de qualsevol altra classe de fons pertanyents al promotor i de les que únicament es podrà disposar per a la construcció d'aquests habitatges.

 

La Llei 38/1999 de 5 de novembre d'Ordenació de l'edificació, en la disposició addicional primera, va introduir algunes matisacions en el sentit següent:

-La percepció de quantitats anticipades en l'edificació pels promotors o gestors es cobrirà mitjançant una assegurança que indemnitzi l'incompliment del contracte en forma anàloga al que disposa la Llei 57/1968, sobre percepció de quantitats anticipades en la construcció i venda d'habitatges.

Aquesta Llei, i les seves disposicions complementàries, s'aplicaran en el cas d'habitatges amb les següents modificacions:

- L' expressada normativa serà d'aplicació a la promoció de tota classe d'habitatges, fins i tot a les que es realitzin en règim de comunitat de propietaris o societat cooperativa.

- La garantia que s'estableix a la Llei 57/1968 s'estendrà a les quantitats lliurades en efectiu o mitjançant qualsevol efecte canviari, el pagament es domiciliarà en el compte especial previst en la referida Llei.

- La devolució garantida comprendrà les quantitats lliurades més els interessos legals dels diners, vigents fins al moment en què es faci efectiva la devolució.

- Les multes per incompliment s'imposaran per les comunitats autònomes, en quantia, per cada infracció, de fins al 25 per 100 de les quantitats la devolució hagi de ser assegurada o pel que disposa la normativa pròpia de les comunitats autònomes.

 

En el cas concret analitzat en la Sentència, el comprador demana s'acordi la resolució del contracte de compravenda per falta de lliurament de l'habitatge dins del termini convingut i sol · licita que li siguin retornades les quantitats lliurades a compte més els interessos legals corresponents, demandant a aquest efecte tant a la societat promotora venedora com als dos administradors mancomunats de la mateixa.

 

Els administradors van argumentar en la seva defensa que la seva responsabilitat personal no és solidària amb l'empresa sinó subsidiària de la mateixa i, per tant, fins que no es declari la insolvència de l'empresa venedora no sorgiria la seva obligació personal. Per contra, el demandant exercita l'acció individual de responsabilitat de conformitat amb els articles 236 a 241 del Reial decret legislatiu 1/2010 de 2 de juliol que regula la Llei de Societats de Capital i que considera aquesta responsabilitat com directa i principal, no com subsidiària.

 

En definitiva, el que es pretén en aquest cas, és que el Tribunal Suprem determini si l' incompliment de la promotora-venedora fa a l'obligació de consolidar les quantitats lliurades a compte pot ser imputable, a més, als administradors, per exigir responsabilitat a títol individual i si aquesta responsabilitat és solidària o subsidiària amb la societat.

 

Doncs bé, l'Alt Tribunal considera que l'obligació de la Llei 57/68 de consolidar les quantitats lliurades a compte és una norma imperativa i d'obligat compliment, sent el dret del comprador irrenunciable i sent aquesta obligació essencial per als administradors d'una empresa promotora quant integra un "deure objectiu de cura", que consisteix a no fer mal als altres i que exigeix emprar la diligència d'un "ordenat empresari" i el compliment dels deures imposats per les lleis en relació amb els tercers directament afectats per la seva actuació. El Tribunal entén per tant que “la infracción de este deber supone un incumplimiento de una obligación de la sociedad que es imputable a los administradores por negligencia en el ejercicio de las funciones de su cargo”.

 

Malgrat que es reconeix que en principi del dany ocasionat ha de respondre la societat, sense perjudici és clar, del dret que aquesta pugui repetir contra els seus administradors, el Tribunal entén que conformitat amb l'article 241 LSC estàs legitimada una acció individual contra els administradors , ja que “en el ejercicio de sus funciones, incumplen normas específicas que se imponen a su actividad social y tienden a proteger al más débil, en este caso, al comprador de una vivienda que anticipa su precio antes de serle entregada, y sufre directamente el daño como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones”.

 

Per això entén que es donen tots els pressupostos perquè prosperi l'acció individual de responsabilitat, que d'acord amb la doctrina d'aquesta Sala són els que s'indiquen a continuació:

1. Incompliment de la Llei 57/1986 a causa del comportament omissiu dels administradors Imputabilitat de tal conducta omissiva a aquests administradors, com a òrgan social de l'empresa promotora.

2. Conducta antijurídica, culpable o negligent, susceptible de produir un dany.

3. El dany inferit al tercer que contracta és directe, sense necessitat de lesionar els interessos de la societat.

4. Relació de causalitat entre la conducta contrària a la llei i el dany directe ocasionat al tercer.

 

Sense dubte l'incompliment de l'obligació de garantir la devolució de quantitats s'ha produït un dany al comprador, que, en optar, entre la pròrroga del contracte o el de la resolució amb devolució de les quantitats anticipades, no pot obtenir satisfacció d'aquesta última pretensió , en no haver estat garantides les sumes lliurades.

 

El mateix Tribunal Suprem, en el seu Fonament de Dret Tercer, punt 5, reconeix, que: "No puede aplicarse de forma indiscriminada la vía de la responsabilidad individual de los administradores por cualquier incumplimiento en el marco de las relaciones obligatorias que nacen de los contratos pues supondría olvidar e ir en contra de los principios fundamentales de las sociedades de capital, como son la personalidad jurídica de las mismas, su autonomía patrimonial y su exclusiva responsabilidad por las deudas sociales, u olvidar el principio de que los contratos sólo producen efectos entre las partes que lo otorgan como proclama el artículo 1257 Cc”.

 

No obstant això l'Alt Tribunal malgrat disposar que “la responsabilidad de los administradores en ningún caso se puede conectar al hecho objetivo del incumplimiento o defectuoso cumplimiento de las relaciones contractuales, convirtiéndolos en garantes de las deudas sociales o en supuestos de fracasos de empresa que han derivado en desarreglos económicos que, en caso de insolvencia, pueden desencadenar otro tipo de responsabilidades en el marco de otra u otras normas”, conclou que , “en el presente caso, la responsabilidad directa de los administradores proviene del carácter imperativo de la norma que han incumplido y de la importancia de los intereses jurídicos protegidos por dicha norma. Ello supone que incumbe a los administradores asegurarse del cumplimiento de esta exigencia legal, y que su incumplimiento les sea directamente imputable.

NOTÍCIES GREMI DE CONSTRUCTORS DE LES TERRES DE LLEIDA

Convocatòria subvencions per a l’accessibilitat als edificis d’ús residencial dels barris d’habitatges

El passat dia 18 de juliol de 2014 es publicà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya TES/1683/2014, de 10 de juliol, per la qual es convoquen subvencions per a l’accessibilitat als edificis d’ús residencial dels barris d’habitatges gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 2014, i se n’aproven les bases reguladores.

La resolució aprova les bases de les subvencions i obre la convocatòria per a l’any 2014. En destaquem els següents aspectes:

- Dotació pressupostària: la dotació màxima inicial serà d’1.000.000 euros i es distribuirà per barris en funció del nombre de sol·licituds presentades en cada àmbit territorial; inicialment es podran concedir subvencions per a un màxim de 3 actuacions en cadascun del barris.

- Objecte: L’objecte de la convocatòria és la concessió de subvencions per al finançament de les obres de rehabilitació que garanteixin l’accessibilitat universal de els persones amb discapacitat i per realitzar els ajustos raonables necessaris en edificis d’ús residencial dels barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (base 1).

 - Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds es presentaran en el model normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web de l’Agència - http://www.agenciahabitatge.cat- o a les dependències de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que es detallen a la pròpia resolució i hauran d’anar acompanyades de la documentació relacionada (base 8). El termini de presentació de sol·licituds s’inicià el 19 de juliol i finalitzarà el dia 14 de novembre de 2014.

 - Beneficiaris: Podran ser beneficiàries les comunitats de propietaris i les persones titulars d’habitatges dels barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i que es relacionen a l’annex 2 de la resolució (base 3).

- Actuacions subvencionables: S’estableixen dos tipus d’actuacions subvencionables (base 2):

• Les instal·lacions d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes o altres dispositius d’accessibilitat que permetin l’accés i ús per a les persones.

• La modificació o l’ampliació d’ascensors existents per tal de donar accés a les plantes que no en disposin, sempre que no hi hagi altres itineraris accessibles i alternatius.

- Requisits (base 5)

• Generals dels edificis:

o Quan la subvenció la sol·liciti una comunitat de propietaris, caldrà que aquest tingui, com a mínim, el 70 % de la superfície útil destinada a habitatge.

  • Els edificis han de disposar, amb caràcter previ i obligatori, de l’informe d’avaluació de l’edifici que acrediti na necessitat de l’actuació, i que ha d’incloure l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE), el certificat d’eficiència energètica de l’edifici (CEEE) i l’informe de les condicions bàsiques d’accessibilitat.

Els habitatges han de complir les condicions d’habitabilitat que estableix la normativa vigent.

• Generals de les obres d’accessibilitat:

o No són protegibles les obres iniciades abans de l’emissió de l’informe d’avaluació de l’edifici.

o No són protegibles les obres finalitzades amb una antelació superior a un any a la data de presentació de la sol·licitud.

o El termini d’execució de les obres no pot superar els dos anys a comptar des de la data de notificació de la resolució d’atorgament de la subvenció.

- Pressupost protegible per al càlcul de la subvenció: El pressupost protegible, als efectes de càlcul de la subvenció, està constituït pel pressupost d’execució material de les obres, els honoraris dels facultatius, el cost de les llicències i autoritzacions administratives, els tributs, les despeses generals i el benefici industrial i, si escau, els costos de les diagnosis i estudis tècnics previs a l’elaboració del projecte. L’import del pressupost protegible no podrà ser inferior al presentat per calcular la taxa de la llicència municipal (base 6).

- Quantia màxima de les subvencions i límits: La quantia màxima de la subvenció serà del 60% del pressupost protegible, amb els límit següents (base 7):

• Per als edificis fins a 12 habitatges/locals, no s’estableix cap límit específic.

Per als edificis amb un mínim de 13 i un màxim de 16 habitatges/locals, s’estableix un màxim de 40.000 € per a tot l’edifici.

• Per als edificis amb un mínim de 17 i un màxim de 22 habitatges/locals, s’estableix un màxim de 30.000 € per a tot l’edifici.

• Per als edificis amb un mínim de 23 i un màxim de 28 habitatges/locals, s’estableix un màxim de 20.000 € per a tot l’edifici.

• Per als edificis amb 29 habitatges/locals o més, s’estableix un màxim de 10.000 € per a tot l’edifici.

Així mateix es preveu la possibilitat de concedir subvencions complementàries de cohesió social.

COELL

COELL analitza la jubilació de l'autònom

COELL ha organitzat una nova edició de CAFÈ COELL per aprofundir en "La jubilació de l'autònom: com podem garantir la nostra pensió". En el decurs de la conferència, que ha anat a càrrec del Sr. Alfons Rubio, responsable del Departament de pensions-cotitzacions de Banasegur, s'ha analitzat la problemàtica que suposa per als autònoms abordar la pensió de jubilació i de la necessitat de tenir una previsió per garantir el futur.


COELL tramita la vostra inscripció al Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya (REA)

La Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, que la desenvolupa, estableixen que tota empresa que tingui intenció d’intervenir en un procés de contractació o subcontractació en el sector de la construcció ha d’estar inscrita prèviament al Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya (REA). Han de constar-hi totes les empreses amb domicili social a Catalunya que vulguin ser contractades o subcontractades per treballar en una obra de construcció. Així mateix, s’han d’inscriure en aquest Registre les empreses incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa que desplacin treballadors a Espanya quan la seva primera prestació de serveis s’hagi de dur a terme en l’àmbit territorial de Catalunya. Si voleu que COELL us en tramiti la inscripció contacteu amb la Sra. Cristina Quintana (973 23 21 66) o envieu un correu electrònic a rea@coell.org.  


COELL a la secció dominical PLAÇA PÚBLICA del diari LA MAÑANA

El  diari LA MAÑANA ha estrenat la nova secció dominical plaça pública en la qual veus especialitzades del món de l’empresa i de la universitat de Lleida analitzaran amb precisió temes d’actualitat. COELL també hi estarà representada amb l’objectiu i en aquest sentit, el President de COELL, Joan Simó, valora positivament la iniciativa de Plaça Pública al ser una porta oberta que convida a la reflexió i a l'anàlisi detallada de temes que afecten directament a la realitat diària del teixit empresarial. COELL valora poder prendre part en aquest espai de divulgació per, en primer lloc, aprofundir en les matèries concretes que afecten a l'empresa de Lleida i, en segon terme, per posar de relleu els valors que regeixen la raó de ser del nostre ens, que no és altre que el de promoure i defensar els interessos de gremis, autònoms i petites i mitjanes empreses del nostre territori, en resposta a les seves necessitats d'acord amb el desenvolupament social, natural i econòmic del seu entorn.

 
INFO FISCAL
ÚLTIMES NOTICIES

RD 418/2014 de 6 de juny pel qual es modifica el procediment de tramitació de les reclamacions a l’Estat per salaris de tramitació

Dijous dia 19 de juny va entrar en vigor la norma abans esmentada, publicada al BOE núm. 147, de 18 de juny de 2014, la qual deroga el Reial Decret 924/1982, de 17 d’abril (BOE núm. 114, de 13 de maig de 1982), modificat pel Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol (BOE núm. 168, de 14 de juliol de 2012). Tal com consta a l’Exposició de Motius del RD 418/2014, es tracta d’un procediment per al cobrament de la quantitat equivalent al import dels salaris que el treballador hagi deixat de percebre com a conseqüència d’un judici per acomiadament declarat improcedent. Factors com les modificacions normatives que hi ha hagut o l’increment experimentat en els terminis necessaris per poder emetre una sentència, han fet necessari implementar determinants canvis que detallarem a continuació i que pretenen agilitzar la tramitació de les reclamacions dels salaris de tramitació en judicis per acomiadament, en els casos en que se’n hagi de fer càrrec l’Estat. 

Per a més informació: Enllaç


Reial Decret-Lleial 8/2014, de 4 de juliol de 2014, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, competència i l’eficiència

En data 5 de juliol de 2014, ha entrat en vigor el Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol de 2014, d’aprovació de mesures urgents per al creixement,competència i l’eficiència, que modifica, en part, la Llei 35/2006 de l’IRPF. Es modifiquen  les retencions i ingressos a compte per a l’any 2014, per practicar pel que fa a les activitats professionals.

Resulta, per tant, el següent:

1r Retenció del tipus d’IRPF del 21%, règim general establert.

2n Retenció del tipus reduït d’IRPF del 9%, en l’any d’alta d’inici de les activitats, i en els dos següents sempre que no s’hagi exercit cap activitat en l’any anterior.

3r Retenció del tipus reduït d’IRPF del 15 %, quan:

a)  en l’exercici anterior els rendiments íntegres derivats de l’activitat professional obtinguts pel contribuent siguin inferiors a 15.000 €, sempre que, a més
b)  aquests rendiments representin el 75 % de la suma dels seus rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball.

Per a l’aplicació del tipus de retenció reduït del 15 %, els contribuents cal que comuniquin al pagador dels rendiments aquesta circumstància, mentre que el pagador  estarà obligat  a conservar la comunicació degudament signada.

Per a més información consulteu el següent enllaç: Enllaç


Resolució EMO/1460/2014, de 12 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte i se’n fa pública la convocatòria per a l’any 2014

- La quantitat màxima destinada al programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte és de 3.000.000 euros, aplicats a la partida pressupostària D/7025/7700001/662.
L'atorgament d'aquests ajuts per a l'any 2014 restarà condicionat a les disponibilitats pressupostàries.
-
Termini de presentación de de sol·licituds per obtenir els ajuts a inversions empresarials d'alt impacte que preveu aquesta convocatòria és el següent: des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins al 9 d'octubre de 2014.

Tipologia dels projectes subvencionables.

ACCIÓ pot atorgar ajuts per a la realització de projectes d'inversió realitzats a Catalunya que es considerin d'alt impacte. Es consideraran projectes d'alt impacte els projectes d'inversió, tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses no establertes, amb les següents característiques:

a) Projectes de creació d'ocupació dels següents tipus:

- Centres de Serveis, especialment aquells d'àmbit internacional, entesos com aquells centres que concentrin serveis i processos interns per a les empreses o centres de treball d'un mateix grup empresarial, o bé centres amb activitats de serveis.

- Centres de decisió d'àmbit supraregional, entesos, en aquest cas, com a centres que necessàriament hauran d'anar lligats a una seu social establerta a Catalunya que tingui capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia de l'empresa o grup d'empreses a nivell suprarregional.
 
- Projectes Industrials, entesos com a projectes amb activitats de producció de béns mitjançant l'assembltge o la transformació de matèries primes.

- Centres Logístics, entesos com a centres amb activitats de distribució. També aquells centres que addicionalment puguin desenvolupar tasques de manipulació i les fases finals d'acabament de producte.

- Centres de R + D + i, que desenvolupin activitats de Recerca, Desenvolupament o innovació.

b) Projectes d'inversió empresarial en actius fixes, que incorporin una nova activitat o una diversificació significativa de la seva activitat corrent.

c) Projectes de creació d'ocupació i d'inversió empresarial en actius fixos amb les característiques que s'han definit en els apartats a) i b) anteriors.

d) Projectes de Recerca i Desenvolupament. Als efectes d'aquestes bases:

Es consideren recerca industrial les activitats destinades a l'adquisició de nou coneixement, que exploren la possible aplicació de noves tecnologies en la generació de nous productes o processos o per obtenir una millora substancial en productes, processos o serveis existents. Inclou la creació de components en sistemes complexos que són necessaris per a la investigació industrial, en especial per a la validació genèrica d'una determinada tecnologia o aplicació d'una tecnologia, però excloent la fabricació de prototips o demostradores finals dels nous productes, processos o serveis previstos a l'apartat següent.

Es considera desenvolupament experimental l'adquisició, la combinació, la configuració i l'ús de coneixements i tècniques ja existents, d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus, pensant en l'elaboració de plans i estructures o dissenys de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats. Podrà incloure, per exemple, altres activitats de definició conceptual, planificació i documentació de nous productes, processos i serveis. Entre les activitats podrà incloure l'elaboració de projectes, dissenys, plans i altres tipus de documentació sempre que no vagi destinada a usos comercials.

S'inclou, així mateix, el desenvolupament de prototips i projectes pilot que es puguin utilitzar comercialment quan el prototip sigui per necessitat, el producte comercial final i la seva fabricació sigui massa onerosa per al seu ús exclusiu amb fins de demostració i validació. ACCIÓ determinarà la despesa subvencionable que cal considerar en aquests casos.

Són també subvencionables la producció i l'assaig experimentals de productes, processos i serveis, sempre que no es puguin emprar o transformar de manera que es puguin utilitzar en aplicacions industrials o per a fins comercials.

No s'inclouen dins el concepte de desenvolupament experimental les modificacions habituals o periòdiques realitzades en productes, línies de producció, processos de fabricació, serveis existents i altres operacions en curs, encara que les modificacions puguin representar millores.

Una mateixa despesa només es podrà presentar a una de les tipologies de projectes que s'han definit.

En tots els casos, els projectes han de ser econòmicament i tecnològicament sòlids, que generin riquesa i ocupació estable i de qualitat.


2.2 Els projectes elegibles hauran de complir, com a mínim, algun dels requisits següents:


1) Pels projectes de creació d'ocupació, en funció de la tipologia del projecte la creació mínima de:


a) 50 nous llocs de treball en projectes de Centres de Serveis.


b) 15 nous llocs de treball en projectes de Centres de Decisió d'àmbit supraregional.


c) 15 nous llocs de treball en projectes Industrials.


d) 25 nous llocs de treball en projectes de Centres Logístics.


e) 8 nous llocs de treball en projectes de Centres de R+D+i.


2) Pels projectes d'inversió empresarial, 3 milions d'euros de despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials realitzades durant el període d'execució del projecte.


3) Pels projectes de creació d'ocupació i d'inversió empresarial en actius fixos s'hauran de complir els requisits establerts als apartats 1) i 2) anteriors.


4) Pels projectes de R+D, un import mínim de despesa acceptada de 1M d'euros.


Beneficiaris i requisits


3.1 Poden ser beneficiàries dels ajuts previstos en aquesta Resolució les empreses amb ànim de lucre amb establiment operatiu a Catalunya que portin a terme projectes com els que es descriuen a la base 2 de l'annex d'aquesta Resolució, tret de les empreses amb projectes de serveis a les persones, de comerç al detall i del sector immobiliari.

En el cas de projectes de creació d'ocupació, tampoc seran beneficiàries d'aquests ajuts les empreses que hagin iniciat processos de reestructuració que impliquin Expedients de Regulació d'Ocupació d'Extinció o que hagin tancat centres de treball a Catalunya en els darrers dos anys.

En base al que estableixen aquests Reglaments queden fora d'aquesta línia els següents ajuts:

a) Els ajuts a empreses que operin en els sectors de la pesca i l'aqüicultura regulats pel Reglament (CE) núm. 875/2007 del Consell.

b) Els ajuts a les empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles

c) Els ajuts a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles en els casos següents:

- Quan l'import de l'ajut es determini en funció del preu o la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
- Quan l'ajuda estigui supeditada a que una part o la totalitat de la mateixa es repercuteixi als productors primaris.

d) Els ajuts en favor d'activitats en el sector del carbó.


La Llei 13/2014, de 14 de juliol, de transformació del Fons per al Finançament de Pagaments a Proveïdors

Mitjançant aquesta Llei, i una veure completada l'última fase del Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors, es procedeix a modificar el seu règim jurídic per adaptar-lo a la nova situació, assumint per l'Administració General de l'Estat la gestió i la tresoreria resultant. No obstant això és de destacar que en la disposició final primera es procedeix a la modificació del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual es s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. L'objecte de la modificació és limitar la facultat de l'Administració per ampliar el termini de trenta dies previst per a l'aprovació de les certificacions d'obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el que estableix el contracte. aquesta ampliació de termini s'ha de fixar en el contracte o en alguns dels documents que regeixin la licitació, sempre que l'esmentat termini que s'ampliï no sigui manifestament abusiu segons el que estableix l'article 9 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

L'article modificat és l'article 216 que queda amb la redacció següent:

"... Sense perjudici del que estableixen els articles 222.4 i 235.1, l’Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins els trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del servei, excepte acord exprés en contra establert en el contracte i en algun dels documents que la licitació, sempre que no sigui manifestament abusiu pel creditor en el sentit de l'article 9 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (...) "


Modificació de la Llei de Responsabilitat Mediambiental

El principal objectiu de la Llei 11/2014, de 3 de juliol, per la qual es modifica la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental, és reforçar els aspectes preventius de la Llei, simplificar i millorar certs aspectes de la seva aplicació i realitzar la transposició de l’article 38 de la Directiva 2013/30/UE sobre la seguretat de les operacions relatives al petroli i al gas mar endins.

Les principals novetats introduïdes són les següents:

- S'amplia l'àmbit d'aplicació a les obres públiques d'interès general competència de l'Administració General de l'Estat.

- S'introdueix una nova competència a l'Administració General de l'Estat consistent en exigir l'adopció de mesures de prevenció, evitació i reparació que procedeixin quan es tracti d'obres públiques d'interès general de la seva competència.

- S'afegeix un nou article perquè les autoritats competents adoptin mesures per impulsar la realització voluntària d'anàlisi de riscos mediambientals.

- Es modifica l'article 24, relatiu a la constitució d'una garantia financera obligatòria, establint que els operadors han de comunicar a l'autoritat competent la constitució de la garantia financera a què vinguin obligats i el seu quantia. Abans la quantia la fixava l'autoritat competent.

- S'inclou entre els subjectes garantits a la persona o entitat titular de les instal·lacions on es realitzi l'activitat.

S'estén l'exempció de constitució de garantia financera obligatòria als operadors de les activitats que s'estableixin reglamentàriament atenent seu escàs potencial de generar danys mediambientals i baix nivell de accidentalitat.

A més, mitjançant la disposició final primera, es modifica la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, establint que la regulació continguda en els articles 4, 11, 15 i 20 sobre emplaçaments i distàncies que en el Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses s'estableix, no és aplicable a les instal · lacions de tractament d'aigües, instal· lacions de depuració d'aigües residuals, instal · lacions dessalinitzadores i dessalinitzadores, sempre que aquesta qüestió hagués estat objecte d'anàlisi i correcció, si escau, mitjançant les mesures procedents d'acord amb les millors tècniques disponibles o que s'ajustin al que respecte determini l'avaluació ambiental o, si s'escau, l'autorització ambiental integrada corresponent o títol administratiu equivalent.

La Llei va entrar en vigor el passat dia 5 de juliol de 2014.


Catalunya avança la consolidació de la recuperació econòmica

Foment del Treball constata que els indicadors d'activitat més recents apunten a la consolidació de la recuperació a Espanya i Catalunya, amb l'impuls de la demanda interna i les millores al mercat laboral. A més, es constata que el canvi de tendència cap a una pauta de creixement de l'activitat econòmica es produeix un trimestre abans a Catalunya que en el conjunt de l'economia espanyola. Alhora, a diferència del global d’Espanya, tant la demanda interna com el saldo exterior han augmentat a Catalunya.

 

En l’Informe de Conjuntura corresponent al mes de juliol de 2014, Foment plasma que, durant el segon trimestre de l'any, les perspectives de recuperació i creixement econòmic es mantenen, principalment per a les economies avançades, i en particular per a l'economia europea, encara que amb diferents matisos entre països. En aquest context, és d’especial importància la contundent intervenció per part del BCE que ha deixat els tipus d'interès de referència en mínims històrics. A més, són rellevants les mesures de caràcter extraordinari amb la finalitat de fomentar el crèdit cap a l'economia real i millorar el funcionament del mecanisme de transmissió de la política monetària. Tot això permet que la devaluació interna duta a terme per les diferents economies de la Zona Euro sigui més beneficiosa.

 
FORMACIO

Últimes places! Cursos on line 100% subvencionats

COELL posa al teu abast la següent oferta formativa telemàtica 100% subvencionada amb l'objectiu de donar sortida a donar resposta a les necessitats d'autònoms i treballadors.
Les accions formatives que COELL oferirà properament són les següents:

Per a autònoms:
· COMERÇ EXTERIOR - 60 HORES
· GESTIÓ DE COSTOS - 40 HORES

Per a autònoms i Treballadors del Règim General:

· ESTRATÈGIA I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL - 60 HORES
· GESTIÓ DE COSTOS - 40 HORES
· GESTIÓ ECONÒMICO-FINANCERA - 40 HORES
· DIRECTIVO DIGITAL - 30 HORES
· MÀRQUETING EMPRESARIAL - 60 HORES
· GESTIÓ D'EQUIPS - 40 HORES

Per a més informació i formalitzar la vostra inscripció, adreceu-vos al Departament de Formació (M. Jose i Sònia) 973 232166  o  envieu un e-mail a : mjfarre.formacio@coell.org / sroig.administracio@coell.org

 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE