Apunt a l'Associat
Juliol 2014
Núm. 77
NOTÍCIES Agrupació d'instal·ladors de les comarques de ponent

AGIC aconsegueix que se simplifiqui la documentació exigida per a comercialitzadores i distribuïdores en tràmits de baixa tensió

La Subdirecció General de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya ha publicat una nota aclaridora sobre la documentació exigida per part de les comercialitzadores i distribuïdores elèctriques per efectuar els tràmits associats a les instal·lacions de baixa tensió. AGIC (Associació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya) havia denunciat de forma reiterada la falta d'un procediment únic i oficial a les quatre províncies de la comunitat, que generava retards i deixava en mala posició als instal·ladors davant dels seus clients, segons ha explicat a la redacció Raúl Rodríguez, director general d'AGIC.

La situació s'havia agreujat com a conseqüència de la gran quantitat d'operacions i tràmits realitzats per empreses instal·ladores i titulars d'instal·lacions com a conseqüència de l'increment del preu de l'energia: des d'altes de subministrament o canvis de titular de la instal·lació fins increments o reducció de la potència contractada.

Aquest aspecte afavoria les empreses comercialitzadores que tenien tot el control, i "representava un greu problema per a les empreses instal·ladores i titulars de les instal·lacions que observàvem amb impotència com la mateixa empresa comercialitzadora sol · licitava documentació diferent per a tràmits iguals aplicant el seu únic criteri", ha ressaltat Raúl Rodríguez.

Finalment, i després que AGIC demanés una solució urgent i clara a la Generalitat, la Subdirecció General de Seguretat Industrial va publicar la nota aclaridora, que sintetitza els criteris vigents amb l'anul · lació del Decret 363/2004 i té com a àmbit d'aplicació la documentació que les empreses distribuïdores d'energia elèctrica estan obligades a sol · licitar als seus abonats per garantir que les instal·lacions elèctriques compleixen els requisits de seguretat.

A més, ha comentat Raúl Rodríguez, amb aquesta actuació s'ha aconseguit recuperar el valor del butlletí de reconeixement de la instal · lació, un document que s'utilitzava anteriorment i que ara torna a guanyar validesa.


Fira de la refrigeració, l’aire condicionat i les bombes de calor del 14 al 16 d’octubre a Nuremberg

Nuremberg celebra del 14 al 16 d’octubre la Fira Internacional Chillventa de Climatització, refrigeració, ventilació i bombes de calor que en la seva darrera edició va comptar amb més de 900 expositors de 43 països i 28.462 visitants. Aquest esdeveniment pot resultar de gran interès per a les empreses instal·ladores i les firmes que vulguin estar al dia de les darreres tecnologies, nous equips i contactar directament amb els fabricants. Per a més informació consulteu el web http://www.chillventa.de/en/

COELL

COELL analitza la jubilació de l'autònom

COELL ha organitzat una nova edició de CAFÈ COELL per aprofundir en "La jubilació de l'autònom: com podem garantir la nostra pensió". En el decurs de la conferència, que ha anat a càrrec del Sr. Alfons Rubio, responsable del Departament de pensions-cotitzacions de Banasegur, s'ha analitzat la problemàtica que suposa per als autònoms abordar la pensió de jubilació i de la necessitat de tenir una previsió per garantir el futur.


COELL tramita la vostra inscripció al Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya (REA)

La Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, que la desenvolupa, estableixen que tota empresa que tingui intenció d’intervenir en un procés de contractació o subcontractació en el sector de la construcció ha d’estar inscrita prèviament al Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya (REA). Han de constar-hi totes les empreses amb domicili social a Catalunya que vulguin ser contractades o subcontractades per treballar en una obra de construcció. Així mateix, s’han d’inscriure en aquest Registre les empreses incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa que desplacin treballadors a Espanya quan la seva primera prestació de serveis s’hagi de dur a terme en l’àmbit territorial de Catalunya. Si voleu que COELL us en tramiti la inscripció contacteu amb la Sra. Cristina Quintana (973 23 21 66) o envieu un correu electrònic a rea@coell.org.  


COELL a la secció dominical PLAÇA PÚBLICA del diari LA MAÑANA

El  diari LA MAÑANA ha estrenat la nova secció dominical plaça pública en la qual veus especialitzades del món de l’empresa i de la universitat de Lleida analitzaran amb precisió temes d’actualitat. COELL també hi estarà representada amb l’objectiu i en aquest sentit, el President de COELL, Joan Simó, valora positivament la iniciativa de Plaça Pública al ser una porta oberta que convida a la reflexió i a l'anàlisi detallada de temes que afecten directament a la realitat diària del teixit empresarial. COELL valora poder prendre part en aquest espai de divulgació per, en primer lloc, aprofundir en les matèries concretes que afecten a l'empresa de Lleida i, en segon terme, per posar de relleu els valors que regeixen la raó de ser del nostre ens, que no és altre que el de promoure i defensar els interessos de gremis, autònoms i petites i mitjanes empreses del nostre territori, en resposta a les seves necessitats d'acord amb el desenvolupament social, natural i econòmic del seu entorn.

 
INFO FISCAL
ÚLTIMES NOTICIES

RD 418/2014 de 6 de juny pel qual es modifica el procediment de tramitació de les reclamacions a l’Estat per salaris de tramitació

Dijous dia 19 de juny va entrar en vigor la norma abans esmentada, publicada al BOE núm. 147, de 18 de juny de 2014, la qual deroga el Reial Decret 924/1982, de 17 d’abril (BOE núm. 114, de 13 de maig de 1982), modificat pel Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol (BOE núm. 168, de 14 de juliol de 2012). Tal com consta a l’Exposició de Motius del RD 418/2014, es tracta d’un procediment per al cobrament de la quantitat equivalent al import dels salaris que el treballador hagi deixat de percebre com a conseqüència d’un judici per acomiadament declarat improcedent. Factors com les modificacions normatives que hi ha hagut o l’increment experimentat en els terminis necessaris per poder emetre una sentència, han fet necessari implementar determinants canvis que detallarem a continuació i que pretenen agilitzar la tramitació de les reclamacions dels salaris de tramitació en judicis per acomiadament, en els casos en que se’n hagi de fer càrrec l’Estat. 

Per a més informació: Enllaç


Reial Decret-Lleial 8/2014, de 4 de juliol de 2014, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, competència i l’eficiència

En data 5 de juliol de 2014, ha entrat en vigor el Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol de 2014, d’aprovació de mesures urgents per al creixement,competència i l’eficiència, que modifica, en part, la Llei 35/2006 de l’IRPF. Es modifiquen  les retencions i ingressos a compte per a l’any 2014, per practicar pel que fa a les activitats professionals.

Resulta, per tant, el següent:

1r Retenció del tipus d’IRPF del 21%, règim general establert.

2n Retenció del tipus reduït d’IRPF del 9%, en l’any d’alta d’inici de les activitats, i en els dos següents sempre que no s’hagi exercit cap activitat en l’any anterior.

3r Retenció del tipus reduït d’IRPF del 15 %, quan:

a)  en l’exercici anterior els rendiments íntegres derivats de l’activitat professional obtinguts pel contribuent siguin inferiors a 15.000 €, sempre que, a més
b)  aquests rendiments representin el 75 % de la suma dels seus rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball.

Per a l’aplicació del tipus de retenció reduït del 15 %, els contribuents cal que comuniquin al pagador dels rendiments aquesta circumstància, mentre que el pagador  estarà obligat  a conservar la comunicació degudament signada.

Per a més información consulteu el següent enllaç: Enllaç


Resolució EMO/1460/2014, de 12 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte i se’n fa pública la convocatòria per a l’any 2014

- La quantitat màxima destinada al programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte és de 3.000.000 euros, aplicats a la partida pressupostària D/7025/7700001/662.
L'atorgament d'aquests ajuts per a l'any 2014 restarà condicionat a les disponibilitats pressupostàries.
-
Termini de presentación de de sol·licituds per obtenir els ajuts a inversions empresarials d'alt impacte que preveu aquesta convocatòria és el següent: des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins al 9 d'octubre de 2014.

Tipologia dels projectes subvencionables.

ACCIÓ pot atorgar ajuts per a la realització de projectes d'inversió realitzats a Catalunya que es considerin d'alt impacte. Es consideraran projectes d'alt impacte els projectes d'inversió, tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses no establertes, amb les següents característiques:

a) Projectes de creació d'ocupació dels següents tipus:

- Centres de Serveis, especialment aquells d'àmbit internacional, entesos com aquells centres que concentrin serveis i processos interns per a les empreses o centres de treball d'un mateix grup empresarial, o bé centres amb activitats de serveis.

- Centres de decisió d'àmbit supraregional, entesos, en aquest cas, com a centres que necessàriament hauran d'anar lligats a una seu social establerta a Catalunya que tingui capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia de l'empresa o grup d'empreses a nivell suprarregional.
 
- Projectes Industrials, entesos com a projectes amb activitats de producció de béns mitjançant l'assembltge o la transformació de matèries primes.

- Centres Logístics, entesos com a centres amb activitats de distribució. També aquells centres que addicionalment puguin desenvolupar tasques de manipulació i les fases finals d'acabament de producte.

- Centres de R + D + i, que desenvolupin activitats de Recerca, Desenvolupament o innovació.

b) Projectes d'inversió empresarial en actius fixes, que incorporin una nova activitat o una diversificació significativa de la seva activitat corrent.

c) Projectes de creació d'ocupació i d'inversió empresarial en actius fixos amb les característiques que s'han definit en els apartats a) i b) anteriors.

d) Projectes de Recerca i Desenvolupament. Als efectes d'aquestes bases:

Es consideren recerca industrial les activitats destinades a l'adquisició de nou coneixement, que exploren la possible aplicació de noves tecnologies en la generació de nous productes o processos o per obtenir una millora substancial en productes, processos o serveis existents. Inclou la creació de components en sistemes complexos que són necessaris per a la investigació industrial, en especial per a la validació genèrica d'una determinada tecnologia o aplicació d'una tecnologia, però excloent la fabricació de prototips o demostradores finals dels nous productes, processos o serveis previstos a l'apartat següent.

Es considera desenvolupament experimental l'adquisició, la combinació, la configuració i l'ús de coneixements i tècniques ja existents, d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus, pensant en l'elaboració de plans i estructures o dissenys de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats. Podrà incloure, per exemple, altres activitats de definició conceptual, planificació i documentació de nous productes, processos i serveis. Entre les activitats podrà incloure l'elaboració de projectes, dissenys, plans i altres tipus de documentació sempre que no vagi destinada a usos comercials.

S'inclou, així mateix, el desenvolupament de prototips i projectes pilot que es puguin utilitzar comercialment quan el prototip sigui per necessitat, el producte comercial final i la seva fabricació sigui massa onerosa per al seu ús exclusiu amb fins de demostració i validació. ACCIÓ determinarà la despesa subvencionable que cal considerar en aquests casos.

Són també subvencionables la producció i l'assaig experimentals de productes, processos i serveis, sempre que no es puguin emprar o transformar de manera que es puguin utilitzar en aplicacions industrials o per a fins comercials.

No s'inclouen dins el concepte de desenvolupament experimental les modificacions habituals o periòdiques realitzades en productes, línies de producció, processos de fabricació, serveis existents i altres operacions en curs, encara que les modificacions puguin representar millores.

Una mateixa despesa només es podrà presentar a una de les tipologies de projectes que s'han definit.

En tots els casos, els projectes han de ser econòmicament i tecnològicament sòlids, que generin riquesa i ocupació estable i de qualitat.


2.2 Els projectes elegibles hauran de complir, com a mínim, algun dels requisits següents:


1) Pels projectes de creació d'ocupació, en funció de la tipologia del projecte la creació mínima de:


a) 50 nous llocs de treball en projectes de Centres de Serveis.


b) 15 nous llocs de treball en projectes de Centres de Decisió d'àmbit supraregional.


c) 15 nous llocs de treball en projectes Industrials.


d) 25 nous llocs de treball en projectes de Centres Logístics.


e) 8 nous llocs de treball en projectes de Centres de R+D+i.


2) Pels projectes d'inversió empresarial, 3 milions d'euros de despesa mínima acceptada en actius fixes materials i immaterials realitzades durant el període d'execució del projecte.


3) Pels projectes de creació d'ocupació i d'inversió empresarial en actius fixos s'hauran de complir els requisits establerts als apartats 1) i 2) anteriors.


4) Pels projectes de R+D, un import mínim de despesa acceptada de 1M d'euros.


Beneficiaris i requisits


3.1 Poden ser beneficiàries dels ajuts previstos en aquesta Resolució les empreses amb ànim de lucre amb establiment operatiu a Catalunya que portin a terme projectes com els que es descriuen a la base 2 de l'annex d'aquesta Resolució, tret de les empreses amb projectes de serveis a les persones, de comerç al detall i del sector immobiliari.

En el cas de projectes de creació d'ocupació, tampoc seran beneficiàries d'aquests ajuts les empreses que hagin iniciat processos de reestructuració que impliquin Expedients de Regulació d'Ocupació d'Extinció o que hagin tancat centres de treball a Catalunya en els darrers dos anys.

En base al que estableixen aquests Reglaments queden fora d'aquesta línia els següents ajuts:

a) Els ajuts a empreses que operin en els sectors de la pesca i l'aqüicultura regulats pel Reglament (CE) núm. 875/2007 del Consell.

b) Els ajuts a les empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles

c) Els ajuts a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles en els casos següents:

- Quan l'import de l'ajut es determini en funció del preu o la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
- Quan l'ajuda estigui supeditada a que una part o la totalitat de la mateixa es repercuteixi als productors primaris.

d) Els ajuts en favor d'activitats en el sector del carbó.


La Llei 13/2014, de 14 de juliol, de transformació del Fons per al Finançament de Pagaments a Proveïdors

Mitjançant aquesta Llei, i una veure completada l'última fase del Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors, es procedeix a modificar el seu règim jurídic per adaptar-lo a la nova situació, assumint per l'Administració General de l'Estat la gestió i la tresoreria resultant. No obstant això és de destacar que en la disposició final primera es procedeix a la modificació del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual es s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. L'objecte de la modificació és limitar la facultat de l'Administració per ampliar el termini de trenta dies previst per a l'aprovació de les certificacions d'obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el que estableix el contracte. aquesta ampliació de termini s'ha de fixar en el contracte o en alguns dels documents que regeixin la licitació, sempre que l'esmentat termini que s'ampliï no sigui manifestament abusiu segons el que estableix l'article 9 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

L'article modificat és l'article 216 que queda amb la redacció següent:

"... Sense perjudici del que estableixen els articles 222.4 i 235.1, l’Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra o dels documents que acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins els trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del servei, excepte acord exprés en contra establert en el contracte i en algun dels documents que la licitació, sempre que no sigui manifestament abusiu pel creditor en el sentit de l'article 9 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (...) "


Modificació de la Llei de Responsabilitat Mediambiental

El principal objectiu de la Llei 11/2014, de 3 de juliol, per la qual es modifica la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental, és reforçar els aspectes preventius de la Llei, simplificar i millorar certs aspectes de la seva aplicació i realitzar la transposició de l’article 38 de la Directiva 2013/30/UE sobre la seguretat de les operacions relatives al petroli i al gas mar endins.

Les principals novetats introduïdes són les següents:

- S'amplia l'àmbit d'aplicació a les obres públiques d'interès general competència de l'Administració General de l'Estat.

- S'introdueix una nova competència a l'Administració General de l'Estat consistent en exigir l'adopció de mesures de prevenció, evitació i reparació que procedeixin quan es tracti d'obres públiques d'interès general de la seva competència.

- S'afegeix un nou article perquè les autoritats competents adoptin mesures per impulsar la realització voluntària d'anàlisi de riscos mediambientals.

- Es modifica l'article 24, relatiu a la constitució d'una garantia financera obligatòria, establint que els operadors han de comunicar a l'autoritat competent la constitució de la garantia financera a què vinguin obligats i el seu quantia. Abans la quantia la fixava l'autoritat competent.

- S'inclou entre els subjectes garantits a la persona o entitat titular de les instal·lacions on es realitzi l'activitat.

S'estén l'exempció de constitució de garantia financera obligatòria als operadors de les activitats que s'estableixin reglamentàriament atenent seu escàs potencial de generar danys mediambientals i baix nivell de accidentalitat.

A més, mitjançant la disposició final primera, es modifica la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, establint que la regulació continguda en els articles 4, 11, 15 i 20 sobre emplaçaments i distàncies que en el Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses s'estableix, no és aplicable a les instal · lacions de tractament d'aigües, instal· lacions de depuració d'aigües residuals, instal · lacions dessalinitzadores i dessalinitzadores, sempre que aquesta qüestió hagués estat objecte d'anàlisi i correcció, si escau, mitjançant les mesures procedents d'acord amb les millors tècniques disponibles o que s'ajustin al que respecte determini l'avaluació ambiental o, si s'escau, l'autorització ambiental integrada corresponent o títol administratiu equivalent.

La Llei va entrar en vigor el passat dia 5 de juliol de 2014.


Catalunya avança la consolidació de la recuperació econòmica

Foment del Treball constata que els indicadors d'activitat més recents apunten a la consolidació de la recuperació a Espanya i Catalunya, amb l'impuls de la demanda interna i les millores al mercat laboral. A més, es constata que el canvi de tendència cap a una pauta de creixement de l'activitat econòmica es produeix un trimestre abans a Catalunya que en el conjunt de l'economia espanyola. Alhora, a diferència del global d’Espanya, tant la demanda interna com el saldo exterior han augmentat a Catalunya.

 

En l’Informe de Conjuntura corresponent al mes de juliol de 2014, Foment plasma que, durant el segon trimestre de l'any, les perspectives de recuperació i creixement econòmic es mantenen, principalment per a les economies avançades, i en particular per a l'economia europea, encara que amb diferents matisos entre països. En aquest context, és d’especial importància la contundent intervenció per part del BCE que ha deixat els tipus d'interès de referència en mínims històrics. A més, són rellevants les mesures de caràcter extraordinari amb la finalitat de fomentar el crèdit cap a l'economia real i millorar el funcionament del mecanisme de transmissió de la política monetària. Tot això permet que la devaluació interna duta a terme per les diferents economies de la Zona Euro sigui més beneficiosa.

 
FORMACIO

Últimes places! Cursos on line 100% subvencionats

COELL posa al teu abast la següent oferta formativa telemàtica 100% subvencionada amb l'objectiu de donar sortida a donar resposta a les necessitats d'autònoms i treballadors.
Les accions formatives que COELL oferirà properament són les següents:

Per a autònoms:
· COMERÇ EXTERIOR - 60 HORES
· GESTIÓ DE COSTOS - 40 HORES

Per a autònoms i Treballadors del Règim General:

· ESTRATÈGIA I COMUNICACIÓ EMPRESARIAL - 60 HORES
· GESTIÓ DE COSTOS - 40 HORES
· GESTIÓ ECONÒMICO-FINANCERA - 40 HORES
· DIRECTIVO DIGITAL - 30 HORES
· MÀRQUETING EMPRESARIAL - 60 HORES
· GESTIÓ D'EQUIPS - 40 HORES

Per a més informació i formalitzar la vostra inscripció, adreceu-vos al Departament de Formació (M. Jose i Sònia) 973 232166  o  envieu un e-mail a : mjfarre.formacio@coell.org / sroig.administracio@coell.org

 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE