Apunt a l'Associat
Setembre 2014
Núm. 78
COELL

La mobilitat internacional dels treballadors, a debat el 17 de setembre a COELL

COELL ha organitzat una nova edició de l’espai CAFÈ COELL per aprofundir en "La mobilitat internacional dels treballadors". En el decurs de la conferència, que tindrà lloc a COELL el proper dimecres 17 de setembre de 9.30 a 11 hores, el Dr. Xavier Trallero i la responsable del Departament de Prestacions de Mútua Universal, exposaran els riscos del treballador a l’estranger; l’accident laboral del treballador desplaçat i la problemàtica de la jubilació del personal expatriat.


COELL i BANASEGUR signen un conveni pel qual els socis tindran una reducció del 15% en les seves assegurances

COELL i BANASEGUR han signat un conveni de col·laboració en benefici dels seus associats pel qual els socis de COELL comptaran amb una reducció mínima del 15% en el global de les seves assegurances. BANASEGUR ofereix atenció personalitzada als associats de COELL en matèria d'assegurances i, en aquest sentit, la signatura del conveni assegura poder disposar de productes exclusius amb millors cobertures i condicions econòmiques amb companyies líders del sector asseguradors. Per a més informació adreceu-vos a la Sra. Antonieta Solé (973 23 21 66).


Sessió formativa a distància “Emprenedor: com internacionalitzar” el 18 de setembre

Des de la COELL, AFAEMME i Foment del Treball posen en marxa un programa d’assessorament a emprenedors i persones que volen crear la seva empresa i, per aquest motiu, organitzen la sessió formativa  “Emprenedor: com internacionalitzar?”. Aquesta formació es realitzarà a distància per webinar el dia 18 de setembre a les 10.15h. Cal formalitzar la inscripció gratuïta seguint aquest enllaç: Enllaç

 i posteriorment caldrà anar presencialment a la seu de la COELL a recollir el codi d’accés a la plataforma.

  

 L'objectiu  de la càpsula és dotar als participants amb el coneixement sobre els aspectes bàsics que cal considerar per iniciar un procés d'internacionalització: des de la mecànica general i la necessitat de realitzar un diagnòstic previ fins als elements imprescindibles per a l'elaboració del pla de treball, necessaris per començar un procés amb garanties.

 

El repte és  millorar la competitivitat empresarial a través de la Internacionalització. Constatar que les petites empreses poden internacionalitzar, obrir horitzons de vendes als participants, establir els requisits necessaris per internacionalitzar i donar-los les eines per poder fer-ho

 

El pla de treball per aquesta formació rau en els beneficis de la internacionalització; la  internacionalització com a via de superació del moment econòmic actual; les micro i petites empreses davant la internacionalització i com fer un Pla d’internacionalització.


COELL Emprèn organitzarà la sessió informativa “Finançament alternatiu al sistema bancari” el proper mes d’octubre

COELL EMPRÈN organitzarà una sessió formativa gratuïta d'emprenedoria sota el títol "Finançament alternatiu al sistema bancari”, impartida per Vicenç Bombardó, el proper mes d’octubre a la seu de COELL. Puntualment us informarem de la data exacta de celebració. En el decurs del seminari s’explicaran els productes que existeixen per finançar projectes empresarials i les fonts alternatives al finançament existent. En concret, s’aprofundirà en la situació actual de les pimes; la dependència del finançament bancari; el crowfunding i els Business Angels; el crèdit oficial; els consells per entrevistar-se amb inversors i les facilitats per crear empreses.

 

COELL ha obert recentment enguany les portes de l’oficina COELL EMPRÈN per donar impuls a l’emprenedoria i a la creació d’empreses a través de la informació i l’orientació personalitzada, la formació, el seguiment tècnic de consolidació de la nova empresa i la incorporació d’un servei de finestreta única per agilitzar tràmits de creació d’un negoci. 

 
INFO FISCAL

Resolució de 15 de juliol de 2014, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la validació mitjançant un codi NRC dels avals atorgats per les entitats de crèdit

Resolució de 15 de juliol de 2014, de la Direcció General de l’Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 28 de febrer de 2006, per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la validació mitjançant un codi NRC dels avals atorgats per les entitats de crèdit i per les societats de garantia recíproca i presentats pels interessats davant l'administració tributària.

El procediment establert es basava en la utilització del Nombre de Referència complet (NRC) en la gestió dels avals presentats pels obligats tributaris, per tal d'accelerar al màxim els tràmits administratius en aquesta matèria i augmentar la seguretat en el cobrament dels crèdits de dret públic sense augmentar les tasques de control. L'esmentada Resolució aprovava també els models d'aquells avals que, en funció del tipus de deute a garantir, havien de ser utilitzats per les entitats avalistes que decidissin adherir-se al procediment. Estableixen les condicions generals i el procediment per a la validació mitjançant un codi NRC dels avals atorgats per les entitats de crèdit i per les societats de garantia recíproca i presentats pels interessats davant l'Administració Tributària i la implicació de la generació del NRC per a l'entitat avalista. Aquesta Resolució en el seu annex incorpora els nous models d'aval. Aquesta Resolució és aplicable l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, a excepció del model proforma de l'aval codi 9, que serà aplicable als quatre mesos de l'aquesta publicació.

Per a més informació: Enllaç

ÚLTIMES NOTICIES

Ampliació del termini d’ingrés sense recàrrec de les quotes derivades dels nous conceptes cotitzables

El RD 637/2014 , de 25 de juliol, amplia novament el termini de liquidació i ingrés de la cotització corresponent a la regularització de les mensualitats entre desembre de 2013 i juliol de 2014, fins el proper dia 30 de setembre de 2014.

En aquest Reial Decret dona nova redacció als conceptes retributius que constitueixen la base de cotització, com aquells que hi son exclosos.

 

Conceptes inclosos:

 

·Lliurament al treballador d’imports en metàl·lic, vals o xecs de qualssevol tipus perquè aquest adquireixi béns, drets o serveis.

·L’import de les accions o participacions lliurades pels empresaris.

·Les primes o quotes satisfetes a entitats asseguradores per la cobertura dels seus treballadors, i el de les contribucions satisfetes a plans de pensions.

·La prestació de determinats ensenyaments i serveis educatius per centres autoritzats als fills dels seus empleats, amb caràcter gratuït o per preu inferior al normal de mercat.

·La utilització d’un habitatge o lliurament de vehicles.

·Els préstecs concedits als treballadors amb tipus d’interès inferior al legal del diner.

 

Conceptes exclosos:

 

·Les despeses de manutenció , estada i locomoció, quan es desplaci al treballador, fora del seu centre habitual de treball.

·Les indemnitzacions per mort, trasllat , suspensions, acomiadament i cessament,  en els termes previstos  en l’article 109.2 c) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

·Les prestacions de la Seguretat Social i les millores de les prestacions per IT concedides per les empreses.

·Les assignacions destinades a satisfer despeses d’estudis del treballador, quan siguin exigits pel desenvolupament de les activitats del treballador o les característiques del lloc de treball.

·Les hores extraordinàries, excepte en la base de cotització per accidents de treball i malaltia professional i sense perjudici de la cotització addicional per aquest concepte en els termes que estableix l’article 24 del Reglament General sobre cotització i liquidació


Resolució de 31 de juliol de 2014

Resolució de 31 de juliol de 2014, de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, per la qual s'estableixen els termes per a l'aplicació a les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social dels coeficients del 0,055 i 0,033 a què es refereix l'article 24.1 de l'Ordre ESS / 106/2014, de 31 de gener, per a la gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes dels treballadors per compte aliè de les empreses associades

Podeu consultar-la seguint el següent enllaç:

 Enllaç


Noves subvencions per a joves que ni estudien ni treballen

La Cap del Departament de Laboral i Recursos Humans de COELL, Sra. Teresa Llusà, va publicar al diari LA MAÑANA un article sobre les noves bonificacions per a la contractació de joves que ni estudien ni treballen i que reproduïm a continuació.

El dia 5 de juliol va sortir publicat la BOE el Reial Decret –Llei 8/2014, de 4 de juliol d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència que, entre altres finalitats, té la de bonificar la contractació de joves entre 16 a 25 anys.

   

 L’any 2013 –segons dades EPA- hi havia 845.500 joves desocupats a Espanya que no rebien  cap tipus d’ educació o formació i 951.100 joves que es trobaven en situació de desocupació, d’un total de 4.111.900 joves. A Lleida, d’acord amb les darreres dades del mes de juny, el nombre d’aturats detectats a la demarcació és de 34.600 persones, dels quals 1.656 corresponen a la franja d’edat situada entre 16 i 25 anys.  

 

Els requisits per beneficiar-se d’aquesta bonificació són ser joves d’entre 16 i 25 anys (en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% s’amplia l’edat a 30 anys) de nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que tenen Acord Econòmic Europeu o Suïssa, que es trobin a Espanya o exerceixin el dret  de la lliure circulació o residència. També s’hi podran inscriure els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que els habiliti per treballar. I s’haurà d’estar empadronat en qualsevol localitat del territori espanyol.

Així mateix, cal adquirir un compromís de participació activa i no haver treballat en els últims 30 dies a la presentació de la sol·licitud ni tampoc haver rebut accions educatives de més de 40 hores mensuals en els darrers 90 dies ni accions formatives de més de 40 hores mensuals en els darrers 30 dies.

D’altra banda, tant les empreses como els treballadors autònoms, que realitzin un contracte de forma indefinida, a una persona beneficiaria de Sistema Nacional de Garantia Juvenil, obtindran una bonificació mensual en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per un import de 300 euros.

Serà d’aplicació a les contractacions des del 5 de juliol de 2014 al 30 de juny de 2016. Aquest incentiu és compatible amb la resta d’incentius -com la contractació per tarifa plana per la contractació indefinida- sempre que l’import mensual a cotitzar per l’empresa o el treballador autònom no sigui negatiu. L’aplicació de la bonificació es produirà d’una sola vegada per cada un dels beneficiaris contractats. La contractació podrà també podrà realitzar-se a temps parcial.

La bonificació tindrà una durada mínima de 6 mesos durant els quals l’empresari haurà de mantenir el nivell de contractació (a excepció de les extincions de contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que no hagin estat declarats improcedents).

   S’estableixen bonificacions addicionals en contractació de:

  • Contractes Formatius- Els beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, podran bonificar les despeses derivades de la tutorització de cada treballador mitjançant el contracte per a la formació i l’aprenentatge.

  • Contractes de Pràctiques- Els beneficiaris del sistema Nacional de Garantia Juvenil, podran bonificar el 50% a les cotitzacions de l’empresa a la Seguretat Social per contingències comuns. En conseqüència, es preveu un incentiu del 100% quan les empreses contractin a joves inscrits al sistema de Garantia Juvenil fent ús de les modalitats del contracte en pràctiques i contracte per la formació i l’aprenentatge

  • Contracte a Temps Parcial - amb Vinculació  Formativa - Els beneficiaris del sistema Nacional de Garantia Juvenil, podran bonificar les Pràctiques Acadèmiques Curriculars d’Estudiants Universitaris i de Formació Professional retribuïdes. La bonificació serà del 100% a partir de l’1 d’agost de 2014”.


Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal•lacions i els productes

En el DOGC núm. 6679 de 5 d’agost de 2014 s’ha publicat la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

La finalitat principal d’aquesta llei és substituir la regulació de la Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial, per una regulació íntegra del règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments en què es poden produir accidents greus, i les instal·lacions i els productes que poden produir danys o perjudicis a les persones, els béns o el medi ambient com a conseqüència d’un accident, incloent-hi el règim jurídic dels organismes de control.

La regulació dels establiments en què es poden produir accidents greus com a conseqüència de la presència de substàncies perilloses, s’ha harmonitzat a nivell de la Unió Europea per mitjà de la Directiva 1996/82/CE, del 9 de desembre i la Directiva 2012/18/UE, del 4 de juliol.

L’objecte d’aquesta llei és regular el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes en el territori de Catalunya, incloent-hi la vigilància del mercat en aquesta matèria.

L’Establiment en què es poden produir accidents greus és aquell que, com a conseqüència de la presència de substàncies perilloses, és objecte de la Directiva 1996/82/CE, del 9 de desembre, i les seves modificacions. D’acord amb l’art. 2.1 d’aquesta Directiva:

Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán a los establecimientos en los que haya presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 2 de las partes 1 y 2 del Anexo I, con excepción de los artículos 9, 11 y 13, que se aplicarán a los establecimientos en los que haya presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 3 de las partes 1 y 2 del Anexo I.
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por «presencia de sustancias peligrosas» su presencia real o prevista en el establecimiento o la presencia de aquellas de las que se piensa que pueden generarse a consecuencia de la pérdida de control de un proceso industrial químico, en cantidades iguales o superiores a los umbrales indicados en las partes 1 y 2 del Anexo I.

La Directiva 96/82/CE quedarà derogada a partir de l’1 de juny de 2015. Les referències d’aquesta Directiva s’entendran fetes a la Directiva 2012/18/UE, del 4 de juliol, segons la taula de correspondències que figura al seu annex VII.

D’acord amb l’art.4.3 d’aquesta Llei, els requeriments tècnics obligatoris que han de complir els establiments, les instal·lacions i els productes són regulats pels reglaments tècnics de seguretat industrial específics aplicables. L’art. 9 i següents de la Llei n’estableixen el règim jurídic.

Es regula el Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya. S’inscriuen en el Registre les instal·lacions situades a Catalunya que estableixin els reglaments tècnics de seguretat industrial i la resta de la normativa aplicable (art. 6, Disposició addicional tercera).

S’estableix el règim del Registre d’agents de la seguretat industrial de Catalunya. S’inscriuen en el Registre els organismes de control, i les empreses d’instal·lació, manteniment, reparació i operació d’instal·lacions i productes afectades pels reglaments tècnics de seguretat industrial que inicien l’activitat a Catalunya, i també els titulars del servei d’inspecció tècnica de vehicles i els titulars dels tallers de reparació de vehicles automòbils que tenen les instal·lacions a Catalunya. L’art. 12 i següents de al Llei n’estableixen el règim jurídic (art. 8).

Le Llei regula també les potestats inspectora i sancionadora de l’Administració de la Generalitat en aquesta matèria, les infraccions i les sancions.

Els titulars dels establiments en què es poden produir accidents greus ja existents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei que no disposin d’una anàlisi quantitativa de risc avaluada d’acord amb el títol VI del reglament de desplegament de la Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial, aprovat pel Decret 30/2010, del 2 de març, han de presentar a l’òrgan de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial la dita anàlisi, que ha d’ésser elaborada d’acord amb les seves instruccions i dins els terminis que estableixi (Disposició transitòria tercera).

Aquesta Llei 9/2014 deroga, entre altres, els preceptes de la Llei 12/2008 i del reglament aprovat pel Decret 30/2010, del 2 de març, que regulen els establiments, les activitats, les instal·lacions, els productes i els organismes de control.

L’entrada en vigor d’aquesta Llei s’estableix pel dia 6 d’agost del 2014.

 
FORMACIO

COELL endega al setembre 4 cursos de teleformació (on line):

CURS DE GESTIÓ DE COSTOS - 40 HORES


CURS DE GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA - 40 HORES


CURS DIRECTIVO DIGITAL - 30 HORES


CURS MÀRQUETING EMPRESARIAL - 60 HORESAquesta formació està subvencionada, amb l’objectiu de cobrir les necessitats de les empreses associades i llurs treballadors; autònoms i regim
general.


Per a més informació i formalitzar la vostra inscripció, us podeu adreçar a M. Jose i Sonia del  Departament de Formació tel.  973 232166  o  enviar un e-mail a: 
mjfarre.formacio@coell.org  

 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE