Apunt a l'Associat
Octubre 2014
Núm. 79
NOTÍCIES ASSOC PROMOTORS-CONSTRUCTORS DE LLEIDA

Nova pròrroga general de llicències. LLEI 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal•lacions i els productes

El DOGC del 5 d’agost de 2014, publica la Llei 9/2014, de “seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes”, en quina Disposició Final Segona, s’aprofita la llei, per modificar el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, concretament la disposició transitòria primera, que és la que en el seu moment (febrer de 2012) va establir la pròrroga general de llicències, fins el 31 de desembre de 2014.

El que fa ara la nova disposició és decretar una nova pròrroga, fins el 31 de desembre de 2015, concretament el que diu es: “3.El termini de la pròrroga de les llicències d’obres a les quals fan referència els apartats 1 i 2 és el 31 de desembre de 2016 per els establiments industrials, i el 31 de desembre de 2015 per la resta d’edificacions, sense perjudici dels controls de seguretat industrial a què estiguin sotmeses aquestes edificacions”.

 

Recordem que el que deien i diuen els apartats 1 i 2, és:

 

1. Les persones titulars de llicències d’obres en vigor, atorgades de conformitat amb la normativa tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge anterior a la normativa aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei, poden sol·licitar la pròrroga de la vigència en les circumstàncies següents:

a) Si, després d’ haver estat iniciades les obres, aquestes no es poden finalitzar en els terminis fixats per causa de l’ actual conjuntura de crisi econòmica en el sector de la construcció.

b) Si s’ha iniciat l’ estructura de l’ edifici i l’ adaptació de les obres executades a la normativa tècnica en matèria d’edificació i d’ habitatge aplicable a l’ entrada en vigor d’aquesta llei, resulta e inviable econòmicament.

c) Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i planejament urbanístics vigents en el moment de sol·licitar la pròrroga en tots aquells aspectes no relacionats amb les exigències especificades per la lletra b.

 

2. Les persones titulars de llicències d’obres que hagin caducat a partir de l’1 de gener de 2008, que hagin incorregut en les circumstàncies especificades per l’apartat 1, poden sol·licitar-ne la rehabilitació i pròrroga.

 

Per tant, a partir d’ara, les llicències que es van acollir a l’anterior pròrroga, que caduca el 31 de desembre de 2014, si es volen acollir al nou termini, han de notificar-ho a l’ajuntament. APCE ha estat gestionant de fa temps aquesta pròrroga, davant l’evidència de que el termini de 31 de desembre de 2014 s’havia quedat curt.


Mesures urgents en matèria concursal per a facilitar la viabilitat de les empreses amb dificultats

El Reial Decret-llei 11/2014, de 5 de setembre, de mesures urgents en matèria concursal, publicat al BOE el passat dia 6 de setembre i en vigor des del dia següent a la seva publicació, té com a principal objectiu facilitar la viabilitat de les empreses amb dificultats que entrin en un procés concursal i arribar a acords per tal de garantir la seva supervivència. Així doncs es centren els esforços em un millor funcionament i coordinació entre el conveni concursal i els acords de refinançament i s’ eliminen els obstacle legals existents per a la venda d’ empreses o unitats productives sense cap càrrega.

Les principals novetats del nou text segons nota del Consell de Ministres està la d’ampliar les possibilitats d’ extensió dels efectes del conveni als creditors dissidents i especialment, als creditors privilegiats, en funció de les majories que votin a favor.

 

Respecte dels crèdits privilegiats es creen 4 classes diferenciades, a efectes de votació per a l’ extensió del conveni, en funció que es tracti de creditors laborals, públics, financers o la resta. Respecte dels crèdits amb privilegi especial es redefineix el 9/10 del valor raonable del bé o dret sobre el que s’ ha constituït la garantia, un cop deduïts els deutes preferents.

 

Pel que fa als creditors privilegiats, ja siguin generals o especials, cal dir que mantenen la seva capacitat d’ adhesió voluntària al conveni, però ara s’ introdueix la possibilitat que puguin estendre els seus efecte als creditors privilegiats dissidents. Per poder fer això cal que votin a favor del conveni els creditors que representin el 60% o el 75% del passiu de cadascuna de les classes de crèdits anteriorment esmentats (laborals, públics, financers i la resta) depenent de les mesures a aplicar.

Pels creditors ordinaris es manté el règim d’ aprovació de convenis ja existent, però a més s’ introdueix la possibilitat d’ estendre als dissidents, si vota a favor al menys el 65% del passiu ordinari, les mesures següents: a) esperes entre 5 i 10 anys; b) quitances superiors al 50%; c) conversió de crèdits en accions o participacions del deutor o crèdits participatius fins a 10 anys; d) transformació del deute en qualsevol altre instrument financer de característiques diferents; e) cessió de bens o drets en pagament de crèdits, sempre que no resultin necessaris per a la continuació de l’ activitat professional empresarial i que el seu valor raonable sigui igual o inferior al crèdit que s’ extingeix, o en cas d’ésser superior, es reintegri la diferència. A més, els creditors amb garantia real, en cas d’incompliment del conveni, poden executar de forma separada la seva garantia i percebre, si ho cobreix el be donat en garantia, l’ import del deute originari.

 

Així mateix, s’estableix un mecanisme per permetre que les mesures d’ aquest Reial Decret Llei puguin aplicar-se, un sol cop, als convenis adoptats a l’ emparament de la legislació anterior, sempre i quan s’assoleixin les majories reforçades (superiors a les exigides per a l’ aprovació del conveni) i que així sigui aprovat per un jutge. Els creditors de dret públic i laborals restaran exclosos d’ aquesta previsió.

 

Si malgrat tot, l’empresa entra en liquidació, la norma estableix tot un seguit de millores respecte del procediment actual. Així doncs, amb l’objectiu de facilitar la transmissió d’ unitats productives de béns i serveis del deutor,  s’incorporen tres mesures:

 

1. Es permet la transmissió de contracte i llicències sense el consentiment de tercers         (contraparts i administració).

2. Es fa possible la transmissió d’ unitats productives lliures d’ obligacions de pagament preexistents, excepte que s’ acordi el contrari o que així ho disposi la llei, com és el cas de Salaris i obligacions a la Seguretat Social.

3. Es permet la venda d’ unitats productives amb béns donats en garantia, on s’elimina el consentiment del creditor, si l’ adquirent ocupa el lloc del deutor o si percep el valor de la garantia.

4. Es preveuen majories d’arrossegament.

 

El nou Reial Decret llei crea també una comissió de seguiment de pràctiques de refinançament i reducció de sobreendeutament, amb funcions de seguiment de les mesures adoptades per la norma.

 

Finalment i per tal de donar compliment a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 17 de juliol de 2014 la Disposició final tercera modifica la llei 1/2007 de 7 de gener d’ Enjudiciament civil, de manera que en els procediments d’ execució hipotecaria on no s’ hagi produït la posada en possessió de l’ immoble a l’ adquirent, el nou text legal disposa que el deutor podrà interposar recurs d’ apel·lació contra l’ auto que desestimi la seva oposició a l’ execució , si aquesta es fonamenta en l’ existència d’ una clàusula contractual abusiva. Es preveu de forma addicional el termini d’ un mes pels procediments en els que s’ hagués conclòs el termini per a recorre l’auto que hagués desestimat l’oposició.

NOTÍCIES GREMI DE MESTRES PINTORS DE LLEIDA

El Gremi de Mestres Pintors celebra la seva Festa Patronal fent la ruta Petits i Grans Racons i celebrant un dinar de germanor

El Gremi de Mestres Pintors de Lleida celebrarà el proper 25 d’octubre la seva Festa Patronal en honor a Sant Lluc. La jornada tindrà com a acte central la ruta Petits i Grans Racons de Lleida que s’iniciarà a l’Església de la Sant (C/Sant Antoni, 50 Lleida). Per finalitzar, els socis i els seus familiars s’aplegaran en el tradicional dinar de germanor al restaurant La Masia. Per a més informació adreceu-vos a la Sra. Cristina Quintana (cquintana@coell.org 973 23 21 66).

NOTÍCIES FEDERACIO DE GREMIS DE CONSTRUCCIO

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial a Catalunya per a l’any 2014

L’ Agència de l’ Habitatge de Catalunya va publicar el passat 18 d’ agost en el DOGC la RESOLUCIÓ TES/1919/2014 d’ 1 d’ agost per la qual es convocaven les subvencions per a la rehabilitació d’ edificis d’ ús residencial per a l’any 2014 a Catalunya, aprovant-ne les seves bases reguladores i amb una dotació pressupostària màxima inicial de 3.500.000 euros. El termini per a la presentació de sol·licituds es va iniciar el dia 1 de setembre de 2014 i s’ acaba el 15 d’ octubre o el 14 de novembre d’ aquest mateix any, segons el tipus d’ actuacions que es vulguin dur a terme.

Aquestes subvencions pretenen finançar el pagament de les obres de rehabilitació d’ elements comuns i d’ espais privatius comunitaris. A tal efecte , són destinataris d’aquestes subvencions:

-les comunitats de propietaris

-els propietaris d’ edificis d’ habitatges

Respectes dels habitatges destinats a lloguer:

-els propietaris de l’ immoble

-els llogaters degudament autoritzats pel propietari

-les administracions públiques

-organismes i altres entitats de dret públic

Entre els requisits per a poder accedir a aquestes subvencions a més que l’ edifici ha d’ haver estat construït i acabat abans de l’ any 1981, destacar l’ ITE que esdevé obligatori, de manera que els habitatges han de tenir amb caràcter previ a la sol·licitud d’ ajuts, l’ informe d’ Inspecció Tècnica d’ Edificis, que concedeix l’ Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Certificat d’ Eficiència Energètica de l’ Edifici que atorga l’ Institut Català de l’ Energia (ICAEN). A més com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant ha d’ estar destinada a habitatge que constitueixi residència habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris. Com a mínim l’ edifici ha de tenir 8 habitatges amb ús residencial, ara bé, excepcionalment s’admetran edificis d’ un sòl habitatge quan les obres consisteixin en ajustos en matèria d’ accessibilitat o de millora de la qualitat i sostenibilitat, i es realitzin simultàniament amb les obres de conservació.

També s’ admetran quan hi visquin persones de més de 65 anys o persones amb discapacitat.

Les obres han de començar en un termini de 6 mesos a comptar des de la data de la notificació de la resolució de qualificació provisional de la subvenció i la seva execució no pot excedir els 16 mesos des de la data que consti al certificat d’ inici de les obres de rehabilitació, podent-se prorrogar fins a 18 mesos quan es tracti d’ habitatges o actuacions que afectin a 40 o més habitatges. Aquesta prorroga s’ ha de sol·licitar de forma expressa. Transcorregut un mes a partir de la presentació de la seva sol·licitud , si no s’ ha dictat resolució, s’ entendrà denegada.

Les sol·licituds s’ han de formular amb els impresos habilitats en el web de l’ Agència de l’ Habitatge de Catalunya.

Els ajuts previstos en aquesta convocatòria són incompatibles amb altres ajuts que es puguin concedir per a la mateixa finalitat per part del Consorci de l’ Habitatge de Barcelona, el Consorci de l’Habitatge de l’ Àrea Metropolitana de Barcelona o qualsevol altra Administració pública.

El pagament de la subvenció es realitzarà tenint en compte la disponibilitat pressupostària, de manera que excepcionalment es podrà fer un pagament a compte de fins un màxim de 60% de l’import de la subvenció, sempre que es presenti el comunicat d’ inici d’ obres i el certificat igualment acreditatiu del seu començament emès per un facultatiu de les obres, la llicència , factures i rebuts originals de les obres realitzades.

La resta de l’ import de la subvenció es tramitarà un cop presentat el final de les obres i notificada la resolució final de concessió per part de L’ Agència de l’ Habitatge de Catalunya.

COELL

Llibre dels comerciants

Els llibres de comptabilitat són d’obligada presentació per aquelles empreses que han de portar la comptabilitat ajustada al Codi de Comerç i han de ser presentats per a la seva legalització al registre mercantil provincial corresponent al domicili social de l’interessat.

L’objectiu de la legalització de llibres és l’establiment d’un precinte en la informació comptable de manera que no sigui possible la seva posterior manipulació, si bé, un cop finalitzat el procés de legitimació, tant l’arxiu com la custòdia dels llibres seran responsabilitat del propi empresari.

Cal recordar que seguint les especificacions del Codi de Comerç, i al marge dels llibres de comptabilitat, hi ha una sèrie de llibres de caràcter obligatori la presentació dels quals no és periòdica, com són: el llibre registre de socis, el llibre d’actes o el llibre registre d’accions nominatives, que s’han de legalitzar únicament a l’inici de l’activitat.

Contingut - L’article 25 del Codi de Comerç estableix que els llibres comptables d’obligatòria legalització per als empresaris són dos: un llibre d’inventaris i comptes anuals, i un llibre diari. Així, el llibre inventaris i comptes anuals serà un document únic format per les transcripcions dels següents estats:

  • Balanç inicial detallat de l’empresa.

  • Balanços de comprovació trimestrals a través de balanços de sumes i saldos.

  • Inventari de tancament de l’ exercici articulat en un balanç de tancament.

  • Comptes anuals.

El contingut dels comptes anuals serà en funció del pla general comptable al que estigui acollit l’entitat, així, per exemple, aquella que ajusti la seva comptabilitat a les normes del PGC Pimes haurà de presentar balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, i estat de canvis en el patrimoni net i memòria. Per la seva banda, els empresaris que compleixin les disposicions del PGC normal hauran d’adjuntar a més l’estat de fluxos d’efectiu.

El llibre diari ha de registrar diàriament totes les operacions amb transcendència comptable relatives a l’activitat de l’entitat, de forma ordenada i correlativa, permetent l’anotació conjunta de les operacions per períodes inferiors al mes sempre que el seu detall aparegui en altres llibres o registres concordants, com podria ser el llibre detall de cada dia.

A més dels esmentats llibre d’inventari i comptes anuals i llibre diari, es poden presentar per a la seva legalització qualsevol altre document que faciliti la comprensió dels llibres obligatoris, com podrien ser el llibre major, l’esmentat llibre detall de diari, etc. o bé aquells altres que pugui portar l’empresari en l’àmbit de la seva activitat empresarial.

LLIBRE REGISTRE DE SOCIS

S’hi farà constar la titularitat originaria y les successives transmissions, voluntàries o forçoses, de les participacions socials, així com la constitució dels drets reals i altres gravàmens sobre les mateixes.

En cada anotació s’indicarà la identitat i domicili del titular de la participació o del dret o gravamen constituït sobre aquella.

LLIBRE D’ACTES

Tots els acords hauran de constar en acta que haurà de ser aprovada per la junta al final de la reunió o, en el seu defecte, dins del 15 dies pel president de la junta general i dos socis interventors. 

DES DEL DEPARTAMENT JURÍDIC DE COELL RESTEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ PER TAL D’ACTUALITZAR ELS LLIBRES QUE SÓN EXIGITS A LA VOSTRA EMPRESA.


COELL EMPRÈN organitza la sessió gratuïta “Finançament alternatiu al sistema bancari”

COELL EMPRÈN organitzarà una sessió formativa gratuïta d'emprenedoria sota el títol "Finançament alternatiu al sistema bancari”, impartida per Vicenç Bombardó, el proper 13 d’octubre de 10 a 13 hores a COELL (Rbla. Ferran, 32). En el decurs del seminari s’explicaran els productes que existeixen per finançar projectes empresarials i les fonts
alternatives al finançament existent. En concret, s’aprofundirà en la situació actual de les pimes; la dependència del finançament bancari; el crowfunding i els
Business Angels; el crèdit oficial; els consells per entrevistar-se amb inversors i les facilitats per crear empreses. 


COELL ha obert recentment enguany les portes de l’oficina COELL EMPRÈN per donar impuls a l’emprenedoria i a la creació d’empreses a través de la informació i l’orientació personalitzada, la formació, el seguiment tècnic de consolidació de la nova empresa i la incorporació d’un servei de finestreta única per agilitzar tràmits de creació d’un negoci. 


Per a més informació adreceu-vos a la Sra. Thais Ordoñez (973 23 21 66) o bé consulteu
el següent enllaç: Enllaç

 
INFO FISCAL

Novetats en la modificació de la base imposable d’IVA en cas d’operacions incobrables

En data 17-7-2014 s’ha estimat recurs al TEAC, on la comunicació extemporània a la Agència Tributària en concepte de crèdits incobrables, no invalida el dret a minorar la quota tributària de l’IVA no cobrat.

 

Els requisits generals del dret a la reducció de la base imposable d’IVA d’operacions incobrables, quan s’interposi reclamació judicial o notarial, estan subjectes a uns terminis :

 

Primer termini - Un any des de la meritació de l’IVA repercutit, sense haver obtingut el cobrament, o bé sis mesos en cas de PIMES.

 

Segon termini - A partir de l’any o sis mesos anteriors, per a modificar la base imposable , s’estableix el termini de tres mesos per efectuar la modificació de la base impossible, i per tant expedir la factura rectificativa.

 

Tercer termini- Finalment hi ha obligació de comunicar a l’Administració Tributària la modificació de bases imposables, dins del termini d’un mes des de la data d’expedició de la factura rectificativa que minora la quota d’IVA.

 

La resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central de 17.7.2014, estima , el dret a modificar la base imposable i per tant el dret a reduir les quotes tributàries d’IVA de crèdits incobrables, tot i la comunicació extemporània a l’Administració Tributària de la modificació de bases imposables ( 1 mes des de l’expedició de la factura rectificativa), en tant que aquest incompliment no interfereix en l’adequat control administratiu.

Per a més informació consulteu el següent enllaç: Enllaç


PROPERES DECLARACIONS FISCALS DIA 15 D’OCTUBRE (PAGAMENT DOMICILIAT)

· Termini per a la presentació de la declaració de l’IVA, per a totes les empreses acollides tant al règim simplificat com a l’ordinari (MODELS 303 i 349).

 

· Termini per a la presentació de la declaració del PAGAMENT FRACCIONAT a compte de l’IRPF (MODELS 130 i 131).

 

· Termini per la presentació de retencions de les rendes de lloguers d’immobles urbans i

retenció de capital mobiliari (MODELS 115 i 123).

 

· Termini per la presentació del pagament fraccionat de l’Impost de Societats, corresponent a l’exercici en curs. Règim General (MODEL 202), règim tributació consolidada (MODEL 222). Les empreses acollides Art. 45.3 LIS (Càlcul del model 202 sobre el balanç a 30/09/14). Ens feu arribar els balanços de Situació i Pèrdues i

Guanys.

 

** PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS FINS AL 20 D’OCTUBRE, ALTRES FORMES DE PAGAMENT. OBSERVACIONS:

 

Si desitgeu que us confeccionem les declaracions fiscals, us agrairem que ens porteu les dades abans del dia 6 d’octubre. Si esteu abonats al nostre servei de comptabilitat cal que ens feu arribar la resta de factures abans d’aquesta data, per tal de poder garantir la presentació de les declaracions.

 

- Les empreses acollides a l’EOS per mòduls, abonades al servei fiscal, que hagin de declarar retencions dels seus ingressos (1%), ens ho hauran de comunicar abans del dia 6 d’octubre, per poder presentar el model 131.


Reial Decret 960/2013, 5 de desembre, modificació del Reglament del Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) aprovat pel Reial Decret 439/2007, del 30 de març (entre altres modificacions)

Per a les empreses acollides a l’Estimació Objectiva (Mòduls) us recordem que a partir de l’1/01/2014 s’estableix l’obligació de portar un llibre-registre de vendes o ingressos pels contribuents que realitzin activitats que estan obligats a practicar retenció (1%) o ingrés a compte, per facilitar l’acreditació del compliment dels límits previstos d’exclusió del règim de mòduls a continuació els recordem:

 

- 50.000.-€ anuals, sempre que, a més, representi més del 50% del volum total de rendiments íntegres corresponents a les esmentades activitats.

 

- 225.000.-€ anuals.

 

· En el llibre ha d’incloure les següents dades (es pot fer en format Excel, o comprant un llibre de vendes/ingressos), en el llibre s’han d’anotar totes les factures emeses (tant les que porten retenció com les que no en porten).

 

- El número d’anotació

 

- La data de la factura o document.

 

- El número de factura o document equivalent o substitutiu en el qual es reflexa l’ingrés. Quan no existeixi obligació d’emetre factura o document de facturació, els ingressos es numeraran correlativament anotant-se en el llibre-registre el número que correspongui en cada cas.

 

- Nom i NIF del client que s’hagi emès la factura.

 

- El concepte pel qual es produeix.

 

- L’import del mateix, separant la base de l’IVA diferenciant el tipus d’IVA.

 

- Posar l’import de la retenció pràctica.

 

- El total de la factura.

 


Aprovada la Llei de Micromecenatge o Crowdfunding

El Consell de Ministres ha donat llum verda a la nova llei financera que afectarà al finançament de les pimes i que regularà les activitats del crowdfunding o micromecenatge. Després de mesos treballant en el text, la principal novetat respecte a l'avantprojecte aprovat a finals de febrer, és que la llei distingirà entre inversors qualificats i no qualificats. Els primers són aquells que tenen almenys una renda de 50.000 euros a l'any i un patrimoni d'inversió de 100.000 euros, els quals tindran llibertat total de finançar projectes. Per la seva banda, els inversors no qualificats podran invertir fins a un màxim de 10.000 euros a l'any, amb un límit de 3.000 euros per projecte.

ÚLTIMES NOTICIES

Missió empresarial a Iran

CEOE organitza una trobada empresarial Espanya-Iran els dies 17 a 19 de novembre, amb un programa de contactes empresarials a diferents nivells. Per una banda, amb els Ministeris amb responsabilitats econòmiques i industrials i empreses públiques de diferents sectors i, per una altra, celebrar a la seu de la Cambra de Comerç, Indústria i Mines d’Iran una reunió amb representants empresarials i empreses privades locals implicades en els principals projectes tecnològics en diferents sectors prioritaris.

 

Per poder participar en aquesta delegació cal adreçar-se abans del 8 d’octubre a l’e-mail amvasiu@ceoeint.es.

 
FORMACIO

Curs PRL Paleteria

COELL en col·laboració amb Fundación Laboral organitza un curs de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) de Paleteria de 20 hores de durada que s’inicia el 3 d’octubre i finalitza l’11 d’octubre. El curs es duu a terme al Centre de Formació de COELL a la Caparrella els divendres de 16 a 21 hores i dissabte de 9 a 14 hores.

 

Aquests cursos es faran cada mes fins a finals d’any amb diverses especialitats, segons demanda. Per a més informació adreceu-vos a la Sra. Maria José Farré (973 23 21 66).


Curs de PRL per a l’instal•lador de Fusteria i Moble

AEF en col·laboració amb la Confederació Catalana de la Fusta organitza un curs de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) per a l’instal·lador d’elements de Fusteria i Moble de 20 hores de durada que s’inicia el 3 d’octubre i finalitza l’11 d’octubre. El curs es duu a terme al Centre de Formació de COELL a la Caparrella els divendres de 16 a 21 hores i dissabte de 9 a 14 hores.

 

Aquesta formació està subvencionada i s’adreça a autònoms, treballadors i familiars de l’empresari. Per a més informació adreceu-vos a la Sra. Antonieta Solé (973 23 21 66).

 


Curs d’Ebenisteria

AEF en col·laboració amb la Confederació Catalana de la Fusta organitza un curs d’Ebenisteria de 60 hores de durada, que s’inicia el 3 d’octubre i finalitza el 25 d’octubre. El curs es duu a terme al Centre de Formació de COELL a la Caparrella els divendres de 9 a 13 hores i de 15 a 19 hores i dissabte de 8 a 15 hores.

 

Aquesta formació està subvencionada i s’adreça a autònoms, treballadors i familiars de l’empresari. Per a més informació adreceu-vos a la Sra. Antonieta Solé (asole.aef@coell.org 973 23 21 66). Places limitades.

 

 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE