Apunt a l'Associat
Octubre 2014
Núm. 79
NOTÍCIES Agrupació d'instal·ladors de les comarques de ponent

Valladolid acull la Fira Expobioamasa del 21 al 23 d’octubre

Aquest any novament se celebra a Valladolid del 21 al 23 d’octubre EXPOBIOMASA, la Fira més gran de bioenergia del sud d'Europa. A poques setmanes per a la seva celebració ja han omplert els pavellons amb 417 empreses de 25 països i 26.000 m2 d'exposició, a més d'altres activitats d'interès com conferències i visites tècniques. Per a més informació seguiu el següent enllaç http://www.expobiomasa.es.


Invitacions on line per a Fira Matelec

Adjunt us fem arribar un enllaç per a l'acreditació gratuïta per a la propera edició de Matelec, el Saló Internacional de Solucions per a la indústria elèctrica i electrònica, que tindrà lloc a Madrid entre el 28 i el 31 d'octubre.

El procediment és molt senzill, únicament heu d'accedir a la pàgina web del certamen a través de l'enllaç que hi ha més avall i omplir les dades per al registre i incloure el codi que s'adjunta també en aquest correu. L'acreditació és completament gratuïta.

Per a qualsevol consulta sobre el procediment, adreceu-vos a la Sra. Cristina Quintana (973 23 21 66).


INVITACION PROFESIONAL / TRADE INVITATION

 

CORTESIA DE : FENIE

VISITENOS EN EL   STAND: 8D32-8D34   
 

DESCARGUE AQUI SU PASE DE VISITANTE PROFESIONAL


Nou pla tècnic de la TDT

En data 24/9/2014 ha estat publicat el Reial Decret 805/2014, de 19 de setembre, pel qual s'aprova el nou pla tècnic de la TDT i recull diferents aspectes relatius a l'anomenat dividend digital.

Segons l'annex 2 d'aquesta norma la planificació de canals prevista per a les diferents demarcacions geogràfiques és la següent:

 

RGE1

RGE2

MPE1

MPE2

 

RTVE

RTVE

NET TV VEO TV

Atresmedia

Barcelona

31

41

47

27

Girona

45

49

38

32

Lleida Nord

39

43

47

32

Alpicat

49

25

47

32

La Mussara

57

37

47

40

Tortosa

43

23

47

40

nbsp;

 

MPE3

MPE4

MPE5

MAUT

 

Mediaset

Atresmedia

Mediaset

 

CCMA

Barcelona

34

29

23

44

Girona

35

29

55

52

Lleida Nord

35

29

37

58

Alpicat

35

38

28

58

La Mussara

35

29

28

59

Tortosa

35

29

28

59

 

Pel que fa a aspectes relatius a l'adaptació dels equips receptors a les noves freqüències, la disposició addicional tretzena d’aquesta norma estableix que aquesta s'haurà de fer per empreses instal·ladores de telecomunicacions habilitades, d'acord amb el procediment següent:

 

1)      Prèviament a l’inici de les actuacions necessàries, l’empresa haurà de proporcionar al propietari o comunitat de propietaris una descripció dels treballs a realitzar, un llistat dels nous elements que s’incorporin i d’aquells que sigui necessari substituir o eliminar, així com un pressupost d’execució.

2)      Una vegada finalitzats els treballs d’adaptació, l’empresa lliurarà al propietari o comunitat de propietaris un exemplar del butlletí d’instal·lació.

 

D'altra banda, amb l’objectiu de facilitar el procés d’alliberament de la banda de freqüències 790 MHz a 862 MHz, (C-61 a C-69), s’ha establert el termini d'un mes, a comptar des de l'entrada en vigor del pla tècnic, perquè les empreses concessionàries ocupin els nous canals, que emetran simultàniament pel nou i antic canal fins a 31/12/2014.

D’altra banda, resta pendent de concreció l’anunci del Consell de Ministres del passat 19/9/2014 d’establir un pla d’ajudes a les comunitats de propietaris en relació amb el procés d’adaptació de les instal·lacions.

Per últim, pel que fa al segon múltiplex que actualment té assignat la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, us informem que des de la Generalitat de Catalunya s’està treballant per evitar el perjudici que significaria la seva supressió, que pretén el Govern de l’Estat, atès que des del Govern de la Generalitat es considera que hi ha solucions tècniques per redistribuir les freqüències de TDT sense reduir a la meitat l’espai que té la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió per tal d’assegurar el manteniment dels nivells de qualitat de la televisió a Catalunya.

COELL

Llibre dels comerciants

Els llibres de comptabilitat són d’obligada presentació per aquelles empreses que han de portar la comptabilitat ajustada al Codi de Comerç i han de ser presentats per a la seva legalització al registre mercantil provincial corresponent al domicili social de l’interessat.

L’objectiu de la legalització de llibres és l’establiment d’un precinte en la informació comptable de manera que no sigui possible la seva posterior manipulació, si bé, un cop finalitzat el procés de legitimació, tant l’arxiu com la custòdia dels llibres seran responsabilitat del propi empresari.

Cal recordar que seguint les especificacions del Codi de Comerç, i al marge dels llibres de comptabilitat, hi ha una sèrie de llibres de caràcter obligatori la presentació dels quals no és periòdica, com són: el llibre registre de socis, el llibre d’actes o el llibre registre d’accions nominatives, que s’han de legalitzar únicament a l’inici de l’activitat.

Contingut - L’article 25 del Codi de Comerç estableix que els llibres comptables d’obligatòria legalització per als empresaris són dos: un llibre d’inventaris i comptes anuals, i un llibre diari. Així, el llibre inventaris i comptes anuals serà un document únic format per les transcripcions dels següents estats:

  • Balanç inicial detallat de l’empresa.

  • Balanços de comprovació trimestrals a través de balanços de sumes i saldos.

  • Inventari de tancament de l’ exercici articulat en un balanç de tancament.

  • Comptes anuals.

El contingut dels comptes anuals serà en funció del pla general comptable al que estigui acollit l’entitat, així, per exemple, aquella que ajusti la seva comptabilitat a les normes del PGC Pimes haurà de presentar balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, i estat de canvis en el patrimoni net i memòria. Per la seva banda, els empresaris que compleixin les disposicions del PGC normal hauran d’adjuntar a més l’estat de fluxos d’efectiu.

El llibre diari ha de registrar diàriament totes les operacions amb transcendència comptable relatives a l’activitat de l’entitat, de forma ordenada i correlativa, permetent l’anotació conjunta de les operacions per períodes inferiors al mes sempre que el seu detall aparegui en altres llibres o registres concordants, com podria ser el llibre detall de cada dia.

A més dels esmentats llibre d’inventari i comptes anuals i llibre diari, es poden presentar per a la seva legalització qualsevol altre document que faciliti la comprensió dels llibres obligatoris, com podrien ser el llibre major, l’esmentat llibre detall de diari, etc. o bé aquells altres que pugui portar l’empresari en l’àmbit de la seva activitat empresarial.

LLIBRE REGISTRE DE SOCIS

S’hi farà constar la titularitat originaria y les successives transmissions, voluntàries o forçoses, de les participacions socials, així com la constitució dels drets reals i altres gravàmens sobre les mateixes.

En cada anotació s’indicarà la identitat i domicili del titular de la participació o del dret o gravamen constituït sobre aquella.

LLIBRE D’ACTES

Tots els acords hauran de constar en acta que haurà de ser aprovada per la junta al final de la reunió o, en el seu defecte, dins del 15 dies pel president de la junta general i dos socis interventors. 

DES DEL DEPARTAMENT JURÍDIC DE COELL RESTEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ PER TAL D’ACTUALITZAR ELS LLIBRES QUE SÓN EXIGITS A LA VOSTRA EMPRESA.


COELL EMPRÈN organitza la sessió gratuïta “Finançament alternatiu al sistema bancari”

COELL EMPRÈN organitzarà una sessió formativa gratuïta d'emprenedoria sota el títol "Finançament alternatiu al sistema bancari”, impartida per Vicenç Bombardó, el proper 13 d’octubre de 10 a 13 hores a COELL (Rbla. Ferran, 32). En el decurs del seminari s’explicaran els productes que existeixen per finançar projectes empresarials i les fonts
alternatives al finançament existent. En concret, s’aprofundirà en la situació actual de les pimes; la dependència del finançament bancari; el crowfunding i els
Business Angels; el crèdit oficial; els consells per entrevistar-se amb inversors i les facilitats per crear empreses. 


COELL ha obert recentment enguany les portes de l’oficina COELL EMPRÈN per donar impuls a l’emprenedoria i a la creació d’empreses a través de la informació i l’orientació personalitzada, la formació, el seguiment tècnic de consolidació de la nova empresa i la incorporació d’un servei de finestreta única per agilitzar tràmits de creació d’un negoci. 


Per a més informació adreceu-vos a la Sra. Thais Ordoñez (973 23 21 66) o bé consulteu
el següent enllaç: Enllaç

 
INFO FISCAL

Novetats en la modificació de la base imposable d’IVA en cas d’operacions incobrables

En data 17-7-2014 s’ha estimat recurs al TEAC, on la comunicació extemporània a la Agència Tributària en concepte de crèdits incobrables, no invalida el dret a minorar la quota tributària de l’IVA no cobrat.

 

Els requisits generals del dret a la reducció de la base imposable d’IVA d’operacions incobrables, quan s’interposi reclamació judicial o notarial, estan subjectes a uns terminis :

 

Primer termini - Un any des de la meritació de l’IVA repercutit, sense haver obtingut el cobrament, o bé sis mesos en cas de PIMES.

 

Segon termini - A partir de l’any o sis mesos anteriors, per a modificar la base imposable , s’estableix el termini de tres mesos per efectuar la modificació de la base impossible, i per tant expedir la factura rectificativa.

 

Tercer termini- Finalment hi ha obligació de comunicar a l’Administració Tributària la modificació de bases imposables, dins del termini d’un mes des de la data d’expedició de la factura rectificativa que minora la quota d’IVA.

 

La resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central de 17.7.2014, estima , el dret a modificar la base imposable i per tant el dret a reduir les quotes tributàries d’IVA de crèdits incobrables, tot i la comunicació extemporània a l’Administració Tributària de la modificació de bases imposables ( 1 mes des de l’expedició de la factura rectificativa), en tant que aquest incompliment no interfereix en l’adequat control administratiu.

Per a més informació consulteu el següent enllaç: Enllaç


PROPERES DECLARACIONS FISCALS DIA 15 D’OCTUBRE (PAGAMENT DOMICILIAT)

· Termini per a la presentació de la declaració de l’IVA, per a totes les empreses acollides tant al règim simplificat com a l’ordinari (MODELS 303 i 349).

 

· Termini per a la presentació de la declaració del PAGAMENT FRACCIONAT a compte de l’IRPF (MODELS 130 i 131).

 

· Termini per la presentació de retencions de les rendes de lloguers d’immobles urbans i

retenció de capital mobiliari (MODELS 115 i 123).

 

· Termini per la presentació del pagament fraccionat de l’Impost de Societats, corresponent a l’exercici en curs. Règim General (MODEL 202), règim tributació consolidada (MODEL 222). Les empreses acollides Art. 45.3 LIS (Càlcul del model 202 sobre el balanç a 30/09/14). Ens feu arribar els balanços de Situació i Pèrdues i

Guanys.

 

** PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS FINS AL 20 D’OCTUBRE, ALTRES FORMES DE PAGAMENT. OBSERVACIONS:

 

Si desitgeu que us confeccionem les declaracions fiscals, us agrairem que ens porteu les dades abans del dia 6 d’octubre. Si esteu abonats al nostre servei de comptabilitat cal que ens feu arribar la resta de factures abans d’aquesta data, per tal de poder garantir la presentació de les declaracions.

 

- Les empreses acollides a l’EOS per mòduls, abonades al servei fiscal, que hagin de declarar retencions dels seus ingressos (1%), ens ho hauran de comunicar abans del dia 6 d’octubre, per poder presentar el model 131.


Reial Decret 960/2013, 5 de desembre, modificació del Reglament del Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) aprovat pel Reial Decret 439/2007, del 30 de març (entre altres modificacions)

Per a les empreses acollides a l’Estimació Objectiva (Mòduls) us recordem que a partir de l’1/01/2014 s’estableix l’obligació de portar un llibre-registre de vendes o ingressos pels contribuents que realitzin activitats que estan obligats a practicar retenció (1%) o ingrés a compte, per facilitar l’acreditació del compliment dels límits previstos d’exclusió del règim de mòduls a continuació els recordem:

 

- 50.000.-€ anuals, sempre que, a més, representi més del 50% del volum total de rendiments íntegres corresponents a les esmentades activitats.

 

- 225.000.-€ anuals.

 

· En el llibre ha d’incloure les següents dades (es pot fer en format Excel, o comprant un llibre de vendes/ingressos), en el llibre s’han d’anotar totes les factures emeses (tant les que porten retenció com les que no en porten).

 

- El número d’anotació

 

- La data de la factura o document.

 

- El número de factura o document equivalent o substitutiu en el qual es reflexa l’ingrés. Quan no existeixi obligació d’emetre factura o document de facturació, els ingressos es numeraran correlativament anotant-se en el llibre-registre el número que correspongui en cada cas.

 

- Nom i NIF del client que s’hagi emès la factura.

 

- El concepte pel qual es produeix.

 

- L’import del mateix, separant la base de l’IVA diferenciant el tipus d’IVA.

 

- Posar l’import de la retenció pràctica.

 

- El total de la factura.

 


Aprovada la Llei de Micromecenatge o Crowdfunding

El Consell de Ministres ha donat llum verda a la nova llei financera que afectarà al finançament de les pimes i que regularà les activitats del crowdfunding o micromecenatge. Després de mesos treballant en el text, la principal novetat respecte a l'avantprojecte aprovat a finals de febrer, és que la llei distingirà entre inversors qualificats i no qualificats. Els primers són aquells que tenen almenys una renda de 50.000 euros a l'any i un patrimoni d'inversió de 100.000 euros, els quals tindran llibertat total de finançar projectes. Per la seva banda, els inversors no qualificats podran invertir fins a un màxim de 10.000 euros a l'any, amb un límit de 3.000 euros per projecte.

ÚLTIMES NOTICIES

Missió empresarial a Iran

CEOE organitza una trobada empresarial Espanya-Iran els dies 17 a 19 de novembre, amb un programa de contactes empresarials a diferents nivells. Per una banda, amb els Ministeris amb responsabilitats econòmiques i industrials i empreses públiques de diferents sectors i, per una altra, celebrar a la seu de la Cambra de Comerç, Indústria i Mines d’Iran una reunió amb representants empresarials i empreses privades locals implicades en els principals projectes tecnològics en diferents sectors prioritaris.

 

Per poder participar en aquesta delegació cal adreçar-se abans del 8 d’octubre a l’e-mail amvasiu@ceoeint.es.

 
FORMACIO

Curs PRL Paleteria

COELL en col·laboració amb Fundación Laboral organitza un curs de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) de Paleteria de 20 hores de durada que s’inicia el 3 d’octubre i finalitza l’11 d’octubre. El curs es duu a terme al Centre de Formació de COELL a la Caparrella els divendres de 16 a 21 hores i dissabte de 9 a 14 hores.

 

Aquests cursos es faran cada mes fins a finals d’any amb diverses especialitats, segons demanda. Per a més informació adreceu-vos a la Sra. Maria José Farré (973 23 21 66).


Curs de PRL per a l’instal•lador de Fusteria i Moble

AEF en col·laboració amb la Confederació Catalana de la Fusta organitza un curs de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) per a l’instal·lador d’elements de Fusteria i Moble de 20 hores de durada que s’inicia el 3 d’octubre i finalitza l’11 d’octubre. El curs es duu a terme al Centre de Formació de COELL a la Caparrella els divendres de 16 a 21 hores i dissabte de 9 a 14 hores.

 

Aquesta formació està subvencionada i s’adreça a autònoms, treballadors i familiars de l’empresari. Per a més informació adreceu-vos a la Sra. Antonieta Solé (973 23 21 66).

 


Curs d’Ebenisteria

AEF en col·laboració amb la Confederació Catalana de la Fusta organitza un curs d’Ebenisteria de 60 hores de durada, que s’inicia el 3 d’octubre i finalitza el 25 d’octubre. El curs es duu a terme al Centre de Formació de COELL a la Caparrella els divendres de 9 a 13 hores i de 15 a 19 hores i dissabte de 8 a 15 hores.

 

Aquesta formació està subvencionada i s’adreça a autònoms, treballadors i familiars de l’empresari. Per a més informació adreceu-vos a la Sra. Antonieta Solé (asole.aef@coell.org 973 23 21 66). Places limitades.

 

 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE