Apunt a l'Associat
Novembre 2014
Núm. 80
NOTÍCIES FEDERACIO DE GREMIS DE CONSTRUCCIO

Aplicació informàtica del Ministeri de Foment per a la realització de l’informe d’avaluació dels edificis

L'Informe d'Avaluació dels Edificis regulat en la Llei 8/2013 , de 26 de juny, de rehabilitació , regeneració i renovació urbanes ( veure circular núm. 017/151/13 ) és el document en el qual s'acredita la situació en què es troben els edificis, almenys en relació amb el seu estat de conservació, amb el compliment de la normativa vigent sobre accessibilitat universal, i amb el grau de la seva eficiència energètica. L’Administració urbanística pot requerir- als propietaris d'immobles situats a edificacions amb tipologia residencial d'habitatge col·lectiu, segons el calendari que estableixi .

 

També estan obligats a realitzar l'Informe d'Avaluació dels Edificis dels propietaris de qualsevol edifici , amb independència de la seva antiguitat , quan pretenguin sol·licitar ajuts públics per a realitzar obres de conservació , d'accessibilitat universal o eficiència energètica, i sempre amb anterioritat a la formalització de la petició de la corresponent ajuda.

 

Per facilitar la seva elaboració, el ??Ministeri de Foment ha disposat una aplicació informàtica oficial per elaborar l'Informe d'Avaluació d'Edificis que serveix per sol·licitar els ajuts al Pla Foment de Lloguer d'Habitatges, la rehabilitació d’edificis i la regeneració i renovació urbana 2013-2016 ( veure circular núm. 010/093/13 ).

 

L'enllaç és el següent : https://iee.fomento.gob.es


L’ICEX publica l’estudi “El mercat de materials de construcció al Marroc 2014”

L’ICEX ha publicat recentment l’estudi sobre “El mercat de materials de construcció al Marroc 2014”. El document, entre d'altres aspectes, descriu la situació al país i les perspectives del sector de la construcció en general, apuntant projectes que es van a dur a terme en els propers anys, i dels materials en particular. Analitza la producció local i inclou àmplia informació sobre les importacions de materials abordant així mateix qüestions relatives a l'accés al mercat.

 

Per consultar l’estudi seguiu el següent enllaç:

Enllaç


Informe de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado sobre els terminis de pagament en la Contractació Pública

Sol·licitat el pronunciament de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado sobre l’existència, o no, d’obstacles a la llibertat d’establiment en l’àmbit dels sistemes de pagament ajornat dels contractes del sector públic establerts per diferents Comunitats Autònomes, aquest ens considera que l'ajornament del pagament del preu d'un contracte, més enllà de que estableix el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i en la Llei de Morositat, suposa una càrrega econòmica i/o financera per al proveïdor de béns o serveis atès que, per executar el contracte, ha d'afrontar despeses que ha d'avançar amb els seus propis recursos o, en la majoria dels casos, acudint a finançament extern.

Per tant quan les administracions s'estableixen en els contractes públics o en els plecs de licitació formes de pagament ajornat , en la pràctica , estan imposant als operadors una càrrega equivalent a un requisit de solvència econòmica i/o financera per accedir al concurs a la mesura de suportar un determinat ajornament suposa disposar d'una especial capacitat econòmica o financera.

 

Per a més informació: Enllaç

NOTÍCIES GREMI DE MESTRES PINTORS DE LLEIDA

El Gremi de Mestres Pintors de Lleida celebra amb els seus associats la Festa Patronal en honor a Sant Lluc

El Gremi de Mestres Pintors de Lleida va celebrar el passat 25 d’octubre la seva Festa Patronal en honor a Sant Lluc. La jornada va iniciar-se amb la visita guiada per l’Eix Comercial de Lleida, tot fent la Ruta Petits i Grans Racons.

Per finalitzar, els socis i els seus familiars es van aplegar en el tradicional dinar de germanor al restaurant La Masia de Lleida.

COELL

Inici dels cursos de PRL organitzats per COELL i l’IMO

El passat 13 d’octubre va iniciar-se el primer dels diversos cursos de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) per a treballs de Paleteria, organitzats conjuntament per COELL i l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí (IMO) de Lleida, i que tindran lloc del 13 al 17 d'octubre.

Aquesta acció formativa està subvencionada al 100% per la Fundació Laboral de la Construcció, a través de la Federació de Gremis de la Construcció (FGC), té una durada de 20 hores i s’imparteix a les aules de COELL en horari de matins. 


COELL analitza com “Treballar la meitat i guanyar el doble” de la mà del trainer Daniel Gabarró

COELL, en col•laboració amb ASISA, ha organitzat avui una conferència en la qual el reconegut trainer i formador empresarial, Sr. Daniel Gabarró, ha explicat com "Treballar la meitat i guanyar el doble: idees per a negocis”.
Al llarg de la conferència Gabarró ha posat de relleu com obtenir recursos per incrementar ingressos dedicant menys hores; com incrementar positivament la productivitat de manera fàcil i eficaç; com aplicar estratègies per reduir l’esforç obtenint resultats molt superiors, relacionar conceptes de la llei de Pareto 20/80 als diferents àmbits empresarials, entre d’altres.
L’esdeveniment ha comptat amb l’assistència d’una bona representació d’empresaris, emprenedors i directius locals.


COELL signa un conveni amb la firma EDORTEAM

COELL ha subscrit un conveni de col·laboració amb l’empresa EDORTEAM (www.edorteam.com) als efectes d’oferir als nostres associats els serveis d’estudi, informació, implantació i seguiment a les empreses de la Llei de Protecció de Dades i Llei de Serveis de al Societat de la Informació.  Qualsevol informació o contacte que preciseu al respecte podeu contactar directament amb COELL o bé podeu dirigir un correu electrònic a l’adreça protecciodedades@coell.org.

 

Edorteam compta amb:

-       PLATAFORMA ON LINE per donar un servei de compliment a la LOPD adequat a les necessitats actuals dels clients 

-       Programa ET-SEGURIDAD per donar compliment a obligacions de caràcter tècnic

-   Consultoria de situació de l’empresa per al compliment de la normativa LOPD, sense compromís.

-       Experiència en protecció de dades des de 1994 antiga normativa LORTAD i desprès l’evolució a la LOPD l’any 1999.

-     Estructura de 20 professionals, tècnics, consultors, formadors, jurídics, etc.

-     Resol el compliment a la LSSI  (Llei de Serveis de la Societat de la Informació), adequació legal de les pàgines webs, portals, botigues virtuals, etc.

-     Compliment de la normativa del 2010 referent a les COOKIES.

-   Informació periòdica dels canvis legislatius, novetats, sancions, com explicacions de les normatives  obligatoris a nivell de recordatori per al compliment correcte (videovigilància, currículums, relació amb externs, etc.).

-       Revisió  i manteniment de la LOPD a clients que ja tinguin feta l’adaptació.

-       Departament de formació per a les empreses que ho sol·licitin.

 

Mes informació www.edorteam.com


COELL amb la igualtat efectiva a les empreses entre homes i dones

Disposa la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la Igualtat efectiva entre dones i homes, que les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, hauran de promoure les mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. Aquestes mesures s’hauran de negociar i, en el seu cas acordar, amb els representants dels treballadors.

En el cas de les empreses de més de 250 treballadors i en aquelles en que així ho prevegi el conveni, hauran de comptar un Pla d’Igualtat prèvia negociació o consulta amb els representants dels treballadors.

L’ elaboració i implantació d’un pla d’igualtat serà voluntària en els altres casos. Amb l’objectiu que sigui un valor de les empreses associades promoure la igualtat efectiva a les empreses entre homes i dones, COELL participa activament en l’elaboració i implantació dels plans d’igualtat efectiva entre homes i dones. Si desitgeu més informació o bé l’elaboració del vostre pla d’igualtat contacteu amb el Departament Jurídic de COELL o bé envieu un correu electrònic a juridic@coell.org.


COELL Emprèn organitza el 18 de novembre la sessió informativa “Finançament alternatiu al sistema bancari”

COELL EMPRÈN organitza una sessió formativa gratuïta d'emprenedoria sota el títol "Finançament alternatiu al sistema bancari” el proper 18 de novembre que impartirà el Sr. Vicenç Bombardó a la seu de COELL.

 

En el decurs del seminari s’explicaran els productes que existeixen per finançar projectes empresarials i les fonts alternatives al finançament existent. En concret, s’aprofundirà en la situació actual de les pimes; la dependència del finançament bancari; el crowfunding i els Business Angels; el crèdit oficial; els consells per entrevistar-se amb inversors i les facilitats per crear empreses.

 

Per a més informació, adreceu-vos a Thais Ordoñez (973 23 21 66). 

 

Per a inscripcions, seguiu el següent enllaç:

Enllaç


Jornada informativa "Incentius i Recursos del SOC per a les empreses" dimecres 5 de novembre a COELL

COELL, juntament amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), organitzen la jornada "Incentius i Recursos del SOC per a les empreses" el proper dimecres 5 de novembre a les 9.30 hores.
L’objectiu de la sessió rau en donar a conèixer a les empreses les eines de què disposa el SOC per millorar la competitivitat de l’empresa per mitjà de la gestió dels seus recursos humans.
L’acte anirà a càrrec del coordinadors d’oficines de Treball del SOC, Sr. Joan Santacana, i de la responsable de l’Àrea d’Empresa del SOC, Sra. Rosa Giralt, qui explicaran quins són els serveis i programes del SOC per a les empreses, així com també els incentius per a la contractació.
La jornada s’adreça a empresaris, directius i responsables de Recursos Humans de les empreses. Per a més informació adreceu-vos a la Sra. Marta Mallol 973 23 21 66 coell@coell.org

 
INFO FISCAL

FACTURA ELECTRÒNICA A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES OBLIGATORI A PARTIR DEL 15 DE GENER DE 2015

La  Llei 25/2013 de 27 desembre, estableix   la obligatorietat  de presentació de les factures expedides per la entrega de bens o prestacions de serveis a les Administracions Públiques  electrònicament, així com la obligació de presentació de les factures en un registre administratiu, com la creació de punts generals d’entrada de factures electròniques de la Administració.

L’Ordre ministerial HAP/492/2014 de 27 de març, regula les condicions tècniques i funcionals que ha de tenir el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques.

L’àmbit d’aplicació, abasta a la totalitat de les Administracions Públiques:

 • Administració General de l’Estat  ( Estatal).
 • Comunitats Autònomes.
 • Administració Local ( Ajuntaments, Diputacions Provincials, ..).

Així com : Universitats  Públiques, Entitats de Dret Públic,  Mútues d’accidents de Treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

 

Les entitats obligades a l’ús de la factura electrònica i presentació a través del punt general d’entrada seran :

 • Societats Anònimes.
 •  Societats de Responsabilitat Limitada.
 •  Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola.
 • Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents.
 • Unions Temporal d’ Empreses.
 • Agrupacions d’Interès Econòmic.

Les  Administracions Públiques podran excloure d’aquesta obligació de facturació electrònica a les factures de fins a 5.000€ i les emeses pels proveïdors en l’exterior de les Administracions Públiques fins que es disposi en l’exterior dels mitjans i sistemes per a la  seva recepció.

Requisits de les Factures electròniques:

 • Estar escrites en un llenguatge informàtic determinat (Facturae 3.2 ó 3.2.1),signades electrònicament , per tant serà necessari  utilitzar un certificat electrònic reconegut, han d’indicar el destinatari de la factura electrònica indicant, l’oficina comptable, l’òrgan gestor i unitat tramitadora.
 • Opció d’intermediació , expedició de la factura electrònica per un tercer.

 

Punt General d’Entrada de Factures Electròniques i  Registre electrònic Administratiu..

 • Les factures s’enviaran pels punts generals d’entrada de factures electròniques, una finestreta electrònica única. Actualment FACe és el punt d’entrada de factures electròniques de l’Administració de l’Estat.  www.face.gob.es
 • Les factures electròniques presentades en els corresponents  punts general d’entrada de factures electròniques , quedaran registrades automàticament al registre electrònic de la Administració  que es tracti, i es proporcionarà un acusament de rebut electrònic amb acreditació  de la data i hora de presentació.
 • Programa informàtic gratuït, que ofereix el Ministeri de Industria, Energia i Turisme , permet la connexió automàtica directa amb FACe.


FACTURA ELECTRÒNICA EN EL SECTOR PRIVAT

Es modifica la Llei 56/2007 de mesures de l’impuls de la societat de la informació,  on introdueix la factura electrònica en el sector privat.

Les empreses que presten serveis al públic en general de especial transcendència, econòmica tindran les obligacions especifiques  a patir del 15 de gener de 2015.

Han d’expedir  i remetre les factures electròniques a les empreses i particulars que acceptin rebre-les, independentment del volum anual d’operacions  i  mida del seva plantilla.

Afecta als sectors econòmics:

 • Serveis de comunicacions electròniques a consumidors.
 • Serveis financers destinats a consumidors, que inculquin serveis bancaris, de crèdit o de pagament, els serveis d’inversió, les operacions d’assegurances privades, els plans de pensions i la activitat de mediació d’assegurances.
 • Serveis de subministrament d’aigua a consumidors.
 • Serveis de subministrament de gas al por menor.
 • Serveis de subministrament elèctric a consumidors finals.
 • Quan la contractació s’hagi realitzat per mitjans electrònics: Serveis d’agències de viatges, de transport de viatgers per carretera, ferrocarril, via marítima, o per via aèria , activitats de comerç al menor.

Per a més informació, seguiu el següent enllaç de la web del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, on clarifica els requisits que hauran de complir la factura electrònica:
Enllaç.

ÚLTIMES NOTICIES

FESTES LABORALS PER A L’ANY 2015

El passat dia 24 d’octubre de 2014 es publicà al Butlletí Oficial de l’Estat la Resolució de 17 d’octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l’any 2015.
A l’esmentada disposició s’inclouen tant les festes de caràcter estatal, com les pròpies de cadascuna de les comunitats autònomes. Manquen únicament les dues festes d’àmbit local, retribuïdes i no recuperables, que es fixaran, per a Catalunya, mitjançant l’ordre corresponent del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Com és habitual, tant aviat com es publiqui l’ordre esmentada, s’informarà al conjunt de les empreses associades mitjançant l’oportuna circular.
S’adjunta a la present circular la relació de festes d’àmbit nacional, de cadascuna de les Comunitats Autònomes i de les Ciutats de Ceuta i Melilla.

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE