Apunt a l'Associat
Desembre 2014
Núm. 81
NOTÍCIES Asociació empresarial de la fusta

Èxit de la conferència Arquitectura en Fusta i Construcció Sostenible

El passat 29 d’octubre l’Escola del Treball de Lleida va acollir la conferència “Arquitectura en fusta i Construcció sostenible”. impartida pel Sr. Cinto Pallé (FUSTES PALLÉ, S.A.) i pel Sr. Jorge Monago (ROTHOBLAAS). Aquest acte estava emmarcat dins la Setmana de la Fusta a Catalunya que es va celebrar a Catalunya del 24 d’octubre al 2 de novembre.


Catalunya supera les 170.000 hectàrees amb certificació forestal

Catalunya és el territori de l’Estat espanyol que més hectàrees té reconegudes –un total de 170.000– amb la certificació forestal PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Les distincions són atorgades cada any per l’Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal (PEFC Catalunya), que des de l’any 2001 treballa per la promoció d’una gestió forestal més rentable i sostenible arreu del país.

Actualment, PEFC Catalunya està formada pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Forestals, la Federació de Cooperatives de Consumidors, l’Associació de Municipis del Pirineu, l’Organització de Consumidors i Usuaris, l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida, la Federació de Gremis de Serradors i Ramaders, l’Institut Agrícola Català, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Confederació Catalana de la Fusta i el Centre de la Propietat Forestal. El 85% de les zones forestals catalanes són gestionades de forma privada i la resta sota titularitat públic

COELL

Jornada “Incentius i recursos del SOC per a les empreses” per donar eines per millorar la competitivitat

COELL, juntament amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), han organitzat la jornada "Incentius i Recursos del SOC per a les empreses" amb l'objectiu de donar a conèixer a les empreses les eines de què disposa el SOC per millorar la competitivitat de l’empresa per mitjà de la gestió dels seus recursos humans.
La jornada va anar a càrrec del coordinadors d’oficines de Treball del SOC, Sr. Joan Santacana, i de la responsable de l’Àrea d’Empresa del SOC, Sra. Rosa Giralt, els quals van explicar quins són els serveis i programes del SOC per a les empreses, així com també els incentius per a la contractació.


COELL EMPRÈN analitza el finançament alternatiu al sistema bancari

COELL EMPRÈN ha organitzat una sessió formativa gratuïta d'emprenedoria sota el títol "Finançament alternatiu al sistema bancari” i que va impartir el Sr. Vicenç Bombardó. En el decurs del seminari es van explicar els productes que existeixen per finançar projectes empresarials i les fonts alternatives al finançament existent. Així es va aprofundir en la situació actual de les pimes; la dependència del finançament bancari; el crowfunding i els Business Angels; el crèdit oficial; els consells per entrevistar-se amb inversors i les facilitats per crear empreses.


Visita a COELL dels alumnes de l'Institut Castell dels Templers

Un grup de 13 alumnes que cursen el curs de PFI (Programa de Formació i Inserció) d'Auxiliar d'Oficina i Serveis Administratius de l’Institut Castell dels Templers de Lleida han visitat les instal·lacions de COELL per tal de conèixer de prop l'activitat i els serveis que es desenvolupen dins les nostres oficines.​

 
INFO FISCAL

Signatura electrònica

Seguidament adjuntem enllaç  de Cl@ve, que és un sistema d’identificació, autenticació i signatura electrònica comú  per a tota la Administració General de l’Estat, la qual  permetrà al ciutadà accedir a tots els serveis electrònics de l’Administració Pública mitjançant una plataforma comú d’identificació i autenticació, utilitzant  claus concertades al registrar-se. Per tant, suposa un mètode únic per a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

 http://clave.gob.es/clave_Home/clave.html


PROPERES DECLARACIONS FISCALS

TERMINI: 15 DESEMBRE 2014 (PAGAMENT TELEMÀTIC DOMICILIAT)

 

Termini per la presentació del pagament fraccionat de l’Impost de Societats, corresponent a l’exercici en curs. Règim General (MODEL 202), règim tributació consolidada (MODEL 222). Les empreses acollides Art. 45.3 LIS (Càlcul del model 202 sobre el balanç a 30/11/14).

 

** PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS FINS AL 22  DE DESEMBRE, ALTRES FORMES DE PAGAMENT.

 

TERMINI: TOT EL MES DE DESEMBRE

 

 1. Els subjectes passius de l’Impost de Societats, les societats civils i les entitats de l’art. 35.4 de la Llei 58/2003 (Llei General Tributaria), que deixen d’estar exemptes de l’ IAE, per haver superat la xifra de negocis en 1.000.000,00.-€ en l’any 2013, o en cas contrari que es tornar a gaudir de l’exempció per no haver superat el límit esmentat. (MODEL 840).

   

 2. Regularització dels possibles canvis d’activitats econòmiques dels epígraf d’IAE  (MODEL 036).

   

 3. Acollir-se al RÈGIM ESPECIAL DEL CRITERI DE CAIXA, a tenir en compte que la renuncia tindrà un efecte per un període mínim de tres anys. (MODEL 036).

   

 4. Renúncia o revocació d’Estimació Directa Simplificada, Estimació Objectiva i Règim Simplificat d’Agricultura, Ramaderia i Pesca d’IVA per l’exercici 2015 i successius. (Renuncia mòduls) (MODEL 036).

   

 • Tots aquells que estan acollits a mòduls recordar els límits d’exclusió aprovats al 2012:

   

 • Les activitats sotmeses a retenció (1%) quedaran excloses si superen els següents límits:

   

 • Rendiments íntegres sotmesos a retenció siguin superiors a 50.000,00.-€ sempre que  representi més del 50% del volum total dels rendiments integres.

 • Rendiments sotmesos a retenció superior 225.000,00.-€ anuals

   

 • Activitats de la divisió 7 (Transports) el límit de rendiments íntegres es de 300.000,00.-€ anuals.

   

 • Resta d’activitats els límits es mantenen.

   

   

   

  Les activitats que tributen per mòduls d’alta als epígraf (504.1 Inst. Electricitat i 504.2 Inst. de fontaneria 504.3 Inst. de  fred, calor), ha de tenir en compte que la compra dels aparells (calderes, aire condicionats, electrodomèstics ...) que posteriorment seran instal·lats, segons consultes vinculades per part d’Hisenda queden exclosos de mòduls, en el cas que us trobeu en aquestes circumstancies es convenient concertar una cita amb el Departament Comptable-Fiscal per assessorar-vos.  


Cèntim sanitari

Adjuntem criteri de l’Administració respecte la imputació dels ingressos de la devolució en la Base  Imposable de l’Impost de Societats, on s’estableix que no s’ha de presentar declaració complementaria, sinó imputar-se en el període en que es reconegui el dret a la seva devolució. Recordem que el proper 20/01/2015, prescriu el 4 Trimestre de l’exercici 2010, per tant si no ho heu sol·licitat sou a temps de fer-ho pels exercicis 2011 i 2012.

 

Text extret de les Preguntes Freqüents de la pagina web de l’Agencia Tributaria:   “Las cantidades obtenidas mediante la devolución, ¿deben declararse en el impuesto sobre la renta o el de sociedades? En su caso, ¿con relación a qué ejercicios?

Con relación al Impuesto sobre Sociedades, la Dirección General de Tributos, en la consulta tributaria V2462-14 de 18 de septiembre de 2014, señala que la devolución del IVMDH contabilizado en su día como gasto debe imputarse como ingreso en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades en el ejercicio en que se reconoce el derecho a su devolución. Además, respecto de los intereses de demora que, en su caso, se hubieran reconocido sobre la referida devolución, aclara que tendrán el mismo tratamiento.

En consecuencia, no habrá que presentar ninguna declaración complementaria ya que los ingresos derivados de las devoluciones del IVMDH deberán imputarse a los períodos impositivos en que se reconozca el derecho a su devolución, debiendo ser declaradas en sus correspondientes autoliquidaciones.

 

Si voleu que us trametem la devolució dels ingressos indeguts, necessitem ens porteu la següent documentació:

 

o Còpia de les factures dels subministres gravats per l’esementat impost amb detall de producte adquirit; gasolina, gasoil... (IMPORTANT: En la factura HA DE DETALLAR-SE SEPARADAMENT l’import corresponent L’IVMDH o la menció “ IVMDH es troba inclòs“)

o El número IBAN on s’hagi de realitzar la transferència.

 

o Les factures objecte de devolució són les corresponents als exercicis no prescrits 2010, 2011 i 2012.

 

El preu de la tramitació:

 

Preu associats COELL:  5% de l’import objecte devolució. Mínim: 50.-€. Màxim: 450.-€.

Preu no associats COELL: 10% de l’import objecte devolució Mínim: 100.-€ Màxim: 900.-€

 

 


DEL VOSTRE INTERÈS:

Si esteu interessats que us calculem les amortitzacions ens podeu fer arribar les factures de l’any actual i anteriors.  

 • Es recordar que abans del 17/12/2014 podeu sol·licitar un estudi per saber quin règim s’adapta més a les vostres circumstàncies.

 

 

** Les empreses acollides Art. 45.3 LIS (Càlcul del model 202 sobre el balanç a 30/11/14). Ens podeu fer arribar el Balanç Pèrdues i Guanys abans del 05 de desembre per tal de presentar el model. 

ÚLTIMES NOTICIES

Ordre ESS / 2098/2014 , de 6 de novembre, per la qual es modifica l'annex de l'Ordre de 27 de desembre de 1994, per la qual s'aprova el model de rebut individual de salaris

Podeu consultar la informació en aquest enllaç:

http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/11/pdfs/BOE-A-2014-11637.pdf


Foment renova la seva representació a la Junta Directiva de la CEOE

Foment del Treball renova part de la seva representació a la Junta Directiva de la CEOE amb 15 empresaris que procedeixen dels sectors més rellevants de la indústria de Catalunya. Els 15 empresaris que Foment del Treball presenta a la Junta Directiva de la CEOE són: José Manuel Basáñez Villaluenga, Francisco Belil Creixell, Josep Antoni Belmonte Marín, Joan Canals Oliva, Jordi Casas i Bedós, Joan Castells Trius, Joan Gaspart Solves, Joaquim Gay de Montellà Ferrer-Vidal, José Antonio Martínez Álamo, Josep Martínez-Vila, Ramón Paredes Sánchez-Collado, Valentí Pich Rosell, Ernest Plana Larrousse, Baldiri Ros Prat i Joan H. Simó Burgués.

La renovació de la Junta Directiva de la CEOE coincideix amb les eleccions que se celebraran el proper 17 de desembre a la presidència de la confederació empresarial espanyola per als propers quatre anys. 


Què és la LOPD i per què hem de complir amb aquesta Llei?

La Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), és una Llei que té com a objectiu garantir el dret que tot ciutadà té sobre la privacitat de les seves dades personals, i el bon ús que de les mateixos es fa. No es poden utilitzar aquestes dades  per a una finalitat diferent de la que inicialment es va autoritzar o va cedir. Per això, totes les empreses, ja siguin físiques (autònoms) o jurídiques (societats), que tractin dades de persones físiques en el seu àmbit professional, tenen l'obligació o el deure de complir amb la mateixa. Un simple contacte d'una persona física amb nom, cognoms, telèfon i DNI obliga a l'empresa a complir amb una sèrie de requisits que recull la Llei.

Per tant totes les empreses que tinguin una activitat econòmica, tenen molt probablement, dades de persones físiques, que han de protegir.

És important per a les empreses i autònoms, tenir una solució implementada no només per evitar sancions que poden oscil·lar entre els 900 € i els 600.000 € (que poden venir d'inspeccions d'ofici o de possibles denúncies de persones físiques que sentin vulnerats els seus drets), sinó també per augmentar la seva productivitat, simplement millorant la seva imatge de qualitat, serietat i garantia de protecció davant els seus clients i les dades custodiades.

Algunes dels procediments d’inspecció més habituals s’inicien a causa de:

a) Una empresa externa, col·laboradora nostra, no ha protegit les dades correctament i han caigut a mans de tercers.
b) Una denúncia de la competència o d’un client insatisfet.
c) Empleats malintencionats.
d) Realitzar tractaments no autoritzats com ara la concertació d’entrevistes via telefònica o l’enviament de correus comercials via electrònica.
e) No garantir els principis de la Llei.
f) Disposar de sistemes de videovigilància en desacord a la normativa.
g) La utilització de sistemes de destrucció deficient de dades com ara les papereres.

 

No té cap sentit posar en risc el negoci al deixar de banda un tema tant cabdal com la protecció de les dades personals i, en definitiva, l’actiu més important que tenim: la informació!

Per això, EDORTEAM, empresa col·laboradora de COELL, us ofereix estudiar la situació de la seva empresa per complir amb les obligacions de la LOPD sense cap compromís. Adreceu-vos a:  protecciodedades@coell.org  o al mòbil 648 71 20 21.

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE