Apunt a l'Associat
Gener 2015
Núm. 82
COELL

Josep Mª Gardeñes elegit nou president de COELL

El President de la Federació de Gremis de la Construcció (FGC), Josep Maria Gardeñes, ha estat elegit nou president de la  Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL), en substitució de Joan H. Simó, qui ha estat 21 anys al capdavant l’entitat i un total de 32 anys vinculat a la patronal de referència de Lleida.

L’acte de proclamació va tenir lloc el 22 de desembre passat en el decurs de l’Assemblea General ordinària de l’entitat a la qual havia concorregut Gardeñes en una candidatura única que va rebre el suport unànime de tots els membres de l’Assemblea. El nou president de COELL estarà acompanyat per:

Vicepresident 1r-  Sra. Montse Pujol Torrent
Vicepresident 2n.- Sr. Jaume Obiols Bonet
Vicepresident 3r.- Sr. Josep Maria Pelegrí Chavarria
Vicepresident 4t.- Sr. Pere Roqué Oró
Secretari – Sr. Josep Maria Lacambra Torres
Tresorer – Sr. Manel Biosca Bell-lloch

Gardeñes va explicar que agafa el relleu de Simó amb l’objectiu de seguir promocionant el teixit empresarial de Lleida i impulsant-ne la seva innovació. Així mateix, Gardeñes ha explicat que es posarà l’accent en la formació tant de directius com de treballadors i que COELL seguirà endavant amb la seva tasca d’assistència empresarial i de negociació dels convenis col•lectius.
 
Per la seva banda, el president sortint, Sr. Joan Simó, va fer un repàs a la seva dilatada trajectòria dins de COELL destacant que “al llarg d’aquestes dècades, hem donat suport i servei a les empreses a tots nivells; hem promogut l’entesa entre els agents socials, hem afavorit el creixement del teixit productiu local; hem apostat per la formació i el reciclatge professional; hem negociat convenis sectorials i, per damunt de tot, hem defensat els interessos generals i comuns d’empreses, sectors professionals i autònoms de Lleida”.
 
Simó ha felicitat al nou president i al seu equip encoratjar-los “a tirar endavant l’entitat amb  il•lusió i  perseverança per tal de seguir sumant èxits i encerts i, alhora, mantenir unit el teixit empresarial de Lleida”.
 
L’acte va comptar amb la presència del president de Foment del Treball, Sr. Joaquim Gay de Montellà i del president de CEPTA, Sr. Josep Antoni Belmonte, entre altres personalitats.


COELL esdevé Agència de col•locació homologada pel SOC

COELL ha estat homologada com a agència de col•locació, acreditació atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Aquesta autorització referma i reconeix la tasca de la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida i el seu paper com a organisme de referència i entitat preocupada per impulsar polítiques actives d’ocupació.
Enfortir l’entesa público-privada ha de ser, en aquests moments, una prioritat. Els alts índexs d’atur obliguen a tots els actors implicats en l’àmbit ocupacional a entendre’s i bastir projectes en comú per lluitar contra l’atur.
L’acreditació de COELL com a agència de col•locació en aquests moments obre la via per fer més fluïda aquesta entesa.
Esdevenir agència de col•locació consolida la llarga trajectòria de col•laboració entre el SOC i COELL, una col•laboració que tradicionalment ha inclòs la borsa de treball, l’orientació professional, la inserció laboral de col•lectius en risc d’exclusió social, entre d’altres.
Precisament aquesta setmana s’ha iniciat, al Centre de Formació de COELL de la Caparrella, el procés d’entrevistes a les persones desocupades que estan apuntades a les llistes de l’atur. La inscripció a l’agència de col•locació de COELL s’obre al grup d’aturats  formats i amb experiència o de sectors que tinguin moltes feines a oferir.


Esther Pagano, responsable de l’àrea fiscal de COELL imparteix la conferència 10 consells pel tancament fiscal al CEEI-Lleida

L’esmorzar networking d’aquest Last Thursday ha tingut com a convidada a Ester Pagano, responsable de l’àrea fiscal de la Confederació d’Empresaris de Lleida, COELL, que en la seva conferència ha donat 10 consells pel tancament fiscal, als emprenedors que han assistit.
Les recomanacions que ha presentat, les ha enfocat en funció de les necessitats comptables, financeres i econòmiques de cada empresa, per tal que puguin adaptar millor la seva comptabilitat a la normativa vigent.
Una vintena d’emprenedors de la Xarxa de Centres d’Empreses Innovadores que dinamitza Globalleida, han assistit a la conferència que ha resultat molt oportuna per  conèixer els canvis en la normativa fiscal pel 2015 i poder aplicar algunes d’aquestes recomanacions en el pròxim tancament.

 
INFO FISCAL

PROPERES OBLIGACIONS FISCALS

DE L’1 DE FEBRER AL 02 DE MARÇ 2015               

 Declaració Anual d’operacions amb Tercers, corresponent a l’exercici 2014 (MODEL 347).
 Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes (S.C.P. i C.B.) (MODEL 184).

OBLIGATS A DECLARAR:    

Estan obligats a presentar la declaració els subjectes que realitzin activitats empresarials o professionals:
 
Persones jurídiques, físiques i entitats en atribució de rendes en l’IRPF que tributin pel mètode d’estimació objectiva i simultàniament, en el règim especial d’IVA simplificat, d’Agricultura Ramaderia i Pesca o al recàrrec d’equivalència,  en el règim de mòduls per les operacions en que emetin factura (sense retenció de l'1%) i ara també per les factures rebudes  i estiguin registrades en el Llibre de Factures Rebudes.

NOUS OBLIGATS A PRESENTAR EL MODEL 347

o    Les Comunitats de béns en règim de propietat horitzontal o Entitats  de caràcter social , en ambdós casos hauran de informar de les adquisicions en general de bens o serveis que efectuïn al marge de les activitats empresarials o professionals, inclús encara que no realitzin activitats d’aquesta naturalesa, no tenen que informar sobre les despeses en subministraments (energia elèctrica, subministrament, aigua assegurances) 
o    Els subjectes passius inclosos en el règim simplificat del  (MÒDULS) han d’incloure també la informació de les operacions per les que rebin factura i estiguin registrades en el Llibre de Factures Rebudes.

•    El límit obligatori per a declarar continua essent anual per import de 3.005,06.-€ per cada operador. Si bé la informació per cada operador s’haurà de desglossar trimestralment.
•    Respecte  els imports corresponents a les quantitats percebudes en metàl•lic  el límit a declarar es de 6.000,00.-€ per operador i aquest  es declararà  anualment.
•    Els subjectes passius inscrits en la Declaració de Devolució  Mensual, obligats a presentar el model 340, referent l’exercici 2014, estaran obligats a presentar el model 347, però no els afecta l’obligació de presentar la  informació trimestralment, per tant ho informaran anualment, imputant l’import en el 4 Trimestre o qualsevol altre trimestre.

•    IMPUTACIÓ TEMPORAL DE LES FACTURES: Les operacions s’entendran realitzades en el període en el que s’hagi de realitzar la seva anotació registral de la factura o document substitutiu en els llibres registres d’IVA. Aquest nou criteri comporta la existència de discrepàncies  entre imports declarats pel client i pel proveïdor.
•    DECLARACIÓ  D’IMPORTS NEGATIUS: És considera  l’import anual amb termes absoluts ( sense signe), sempre que  superi  l’import anual de 3.005,06 € , els imports per tant poden ser negatius.
•    ES DECLARARAN SEPARAMENT LES SEGÜENTS OPERACIONS:
o    Les quantitats que es percebin en contraprestació per transmissions de immobles, efectuades o que es tinguin que efectuar (bestretes), que constitueixin entregues subjectes al IVA.
o    Lloguer de bens immobles (locals de negoci).

A tenir en compte:

o    Respecte les operacions del nou règim especial del criteri de caixa, exigeix que es declarin els imports efectivament cobrats o pagats, així como el que es meriten a 31 de desembre de l’any posterior, al que s’hagi produït l’operació.
Aquestes operacions figuraran separades, es consignaran tan en l’any que s’hagi efectuat l’operació, com l’any en que facin efectius els imports.
o    La informació a subministrar, pels acollits al règim especial del criteri de caixa, per les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal, i per les operacions afectades pels destinataris del criteri de caixa serà de caràcter anual.
o    Les diferents Administracions Públiques hauran de relacionar a totes aquelles persones o entitats a els qui hagin satisfet subvencions, auxilis o ajudes, qualsevol que sigui el seu import.
o    Separació de les operacions en que es produeixi el nou supòsit de inversió del subjecte passiu i les que es vinculin al règim de dipòsit diferent al duaner.
RECORDEM ALTRES OPERACIONES OBLIGATÒRIES DE DECLARAR: 

o    Les subvencions/ajudes
o    Les operacions d’arrendament de locals de negoci per part dels propietaris i dels
inquilins dels arrendaments no sotmesos a retenció i per tant no declarats al model 180, en el cas d’arrendaments sotmesos a retenció només seran declarats per part del propietari (declarant base imposable + iva sense tenir en compte la retenció).
o     Els interessos de préstecs.
o     Assegurances.
o    Operacions no subjectes o exemptes de l’IVA.


OBSERVACIONS:

Si desitgeu que us confeccionem el MODEL 347 i  184, us agrairem ens feu arribar els fulls adjunts amb totes les dades abans del 06 DE FEBRER per tal de poder garantir la presentació de les seves declaracions.
A tots els associats abonats al servei de Comptabilitat, se’ls hi confeccionarà automàticament la declaració.

ÚLTIMES NOTICIES

Resolució de 26 de desembre de 2014, de la TGSS, en la qual s’autoritza l’ús de targetes

 • La Tresoreria autoritza la utilització de targes, tant de dèbit com de crèdit , com a mitjà de pagament dels deutes de la Seguretat Social en via voluntària no ingressades dins el termini reglamentari, dels deutes en via executiu i dels deutes que hagin estat objecte de reclamació de obligació.

  Aquesta resolució entre en vigor el dia 15 de gener de 2015. A partir d’aquesta data la TGSS notificarà electrònicament la incorporació al sistema de liquidació directa de quotes.
 • Desprès de l’establiment d’un nou sistema de liquidació de quotes a la TGSS, aquesta farà partícip, pel sistema de notificació electrònica, mitjançant compareixença a la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, les resolucions a la incorporació al sistema de liquidació directa de quotes.
 • Aquestes resolucions estaran dirigides als responsables següents:
  • • Les empreses, agrupació d’empreses i els subjectes responsables del compliment de l’obligació de cotitzar que estiguin obligats a incorporar-se al Sistema de remissió electrònica de dades (Sistema RED)
  • • Les empreses, agrupació d’empresa i els subjectes responsables del compliment de la obligació que, sense estar obligats a incorporar-se al Sistema RED, s’hi hagin adherit voluntàriament.
  • • Les mútues col•laboradores amb la Seguretat Social


Reial Decret 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic

En la disposició addicional dissetena, es prorroga la reducció de les cotitzacions empresarials per contingències comuns a la Seguretat Social per contractació indefinida prevista en el RDL 3/2014, de 28 de febrer – contractació tarifa plana-, respecte dels contractes subscrits entre el 1 de gener de 2015 y el 31 de març de 2015.
La Tresoreria General de la Seguretat Social, té la potestat per procedir a la recaptació en via executiva, del reintegrament de les prestacions de desocupació indegudament percebudes o de responsabilitat empresarial, transcorregut el termini pel seu reintegrament sense haver-les compensat. Aquest RDL va entrar en vigor el dia 31 de desembre de 2014.


Resolució de 18 de desembre de 2014, per la que s’aprova el model 145, de comunicació de dades del perceptor de rendes de treball al seu pagador o de la variació de les dades prèviament comunicades.

Resolució de 18 de desembre de 2014, del Departament de Gestió Tributaria de l’Agència Estatal d’Administració Tributaria, per la que es modifica la de 3 de gener de 2011, per la que s’aprova el model 145, de comunicació de dades del perceptor de rendes de treball al seu pagador o de la variació de les dades prèviament comunicades.

Nou model de comunicació de dades al pagador, model 145.

Enllaç

Aquesta resolució entre en vigor el dia 31 de desembre de 2014 i sorgirà efectes en les comunicacions de dades al pagador efectuades a partir de l’1 de gener de 2015.


Reial Decret 1107/2014, de 26 de desembre, revalorització de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques pel exercici 2015

www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13680.pdf


Reial Decret 1106/2014, de 26 de desembre, fixe el salari mínim interprofessional pel 2015

El salari mínim per aquest proper any 2015, i per les activitats de l’agricultura, de la indústria i dels serveis , queda establert en 21,62 euros per dia o 648,60 euros al mes. El salari mínim per les empleades de la llar, es fixa en 5,08 euros per hora treballada.
Aquest Reial Decret entra en vigor el dia 1 de gener de 2015.


Reial Decret-Llei 16/2014, de 19 de desembre, en la seva disposició addicional quarta

Regula que les empreses, prèvia resolució de l’autoritat laboral, que acordin la suspensió de contractes de treball o la reducció de la jornada per causa de força major, poden sol•licitar a Tresoreria General de la Seguretat Social una exoneració de fins el 100 % del pagament de l’aportació empresarial de la cotització per desocupació.
Aquesta exoneració tindrà una duració màxima de 12 mesos a partir de la resolució de reconeixement que dicti la TGSS, podrà prorrogar-se per 12 mesos més, a les empreses que acreditin el compliment dels requisits del seu reconeixement inicial de l’exoneració, la posada en marxa dels compromisos adquirits en inversió i el manteniment en l’ocupació dels treballadors afectats per la suspensió o reducció.
Aquest RDL entre en vigor el dia 21 de desembre de 2014.


ORDRE EMO/347/2014, de 26 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2015.

Seguir Enllaç


Altres Notícies d'Interès

Reial Decret 1003/2014 , de 5 de desembre , pel qual es modifica el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques , aprovat pel Reial Decret 439/2007, de 30 de març , en matèria de pagaments a compte i deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec.

 

La Llei 26/2014 , de 27 de novembre, que modifica la Llei 35/2006 , de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques ( IRPF ) ha introduït importants modificacions en l'àmbit de l'IRPF . Així, entre altres qüestions, es produeix

una nova configuració de la reducció general per obtenció de rendiments del treball i es procedeix a elevar l'import del mínim personal i familiar de la nova escala de gravamen.

 

Per tant , aquest Reial decret efectua les modificacions pertinents en el Reglament de l'IRPF perquè els obligats a efectuar pagaments a compte puguin conèixer amb la suficient antelació la nova normativa que en matèria de pagaments a compte és aplicable a partir de l'1 de gener de 2015. Es desenvolupa per tant la forma de quantificar l'import de les noves deduccions per família nombrosa i persones amb discapacitat al seu càrrec.

 

Entre les novetats en l'import de les retencions, destaquem el 35 per cent per a les retribucions que es percebin per la condició d'administradors i membres dels Consells d'Administració, el 18 per cent per als rendiments derivats d’impartir cursos, el 15 per cent per als endarreriments que corresponguin imputar a exercicis anteriors , així com els rendiments derivats de les activitats professionals als quals se'ls aplicarà el tipus de retenció del 20 per cent sobre els ingressos íntegres satisfets ( abans era el 21 per cent ) ; no obstant el percentatge serà del 15 per cent quan el volum de rendiments íntegre d'aquestes activitats corresponent a l'exercici immediat anterior sigui inferior a 15.000 euros i representi més del 75 per cent de la suma dels rendiments íntegres d'activitats econòmiques.

 

Per a més informació: Enllaç

 
 

Per qualsevol consulta relacionada amb aquest butlletí, si us plau, adreceu-vos a: info@coell.org

© COELL | CONTACTE