Racó de l'Associat

LOGO FGC SMALL LOGO AEF SMALL LOGO AGRISEC SMALL LOGO FES SMALL LOGO GSAS SMALL

Vols Associar-te?

Associa't i gaudeix de tots els avantatges que t'ofereix COELL

La Federació de Gremis de la Construcció de Lleida i els sindicats CCOO i UGT-FICA Catalunya acorden els criteris per a la recuperació del permís retribuït comprès entre els dies 30 de març i 9 d’abril de l’estat d’alarma

dimarts, 23 de juny de 2020

La Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del sector de la Construcció de la província de Lleida ha acordat uns criteris a contemplar per a la regulació de les hores pendents de recuperació i retribuïdes. Aquest acord s’ha tancat atesa la publicació del RDL 10/2020 el qual regula un permís retribuït recuperable de caràcter obligatori per a les persones treballadores que no prestin serveis essencials, entre el 30 de març i el 9 d'abril de 2020, en virtut de la competència conferida per l’article 8 del vigent conveni col·lectiu, i l’article 86.1 de l’Estatut dels Treballadors enmatèria de revisió dels continguts del conveni.

L’acord, signat entre representants de la Federació de Gremis de la Construcció de Lleida i els representats d’UGT-Fica Catalunya  i de CCOOde Catalunya, observa les següents
recomanacions a tenir en compte per a la regulació de les hores pendents derecuperació i retribuïdes: 

 a)   Es mantenen com a festius per excés de jornada el 9 d'abril (Dijous de Setmana Santa), de manera que en aquest cas s'haurien de recuperar com a màxim 8 dies laborables (64 hores)

 b)  Les hores pendents es podran recuperar considerant laborals aquells dies que siguin festius per excés de jornada segons el calendari laboral de 2020 i que són:

25 de juny (festiu per excés de jornada)
26 de juny (festiu per excés de jornada)
7 de desembre (festiu per excés de jornada)
23 de desembre (festiu per excés de jornada)
28 de desembre (festiu per excés de jornada)
29 de desembre (festiu per excés de jornada)
30 de desembre (festiu per excés de jornada)

c)   Les hores pendents es podran recuperar també fent ús de les següents fórmules: 

1.- A raó d'una hora diària de dilluns a divendres que s’iniciarà a partir que finalitzi l’estat d’alarma i fins a 31-12-2020 en els termes previstos a l’article 3 del RD 10/2020 de 29 de març. 
2.- La comunicació es realitzarà a les persones treballadores amb una antelació mínima de 5 dies laborables
3.- S’hauran de respectar els drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar reconeguts legal i convencionalment.Les persones treballadores que tinguin una reducció de jornada o adaptació dejornada proposaran la forma de recuperació d’aquestes hores.

d)  En funció de la demandes productives en cada empresa i obra s'establirà el calendari de recuperació d'aquestes hores, de comú acord entre l’empresa i  la representació legal dels treballadors en un períodede negociacions que no excedirà de 7 dies.

e)   En cas de no arribar a una entesa entre les parts, la decisió sobre la recuperació de les hores correspondrà a l’empresa en el termini màxim de 7 dies des de la finalització del període previst per a lanegociació, respectant en tot cas, els criteris aquí acordats.

f)    La recuperació de les hores retribuïdes s’haurà de fer entot cas durant l’any 2020. 

g)  En els termes de l’article 1 del RD 10/2020 de 29 de març, aquesta modificació del calendari laboral no afectarà a les persones treballadores que entre el 30 de març i el 9 d'abril no hagin de recuperar hores, bé per haver estat treballant en serveis essencials, teletreball oaltres formes de treball no presencial; tenir suspès el contracte per haver estat afectat en un ERTO; o tenir suspès el contracte per estar en situaciód'incapacitat temporal o altres causes legalment previstes (excedència, maternitat, paternitat, acumulació dels dies de lactància, permisosretribuïts,...); als quals els hi serà d'aplicació el calendari laboral signatper la comissió paritària, o en el seu cas, el que hagin acordat a l'empresa.

h)  Les hores a recuperar seran calculades per a cada persona treballadora segons la seva jornada pendent i retribuïda.

i)    En el cas de que la persona treballadora i l’empresa haguessin acordat fer vacances amb anterioritat a la publicació delRDL 10/2020, els dies de vacances gaudits per la persona treballadora entre el30 de març i el 9 d'abril de 2020, es consideraran, com s’indica, vacances i no permís retribuït. 

j)    En les empreses que prèviament a aquest RDL 10/2020 tinguessin acordades mesures de flexibilització horària, s'estarà al que hagin acordat.

k)   En els termes del RDL 10/2020 de 29 de març, la recuperació de les hores pendents no donarà lloc a cap retribució del permís jagaudit i satisfet. 

Tan des de la Federació de Gremis de la Construcció de LLeida com dels Sindicats CCOO i UGT-FICA Catalunya es valora molt positivament l'acord arribat posant en valor el paper de les dites organitzacions en la negociació col·lectiva del conveni aplicable al sector de la construcció de Lleida. 

 

Vols més informació?

Nom

Empresa

Correu Electrònic

Comentaris

 
 
 
Rambla Ferran, 32 / 25007 Lleida - 973 23 21 66 coell@coell.org